Navigation

 • Page 1

 • Page 2

  Overmach Service s.r.l. KAPITOLA 1 .....................................................................................................................................1-1 1.1 FUNKCE G .......................................................................................................

 • Page 3

  Overmach Service s.r.l. 1.25.7 OPAKOVÁNÍ PROFILU (G73)..................................................................................................1-42 1.25.8 PŘÍKLAD HRUBOVÁNÍ S OPAKOVÁNÍM PROFILU .......................................................................1-43 ...

 • Page 4

  Příklady programování pro soustruhy Daewoo III Overmach Service s.r.l. 2.11.3 PŘÍKLAD ...............................................................................................................................2-13 2.11.4 DŮLEŽITÉ ..................................................

 • Page 5

  Overmach Service s.r.l. Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 1

 • Page 6

  Overmach Service s.r.l. 1.1 – Funkce G Následující tabulka přináší popis funkcí G. S ohledem na tuto tabulku se upozorňuje na : • kódy G označené symbolem “υ” jsou aktivní v okamihu zapnutí stroje; • v tabulce jsou uvedené kódy G typu A a typu B. Firma Tecnoma...

 • Page 7

  Overmach Service s.r.l. Kód G Skupina Funkce A B funkcí υ G00 G00 Rychloposuv os G01 G01 01 Lineární interpolace (v posuvu) G02 G02 Kruhová interpolace (ve směru hodinových ručiček) G03 G03 Kruhová interpolace (proti směru hodinových ručiček) G04 G04 00...

 • Page 8

  Overmach Service s.r.l. Kód G Skupina Funkce A B funkcí G70 G70 Cyklus dokončování G71 G71 00 Odebírání materiálu v soustružení – osa Z G72 G72 Odebírání materiálu v čelním obrábění – osa X G73 G73 Opakování profilu G74 G74 Přerušované ...

 • Page 9

  Overmach Service s.r.l. 1.2 – Funkce M 1.2.1 – Standardní funkce M Kód Funkce M00 Zastavení programu M01 Opční zastavení programu M02 Konec programu M03 Otáčení hlavního vřetena ve směru hodinových ručiček M04 Otáčení hlavního vřetena proti směru hodino...

 • Page 10

  Overmach Service s.r.l. M53 Zavření automatických dveří M54 Počítání obrobků M60 Zpřístupnění otáčení nástr. hlavy během rychloposuvu os (G00) M63 Spuštění hlavního vřetena ve směru hodinových ručiček a vylučování chladící kapaliny M64 Spuštění hlav...

 • Page 11

  Overmach Service s.r.l. chladící kapaliny M164 Spuštění sekund. vřetena proti směru hodinových ručiček a vylučování chladící kapaliny M168 Upnutí sekundárního sklíčidla (sekund. vřeteno) M169 Uvolnění sekundárního sklíčidla (sekund. vřeteno) M189 Silná brzda...

 • Page 12

  Overmach Service s.r.l. 1.3 – Číslování bloků Adresy “N” mají za funkci číslovat bloky programu, aby se tak usnadnilo vyhledávání zjednodušila fáze editace. Kódy N se automaticky vkládají na začátek bloků, zatímco je program editován klávesnicí stroje. Č...

 • Page 13

  Overmach Service s.r.l. 1.6 – Osy Pohyb os může být programován pomocí absolutních nebo přírůstkových příkazů. V případě absolutních příkazů se používají souřadnice X, Z, C a B. X – znamená příčnou osu (průměry) Z - znamená podélnou osu (délky)...

 • Page 14

  Overmach Service s.r.l. 1.8 – Přírůstkové příkazy os V přírůstkových příkazech (U, W, H) se programuje vzdálenost, která se musí zdolat vzhledem k poslednímu naprogramovanému bodu. Ve stejném bloku můžou být vložené příkazy přírůstkové i absolutní. Nap...

 • Page 15

  Overmach Service s.r.l. Obrázek 1. 3 Popis profilu v absolutních Popis profilu v absolutních i přírůstkových X0 Z0 X0 Z0 X40 X40 (U40) Z - 10.5 W - 10.5 X57 Z - 19.5 X57 W - 9 Z - 32 W - 12.5 X77 X77 Z - 43 W - 11 X99 X99 Z - 57 W - 14 X127 X127 (U28) Z - 69.5...

 • Page 16

  Overmach Service s.r.l. 1.9 – Pohyb os Funkce G Různé pohyby os můžou být řízené 4 funkcemi G, které jsou stále a navzájem se vylučují-cí. Když se vloží do programu, tyto 4 funkce určují určitý typ pohybu, který může být změněn jenom naprogramováním dal...

 • Page 17

  Overmach Service s.r.l. N___ G2___ X___ Z___ R___ F___ N = číslo posloupnosti G2 = kód G směru oblouku (G2 nebo G3) X a Z = souřadnice cílového bodu oblouku R = poloměr oblouku F = posuv Na následujícím obrázku je uveden příklad programování tečnového polo...

 • Page 18

  Overmach Service s.r.l. Obrázek 5 znázorňuje příklady sečnového poloměru s jednou nebo dvěma přímkami a teč-nového poloměru. Všechny příklady uvedené na obrázku 5 musí být programovány pomo-cí funkcí G2 a G3. sečnový poloměr dvou přímek sečnový poloměr...

 • Page 19

  Overmach Service s.r.l. 1.10 – Indexace nástrojové hlavy a použití korektorů CNC je připraven na použití automatické nástrojové hlavy s 8, 10 nebo 12 místy (dle typu stroje). Funkce pro přivolání nástroje je “T”, po které následují 3 nebo 4 číslice, které o...

 • Page 20

  Overmach Service s.r.l. Funkce “G92 Sxxxx” slouží pro omezení otáček vřetena na otáčky “xxxx” ot./min během obrábění s konstantní řeznou rychlostí. Tato funkce se musí naprogramovat do jednoho samostatného bloku. Například : G92 S1800 ...................... ...

 • Page 21

  Overmach Service s.r.l. 1.12 – Posuv Funkce F Tato funkce definuje rychlost posuvu během obrábění. Posuv je vyjádřen v mm/ot. nebo v mm/min. Volba typu výběru rychlosti se provede po-mocí funkcí G94 a G95. S G95 se zvolí posuv v mm/ot. (v běžných situacích). S G94...

 • Page 22

  Overmach Service s.r.l. Následující obrázek znázorňuje první příklad obrábění, který shrnuje všechny dosud uve-dené příkazy. vrtání průměru 20vnější hrubovánívnější dokončování Obrázek 1. 8 Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 18

 • Page 23

  Overmach Service s.r.l. 1.14 – Prodleva Funkce G4 dovoluje vyčkávání určitou dobu před prováděním následujícího bloku. Maxi-mální nastavitelná doba je rovna 99999.99 sekund. Formát zápisu prodlevy je “G4 U...”, kde číslo po “U” označuje sekundy prodlevy...

 • Page 24

  Overmach Service s.r.l. Tato funkce funguje jako M00, avšak aktivuje se příslušným páčkovým přepínačem umís-těným na řídícím panelu (viz návod k obsluze soustruhu). Funkce před M01 jsou zachova-né (jako pro M00). 1.16 – Přeskočení označeného bloku Tato ...

 • Page 25

  Overmach Service s.r.l. Poznámka: • doporučuje se používat M74 v těch profilech, kde se požaduje přesná tolerance i na za-obleních a skoseních; • při zapnutí má stroj v paměti implicitně kód M75 a tedy když požadujete přesné zasta-vení, je nutné naprogramovat ...

 • Page 26

  Overmach Service s.r.l. Dovoluje přímo programovat sklon (úhel) lineárních trajektorii. Pro určení hodnoty úhlu A, je potřeba umístit osy z obrázku 13A nebo 13B, bez otáčení, do bodu začátku kuželovi-tosti vzhledem ke směru obrábění nástroje. Definováno proti sm...

 • Page 27

  Overmach Service s.r.l. Obrázek 1.14 1.19.3 – Funkce R Analogicky jako zkosení je možno automaticky naprogramovat zaoblení s přímým vlože-ním hodnoty poloměru se kterou řídící systém vytvoří tečnovou kruhovou interpolaci s předchozí a následující přímkou. ...

 • Page 28

  Overmach Service s.r.l. 1.20 – Pravidla používání přímého programování 1. Přímé programování je kompatibilní jenom s posuvy v G1, neboť má za cíl optimálním způsobem vyřešit problémy obrysového soustružení. Kruhové úseky můžou být defino-vány jako rá...

 • Page 29

  Overmach Service s.r.l. Příklad 2 Obrázek 1.17 Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 25

 • Page 30

  Overmach Service s.r.l. 1.20.2 – Přímé programování s jednotlivými bloky Obrázek 1.18 Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 26

 • Page 31

  Overmach Service s.r.l. 1.20.3 – Přímé programování s dvojitými bloky Obrázek 1.19 Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 27

 • Page 32

  Overmach Service s.r.l. Obrázek 1.20 Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 28

 • Page 33

  Overmach Service s.r.l. 1.20.4 – Převod minut a sekund na stupně v desetinném čísle Následující dvě tabulky naznačují převod úhlu vyjádřeného v stupních, minutách a sekun-dách na desetinné číslo. MINUTY SEKUNDY STUPNĚ STUPNĚ STUPNĚ STUPNĚ Tabulka A Tabul...

 • Page 34

  Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 30 Overmach Service s.r.l. 1.21 – Soustružení kuželových ploch V případě soustružení kuželových ploch spolu se zkoseními, nástroj provede profil obrob-ku stejný s profilem naprogramovaným jenom v případě, že špič...

 • Page 35

  Overmach Service s.r.l. 1.22 – Soustružení kruhových ploch Analogicky k soustružení kuželových ploch i soustružení kruhových ploch přináší některé problémy plynoucí z poloměru nástroje. Pro vyřešení této nepříjemnosti je potřeba napro-gramova...

 • Page 36

  Overmach Service s.r.l. 1.23 – Kompenzace poloměru nástroje Během obrysového soustružení profilů se často objevují chyby na geometrii obrobku (to se může zjistit při dokončování). V tomto případě se “chybou” nerozumí to, že se vytvořil průměr...

 • Page 37

  Overmach Service s.r.l. PRAVÝ NÁSTROJ : G42LEVÝ NÁSTROJ : G41 Obrázek 1.23 Poznámky: V programování profilu s korekcí poloměru je potřeba dbát na následující : a) doporučuje se vkládat G41 nebo G42 do bloku rychloposuvu (G0) před začátkem ope-race ...

 • Page 38

  Overmach Service s.r.l. 1.24 – Nástroje 1.24.1 – Tabulka korektorů nástrojů blikající kurzor paragraf 23, bod c) paragraf 23, bod b) Obrázek 1.25 1.24.2 – Tabulka opotřebení nástrojů blikající kurzor automaticky se vlož...

 • Page 39

  Overmach Service s.r.l. 1.24.3 – Typologie nástrojů Na základě obrázku 1.27 je možné pro každý nástroj vyvodit hodnotu “T”, která se má vlo-žit do tabulky “korektorů nástrojů”. Obrázek 1.27 tornitore esterno inverso – vnější obrácený...

 • Page 40

  Overmach Service s.r.l. 1.25 – Pevné cykly 1.25.1 – Cyklus hrubování podél osy Z (G71) Z plného obrobku proveďte následujícími průchody hrubování a jeden průchod polodo-končování je povinný. Toto platí jak pro vnější, tak pro vnitřní hrubován...

 • Page 41

  Overmach Service s.r.l. Je možná jak lineární, tak i kru-hová interpolace. Obrázek 1.29 lavoraz. esterna / interna – vnější / vnitřní obrábění Dráha z A do B v G0 nebo G1 představuje 1. blok profilu a musí být naprogramována v následujícím bl...

 • Page 42

  Overmach Service s.r.l. 1.25.3 – Příklad hrubování – dokončování se dvěma nástroji Přídavek kovu W=0.1(oddělení)Přídavek kovuPozn. : obrobek byl již čelně obroben hrubování podél osy ZPozn. : přítomnost osy Z vyvolává chybu programování p...

 • Page 43

  Overmach Service s.r.l. 1.25.4 – Příklad hrubování a dokončování vnitřní – vnější se 4 nástroji hrubý obrobekvrták D30vnější hrubovánívnitřní dokončovánívnější dokončování vnitřní hrubování Obrázek 1.31 Příklady programová...

 • Page 44

  Overmach Service s.r.l. 1.25.5 – Cyklus hrubování podél osy X (G72) Jak je možné vidět na obrázku 1.32, tento cyklus je podobný cyklu G71 s tím rozdílem, že v tomto případě je obrábění rovnoběžné s osou X. Dráha nástroje Dokončený profil ...

 • Page 45

  Overmach Service s.r.l. 1.25.6 – Příklad hrubování podél osy X hodnota průchodu hrubování W 5, viz blok č. 50 odstuppřídavek kovu Přídavek kovu pro dokončování U/2, viz blok č. 60 Ø 162 hrubování podél osy XPozn. : přítomnost osy X vyvoláv...

 • Page 46

  Overmach Service s.r.l. 1.25.7 – Opakování profilu (G73) Tato funkce dovoluje několikrát opakovat určený profil, který se pokaždé posune o napro-gramovanou hodnotu. S tímto cyklem je možné účinně obrábět obrobky z výkovku, z od-litku, předchozího hru...

 • Page 47

  Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 43 Overmach Service s.r.l. 1.25.8 – Příklad hrubování s opakováním profilu Obrázek 1.36 O0001 (PŘÍKLAD PROGRAMU S CYKLEM G73) N10 G92S1500 N20 T101 (hrubování) N30 G96S200G95F0.35 M4 N40 G0X210Z20M8 N50 G7...

 • Page 48

  Overmach Service s.r.l. 1.25.9 – Vrtání s lamačem třísek (G74) S tímto cyklem je možné lámat třísky ve vrtání podél osy Z. G74 R..... ; (1. blok) G74 Z..... Q..... F..... ; (2. blok) R = vzdálenost stažení vrtáku, v mm; Z = celková hloubka ot...

 • Page 49

  Overmach Service s.r.l. NULOVÝ BOD OBROBKUBod umístění rychloposuvu a bod návratu po každém úseku vrtání v Z Příklad : Obrázek 1.38 1.25.11 – Cyklus pro čelní drážky (G74) S tímto cyklem je možné více průchody provést čelní drážku širší ...

 • Page 50

  Overmach Service s.r.l. 1.25.12 – Cyklus pro radiální drážky (G75) S tímto cyklem je možné provést více průchody radiální drážku širší než nástroj. Průchody jsou automaticky určené řídícím systémem s možností zlomení třísky. Zápis je ná...

 • Page 51

  Overmach Service s.r.l. 1.26 – Pevné cykly závitování 1.26.1 – Cykly závitování v automatickém módu (G76) Dovoluje provést závitování naprogramováním jenom dvou bloků s funkcí G76 (ne mo-dální). Zápis je následující : G76 P....................

 • Page 52

  Overmach Service s.r.l. 1. BLOK 1° 2° 3° G76 P Q..... R..... Za písmenem P vždy následuje 6 číslic, která mají vždy následující význam : 1. pár číslic označuje počet průchodů dokončování. V prvním průchodu se odejme př...

 • Page 53

  Overmach Service s.r.l. 2. BLOK G76 X..... Z..... R..... P..... Q..... F..... X = průměr dna závitu v mm. Jestliže je závitování kuželovité, průměr je stejný jako prů-měr konce závitu; Z = kvóta konce závitu; R= změna poloměru mezi počáte...

 • Page 54

  Overmach Service s.r.l. Jestliže průchody musejí být stejné s konstantní hloubkou, naprogramují se dvě stejné hodnoty u Q. 3. Závitování se provede jenom s G97 (fixní otáčky). 4. V předchozím bloku před prvním G76 se rychloposuvem (G0) umístí nástroj ...

 • Page 55

  Overmach Service s.r.l. • Otáčky vřetena musí být naprogramovány s “G97 S.....”, a musejí být stejné jak pro hrubování, tak pro dokončování. G96 by mohla způsobit nedokonalé závitování. Příklad: Obrázek 1.45 Závitování Ø20 x 1 ve třech ...

 • Page 56

  Overmach Service s.r.l. Závitník musí být namontován na pružinovém držáku závitníku, vykompensován vůči tahu a nárazům. NULOVÝ BOD OBROBKUvrtání závit M14 x 2 návrat Obrázek 1.46 Poznámka: Když se během zkoušky u prvního obrobku v jednotlivém...

 • Page 57

  Overmach Service s.r.l. 1.26.5 – Příklady vnějšího a vnitřního závitování s G76 Obrázek 1.47 Obrázek 1.48 Poznámka : Po dokončení závitu se nástroj automaticky vrátí do výchozího bodu. Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 53

 • Page 58

  Overmach Service s.r.l. 1.26.6 – Kuželovité závitování s makrem G76 Pro tento typ závitování platí stejná pravidla jako při válcovitém závitování popsaném na předchozích stránkách s tím rozdílem, že je potřeba přidat do druhého bloku G76 jeden ...

 • Page 59

  Overmach Service s.r.l. 1.26.8 - Funkce G10 (opce) Toto je jedna z opčních funkcí. V případě nástrojů, které zůstávají vždy nainstalovány v nástrojové hlavě, protože se pou-žívají ve všech obráběních, operace vynulování vzhledem k ose X může b...

 • Page 60

  Overmach Service s.r.l. Příklad : N10 G10 P0 Z-200 (posun počátku) N20 T101 (program obrábění – 1. fáze) N30 G92S2000M8 N40 G0G96S180G95F0.35M3/M4 N… N… N… N400 G0X200Z200M0 (otočení obrobku) N410 G10P0Z-150 (posun počátku) N415 G11 N420 T101 ...

 • Page 61

  Overmach Service s.r.l. Příklad programování s G10 Obrázek 1.53 Problém: “vyjmutí tyče a upíchnutí jedné sady kotoučů, které jsou obráběné jednotlivě” Hlavní program návrat na blok č. 10 pro obrábění tyče Název podprogramu Počet...

 • Page 62

  Overmach Service s.r.l. Příklad programování pro tyčové obrábění v nepřetržitém cyklu nebo s automatickým podavačem, kde je potřeba zvyšovat nástroj č. 5 (pro dokončování) o 0.01 mm každých 150 obrobků. S makrem typu A S makrem t...

 • Page 63

  Overmach Service s.r.l. Posun počátku na stránce “SHF OR“ pod nápisem “Posun“ č. korektoru opotřebení nástrojenebo W číslo korektoru (1) geometrie nebo U číslo korektoru (10) geometrie nástroje Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 59

 • Page 64

  Overmach Service s.r.l. 1.27 – Podprogramy (M98, M99) Program se může dělit na hlavní program a podprogramy. Normálně CNC pracuje pod ří-zením hlavního programu, avšak když se vyskytne příkaz, který přivolá podprogram, řízení se přesune do samotného...

 • Page 65

  Overmach Service s.r.l. Když se vynechá počet opakování, předpokládá se hodnota 1. Pro definici čísla podpro-gramu je potřeba použít vždy 4 číslice. Příklad: M98P51002: podprogram číslo 1002 se provede 5-krát. Podprogram může přivolat další po...

 • Page 66

  Overmach Service s.r.l. Příklad: POZNÁMKA : Když však napíšete M99P30, program začne s obráběním od bloku 30. Opakování obrábění nebo jedné série operací Příklad : Provedení 4 drážek v pevné vzdálenosti Obrázek 1.54 HLAVNÍ PRO...

 • Page 67

  Overmach Service s.r.l. 1.28 - Parametrický jazyk (opce) 1.28.1 – Proměnné K dispozici jsou dva typy proměnných : od 100 do 141 proměnné, které se při vypnutí stroje automaticky vynulují a slouží pro výpočty; od 500 do 531 stabilní proměnné, kter...

 • Page 68

  Overmach Service s.r.l. 1.28.3 – Aritmetické příkazy (1) Definice a výměna proměnných #i = #j G65 H01 P#101 Q1005; (#101 = 1005 ) G65 H01 P#101 Q#110; (#101 = #110 ) G65 H01 P#101 Q#112; (#101 = #112 ) (2) Sčítání #i = #j + #k ...

 • Page 69

  Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 65 Overmach Service s.r.l. (4) Podmíněný skok 3 #j . GT. #k (>) G65 H83 Pn Q#j R#k; n: číslo posloupnosti Příklad: G65 H83 P1000 Q#101 R102 #101>#102, skok na N1000 ...

 • Page 70

  Overmach Service s.r.l. 1.29 – Těleso koníku v cyklu Těleso koníku v cyklu se pohybuje přes osu “Z” a přes kolík tahu, který je namontovaný na samotném tělesu koníku. 1.29.1 – Funkce M M46 Uvolní těleso koníku a...

 • Page 71

  Overmach Service s.r.l. (ZAČÁTEK OPĚTOVNÉHO POLOHOVÁNÍ TĚLESA KONÍKU) G0 G28 U0 M5 T101 M9 G0 Z200 (Z200 = kvóta uchycení koníku) M46 G1 G94 W40 F900 Z460 F8000 Z500 F900 (Z500 = kvóta návratu koníku) W-0.5 G95 M47 M79 M30 1.30 – Pinol...

 • Page 72

  Overmach Service s.r.l. 1.31.1 – Funkce M M50 = Aktivace posunutí Příklad programu s posunovačem tyčí : O0001 (příkladový program) M50 (aktivace posunutí tyče) N1 T202 (doraz) G97 S100 M4 G0 Z20 X0 Z2 M9 G1 G94 Z-.....F6000 M31 M69 Z0.5 F5000 (posun tyč...

 • Page 73

  Overmach Service s.r.l. 1.32 – Podavač tyčí 1.32.1 – Popis činnosti Program (O0001) je hlavním programem obrábění obrobku. Zatímco podprogram (O9001) vstoupí do funkce, když podavač ohlásí stroji KONEC TYČE. Provede se tedy automatic-ky proces v...

 • Page 74

  Příklady programování pro soustruhy Daewoo 1 - 70 Overmach Service s.r.l. 1.32.3 – Podprogram výměny tyče O9001 (macro výměny tyče - DAEWOO verze 1.2) (08-01-1999) IF[#1006EQ1] GOTO 9997 IF[#1006EQ0] GOTO9998 N9997 G97 S150 M4 G28 U0 M9 M31 M69 (otevření kl...

 • Page 75

  Overmach Service s.r.l. Příklady programování pro soustruhy Daewoo 2 - 1

 • Page 76

  Overmach Service s.r.l. 2.1 – Kódy M Kód Funkce M86 Aktivace omezovače kroutícího pohybu osy “B” sekund. vřetena M87 Dezaktivace omezovače kroutícího pohybu osy “B” sekund. vřetena M103 Otáčení sekund. vřetena ve směru hodinových ručiček M104 Ot...

 • Page 77

  Overmach Service s.r.l. Obrázek 2 .1 Jsou správné následující bloky: 1) G0B-400 -------jednoduchý rychloposuv 2) G1B-410F.3 -------pomalý pohyb, jestliže se vřeteno otáčí 3) G1G94B-410F500 -------pomalý pohyb, jestliže je vřeteno zastaveno 4) G...

 • Page 78

  Overmach Service s.r.l. 2.3 – Kontrola namáhání osy “B” sekund. vřetena Popis Tato funkce umožňuje kontrolovat namáhání motoru osy B, který řídí pohyb sekund. vře-tena. Nebo slouží i pro předcházení kolize sekund. vřetena, když se posunuje pro...

 • Page 79

  Overmach Service s.r.l. 2.4 – Nulový bod obrobku nulový bod stroje Obrázek 2.2 HLAVNÍ VŘETENO SEKUNDÁRNÍ VŘETENO Obrábění na sekundárním vřeteně : Z + : nástroj pracuje na obrobku Z - : nástroj se vzdálí od obrobku (pro otáčení nástr. hlav...

 • Page 80

  Overmach Service s.r.l. Jestliže se používá kompenzace poloměru nástroje G41 R0,8 T4 Obrázek 2.3 2.5 – Pneumatický vyhazovač obrobků ze sekund. vřetena Popis Vyhazovač slouží pro vybrání obrobku ze sekund. vřetena. Je potřeba nejdříve otevřít ...

 • Page 81

  Overmach Service s.r.l. 2.5.1 – Funkce M M116 = Aktivuje vyhazovač obrobků vepředu (pneumatický) Příklad programu : O0001 T101 G92 S2000 M8 G96 S200 M3 G0 X.... Z.... ....... ....... ....... M206 M5 M105 (vyhození obrobku ze sekund. vřetena) G28 G91 B0 (návr...

 • Page 82

  Overmach Service s.r.l. 2.6 – Synchronizace otáček vřetena a sekundárního vřetena Obrázek 2.4 2.6.1 – Upichování v synchronním běhu Příklad obrábění: upichovací nástroj upnutí s kleštinami upnutí s kleštinou na sekundárn...

 • Page 83

  Overmach Service s.r.l. 2.7 – Synchronizace otáček vřetena a sekund. vřetena Popis Funkce synchronizace umožňuje otáčet vřetenem a sekundárním vřetenem stejnými otáč-kami a synchronizovaným způsobem. Kromě toho se automaticky aktivuje fázová syn-ch...

 • Page 84

  Overmach Service s.r.l. 2.8 – Příklad obrábění na hlavním a sekundárním vřeteně upnutíkonecnástroj pro konečnou úpravu T4, R=0,8 začátekHlavní vřeteno Obrázek 2.6 Příklad: obrábění stejného profilu provedené v první operaci na hlav...

 • Page 85

  Overmach Service s.r.l. G0 B-350 G97 S400 M203 G1 G94 B-370 F3000 M168 M31 M69 G1-B340 G0 G95 B0 M206 M5 M31 M68 2.9 – Obrábění na sekund. vřeteně s osu B v nulovém bodě konec Nástroj pro konečnou úpravu T27, R=0,4 začátekupnutíZávěrná hlava Obr...

 • Page 86

  Overmach Service s.r.l. 2.10 – Řízení osy B se sekundárním vřetenem (Daewoo) Tato funkce dovoluje ose B, aby byla nezávislá na ostatních řízených osách (X a Z) a do-voluje ose B obrábět současně s osami Z a X simultánně. NÁSTR. HLAVA HLA...

 • Page 87

  Overmach Service s.r.l. 2.11- Programování 2.11.1- Pohon s jednotlivým pohybem Používejte tento způsob, když potřebujete pohybovat osou B s jednotlivým pohybem nezá-visle na osách X a Z. 2.11.2 – Formát příkazu Existuje jenom jediný možný způsob ...

 • Page 88

  Overmach Service s.r.l. 2.12 – Operace s programem ukládání do paměti Můžou existovat tři programy ukládání do paměti na ose B. Program pohybu osy B musí být specifikován v blocích mezi G101, G102 nebo G103 a G100, aby ho řídící systém mohl rozliši...

 • Page 89

  Overmach Service s.r.l. O1234; G101 ; ------- (1) Začátek ukládání do paměti programu operace s osu B G00 B10. ; G01 B15. F1.5 ; (2) Bloky programu operace s osou B G28 B0; G100; T101 ; G97 S1000 M3 G00 X80. Z50. ; G01 X45. F1.0 ; : G00 X10. ; M140 ; ------- (4)...

 • Page 90

  Overmach Service s.r.l. Následující kódy G a kódy M a T různých funkcí se můžou používat v programu operace osy B. Kódy S nejsou platné v programu osy B. Kód Popis G00 Polohování (rychloposuv) G01 Lineární interpolace (řezný rychloposuv) G04 Prodleva ...

 • Page 91

  Overmach Service s.r.l. Jako normální cyklus G28, cyklus G28 pro operace osy B obsahuje prostřední proces. Viz následující : (1) G28 B100. (1) Nejdřív posune osu B do “100” Pak se vrátí do nulové polohy (2) G28 B0 (2) Nejdřív posune osu ...

 • Page 92

  Overmach Service s.r.l. 2.13.2 – Vysvětlení kódů M Následující kódy M se používají jenom mezi G101, G102, nebo G103 a G100. Jestliže kód M není dokončen do 15 sekund po zadání, alarm feed hold nahradí č. 2059. (1) M10 ____ Sběrací ruka obrobků vep...

 • Page 93

  Overmach Service s.r.l. 2.13.3 – Vysvětlení kódů T Následující kódy T se používají jenom mezi G101, G102, nebo G103 a G100. Kód T se používá jenom pro seřízení osy B bez změny programu. A – Kódy korektorů (1) T70 ----------- Zruší korektor v...

 • Page 94

  Overmach Service s.r.l. (1) Stlačte tlačítko [PROG]. (2) Stlačte tlačítko pod obrazovkou [CHECK]. (3) Stlačte tlačítko pod obrazovkou [B-DSP]. Stav operace osy B se objeví na displeji. Ukážou se prováděné příkazy a příkazy, které se mají vykonat. (4) ...

 • Page 95

  Příklady programování pro soustruhy Daewoo 2 - 21 Overmach Service s.r.l. NÁSTR. HLAVAB- B+ OBROBEK OBROBEKVRTÁK VŘETENO SEKUNDÁRNÍ VŘETENO Příklad programu vrtání na hlavním a sekundárním vřeteně a řídící funkcí osy B. O0002; G101 G0B...

 • Page 96

  Overmach Service s.r.l. Příklady programování pro soustruhy Daewoo 3 - 1

 • Page 97

  Overmach Service s.r.l. 3.1 - Kódy M poháněných nástrojů M05 Zastavení hlavního vřetena a znehybnění osy C M33 Spuštění nástroje ve směru hodinových ručiček M34 Spuštění nástroje proti směru hodinových ručiček M35 Zastavení nástroje a aktivace...

 • Page 98

  Overmach Service s.r.l. 3.3 – Orientace vřetena – osa C Orientace vřetena okolo osy C je možná v rozsahu 360° po 0,001° (360000 poloh). Programování využívá následující funkce: Obr. 2.6 M35: Aktivace osy “C” C….: Úhel orientace vůči nulov...

 • Page 99

  Overmach Service s.r.l. Uspořádání programu G0X200Z100M5 Oddálení posledního nepoháněného nástroje a zastavení otáčení vře-tena M35 Aktivace osy “C” G28H0 Vynulování osy “C” T606 Přivolání poháněného nástroje C30 Orientace vřetena o 30° ...

 • Page 100

  Overmach Service s.r.l. Vynulování vrtáků musí být provedeno k hrotu a k ose viz obr 2.8. Obr.2.8 3.6 – Provedení série axiálních otvorů (osa Z) Příklad: M35 T606 G0X102Z2M8 G28H0 G0C0 G97S800M33 G1G94Z – 10F150 G0Z2 C45 G1Z –10 G0Z2 C180 G1Z-10...

 • Page 101

  Overmach Service s.r.l. .7 – Frézování drážky na hřídeli 3 Začátek frézování Obr.2.9 tabulce “Geometrie” se nemusí nastavovat ani hodnoty R ani T. Poháněná radiální fréza φ 6 musí být vynulovaná podle obr. 2.10. V BOD VYNULOVÁNÍ Obr.2.1...

 • Page 102

  Overmach Service s.r.l. .8 – Radiální závitování se závitníkem s vyrovnávací hlavičkou ávit M6 zdvih 12mm ⎨f = otáčky závitníku x stoupání = 300 x 1 = 300⎬ 370 G0X……Z……G95M35 POZORNĚNÍ 3 Z M35 N300 N310 T1010 N320 G28 H0 N330 G97S300 M33 N340...

 • Page 103

  Overmach Service s.r.l. 3.9 - G87 Hluboké vrtání s odstraňováním třísek na ose X V tomto cyklu je možné odstraňovat třísky z vrtání podél osy “X” (s poháněnými nástro-ji). G83 je stejné, pouze “X” je nahrazeno “Z”. G87 X……Q……F…...

 • Page 104

  Overmach Service s.r.l. 3.10 - G75 Cyklus lamače třísek na ose X V tomto cyklu je možné zlomení třísky během vrtání podél osy “X” (s poháněnými nástro-ji). Je shodný s G74, jenom X je nahrazeno Z. G75 R…… G75 X……P……F…… R: Vzdálenos...

 • Page 105

  Overmach Service s.r.l. Příklad: Cyklus vrtání podél osy “X” s opakovaným zlomením třísky s pevným stou-páním podél osy “Z” Rychlopolohování Obr. 2.13 M35 T202 G28H0 G97S1200M33 G0X110Z-12G94 rychlopolohování na prvním otvoru G75R1 G75X44Z-5...

 • Page 106

  Overmach Service s.r.l. 3.11 – Frézování profilů interpolací osy C nebo X Tento typ obrábění se provede pomocí interpolace polárních souřadnic. Aktivuje se funkcí G112. Dezaktivuje se s funkcí G113. POZOR: 1. Funkce G112/113 musejí být napsány v jedn...

 • Page 107

  Overmach Service s.r.l. BOD VYNULOVÁNÍ NÁSTROJOVÁ HLAVA Obr. 2.15 Příklady obrábění 1) Obrábění hrany pro drážku na konci hřídele M35 T1010 G28H0 G97S1500M33 G0X60Z2G94 G112 G1X-42C16F1000 A) Z-6 C-16F150 B) C-27F1000 3) X42 4) C-16 C) C18F150...

 • Page 108

  Overmach Service s.r.l. Obr. 2.16 Obrábění provedeno frézou se 3 břity φ 10 M35 T1010 G28H0 G97S1500M33 G0X60Z2G94 G112 G1X-32C14G42F1000 A) Z-6 C-14F150 B) C-22F1000 3) X32 4) C-14 C) C14F150 D) G40X60F1000 E) G113 G0X150Z20M35 M5 Poznámka: V korektore...

 • Page 109

  Overmach Service s.r.l. 2) Obrábění hrany pro drážku na hřídeli (ne na konci) Obr.2.17 V tomto případě je potřeba použít frézu tvaru “T“ – pro drážkování je namontována na axi-álním poháněném nástroji. bod vynulování frézy...

 • Page 110

  Overmach Service s.r.l. Fréza Ø 30 Obr. 2.19 Poznámka: Program je proveden naprogramováním dráhy středu frézy. Nepoužívá se kompenzace G41/G42. Příklady programování pro soustruhy Daewoo 3 - 15

 • Page 111

  Overmach Service s.r.l. 3) Obrábění šestiúhelníku–CH 45 –získaný jediným průchodem frézy se 3 břity ∅12 Fréza Ø12 Šestiúhelník CH45 Bod vynulování frézy Obr. 2.20 M35 X C P1 = 45 12.99 P2 = 0 25.98 P3 = -45 12.99 P4 = -45 -12.99 ...

 • Page 112

  Overmach Service s.r.l. Obr. 2.21 senso di fresatura – směr frézování punto d’inizio fresatura – počáteční bod frézová-ní f3lfé3 bř X C P2 = 29.444 -16.5 P3 = 43.302 -45 P4 = 13.84 21.014 P5 = -13.84 21.014 P6 = -43....

 • Page 113

  Overmach Service s.r.l. N10 G92S2000 N20 T303 (soustružení vnějšího profilu) N25 G96S200M4 N30 G0X55Z2 N40 G1G95Z-12.5F0.15 N50 G0X57M8 N60 Z0 N70 G1X-2 N80 G0X100Z100M9 N90 M35 N100 T606 (geometrie R6 T0) N145 G0X70Z2G94 N160 G28H0 N170 G97S2000M33 N180...

 • Page 114

  Overmach Service s.r.l. Obr. 2.22 M35 …….. T808 (FRÉZOVÁNÍ) G28H0 G0X52Z-10G94M8 G97S1000M33 G112 G1C18X52F1500 G41X24C16 C-16F120 G40 G0X100Z100M35 T1010 (vrtání) G97S1400M33 G28H0 G0Z-5M8 X26 G1X0F150 G0X42 C90 Z-33 G87X-26Q700F120 G0G80X100Z10...

 • Page 115

  Overmach Service s.r.l. Tento typ obrábění se provede pomocí interpolaci osy “Z” s otáčením vřetena (osa “C”). Aktivuje se funkcí G107 C….. C = bod, ve kterém pracuje nulový bod nástroje v X vyjád-řený v poloměru v mm. Dezaktivuje se funkcí G107 ...

 • Page 116

  Overmach Service s.r.l. Obr. 2.24 N270 P1 N280 G0X45Z-19.136G94 N290 M35 M300 G28H0 M310 G97S2500M33 * N320 G1G18W0H0 P1 N340 G1C0F1000 N350 X39F80 N355 G107C19.5 P2 N360 G3Z-6.492C21.89R8.5F100 P3 N370 G3Z-19.136C43.78R8.5 P4 N380 G1Z-45.863C0 P5 N390 G2Z-58.5C21...

 • Page 117

  Overmach Service s.r.l. * G107 C19.5 : hodnotou C se definuje poloměr obrábění pro výpočet posuvu 2) Programování profilu “Vačka“ na 360° Obr.2.25 M35 T404 G28H0 G97S800M33 G0X40Z-10 N02 G01G18W0H0 N04 G01X30F150 G107C15 N05 C-45 N06 G02Z-15C-50...

 • Page 118

  Overmach Service s.r.l. Fréza ∅ 3 vynulovaná v geometrii R0 T0 výchozí bod Obr.2.26 M35 T404 G28H0 G97S2000M33 G0X42Z-11.5G94M8 G1G18W0H0 X36F100 G107C18 G3Z-28.5C0R8.5 G3Z-11.5C0R8.5 G1X41FR1000 G107C0 G18 G95M35 M5 …….. Příklady programování pro sous...

 • Page 119

  Overmach Service s.r.l. 3.13 – Příklad válcové interpolace Obr.2.27 Obr.2.28 Příklady programování pro soustruhy Daewoo 3 - 24

 • Page 120

x