Navigation

 • Page 1

  B-63834PL/01FANUC Seria 0i-TBINSTRUKCJA OBSŁUGI

 • Page 2

 • Page 3

  w- 1WSKAZÓWKIBEZPIECZEŃSTWAW niniejszym rozdziale opisano wskazówki bezpieczeństwa związane z korzystaniem z jednostek CNC.Opisane zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane przez obsługę,aby zapewnić bezpieczną pracęmaszyn wyposażonych w jednostkę CNC (we wszystkich opisach w tym...

 • Page 4

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01w- 21 DEFINICJA OSTRZEŻENIA, UWAGIIADNOTACJEW niniejszym podręczniku przedstawiono wskazówki bezpieczeństwa, gwarantującebezpieczną pracę obsługi oraz zapobiegające uszkodzeniu urządzenia. Wskazówkibezpieczeństwa dzielą się na ostrzeżenia i n...

 • Page 5

  B---63834PL/01WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAw- 32 OSTRZEŻENIA I UWAGI OGÓLNEOSTRZEŻENIE1. Nigdy nie rozpoczynać obróbki przedmiotów bez uprzedniego sprawdzeniafunkcjonowania maszyny. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić,czy urządzeniepracuje poprawnie, wykonując próbny rozruch, na pr...

 • Page 6

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01w- 4OSTRZEŻENIE8. Niektóre funkcje są udostępniane na żądanie producenta obrabiarki. Korzystającz takichfunkcji, należyzapoznać się zpodręcznikiem dostarczonym przez producenta urządzenia,ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich użycia oraz ...

 • Page 7

  B---63834PL/01WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAw- 53 OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE ZPROGRAMOWANIEMW niniejszym rozdziale przedstawiono główne wskazówki bezpieczeństwa związane zprogramowaniem. Przed rozpoczęciem programowania należydokładnie przeczytaćpodręcznik obsługiipodręcznik programow...

 • Page 8

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01w- 6OSTRZEŻENIE6. Kontrola obszaru ruchuPo włączeniu zasilania należy w razie potrzeby przeprowadzić ręczne przemieszczenie dopunktu odniesienia. Kontrola obszaru ruchu nie jest możliwa przed wykonaniem ręcznegodojazdu do punktu referencyjnego. Nale...

 • Page 9

  B---63834PL/01WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAw- 74 OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄW niniejszym rozdziale opisano wskazówki bezpieczeństwa związane z obsługą maszyny.Przed rozpoczęciem pracy, należydokładnie przeczytać podręcznik obsługiipodręcznikprogramowania.OSTRZEŻENIE1. Ope...

 • Page 10

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01w- 8OSTRZEŻENIE6. Przesunięcie układu współrzędnych obrabianego przedmiotuRęczna interwencja, blokada maszyny lub odbicie lustrzane mogą prowadzić doprzesunięcia układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Zanim maszyna zostanieuruchomiona w ...

 • Page 11

  B---63834PL/01WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAw- 95 OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z CODZIENNĄKONSERWACJĄOSTRZEŻENIE1. Wymiana baterii podtrzymujących zawartość pamięciW celu wymiany baterii podtrzymujących zawartość pamięci, należy pozostawić maszynęwłączoną (CNC) i wywołać zatrzyma...

 • Page 12

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01w- 10OSTRZEŻENIE2. Wymiana baterii w bezwzględnychkoderachimpulsówW celu wymiany baterii podtrzymujących zawartość pamięci, należy pozostawić maszynęwłączoną (CNC) i wywołać zatrzymanie awaryjne maszyny. Ze względu na to, że czynnościte mu...

 • Page 13

  B---63834PL/01WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAw- 11OSTRZEŻENIE3. Wymiana bezpiecznikówWymiana bezpieczników w określonych podzespołach jest opisana w rozdziale”Codzienna konserwacja” w podręczniku obsługi lub podręczniku programowania.Przed wymianą przepalonych bezpieczników należywykry...

 • Page 14

 • Page 15

  B---63834PL/01Spis treścis-1WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAw---1.........................................I. UWAGI OGÓLNE1. UWAGI OGÓLNE3......................................................1.1OGÓLNY PRZEBIEG OPERACJI W OBRABIARCE CNC6..........................1.2WAŻNE UWAGI DLA CZYTAJĄCYCH PODR...

 • Page 16

  B---63834PL/01Spis treścis-24.11 POMINIĘCIE WIELOSTOPNIOWE62..............................................4.12 POMINIĘCIE OGRANICZENIA MOMENTU OBROTOWEGO (G31 P99)63...........5. FUNKCJE POSUWU65...................................................5.1UWAGI OGÓLNE66.................................

 • Page 17

  B---63834PL/01Spis treścis-311.FUNKCJA POMOCNICZA112..............................................11.1 FUNKCJA POMOCNICZA (FUNKCJA M)113........................................11.2 WIELOKROTNE POLECENIA M W POJEDYNCZYM BLOKU114.....................11.3 DRUGA FUNKCJA POMOCNICZA (KODY B)115..........

 • Page 18

  B---63834PL/01Spis treścis-414.2.5Uwagi dotyczące kompensacji promienia ostrza narzędzia201................................14.3 SZCZEGÓŁY KOMPENSACJI PROMIENIA OSTRZA NARZĘDZIA204................14.3.1Uwagi ogólne204....................................................................14.3.2...

 • Page 19

  B---63834PL/01Spis treścis-518.FUNKCJA STEROWANIA OSI314...........................................18.1 TOCZENIE POLIGONOWE315.....................................................18.2 PRZENOSZENIE W OSI OBROTOWEJ320..........................................18.3 PROSTE STEROWANIE SYNCHRONIZACJĄ3...

 • Page 20

  B---63834PL/01Spis treścis-62.5.1Włączanie zasilania386...............................................................2.5.2Ekrany wyświetlane przy włączonym zasilaniu387.........................................2.5.3Wyłączenie zasilania388......................................................

 • Page 21

  B---63834PL/01Spis treścis-78.5.1Wprowadzanie danych korekcji476.....................................................8.5.2Wyprowadzanie danych korekcji477....................................................8.6WPROWADZANIE I WYPROWADZANIE DANYCH KOMPENSACJI SKOKUGWINTU478............................

 • Page 22

  B---63834PL/01Spis treścis-810.TWORZENIE PROGRAMÓW537............................................10.1 TWORZENIE PROGRAMÓW ZA POMOCĄ KLAWIATURY538.......................10.2 AUTOMATYCZNE WSTAWIANIE NUMERÓW BLOKÓW539.........................10.3 TWORZENIE PROGRAMÓW W TRYBIE UCZENIA (ODTWARZA...

 • Page 23

  B---63834PL/01Spis treścis-911.7 EKRANY WYŚWIETLANE KLAWISZEM FUNKCYJNYM617....................11.7.1Wyświetlanie historii komunikatów zewnętrznych obsługi617................................11.8 USUWANIE ZAWARTOŚCI EKRANU619............................................11.8.1Usuwanie zawarto...

 • Page 24

  B---63834PL/01Spis treścis-101.5.3.1 Linia prosta671...............................................................1.5.3.2 Łuk674.....................................................................1.5.3.3 Linia prosta styczna do dwóch łuków678...........................................1.5.3...

 • Page 25

  I. UWAGI OGÓLNE

 • Page 26

 • Page 27

  UWAGI OGÓLNEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE31 UWAGI OGÓLNENa niniejszy podręcznik składają się następujące rozdziały:I. UWAGI OGÓLNEOpisano strukturę rozdziału, stosowane modele, podręcznikizwiązane z omawianymi zagadnieniami oraz podano wskazówkidotyczące poznawania treści rozdzi...

 • Page 28

  UWAGI OGÓLNE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/014W niniejszy podręczniku użyto następujących symboli:Oznacza połączenie osi, na przykład X__ Y__ Z(stosowane w PROGRAMOWANIU.).Oznacza koniec bloku. Odpowiada to kodowi LF normy ISO lubkodowi CR normy EIA.Następująca tabela zawiera podręcznik d...

 • Page 29

  UWAGI OGÓLNEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE5Następująca tabela zawiera podręczniki dotyczące siłowników seriiαi.Nazwa podręcznikaNumerFANUC AC SERVO MOTOR αi series DESCRIPTIONSB---65262ENFANUC AC SERVO MOTOR αi seriesPARAMETER MANUALB---65270ENFANUC AC SPINDLE MOTOR αi series DESCRIPT...

 • Page 30

 • Page 31

 • Page 32

 • Page 33

 • Page 34

 • Page 35

 • Page 36

 • Page 37

 • Page 38

 • Page 39

 • Page 40

 • Page 41

 • Page 42

 • Page 43

 • Page 44

 • Page 45

 • Page 46

 • Page 47

 • Page 48

 • Page 49

 • Page 50

  PROGRAMOWANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/0126Zreguły do obróbki jednego przedmiotu potrzeba kilku narzędzi.Narzędzia te mają różne długości. Zmienianie programu za każdymrazem do innej długości narzędzia jest bardzo trudne.Dlatego też długości poszczególnych narzędzi powinny by...

 • Page 51

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE27Na końcach osi maszynowych są zainstalowane wyłączniki końcowe,które zapobiegają przekroczeniu końca osi przez narzędzie. Tendopuszczalny obszar ruchu narzędzi nazywa się obszaremprzemieszczania. Poza ogranicznikami zakresu ruchu możnazasto...

 • Page 52

  PROGRAMOWANIE2. OSIE STEROWANEB---63834PL/01282 OSIE STEROWANE

 • Page 53

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/012. OSIE STEROWANE29Pozycja0i---TBLiczba podstawowych osi sterowanych2osieRozbudowa osi sterowanych(suma całkowita)Maks. 4 osi (Zawiera oś Cs)Liczba podstawowych osi sterowanychjednocześnie2osieRozszerzenie osi sterowanych jednocześnieMaks. 4 osieADNOTACJALiczba osi ...

 • Page 54

  PROGRAMOWANIE2. OSIE STEROWANEB---63834PL/0130System przyrostowy składa się z najmniejszej jednostki zadawania (dlawejścia) i z najmniejszego przyrostu przesunięcia (dla wyjścia).Najmniejszajednostka zadawania stanowi najmniejszą wartość,która możebyćprogramowana jako przemieszczenie. ...

 • Page 55

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/012. OSIE STEROWANE31Oś w systemie metrycznym nie możebyć użyta razem z osią wsystemie calowym ani odwrotnie.Poza tym niektóre funkcje, takie jakinterpolacja kołowai kompensacjapromienia skrawanianie mogąbyć używane w obu osiach przy zastosowaniu różnychjednos...

 • Page 56

  PROGRAMOWANIE3. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA(FUNKCJA G)B---63834PL/01323 FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA (FUNKCJA G)Liczba następująca po adresie G ustala znaczenie polecenia w danymbloku.Można wyróżnić dwa następujące rodzaje kodu G.TypZnaczenieKod G ważny w blokuwywołaniaKod ważny tylko w tym bloku...

 • Page 57

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/013. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA(FUNKCJA G)331. Jeśli CNC wchodzi w stan kasowania (patrz bit 6 (CLR)parametru 3402) po włączeniu zasilania lub po wyzerowaniuCNC, kody modalne G zmieniają się w sposób podany poniżej.(1)Włączane są kody G, wtabeli 3 zaznaczone jako.(2...

 • Page 58

  PROGRAMOWANIE3. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA(FUNKCJA G)B---63834PL/0134Tabela 3 Wykaz kodów G (1/2)Kod GGrupaFunkcjaABCGrupaFunkcjaG00G00G00Ustalanie położenia (szybki posuw)G01G01G0101Interpolacja liniowa (posuw skrawania)G02G02G0201Interpolacja kołowa (prawostronna)G03G03G03Interpolacja kołowa (...

 • Page 59

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/013. FUNKCJA PRZYGOTOWAWCZA(FUNKCJA G)35Tabela 3 Wykaz kodów G (2/2)Kod GGrupaFunkcjaABCGrupaFunkcjaG54G54G54Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)G55G55G55Wybór 2 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)G56G56G5614Wybór 3 układu współrz...

 • Page 60

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/01364 FUNKCJE INTERPOLACYJNE

 • Page 61

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE37Polecenie G00 powoduje przemieszczenie narzędzia szybkimposuwem do położenia określonego w układzie współrzędnychobrabianego przedmiotu za pomocą polecenia bezwzględnego lubprzyrostowego. W poleceniu bezwzględnym programowane sąwsp...

 • Page 62

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0138< Programowanie promieni>G00X40.0Z56.0 ; (Polecenie wymiarowania bezwzględnego)lubG00U---60.0W---30.5 ; (Polecenie przyrostowe)Z56.030.530.0φ40.0XPrędkość szybkiego posuwu nie możebyć ustalona w adresie F.Nawet jeśli ustalono poz...

 • Page 63

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE39Narzędzia mogą się przemieszczać wzdłuż linii.F_:Prędkość posuwu (szybkość dosuwu)IP_:W przypadku polecenia bezwzględnego oznaczawspółrzędne położenia końcowego, w przypadkupolecenia przyrostowego oznacza odległość przebyt...

 • Page 64

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0140Następujące polecenie przemieszcza narzędzie wzdłużłuku koła.G17G03Łuk w płaszczyźnie XpYpŁuk w płaszczyźnie ZpXpG18Łuk w płaszczyźnie YpZpXp_Yp_G02G03G02G03G02G19Xp_Zp_Yp_ Zp_I_ J_R_F_I_K_R_F_J_ K_F_R_Tabela 4.3 Opis poleceńP...

 • Page 65

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE41ADNOTACJAOsie U---, V--- i W--- (równoległe do osi podstawowych)mogą być wykorzystane z kodami G typu B i C.Pojęcia “zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara” (G02) i“przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara” (G03) napłas...

 • Page 66

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0142Odległość między łukiem i punktem środkowym okręgu, w którymdany łuk jest zawarty, można zdefiniować za pomocą promienia Rzamiast I, J i K.W tym przypadku, jeden łuk jest mniejszy od 180° adrugi jest większyod 180°. Łuk z kąt...

 • Page 67

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE43Jeśli za pomocą Rustalono łuk z kątem środkowym zbliżonym do180, to obliczenia punktu początkowego współrzędnych mogąspowodować pozostanie alarmu. W tym przypadku należyustalićśrodek łuku za pomocą I, J i K.XZKXKZZRG02X_Z_I_K_...

 • Page 68

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0144Interpolacja współrzędnych biegunowych dotyczy funkcji, przyktórej sterowanie konturem następuje przez transformacjęprogramowanego polecenia z układu współrzędnych kartezjańskichwsterowanie wzdłuż osi liniowej (ruch narzędzia) i ...

 • Page 69

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE45Wtrybie interpolacji współrzędnych biegunowych poleceniaprogramówsądefiniowanezapomocąwspółrzędnychkartezjańskich na płaszczyźnie interpolującej współrzędnebiegunowe. Adres osi obrotowej służy jako adres dla drugiej osi (ośp...

 • Page 70

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0146Układ współrzędnych musi być ustalony przed ustaleniem G12.1 (układwspółrzędnych obrabianego przedmiotu), gdzie środek osi obrotu jestpoczątkiem układu współrzędnych. W trybie G12.1 nie wolno zmieniaćukładu współrzędnych (G...

 • Page 71

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE47Przykład programu interpolacji współrzędnych biegunowych,opartego na osi X (osi liniowej) i osi C (osi obrotowej).C’ (oś hipotetyczna)Oś CTor narzędzia po kompensacji promieniaostrzaTor programowanyN204N205N206N203N202 N201N208N207Oś...

 • Page 72

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0148Wartośćprzemieszczeniaosiobrotowej,zaprogramowanapodaniem kąta, zostaje wewnętrznie zamieniona jednorazowo naodległość jednej z osi liniowych na powierzchni zewnętrznej, tak żeinterpolacja liniowa i kołowa możezostać przeprowadzona...

 • Page 73

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE49W trybie interpolacji cylindrycznej jest możliwa interpolacja kołowaprzy zastosowaniu osi obrotowej i jednej z osi liniowych. Promień Rjest wykorzystywany w poleceniach w taki sam sposób, jakprzedstawiono w opisie w Rozdziale 4.4.Zadawaną...

 • Page 74

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0150Uruchomienie trybu interpolacji cylindrycznej po zastosowanejwłaśnie kompensacji promienia ostrza narzędzia, spowoduje, żeinterpolacja kołowa nie będzie wykonana dokładnie.W trybie interpolacji cylindrycznej nie mogą być wykonywane ż...

 • Page 75

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE51Przykład programu interpolacji cylindrycznejO0001 (INTERPOLACJA CYLINDRYCZNA );N01 G00 Z100.0 C0 ;N02G01 G18W0H0;N03 G07.1 H57299 ;N04 G01 G42 Z120.0 D01 F250 ;N05C30.0;N06 G02 Z90.0 C60.0 R30.0 ;N07 G01 Z70.0 ;N08 G03 Z60.0 C70.0 R10.0 ;N09 ...

 • Page 76

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0152Gwinty stożkowe i spiralne, podobnie jak gwinty walcowe, możnawykonywać za pomocą polecenia G32.Prędkość wrzeciona jest odczytywana w czasie rzeczywistym zprzetwornika położenia, umieszczonego na wrzecionie i jestprzetwarzana na pręd...

 • Page 77

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE53XLXαLZZα≦45° skok wynosi LZα≧45° skok wynosi LXŚruba stożkowaRys. 4.6 (e) LZ i LX śruby stożkowejOgółem, opóźnienia wywołane w układzie serwonapędu itp., mogąspowodować niewielkie niedokładności skoku gwintu w punkciest...

 • Page 78

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0154Oś ZOś X30 mm70Następujące wartości użyte są w programowaniu:Skok gwintu :4 mmδ1=3 mmδ2=1.5 mmGłębokość skrawania :1 mm (podwójne przejście)(zadawanie metryczne, programowanie średnic)G00U---62.0 ;G32W---74.5 F4.0 ;G00U62.0 ;W7...

 • Page 79

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE55OSTRZEŻENIE1 W czasie obróbki gwintu obowiązuje korekcja szybkości posuwu (o wartości 100%).2 Bardzo niebezpieczne jest zatrzymanie posuwu narzędzia bez zatrzymania obrotówwrzeciona. Powoduje to gwałtowne zwiększenie głębokości skr...

 • Page 80

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0156Podanie dodatniej lub ujemnej wartości przyrostu skoku na każdyobrót śruby umożliwia nacinanie gwintu ze zmiennym skokiem.Rys. 4.7 Śruba o zmiennym skokuG34 IP_F_K_;IP: Punkt końcowyF : Skok w kierunku osi wzdłużnej w punkcie startuK ...

 • Page 81

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE57Funkcja ciągłego nacinania gwintów jest realizowana w ten sposób,żecząstkowe wyjście impulsowe w połączeniu dwóch bloków jestzastępowane następnym przesunięciem w obróbce impulsów iwyjściem (zachodzenie bloków na siebie).Dlat...

 • Page 82

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0158Korzystanie z adresu Q w celu ustalenia kąta między sygnałemjednego impulsu na obrót i rozpoczęciem gwintowania powodujeprzesunięcie kąta startu gwintowania, pozwalając łatwo tworzyćśruby z wieloma gwintami.Śruby z wieloma gwintami...

 • Page 83

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE59Program do produkcji śrub dwuzwojowych(z kątem startu wynoszącym 0 i 180 stopni)G00 X40.0 ;G32 W---38.0F4.0Q0;G00 X72.0 ;W38.0 ;X40.0 ;G32 W---38.0 F4.0 Q180000 ;G00 X72.0 ;W38.0 ;Przykłady

 • Page 84

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0160Interpolacja liniowa możebyć polecona przez przemieszczenieosiowe, następujące po poleceniu G31, np. G01. Jeśli przywykonywaniu tego polecenia zostanie wydany zewnętrzny sygnałpominięcia, nastąpi przerwanie wykonywania polecenia i nas...

 • Page 85

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE61G31 W100.0 F100;U50.0;U50.050.0100.0Wprowadzony sygnał pominięciaPrzemieszczenie rzeczywisteRuch bez sygnałupominięciaW100XZRys. 4.10 (a) Następnym blokiem jest polecenie przyrostoweG31 Z200.00 F100;X100.0;X100.0X200.0Wprowadzony sygnał ...

 • Page 86

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0162W bloku ustalającym P1do P4po G31 funkcja wielostopniowegopominięcia wprowadza współrzędne do zmiennej makropoleceniaużytkownika,jeżelizostaniepodanysygnałpominięcia(4---punktowy lub 8---punktowy; 8---punktowy przy sygnale szybkiegopo...

 • Page 87

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/014. FUNKCJE INTERPOLACYJNE63Przy ograniczonym momencie obrotowym silnika (ustalonym, naprzykład za pomocą polecenia ograniczenia momentu obrotowego,wydanego w funkcji okna PMC), polecenie przesunięcia następującepo G31 P99 (lub G31 P98) może spowodować taki sam ro...

 • Page 88

  PROGRAMOWANIE4. FUNKCJE INTERPOLACYJNEB---63834PL/0164G31 P99/98 nie możebyć wykorzystane w stosunku do osipodlegających synchronizacji uproszczonej ani osi X lub Y, które sąsterowane jak osie pochylone.Bit 7 (SKF) parametru nr 6200 musi być tak ustawiony, aby wpoleceniach pominięcia G31 u...

 • Page 89

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/015. FUNKCJE POSUWU655 FUNKCJE POSUWU

 • Page 90

  PROGRAMOWANIE5. FUNKCJE POSUWUB---63834PL/0166Funkcje posuwu sterują prędkością posuwów narzędzi. Dostępne sądwie takie funkcje:1. Szybki posuwKiedy zostanie zaprogramowane polecenie pozycjonowania(G00), narzędzie przemieści się zprędkością szybkiego posuwu,zadaną w CNC (parametr n...

 • Page 91

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/015. FUNKCJE POSUWU67Jeśli w czasie trwania posuwu skrawania zmienia się kierunek ruchumiędzy ustalonymi blokami, możedojść do powstania toru zzaokrąglonymi narożami. (Rys. 5.1 (b)).0Programowany tor narzędziaRzeczywisty tor narzędziaXZRys. 5.1 (b) Przykład tor...

 • Page 92

  PROGRAMOWANIE5. FUNKCJE POSUWUB---63834PL/0168Szybkość posuwu przy interpolacji liniowej (G01), kołowej (G02,G03) itd. zostaje ustalona przez liczby stojące za kodem F.Przy posuwie skrawania następny blok zostaje tak wykonany, abyutrzymać jak najmniejsze zmiany szybkości posuwu w stosunku ...

 • Page 93

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/015. FUNKCJE POSUWU69Wielkość posuwu w ciąguminuty (mm/min lub cal/min)FRys. 5.3 (b) Posuw minutowyOSTRZEŻENIENiektóre polecenia np. obróbka gwintu nie zezwalają naprzesterowanie.Po zadaniu G99 (w trybie posuwu na obrót), wielkość posuwunarzędzia na obrót wrze...

 • Page 94

  PROGRAMOWANIE5. FUNKCJE POSUWUB---63834PL/0170ADNOTACJALimit górny jest ustalany w mm/min lub calach/min. Przyobliczaniu CNC możedojść do błędu szybkości posuwurzędu ±2% w odniesieniu do wartości zadanej. Nie dotyczyto jednak przyspieszenia/hamowania. Mówiącdokładnie,błąd ten powst...

 • Page 95

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/016. POŁOŻENIE ODNIESIENIA716 POŁOŻENIE ODNIESIENIAObrabiarka CNC ma wydzielone położenie, w którym dokonuje sięwymiany narzędzia lub ustala się układ współrzędnych, co opisano wdalszej części. Położenie to nosi nazwę położenia odniesienia.

 • Page 96

  PROGRAMOWANIE6. POŁOŻENIE ODNIESIENIAB---63834PL/0172Punkt odniesienia jest stałym punktem obrabiarki, do któregonarzędzie możezostaćłatwo przemieszczone za pomocą funkcjiprzemieszczenia do punktu odniesienia.Na przykład, punkt odniesienia jest używany jako położenie, wktórym zachod...

 • Page 97

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/016. POŁOŻENIE ODNIESIENIA73Narzędzia są automatycznie przemieszczane wzdłuż zadanej osipoprzez punkt pośredni do punktu odniesienia. Jeśli powrót dopunktu odniesienia jest zakończony, świeci się lampa sygnalizacyjna,która wskazuje zakończenie operacji powro...

 • Page 98

  PROGRAMOWANIE6. POŁOŻENIE ODNIESIENIAB---63834PL/0174Przyjmowanie położenia pośredniego i odniesienia następuje wzdłużwszystkich osi za pomocą szybkiego biegu. Z tego powodu przedpodaniem polecenia musi zostać wyłączona kompensacja promieniaostrza narzędzia i korekcja długości narz...

 • Page 99

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/017. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH757 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCHNarzędzie można przemieszczać w dowolne położenie po wskazaniutego położenia w CNC. Położenie to jest ustalane za pomocąwspółrzędnych w obowiązującymukładzie współrzędnych.Współrzędnez koleipodaj...

 • Page 100

  PROGRAMOWANIE7. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCHB---63834PL/0176Charakterystyczny punkt maszyny, służący jako punkt odniesienia, nosinazwę punktu zerowego maszyny. Punkt zerowy dla każdej maszyny jestustalany przez producenta. Układ współrzędnych, zaczepiony w punkciezerowym maszyny nosi nazwę u...

 • Page 101

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/017. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH77Układ współrzędnych, stosowany do obrabiania przedmiotu, nosinazwę układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Układwspółrzędnych obrabianego przedmiotu musi być ustalony wcześniejza pomocą NC (ustawienie układu współrzęd...

 • Page 102

  PROGRAMOWANIE7. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCHB---63834PL/0178Ustalenie układu współrzędnych za pomocą poleceniaG50X128.7Z375.1; (wyznaczenie średnicy)Ustalenie układu współrzędnych za pomocą poleceniaG50X1200.0Z700.0; (wyznaczenie średnicy)Punkt podstawowyPrzykład 1Przykład 2ZX375.1φ128....

 • Page 103

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/017. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH79Użytkownik możewybrać układ współrzędnych przedmiotu wsposób opisany poniżej. (Informacje o jego ustalaniu podano wpodrozdziale II---7.2.1.)(1)Nastawa układu współrzędnych przedmiotu za pomocą G50 lubautomatycznaPo wybraniu ukł...

 • Page 104

  PROGRAMOWANIE7. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCHB---63834PL/0180Sześć układów współrzędnych, ustalonych za pomocą G54 do G59,można zmienić poprzez zmianę zewnętrznej wartości korekcjipunktu zerowego obrabianego przedmiotu lub przez zmianęwartości korekcji punktu zerowego obrabianego przedmi...

 • Page 105

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/017. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH81Za pomocą polecenia G10 każdy układ współrzędnych obrabianegoprzedmiotu można zmienić niezależnie.Po podaniu polecenia G50IP_;, układ współrzędnych przedmiotu(wybrany za pomocą kodu G54 do G59) jest przesuwany i stanowinowy ukł...

 • Page 106

  PROGRAMOWANIE7. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCHB---63834PL/0182Funkcja wstępnego ustawienia układu współrzędnych obrabianegoprzedmiotusłużydoustawieniaukładuprzesuniętegoprzesterowaniem ręcznym do położenia sprzed przesunięcia. Układsprzed przesunięcia jest przemieszczony z punktu zerowego...

 • Page 107

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/017. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH83(a)Przesterowanie ręczne, kiedy sygnał dodania ręcznegoprzesunięcia do współrzędnych bezwzględnych jest wyłączony(b)Polecenie przesunięcia, wykonane kiedy maszyna jest w staniezablokowanym(c)Przemieszczenie za pomocą przesterowani...

 • Page 108

  PROGRAMOWANIE7. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCHB---63834PL/0184Jeśli układ współrzędnych, ustawiony za pomocą polecenia G50 lubautomatycznego ustalania układu współrzędnych różni się odzaprogramowanegoukładuroboczego,ustawionyukładwspółrzędnych można przesunąć (patrz III---3.1).Wymag...

 • Page 109

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/017. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH85Jeśli program jest tworzony w oparciu o układ współrzędnychobrabianego przedmiotu, to można utworzyć podrzędny układwspółrzędnych, ułatwiający programowanie. Taki podrzędny układwspółrzędnych nosi nazwę układu miejscowego...

 • Page 110

  PROGRAMOWANIE7. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCHB---63834PL/0186OSTRZEŻENIE1Miejscowy układ współrzędnych nie zmienia układuwspółrzędnych obrabianego przedmiotu ani układuwspółrzędnych maszyny.2Jeśli współrzędne nie są podane dla wszystkich osi wukładzie miejscowym, kiedy do zdefiniowan...

 • Page 111

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/017. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH87Wybór płaszczyzny dla interpolacji kołowej, kompensacji promieniaostrza narzędzia, obrotu układu współrzędnych i wiercenia zapomocą kodu G.Wtabeli poniżej przedstawiono kody G i wybierane przez niepłaszczyzny.Tabela 7.4 Płaszczyzn...

 • Page 112

  PROGRAMOWANIE8. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCHIWYMIARB---63834PL/01888 WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIARW niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia.8.1 PROGRAMOWANIE BEZWZGLĘDNE I PRZYROSTOWE(G90, G91)8.2 KONWERSJA CALOWO --- METRYCZNA (G20, G21)8.3 PROGRAMOWANIE Z UŻYCIEM KROPKI D...

 • Page 113

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/018. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCHIWYMIAR89Posuw narzędzia można zaprogramować na dwa sposoby ---poleceniem bezwzględnym i poleceniem przyrostowym. Wprzypadku polecenia bezwzględnego programuje się wartośćwspółrzędnej punktu końcowego, w przypadku poleceniaprzyro...

 • Page 114

  PROGRAMOWANIE8. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCHIWYMIARB---63834PL/0190Za pomocą kodu G można wybrać zadawanie calowe lub metryczne.G20 ;G21 ;Zadawanie w calachZadawanie w mmKod G musi w takim przypadku być podany na początku programuwniezależnym bloku przed ustaleniem układu współrzędnych. P...

 • Page 115

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/018. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCHIWYMIAR91Wartości numeryczne można podawać zkropką dziesiętną.Stosujesię go w przypadku podawania odległości, czasu lub prędkości.Kropki dziesiętne można stosować wnastępujących adresach:X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, I, J, K, R ...

 • Page 116

  PROGRAMOWANIE8. WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCHIWYMIARB---63834PL/0192Ponieważ w programowaniu tokarki CNC przekrój przedmiotu jestzazwyczaj okrągły, jego wymiary można podać dwojako:Średnica i promieńJeśli podano średnicę, jest to programowanie średnic, jeśli podanopromień, jest to prog...

 • Page 117

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/019. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONA939 FUNKCJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WRZECIONAPrędkość obrotowa wrzeciona możebyć sterowana poprzez podaniewartości po adresie S.Ponadto wrzeciono możeobracać się pod określonym kątem.W niniejszym rozdziale omówiono nast...

 • Page 118

  PROGRAMOWANIE9. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONAB---63834PL/0194Podanie wartości po adresie S powoduje przesłanie do maszyny koduisygnałustrobującego. W maszynie ten sygnał jest używany dosterowania prędkością obrotową wrzeciona. W bloku możesięznajdować tylko jeden kod S. Wię...

 • Page 119

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/019. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONA95Ustala prędkość powierzchniową (prędkość narzędzia względemprzedmiotu) następującą po S. Wrzeciono obraca się wtaki sposób,żeszybkość skrawania jest stałaniezależnie od położenia narzędzia.G96 Sfffff ;↑S...

 • Page 120

  PROGRAMOWANIE9. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONAB---63834PL/0196Polecenie G96 (polecenie sterowania stałą prędkością skrawania)jest modalnym kodem G. Po podaniu polecenia G96 programwchodzi w tryb sterowania stałą prędkością skrawania (tryb G96), apodane wartości S są przyjmowan...

 • Page 121

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/019. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONA97Tryb G96Tryb G97Ustalić prędkość skrawania w m/min(lub stopach/min)Polecenie G97Zapamiętać prędkość skrawania wm/min (lub stopach/min)PolecenieprędkościwrzecionaUstalonaZastosowanozadaną prędkośćobrotowąwrzecion...

 • Page 122

  PROGRAMOWANIE9. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONAB---63834PL/0198W bloku szybkiego posuwu, ustalonym za pomocą G00, sterowaniestałą prędkością skrawania nie jest wykonywane przez obliczanieprędkości skrawania w czasie chwilowej zmiany położenia narzędzia,ale jest wykonywane na pod...

 • Page 123

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/019. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONA99Funkcjatapowodujewłączenie alarmu przegrzania (nr 704), jeśli zpowodów maszyny prędkość obrotowa wrzeciona jest niezgodna zprędkością ustaloną.W ten sposób funkcja pozwala na przykład chronić tuleje wrzecionaprzed...

 • Page 124

  PROGRAMOWANIE9. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONAB---63834PL/01100Nierównomierności obrotów wrzeciona są wykrywane w następującysposób:1. Alarm uruchamiany po osiągnięciu ustalonej prędkości obrotowejwrzecionaPrędkość obrotowa wrzecionaSprawdzenieSprawdzenieBezsprawdzeniarrqqdd...

 • Page 125

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/019. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONA101Alarm jest uruchamiany, kiedy różnica między zadaną prędkością iprędkością bieżącą przekracza r i d.ADNOTACJA1Jeśli alarm jest uruchamiany w przebiegu automatycznym,następuje zatrzymanie pojedynczego bloku. Alar...

 • Page 126

  PROGRAMOWANIE9. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONAB---63834PL/01102W procesie toczenia wrzeciono połączone z napędem obraca się zpewną prędkością obrotową,w celu napędzenia obrabianegoprzedmiotu, umocowanego do wrzeciona. Funkcja pozycjonowaniawrzeciona powoduje przekręcenie wrzeci...

 • Page 127

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/019. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONA103Położenie ustala się za pomocą adresów C lub H, po którychnastępuje wartość liczbowa (lub wartości liczbowe). Adresy C i Hmuszą być podane w trybie G00.(Przykład) C---1000H4500Punkt docelowy musi być zadany za po...

 • Page 128

  PROGRAMOWANIE9. FUNKCJA PRĘDKOŚCIOBROTOWEJ WRZECIONAB---63834PL/01104Prędkość posuwu w czasie pozycjonowania równa się prędkościszybkiego posuwu, ustalonej w parametrze nr 1420. Wykonywanejest liniowe przyspieszenie / hamowanie.Dla zadanej prędkości można wykonać przesterowanie o war...

 • Page 129

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0110. FUNKCJA NARZĘDZIOWA(FUNKCJA T)10510 FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T)Dostępne są dwie funkcje narzędziowe. Jedna jest funkcjąwybierania narzędzi, druga jest funkcją zarządzania okresamitrwałości narzędzi.

 • Page 130

  PROGRAMOWANIE10. FUNKCJA NARZĘDZIOWA(FUNKCJA T)B---63834PL/01106Podanie po adresie T wartości numerycznej 2 lub 4 cyfrowejpowoduje przesłanie do obrabiarki sygnałukodu i sygnałustrobującego. Są one wykorzystywane głównie do wybieranianarzędzi w maszynie.Wbloku można zadać tylko jeden ...

 • Page 131

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0110. FUNKCJA NARZĘDZIOWA(FUNKCJA T)107Narzędzia są podzielone na kilka grup. W każdej grupie obowiązujeokreślony czas eksploatacji narzędzia (czas lub liczba zastosowań).Za każdym razem, kiedy narzędzie jest wykorzystane, czas jego pracyjest sumowany. Po osiąg...

 • Page 132

  PROGRAMOWANIE10. FUNKCJA NARZĘDZIOWA(FUNKCJA T)B---63834PL/01108Trwałość narzędzi jest ustalana jako czas eksploatacji (w minutach)lub liczba użyć,zależy to do nastawy parametru nr 6800#2(LTM).Jako trwałość narzędzia można zadać maksymalnie 4300 minut lub9999 użyć.Liczba grup do z...

 • Page 133

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0110. FUNKCJA NARZĘDZIOWA(FUNKCJA T)109O0001 ;G10L3 ;P001L0150 ;T0011 ;T0132 ;T0068 ;P002L1400 ;T0061;T0241 ;T0134;T0074;P003L0700 ;T0012;T0202 ;G11 ;M02 ;Dane grupy 1Dane grupy 2Dane grupy 3Numery grup podane w P nie muszą być kolejne. Nie muszą być teżprzypisane d...

 • Page 134

  PROGRAMOWANIE10. FUNKCJA NARZĘDZIOWA(FUNKCJA T)B---63834PL/01110Między T∆∆99(∆∆=numer grupy narzędziowej ) i T∆∆88 wprogramie obróbki czas, w którym narzędzie jest używane w trybieobróbki, będzie ujmowany w interwałach czterosekundowych. Czaswymagany do zatrzymania pojedyncz...

 • Page 135

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0110. FUNKCJA NARZĘDZIOWA(FUNKCJA T)111W programach obróbki kody T służą do określenia grupnarzędziowych, jak pokazano poniżej:Format taśmyZnaczenieTnn99;Zakończenie eksploatacji bieżącego narzędzia i począ-tek eksploatacji narzędzia grupy ∆∆. ”99” ...

 • Page 136

  PROGRAMOWANIE11. FUNKCJA POMOCNICZAB---63834PL/0111211 FUNKCJA POMOCNICZAWystępują dwie funkcje pomocnicze; funkcja pomocnicza (kod M)zadająca start wrzeciona, zatrzymanie wrzeciona, zakończenieprogramu, itp., oraz druga funkcja pomocnicza (kod B).Jeśli polecenie przemieszczenia i funkcja po...

 • Page 137

  PROGRAMOWANIE11. FUNKCJA POMOCNICZAB---63834PL/01113Jeśli podano adres M z następującą po nim liczbą,są wysyłane sygnałkodu i sygnał strobujący. Sygnałyte są wykorzystywane do włączaniaiwyłączania zasilania maszyny. Ogólnie w bloku ważny jest tylkojeden kod M, ale można zdefini...

 • Page 138

  PROGRAMOWANIE11. FUNKCJA POMOCNICZAB---63834PL/01114Do tej pory w jednym bloku można byłoumieścić tylko jeden kod M.Jeśli 7 bit (M3B) parametru nr 3404 ma wartość 1, to można ustalićdo trzech kodów M w jednym bloku.Trzy kody, ustalone w bloku, są jednocześnie wyprowadzane domaszyny. O...

 • Page 139

  PROGRAMOWANIE11. FUNKCJA POMOCNICZAB---63834PL/01115Indeksowanie stołuodbywa się za pomocą adresu B i następującej ponim liczby ośmiocyfrowej. Zależność między kodami B iodpowiadającymimindeksowaniem jest różna u różnychproducentów maszyn.Szczegóły --- patrz podręcznik producen...

 • Page 140

  PROGRAMOWANIE12. STRUKTURA PROGRAMUB---63834PL/0111612 STRUKTURA PROGRAMUWystępują dwa typy programów: Program główny i podprogram. Wnormalnych warunkach CNC pracuje zgodnie z programemgłównym. Jednak jeśli w programie głównym wystąpi poleceniewywołania podprogramu, to sterowanie jest...

 • Page 141

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0112. STRUKTURA PROGRAMU117Program składa się znastępujących składników:Tabela 12 Składniki programuSkładnikiOpisPoczątek taśmySymbol, oznaczający początek pliku programuSekcja przedbieguWykorzystana do zapisania nazwy pliku programu, itp.Początek programuSym...

 • Page 142

  PROGRAMOWANIE12. STRUKTURA PROGRAMUB---63834PL/01118Poniżej opisano składniki programu inne, niż sekcje. Sekcjeprogramu opisano w II---12.2.%NAZWA ;O0001 ;M30 ;%(KOMENTARZ)Początek taśmySekcja programuSekcja przedbieguPoczątek programuSekcja komentarzyKoniec taśmyRys. 12.1 Konfiguracja pro...

 • Page 143

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0112. STRUKTURA PROGRAMU119ADNOTACJAJeśli jeden plik zawiera wiele programów, operacjapominięcia kodu EOB nie możewystąpić przed drugim lubnastępnym numerem programu. Na początku programujest wymagane jednak polecenie startu programu, jeślipoprzedni program końc...

 • Page 144

  PROGRAMOWANIE12. STRUKTURA PROGRAMUB---63834PL/01120Koniec taśmy znajduje się na końcu pliku zawierającego programyNC.Jeśli programy są wprowadzone za pomocą automatycznego systemuprogramowania, znacznika nie trzeba wprowadzać. Znacznik nie jestwyświetlany na ekranie. Jeśli jednak plik ...

 • Page 145

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0112. STRUKTURA PROGRAMU121W niniejszym rozdziale opisano składniki sekcji programu. Składnikiprogramu nie będące sekcjami, opisano w rozdziale II---12.1.%(KOMENTARZ)%NAZWA ;O0001 ;N1 … ;M30 ;Sekcja programuNumer programuNumer blokuKoniec programuRys. 12.2 (a) Struk...

 • Page 146

  PROGRAMOWANIE12. STRUKTURA PROGRAMUB---63834PL/01122Program składa się zkilku poleceń.Każda jednostka programu nosinazwę bloku. Z kolei poszczególne bloki programu są oddzielone odsiebie kodami EOB zakończenia bloku.Tabela 12.2 (a) Kod EOBNazwaKodISOKodEIASposób zapisu wniniejszej instru...

 • Page 147

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0112. STRUKTURA PROGRAMU123Blok składa się z jednego lub z kilku słów. Słowo składa się zadresuinastępującej po nim kilkucyfrowej liczby. (Liczba możebyćpoprzedzona znakiem plus (+) lub minus (---).)Słowo = adres + numer (przykład : X---1000)Wadresie używa s...

 • Page 148

  PROGRAMOWANIE12. STRUKTURA PROGRAMUB---63834PL/01124Poniżej przedstawiono najważniejsze adresy i zakresy wartości dlatych adresów. Należyzauważyć, że podane wartości stanowiąwartości graniczne ze strony CNC, które są zupełnie różne odwartości granicznych ze strony obrabiarki. Na ...

 • Page 149

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0112. STRUKTURA PROGRAMU125Jeśli w nagłówku programu wpisano znak ukośnika z cyfrą (/n, gdzien=1 do 9), i jeśli na pulpicie jest włączony opcjonalny przełącznikpominięcia bloku, to informacja zawarta w bloku, dla któregopodano /n, odpowiadające numerowi n prz...

 • Page 150

  PROGRAMOWANIE12. STRUKTURA PROGRAMUB---63834PL/01126Koniec programu jest zaznaczony jednym z następujących kodów,umieszczonych na końcu programu:Tabela 12.2 (d) Kody końca programuKodZastosowanieM02Dla programu głównegoM30M99Dla podprogramuJeśli jeden z kodów końca programu zostanie nap...

 • Page 151

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0112. STRUKTURA PROGRAMU127Jeśli w programie znajduje się ustalona kolejność poleceń lub zestawpoleceń,które są często powtarzane, to sekwencję taką możnazapisać wpamięci jako podprogram w celu uproszczenia treściprogramu głównego.Podprogram można wywoł...

 • Page 152

  PROGRAMOWANIE12. STRUKTURA PROGRAMUB---63834PL/01128ADNOTACJA1Sygnały M98 i M99 nie są wyprowadzane do obrabiarki.2Jeśli nie można znaleźć numer podprogramu, ustalonegoza pomocą adresu P, zostanie włączony alarm P/S (nr 078).lM98 P51002 ;lX1000.0 M98 P1200 ;lKolejność wykonywania podpr...

 • Page 153

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0112. STRUKTURA PROGRAMU129Jeśli w programie głównym wykonano M99, to sterowanie zostanieprzekazane do początku programu głównego. Na przykład, M99można wykonać umieszczając /M99 ; w odpowiednim miejscuprogramu głównego i wyłączającopcjonalną funkcję pomi...

 • Page 154

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/0113013 FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIEW niniejszym rozdziale opisano następujące elementy:13.1 STAŁY CYKL OBRÓBKI (G90, G92, G94)13.2 CYKL WIELOKROTNYCH POWTÓRZEŃ (G70 --- G76)13.3 WIERCENIE W STAŁYM CYKLU OBRÓBKI (G80 --...

 • Page 155

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE131Występują trzy stałecykle obróbki: stały cykl skrawania średniczewnętrznych/wewnętrznych (G90), stały cykl obróbki gwintu (G92)istały cykl toczenia czołowego (G94).U/23(F)G90X (U)__Z (W)__F__ ;X/2Oś XOś Z2(F)R……...

 • Page 156

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01132G90X(U)__ Z(W)__ R__ F__ ;Oś XR2(F)R…Szybki posuwF…ustalony kodem F3(F)X/24(R)ZU/21(R)WOś ZRys. 13.1.1 (b) Cykl skrawania stożkowegoW programowaniu przyrostowym zależności między znakiem liczbywystępującej po adresie ...

 • Page 157

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE133G92X(U)__ Z(W)__ F__ ; Skok (L) jest ustalony.X/2Oś XOś ZR…… Szybki posuwF…… Zadany przezkod FZL1(R)2(F)3(R)4(R)Około. 45°(Kąt fazowania na rysunku po lewejstronie wynosi 45 stopni lub mniej zpowodu opóźnienia w se...

 • Page 158

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01134OSTRZEŻENIEUwagi dotyczące gwintowania są takie same, jak wprzypadku gwintowania G32. Jednak zatrzymanie poprzezstop posuwu jest realizowane następująco: Zatrzymanie pozakończeniu 3 toru narzędzia w cyklu nacinania gwintó...

 • Page 159

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE135Oś X(R) 0 Szybki posuw(F) 0 Zadany przezkod F2(F)4(R)X/21(R)Oś Z3(R)rLZG92X(U)__ Z(W)__ R__ F__ ; Skok (L) jest ustalony.WU/2ROkoło. 45°(Kąt fazowania na rysunku po lewejstroniewynosi45stopnilub mniej zpowodu opóźnienia w ...

 • Page 160

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01136G94X(U)__ Z(W)__ F__ ;Oś X04(R)X/23(F)Oś Z1(R)2(F)U/2ZW(R)……Szybki posuw(F)……Zadany kodem FX/2U/2ZRys. 13.1.3 (a) Cykl skrawania czołowegoW programowaniu przyrostowym znak liczby występującej poadresie U i W zależyo...

 • Page 161

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE137Oś X(R) Szybki posuw(F) Ustalony kodem F4(R)X/23(F)Oś Z1(R)2(F)U/2ZWRRys. 13.1.3 (b)W programowaniu przyrostowym zależności między znakiem liczbywystępującej po adresie U, W i R a torem narzędzia są następujące:1. U &l...

 • Page 162

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01138ADNOTACJA1Ze względu na to, żewartości X (U), Z (W) i R w cyklu stałym sąmodalne, jeżeli X (U), Z (W) lub R nie są na nowo programowane,to efektywne są dane uprzednio podane. Z tego powodu kiedywartość przesunięcia w o...

 • Page 163

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE139Odpowiedni cykl stałyjest wybierany zależnie od konturuprefabrykatu oraz od kształtu produktu.Kontur prefabrykatuKontur produktuKontur prefabrykatuKontur produktu13.1.4Jak korzystać zestałych cykli obróbki(G90, G92, G94)DCy...

 • Page 164

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01140Kontur prefabrykatuKontur produktuKontur prefabrykatuKontur produktuDCykl skrawaniaczołowego (G94)DCykl frezowaniaosiowego (G94)

 • Page 165

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE141Istnieje całyszereg zdefiniowanych wstępnie cykli stałychułatwiających programowanie. Na przykład, dane o kształciekońcowym detalu opisują tor narzędzia dla celów obróbki zgrubnej.Dostępne są takżecykle stałedo ob...

 • Page 166

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01142ADNOTACJA1O ile ∆di ∆u zostana ustalone poprzez adres U, ichznaczenie będzie zależne od w adresach P i Q.2 Obróbka cykliczna jest realizowana poleceniem G71 wrazze specyfikacją Pi Q.Funkcje F, S i T, podane w poleceniach ...

 • Page 167

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE143Typ II różni się od typu I następująco: profil nie musi wykazywaćstałego zwiększania lub zmniejszania wzdłuż osiX imożezawieraćmaksymalnie 10 wklęśnięć (kieszeni).12310......Rys. 13.2.1 (b) Liczba kieszeni podczas...

 • Page 168

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01144e(ustawianezapomocą parametru)Rys. 13.2.1 (e) Fazowanie podczas usuwania naddatku materiałuprzytoczeniu (Typ II)Prześwit e (ustalony w R), który ma być wykonany po toczeniu, możetakżebyć ustalony w parametrze nr 5133.Przy...

 • Page 169

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE145Na rysunku poniżej przedstawiono taki sam cykl, jak G71 z tąróżnicą, że skrawanie jest wykonywane w przebiegu równoległym doosi X.A’∆u/2∆dB(F)(R)e45°(R)(F)AC∆wG72 W(∆d) R(e) ;G72 P(ns) Q(nf) U(∆u) W(∆w) F(f...

 • Page 170

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01146Funkcjataumożliwia wielokrotne skrawanie ustalonego wzoru,przesuwanego fragment po fragmencie. W takim cyklu skrawaniamożna efektywnie wykonać obróbkę materiału, którego wstępnykształtzostał nadany w procesie obróbki z...

 • Page 171

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE147ADNOTACJA1O ile wartości ∆ii ∆k, lub ∆ui ∆wpodane są przez adres Ui W , ich znaczenie zależne jest od adresów P i Q w loku G73.Jeśli P i Q nie są podane w tym samym bloku, adresy U i Wwskazują ∆ii ∆k. Jeśli P ...

 • Page 172

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01148φ80φ40φ1602028820104010 101901107(Wyznaczenie średnicy, zadawanie metryczne)N010 G50 X220.0 Z190.0 ;N011 G00 X176.0 Z132.0 ;N012 G72 W7.0 R1.0 ;N013 G72 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S550 ;N014 G00 Z58.0 S700 ;N015 G01 X120.0 W12....

 • Page 173

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE149Wyznaczenie średnicy, zadawanie metryczne)N010 G50 X260.0 Z220.0 ;N011 G00 X220.0 Z160.0 ;N012 G73 U14.0 W14.0 R3 ;N013 G73 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S0180 ;N014 G00 X80.0 W---40.0 ;N015 G01 W---20.0 F0.15 S0600 ;N017 W---20.0 S0...

 • Page 174

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01150Przedstawiony program generuje tor skrawania widoczny na rys.13.2.5. W tym cyklu można zastosowaćłamanie wióra, co pokazanoponiżej. Jeśli pominięte zostaną X(U) i P, uzyska się działanie tylkowosi Z, które można wykor...

 • Page 175

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE151Przedstawiony program generuje tor skrawania widoczny na rys.13.2.6. Odpowiada to G74 z tą różnicą, że X jest zastąpione przez Z.Wtym cyklujest możliwe złamanie wióra oraz jest możliwerowkowanie w osi X i wiercenie gł...

 • Page 176

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01152Pokazany na rys. 13.2.7 (a) cykl nacinania gwintów jestprogramowany poleceniem G76.WC(F)(R)AU/2∆dEiXZrDk(R)BRys. 13.2.7 (a) Tor skrawania w cyklu obróbki gwintów wielozwojnych13.2.7Cykl obróbki gwintówwielozwojnych (G76)

 • Page 177

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE153k∆d∆pnaBdG76P (m) (r) (a) Q(∆dmin) R(d);G76X (u) _ Z(W) _ R(i)P(k) Q(∆d) F(L) ;m ; Liczba powtórzeń wwykańczaniu (1 do 99)Oznaczenie to jest modalne i nie ulega zmianie do czasu wyznaczeniainnej wartości. Również t...

 • Page 178

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01154Po zastosowaniu stopu posuwu w czasie gwintowania w cyklu obróbkigwintów wielozwojowych (G76), narzędzie szybko powraca w takisam sposób, jak w czasie fazowania wykonywanego na koniec cyklunacinania gwintów. Narzędzie powra...

 • Page 179

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE1551.83.68G76 P011060 Q100 R200 ;G76 X60640 Z25000 P3680 Q1800 F6.0 ;610525ϕ60.641.8Oś Y0ϕ68Oś ZCykl wielokrotnych powtórzeń (G76)Określenie P2 możedoprowadzić do wykonania przestawnegonacinania gwintów ze stałą głębok...

 • Page 180

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/011561. W blokach, w których zaprogramowano cykl wielokrotnychpowtórzeń,adresyP,Q,X,Z,U, W i R powinny być prawidłowoustalone dla każdego bloku.2. W bloku wskazanym adresem P w G71, G72 lub G73, należyzaprogramować grupę G00 ...

 • Page 181

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE157Stały cykl wiercenia zwykle upraszcza program poprzezzaprogramowanie procesu obróbki w kilku blokach, korzystającychzjednego blokuzawierającego kod G.Poniżej przedstawiono tabelę cyklu stałego.Tabela 13.3 (a) Cykle stałeK...

 • Page 182

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01158Kod G wiercenia służy do ustalenia osi pozycjonujących i osiwiercenia, jak pokazano poniżej. Do pozycjonowania są używaneosie C oraz X lub Z. Oś Xlub Z, która nie jest używana dopozycjonowania osi, jest stosowana jako o...

 • Page 183

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE159Wukładzie A kodu G narzędzie powraca do poziomu wyjściowegozdna otworu. W układzie B lub C kodu G, zdefiniowanie G98powoduje powrót narzędzia z dna otworu, a zdefiniowanie G99powoduje powrót narzędzia z dna otworu do pozi...

 • Page 184

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01160W kolejnych rozdziałach objaśniono poszczególne cykle stałe. Narysunkach objaśniających zastosowano następujące symbole:Przerwa w programieP1Ustalanie położenia (szybki posuw G00)Posuw skrawania (interpolacja liniowa G0...

 • Page 185

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE161Cykl wiercenia głębokich otworów lub szybki cykl wierceniagłębokich otworów jest używany zależnie od nastawy RTR, bitu 2parametru nr 5101. Jeśli głębokość skrawania w każdym wierceniunie jest ustalona, jest stosowan...

 • Page 186

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01162G83 lub G87 (tryb G98)G83 lub G87 (tryb G99)G83 X(U)_ C(H)_ Z(W)_ R_ Q_ P_ F_ K_ M_ ;lubG87 Z(W)_ C(H)_ X(U)_ R_ Q_ P_ F_ K_ M_ ;X_ C_ lub Z_ C_ : Dane położenia otworówZ_ lub X_ : Odstępmiędzy punktem R a dnem otworuR_ : Od...

 • Page 187

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE163Jeśli głębokość skrawania w każdym wierceniu nie jest ustalona, jeststosowany normalny cykl wiercenia. Narzędzie jest następnie cofanez dna otworu w szybkim posuwie.M(α+1), P2G83 lub G87 (tryb G98)G83 lub G87 (tryb G99)G...

 • Page 188

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01164Cykl służy do gwintowania otworów.Po osiągnięciu dna otworu, wrzeciono zaczyna obracać się wkierunku przeciwnym.G84 lub G88 (tryb G98)G84 lub G88 (tryb G99)G84 X(U)_ C(H)_ Z(W)_ R_ P_ F_ K_ M_ ;lubG88 Z(W)_ C(H)_ X(U)_ R_ ...

 • Page 189

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE165ADNOTACJABit 6 (M5T) parametru nr 5101 służydo ustalenia, czypolecenie zatrzymania wrzeciona (M05) jest wydawaneprzed ustaleniem kierunku obrotu wrzeciona poleceniemM03 lub M04. Więcej informacji można znaleźć wpodręczniku...

 • Page 190

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01166Cykl służy do rozwiercania otworów.G85 lub G89 (tryb G98)G85 lub G89 (tryb G99)G85 X(U)_ C(H)_ Z(W)_ R_ P_ F_ K_ M_ ;lubG89 Z(W)_ C(H)_ X(U)_ R_ P_ F_ K_ M_ ;Punkt RPoziom wyjściowyPoziompunktu RPunkt RX_ C_ lub Z_ C_ : Dane ...

 • Page 191

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE167G80 anuluje cykl stały.G80 ;Stały cykl wiercenia jest anulowany w celu wykonania operacjinormalnych. Usuwane są punkty R i Z. Pozostałe dane wierceniatakżesą anulowane (usuwane).M51 ;Włączenie trybu indeksowania w osi CM3...

 • Page 192

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01168Nawet jeśli jednostka sterująca zostanie zatrzymania w czasiewykonywania cyklu wiercenia poprzez zerowanie lub stop awaryjny,tryb i dane wiercenia zostają zachowane. Biorąctopod uwagę,należywykonać ponowny start operacji.J...

 • Page 193

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE169Dostępne są cztery stałe cykle szlifowania: cykl szlifowaniawzdłużnego (G71), bezpośredni stałowymiarowy cykl szlifowaniawzdłużnego, cykl szlifowania oscylacyjnego i bezpośrednistałowymiarowy cykl szlifowania wzdłużn...

 • Page 194

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01170G72P_A_B_W_U_I_K_H_;P : Numer licznika (1 do 4)A: Głębokość pierwszego skrawaniaB: Głębokość drugiego skrawaniaW: Zakres szlifowaniaU: Czas przerwy Można zadać maksymalnie : 99999.999 sekundI: Szybkość posuwu A i BK: ...

 • Page 195

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE171(B)(1)(2) (K)(3)(4) (K)XZU(przerwa)AU(przerwa)G73A_(B_) W_U_K_H_;A: Głębokość skrawaniaB: Głębokość skrawaniaW: Zakres szlifowaniaU: Czas przerwyK: Szybkość posuwuH : Liczba powtórzeń Wartość nastawcza : 1A9999WA, B...

 • Page 196

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01172G74P_A_(B_) W_U_K_H_;P: Numer licznika (1 do 4)A: Głębokość skrawaniaB: Głębokość skrawaniaW: Zakres szlifowaniaU: Czas przerwyK: Szybkość posuwu WH : Liczba powtórzeń Wartość nastawcza : 1 do 9999Przy zastosowaniu ...

 • Page 197

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE173Kąty linii prostych, wartość fazowania, promienia zaokrąglenia iinne wymiary z rysunków wymiarowych można zaprogramowaćbezpośrednio, wpisującwartości do programu. Ponadto fazowanie izaokrąglanie narożymożna wstawiać...

 • Page 198

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01174(X1 ,Z1)XZA1R1A2(X3 ,Z3)(X4 ,Z4)R2(X2 ,Z2)(X1 ,Z1)(X3 ,Z3)(X2 ,Z2)XZA1A2C1(X4 ,Z4)C2(X1 ,Z1)(X3 ,Z3)(X2 ,Z2)XZA2(X4 ,Z4)C2A1R1(X1 ,Z1)(X3 ,Z3)(X2 ,Z2)XZA1A2C1(X4 ,Z4)R25678X2_Z2_, R1_;X3_Z3_ , R2_;X4_Z4_;lub,A1_, R1_;X3_Z3_, A2_,...

 • Page 199

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE175Program do obróbki wzdłuż krzywej, przedstawionej na rys.. 13.5 (a),wygląda następująco:a1a2,A (a1) ,C (c1) ;X(x3) Z(z3) ,A (a2) ,R (r2) ;X(x4) Z(z4) ;(x3,z3)(x4,z4)a3c1(x2,z2)(x1,z1)X(x2) Z(z2) ,C (c1) ;X(x3) Z(z3) ,R (r2)...

 • Page 200

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01176ADNOTACJA1Następujące kody G nie są stosowane w odniesieniu dobloku, który zaprogramowano za pomocą bezpośredniegowprowadzania wymiarów z rysunku ani nie stosuje się ichmiędzy blokami z bezpośrednim wprowadzeniem danych...

 • Page 201

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE17722°180301×45°10°R20R6Xφ 100φ300Zφ60(Programowanie średnic, jednostki metryczne)N001 G50 X0.0 Z0.0 ;N002 G01 X60.0, A90.0, C1.0 F80 ;N003 Z---30.0, A180.0, R6.0 ;N004 X100.0, A90.0 ;N005 ,A170.0, R20.0 ;N006 X300.0 Z---180...

 • Page 202

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01178Cykle gwintowania czołowego (G84) oraz cykle gwintowaniabocznego (G88) można zrealizować wtrybie gwintowaniatradycyjnego lub w trybie gwintowania sztywnego.W trybie tradycyjnym wrzeciono obraca się lub zatrzymujesynchroniczni...

 • Page 203

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE179Sterowanie silnikiem wrzeciona w taki sam sposób, jakserwomotorem w trybie gwintowania sztywnego, umożliwia szybkiegwintowanie otworów.G84 lub G88 (tryb G98)G84 lub G88 (tryb G99)G84 X(U)_ C(H)_ Z(W)_ R_ P_ F_ K_ M_ ;lubG88 Z(...

 • Page 204

  PROGRAMOWANIE13. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIEB---63834PL/01180W trybie posuwu minutowego, szybkość posuwu podzielona przezprędkość obrotową wrzeciona jest równa skokowi gwintu. W trybieposuwu na obrót, szybkość posuwu jest równa skokowi gwintu.Jeśli zostanie ustawiona prędkoś...

 • Page 205

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0113. FUNKCJE UŁATWIAJĄCEPROGRAMOWANIE181ZadawaniemetryczneZadawanie wcalachUwagaG981 mm/min0.01 cala/minDopuszcza się przecinekdziesiętnyG990.01 mm/obr.0.0001 cala/obr. Dopuszcza się przecinekdziesiętnySzybkość posuwu osi wiercenia: 1000 mm/minPrędkość obrotow...

 • Page 206

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/0118214 FUNKCJA KOMPENSACYJNAWniniejszymrozdzialeopisanonastępującefunkcjekompensacyjne:14.1 KOREKCJA NARZĘDZIA14.2 PRZEGLĄDKOMPENSACJIPROMIENIAOSTRZANARZĘDZIA14.3 SZCZEGÓŁYKOMPENSACJIPROMIENIAOSTRZANARZĘDZIA14.4 WARTOŚCIKOMPENSACJIPROMIE...

 • Page 207

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA183Korekcja narzędzia służydo usunięcia różnic występujących międzyaktualnie używanym narzędziem a narzędziem idealnym,stosowanym w programowaniu (zwykle jest to narzędziestandardowe).Wielkośćkorekcji w osi XNarzędziestandartoweN...

 • Page 208

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01184Kod T można ustalać dwiema metodami, pokazanymi w tabeli14.1.2(a) i w tabeli 14.1.2(b).Tabela 14.1.2 (a)Rodzajkodu TZnaczenie kodu TNastawienie parametrów w celuzdefiniowania korekcji nrpoleceniedwucy-froweT ffNumer korekcjizużycia i nume...

 • Page 209

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA185Występują dwa rodzaje korekcji narzędzia. Jeden to korekcjazużycia, drugi to korekcja geometrii narzędzia.Zaprogramowany tor narzędzia jest korygowany o wartości korekcjiw osiach X,Y iZ.Odległość korekcji, odpowiadająca liczbiewska...

 • Page 210

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01186Parametr LVC (nr 5003#6) można tak nastawić, aby korekcja niebyłakończona przyciskiem ani sygnałem zerowania.Jeśli w bloku jest zdefiniowany tylko kod T, to narzędzie jestprzesuwane o wartość korekcji zużycia bez polecenia przesuni...

 • Page 211

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA1871. Kiedy numer korekcji geometrii narzędzia oraz numer korekcjizużycia zadano za pomocą dwóch ostatnich cyfr kodu T(jeżeli LGN, bit 1 parametru nr 5002 ma wartość 0),N1 X50.0 Z100.0 T0202 ; Zadaje numer korekcji 02N2 Z200.0 ;N3 X100.0 ...

 • Page 212

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01188W tym rozdziale opisano następujące działania po zastosowaniukorekcji położenia narzędzia: Polecenia G53, G28 i G30, ręcznypowrót do punktu referencyjnego i anulowanie ręcznego powrotu dopunktu referencyjnego poleceniem T00.Wykonanie...

 • Page 213

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA189Wykonanie ręcznego dojazdu do punktu referencyjnego, kiedyzastosowano korekcję narzędzia nie powoduje anulowania wektorakorekcji położenia narzędzia. Wyświetlenie pozycji bezwzględniejwygląda następująco, zgodnie z ustawieniem bitu...

 • Page 214

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01190Anulowanie korekcji położenia przez samodzielny T00 zależyodwartości następujących parametrów:LGN = 0LGN (nr 5002#1)LGT (nr 5002#4)LGC (nr 5002#5)Numerkorekcjigeometriiwynosi:0: tyle, ile numer korekcjizużycia1: Taki sam, jak numer na...

 • Page 215

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA191Ze względu na zaokrąglenie ostrza narzędzia, wpływające naprzebieg skrawania stożkowego lub kołowego, trudno jest,korzystając tylko z funkcji korekcji narzędzia, wprowadzić korekcjępozwalającą na formowanie dokładnych elementów...

 • Page 216

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01192OSTROŻNIEWurządzeniu z punktami odniesienia, położenie standardowe, jak na przykład środek wrzeciona,można umieszczać wpołożeniu startowym. Odległość położenia standardowego od promieniaostrza lub od punktu urojonego ostrza nar...

 • Page 217

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA193Kierunek urojonego ostrza narzędzia od strony punktu środkowego,jest zależny od kierunku narzędzia w czasie skrawania i dlatego musibyć ustalony wcześniej, podobnie jak wartości korekcji.Kierunek ostrza urojonego można wybrać zośmiu...

 • Page 218

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01194Punkty urojone 0 i 9 są stosowane, kiedy punkt środkowy ostrzanarzędzia koliduje z położeniem startowym. Dla każdego numerukorekcji narzędzia każdy numer punktu urojonego musi przyjąćwartość zadresuOFT.Bit 7 (WNP) parametru nr 500...

 • Page 219

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA195Tabela 14.2.3 (b) Korekcja zużycia narzędziaNumerkorekcjizużyciaOFGX(Wielkośćkorekcjizużycia naosi X)OFGZ(Wielkośćkorekcjizużycia naosi Z)OFGR(Wartośćkorekcjizużyciapromieniaostrzanarzędzia)OFT(Kierunekurojonegopunktuostrzanarzę...

 • Page 220

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01196W kompensacji promienia narzędzia, położenie obrabianegoprzedmiotu musi być ustalone względem narzędzia.Kod GPołożenie obrabia-nego przedmiotuTor narzędziaG40(Zakończenie)Przemieszczenie wzdłuż zaprogramowa-nego toruG41Strona praw...

 • Page 221

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA197Położenie obrabianego przedmiotu można zmienić, ustalającukładwspółrzędnych w sposób przedstawiony poniżej.Przedmiot obrabianyOś YOś ZG41 (obrabiany przed-miot znajduje się polewej stronie)G42 (obrabiany przed-miot znajduje się...

 • Page 222

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01198Położenie obrabianego przedmiotu względem narzędzia zmienia sięwnarożniku zaprogramowanego toru narzędzia w sposób pokazanyna poniższym rysunku.PołożenieobrabianegoprzedmiotuPołożenieobrabianegoprzedmiotuG42G42G41G41AABCBCMimo te...

 • Page 223

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA199Blok, w którym tryb ulega zmianie z G41 lub G42 na G40, nazywa sięblokiem końca korekcji.G41_;G40_; (Koniec bloku korekcji)Punkt środkowy ostrza narzędzia przemieszcza się do położeniaprostopadłegodoprogramowanegotorunarzędzi w blok...

 • Page 224

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01200Pozycja obrabianego przedmiotu, zdefiniowana adresami I oraz Kjest taka sama, jak w poprzednim bloku.G40 X_Z_I_K_;Kompensacja promienia narzędziaG40 G02 X_ Z_ I_ K_ ;Interpolacja kołowaJeśli I lub K są zdefiniowane wraz z G40 w trybie anu...

 • Page 225

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA2011.M05 ;Wyjście kodu M2.S210 ;Wyjście kodu S3.G04 X1000 ;Przerwa4.G01U0;Posuwzerowy5.G98 ;Tylko kod G6.G10 P01 X10.0 Z20.0 R0.5 Q2 ; Zmiana korekcjiJeśli dwa lub więcej z powyższych bloków są podane kolejno jeden podrugim, to punkt śro...

 • Page 226

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/012022. Kierunek korekcjiKierunek korekcji jest pokazany na rysunku poniżej niezależnieod trybu G41/G42.G90G94Jeśli jest ustalony jeden z następujących cykli, to występująodchylenia wartości wektora kompensacji promienia ostrzanarzędzia. ...

 • Page 227

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA203W takim przypadku kompensacja promienia ostrza narzędzia nie jestwykonywana.DKompensacja promieniaostrza narzędzia poustaleniu bloków z MDI

 • Page 228

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01204W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegółowe objaśnienia ruchunarzędzia podczas kompensacji promienia ostrza, omówionej wrozdziale 14.2.Rozdział ten składa się znastępujących podrozdziałów:14.3.1 Informacje ogólne14.3.2 Posuw...

 • Page 229

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA205Kiedy blok spełniający wszystkie następujące warunki zostaniewykonany w trybie anulowania, system przejdzie w tryb korekcjinarzędzi. Sterowanie w czasie takiej operacji nosi nazwę rozruchu.DG41 lub G42 znajdują się wbloku, lub będą ...

 • Page 230

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01206Kiedy tryb zakończenia korekcji zmienia się na tryb korekcji,narzędzie wykonuje posuw pokazany poniżej (rozruch):Liniowy→LiniowyαProgramowany tor narzędziaLSG42rLLiniowy→KołowyαSG42rLTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędzia...

 • Page 231

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA207G42LLLLSrrG42LLLSrrCLLLiniowy→LiniowyLiniowy→KołowyPrzedmiotobrabianyPrzedmiotobrabianyPozycja startowaPozycja startowaProgramowany tor narzędziaProgramowany tor narzędziaTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędziaTor punktu środk...

 • Page 232

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01208Wtrybie korekcji narzędzie wykonuje następujący ruch:Programowanytor narzędziaαLLαCSLSCLSCSCLiniowy→KołowyLiniowy→LiniowyProgramowany tor narzędziaPrzecięcieTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędziaPrzedmiot obrabianyPrzedm...

 • Page 233

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA209rrSrPrzecięcieProgramowany tor narzędziaTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędziaPrzecięcieTakże w przypadku łuku przechodzącego w linię prostą, linii prostejprzechodzącej w łuk oraz łuku przechodzącego w łuk, należyopiera...

 • Page 234

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01210αLrCSLSCLSLLrLLLrrLiniowy→LiniowyLiniowy→KołowyProgramowany tor narzędziaTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędziaPrzecięciePrzedmiot obrabianyKołowy→LiniowyKołowy→KołowyPrzecięcieTor punktu środkowegopromieniaostrzanar...

 • Page 235

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA211αLLLLSrrLLSrrCLLLLLLrrLSCLiniowy→LiniowyProgramowany tor narzędziaTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędziaPrzedmiot obrabianyLiniowy→KołowyKołowy→LiniowyKołowy→KołowyProgramowanytor narzędziaPrzedmiotobrabianyTor punktu ...

 • Page 236

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01212Jeśli koniec linii prowadzącej do łuku jest omyłkowozaprogramowany jako koniec łuku, jak pokazano na przykładzieponiżej, system zakłada, że kompensacja promienia ostrza narzędziazostała przeprowadzona z uwzględnieniem urojonego ok...

 • Page 237

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA213Jeżeli wartość kompensacji promienia ostrza narzędzia jestwystarczająco niska, to dwa kołowe tory punktów środkowych ostrzanarzędzia, wytyczone po kompensacji, przetną się wpołożeniu (P).Przecięcie P możesię pojawić,jeżeli p...

 • Page 238

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01214Kierunek korekcji jest ustalony kodami G (G41 i G42) w przypadkupromieniaostrzanarzędzia, a znak kompensacji promienia ostrzanarzędzia jest następujący.Znak wartościkorekcji Kod G+---G41KorekcjalewostronnaKorekcjaprawostronnaG42Korekcjap...

 • Page 239

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA215LLLSrrG42G41G41G42rrSCrrLCSSG41G41G42G42CCrrLiniowy→LiniowyLiniowy→KołowyProgramowany tor narzędziaTor punktu środkowego promienia ostrza narzędziaPrzedmiotobrabianyProgramowanytor narzędziaTor punktu środkowego promienia ostrza nar...

 • Page 240

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01216Jeśli w czasie zmiany kierunku korekcji w bloku A do bloku B zapomocą G41 i G42 przecięciezeskorygowanym torem narzędzia niejest wymagane, to w punkcie startowym bloku B zostanie utworzonywektor normalny do bloku B.G41G42(G42)LLLABrrSG42G...

 • Page 241

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA217Jeśli w trybie korekcji zostanie ustalone następujące polecenie, totryb korekcji zostanie chwilowo wyłączony, a następnieautomatycznie włączony. Tryb kompensacji można wyłączyć iuruchomić w sposób opisany w podrozdziałach II---...

 • Page 242

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01218Jeśli w trybie korekcji zostanie zaprogramowane G50, to wektorkorekcji zostanie chwilowo wyłączony, a następnie tryb korekcjibędzie automatycznie odtworzony.W takim przypadku narzędzie przemieszcza się bezpośrednio zpunktu przecięcia...

 • Page 243

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA219Wnastępujących blokach nie występuje posuw narzędzia. Narzędzienie przemieści się,nawet jeśli jest włączona kompensacja promieniaostrza narzędzia.1. M05 ; Wyjście kodu M2. S21 ; Wyjście kodu S3. G04 X10.0 ; Przerwa4. G10 P01 X10 ...

 • Page 244

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01220Jeśli na końcu bloku są tworzone dwa lub więcej wektorów, tonarzędzie przemieszcza się liniowo od jednego wektora donastępnego. Ruch taki nazywa się przemieszczeniem krawędziowym.Jeżeli wektory prawie ze sobą kolidują, to przemie...

 • Page 245

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA221αSrLCαLSG40rLPrzedmiotobrabianyG40LProgramowany tor narzędziaProgramowanytor narzędziaTor punktu środkowego promienia ostrza narzędziaTor punktu środkowego promieniaostrza narzędziaPrzedmiotobrabianyLiniowy→LiniowyKołowy→Liniowyr...

 • Page 246

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01222αG40LLLLrrLLSrrCLLLαSSLiniowy→LiniowyKołowy→LiniowyPrzedmiotobrabianyProgramowany tor narzędziaTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędziaProgramowany tor narzędziaTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędziaPrzedmiotobrabiany...

 • Page 247

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA223Jeśli blok G41 lub G42 poprzedza blok, w którym ustalono G40 orazI_,J_, K_,to system zakłada, że tor zaprogramowano jako tor zpołożenia docelowego wynikającego z poprzedniego bloku,prowadzący do wektora opisanego przez (I,J), (I,K) lu...

 • Page 248

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01224Wcięcie narzędzia nosi nazwę interferencji. Funkcja kontroliinterferencji służydo wcześniejszego sprawdzenia występowaniawcięcia narzędzia. Nie można jednak za pomocą tej funkcji sprawdzićwszystkich warunków interferencji. Kontro...

 • Page 249

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA225(2) Poza warunkiem (1), kątmiędzy punktem startu i punktemdocelowym na torze środka promienia narzędzia jest zupełnieinny, niż kątmiędzy punktem startu i punktem docelowym natorze zaprogramowanym w obróbce kołowej (ponad 180 stopni)...

 • Page 250

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01226(1) Usunięcie wektorów powodujących interferencjęKiedy kompensacja promienia ostrzanarzędzia jestwykonywana w blokach A, B i C oraz są tworzone wektory V1,V2,V3 iV4 między blokami A, B i V5,V6,V7 oraz V8 między BiC,najbliższe wektory...

 • Page 251

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA227(Przykład 2) Narzędzie przemieszcza się liniowo z V1,V2,V7,do V8rCCCrRASSV4,V5 : InterferencjaV3,V6 : InterferencjaV2,V7 : Bez interferencjiO1 O2V1V2V8V3V6V5 V4V7Programowany tornarzędziaTor punktuśrodkowegopromienia ostrzanarzędzia(2) ...

 • Page 252

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01228(1)Wgłębienie, które jest mniejsze od wartości kompensacjipromieniaostrzanarzędziaTor punktu środkowegopromieniaostrzanarzędziaABCZatrzymanyProgramowanytor narzędziaInterferencjaniewystępuje,aleponieważkierunekzaprogramowany w bloku...

 • Page 253

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA229Jeśli promień naroża jest mniejszy, niż promień narzędzia, zostaniewyświetlony alarm i CNC zatrzyma się na początku bloku, ponieważwprowadzenie korekcji wewnętrznej spowoduje wcięcia. W operacjipojedynczego bloku wcięcia są wyko...

 • Page 254

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01230Jeśli w czasie obrabiania stopnia zaprogramowanego w obróbcekołowej, program będzie zawierał stopień mniejszy od promieniaostrza narzędzia, to tor środka narzędzia z korekcją zwykłą będzieodwrotny do kierunku zaprogramowanego. W ...

 • Page 255

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA231Kompensacja promienia ostrza narzędzia nie jest wykonywana wodniesieniu do poleceń wprowadzonych przez MDI.Jeśli jednak operacja automatyczna korzystająca z poleceńwymiarowania bezwzględnego zostanie chwilowo zatrzymana przezfunkcję po...

 • Page 256

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01232Z zasady wartość korekcji zmienia się w trybie anulowania lub powymianie narzędzi. Jeśli wartość korekcji zmienia się wtrybiekorekcji, to wektor w punkcie docelowym bloków jest obliczany dlanowej wartości korekcji.N8N6N7Obliczone na...

 • Page 257

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA233DJeśli polecenie G53 jest wykonane w trybie kompensacji ostrzanarzędzia, to wektor kompensacji ostrza narzędzia jestautomatycznieanulowanyprzedpozycjonowaniemiautomatycznie odtwarzany przed następnym poleceniemposuwu. Forma odtworzenia we...

 • Page 258

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01234-Jeśli bit 2 (CCN) parametru nr 5003 ma wartość 0O×××× ;G41 G00_ ;:G53 U_W_;:(G41 G00)rrssG53G00G00Start-Jeśli bit 2 (CCN) parametru nr 5003 ma wartość 1[typ FS15](G41 G00)rssG53G00G00-Jeśli bit 2 (CCN) parametru nr 5003 ma wartoś...

 • Page 259

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA235OSTRZEŻENIE1Jeśli polecenie G53 jest wykonane w trybie kompensacjipromieniaostrzanarzędzia, kiedy zastosowano blokadęwszystkich osi maszyny, to pozycjonowanie nie jestwykonywane w tych osiach, które są zablokowane i wektorkompensacji ni...

 • Page 260

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01236OSTRZEŻENIE2Jeśli w trybie kompensacji promienia ostrza narzędzia wpoleceniu G53 ustalono oś kompensacji, wektorypozostałych osi kompensacji takżesą anulowane. Dziejesię tak także wtedy, kiedy bit 2 (CCN) parametru nr 5003 mawartoś...

 • Page 261

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA237ADNOTACJA1Jeśli oś nie uwzględniona w płaszczyźnie kompensacjipromieniaostrzanarzędzia jest ustalona w poleceniu G53,to na końcu poprzedniego bloku jest tworzony wektorprostopadły do kierunku ruchu narzędzia i narzędzie niezmienia p...

 • Page 262

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01238-Jeśli bit 2 (CCN) parametru nr 5003 ma wartość 0O×××× ;G91 G41_ ;:G28 X40. Z0 ;:rs(G42 G01)sssG00G01G28/30Położenie pośredniePołożenie odniesienia-Jeśli bit 2 (CCN) parametru nr 5003 ma wartość 1rs(G42 G01)sssG00G01G28/30[typ ...

 • Page 263

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA239-Jeśli bit 2 (CCN) parametru nr 5003 ma wartość 0Punkt referencyjny=punkt pośredniStartO×××× ;G91 G41_ ;:G28 X40. Y---40. ;:(G41 G01)rrssG00G01G28/30s-Jeśli bit 2 (CCN) parametru nr 5003 ma wartość 1[typ FS15](G41 G01)ssG00G01G28/3...

 • Page 264

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01240OSTRZEŻENIE1Jeśli wykonywane jest polecenie G28 lub G30 przy aktywnejblokadzie wszystkich osi maszyny, w położeniu pośrednimzostaje utworzony wektor prostopadły do kierunku ruchunarzędzia. W takim przypadku narzędzie nie przesuwa się...

 • Page 265

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA241ADNOTACJA1Jeśli oś nie uwzględniona w płaszczyźnie kompensacjipromieniaostrzanarzędzia jest ustalona w poleceniu G28lub G30, to na końcu poprzedniego bloku jest tworzonywektor prostopadły do kierunku ruchu narzędzia i narzędzienie z...

 • Page 266

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01242Wartości kompensacji narzędzi obejmują wartości kompensacjigeometrii oraz kompensacji zużycia (Rys. 14.4).Wartość korekcjigeometrii w osi XWartość korekcjizużycia w osi XPunkt w programieNarzędzie idealneNarzędzie aktualneRys. 14....

 • Page 267

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA243Wartości korekcji można wprowadzać z programu za pomocąnastępującego polecenia :G10P_X_Y_Z_R_Q_;lubG10P_U_V_W_C_Q_;P: Numer korekcji0: Polecenie przesunięcia układu współrzędnych przedmiotu1---64 : Polecenie dotyczące wartości ko...

 • Page 268

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01244Kiedy narzędzie jest przesuwane do położenia pomiarowego przezwykonanie polecenia przekazanego do CNC, to CNC dokonujeautomatycznego pomiaru różnicy między bieżącą wartościąwspółrzędnych i wartością współrzędnych w poleceni...

 • Page 269

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0114. FUNKCJA KOMPENSACYJNA245Narzędzie, przesuwającsię zpołożenia startowego w kierunkupunktu pomiarowego, wyznaczonego przez xa lub za w G36 lub G37,jest napędzane szybkim posuwem przez obszar A.Następnienarzędzie zatrzymuje się wpunkcie T(xa---γx lub za---γz...

 • Page 270

  PROGRAMOWANIE14. FUNKCJA KOMPENSACYJNAB---63834PL/01246G36 X200.0 ;PrzesunięciedonastępnegopunktupomiarowegojeślinarzędzieosiągnęłopołożeniepomiarowewX198.0.Ponieważprawidłowym położeniem pomiarowym jest200 mm, wartość korekcji jest zmieniona o198.0---200.0=---2.0 mm.G00 X204.0 ;Ni...

 • Page 271

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/0124715 MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAPodprogramy są użyteczne w sytuacjach, kiedy powtarzana jest jednaoperacja, a funkcja makropolecenia użytkownika umożliwiadodatkowo stosowanie zmiennych, operacji arytmetycznych ilogicznych, skoków war...

 • Page 272

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01248Wzwykłym programie obróbki kod G i przebyta droga są ustalanebezpośrednio za pomocą wartości numerycznych; przykładami sąG100 i X100.0.Za pomocą makropolecenia użytkownika wartości numerycznemożna wprowadzić bezpośrednio l...

 • Page 273

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01249Jeśli zmienna jest zdefiniowana w programie, można pominąćkropkę dziesiętną.Przykład:Jeśli zdefiniowano #1=123;, to bieżąca wartość zmiennej # 1wynosi 123,000.Aby wywołać w programie wartość zmiennej, należypodać adre...

 • Page 274

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01250(b) Przebieg< wolny > jest taki sam, jak 0, chyba żejest zastąpiony przez <wolny >Jeśli #1 =<pusta >Jeśli #1 = 0#2 = #1##2 =<pusty >#2 = #1##2 = 0#2 = #1*5##2 = 0#2 = #1*5##2 = 0#2 = #1+#1##2 = 0#2 = #1 + #1#...

 • Page 275

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01251ZMIENNEO1234 N12345NRDANENRDANE100123.4561081010.000109102110103********111104112105113106114107115AKTUALNA POZYCJA (WZGLEDNA)X0.000Y0.000Z0.000B0.000MEM **** *** ***18:42:15[MAKRO ][MENU ][PULPIT ][][(OPRC) ]DJeśli wartość zmiennej ...

 • Page 276

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01252Zmienne systemowe można wykorzystywać woperacjach czytania izapisywania wewnętrznychelementów NC, takichjak wartościkompensacji narzędzia i dane o bieżącym położeniu. Należyjednakzauważyć, że niektóre zmienne systemowe mo...

 • Page 277

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01253Można odczytać wartość przesunięcia układu współrzędnychprzedmiotu. Można ją zmienić,wprowadzającinną wartość.Oś sterowanaWartość przesunięcia układu współrzędnychprzedmiotuOś Y#2501Oś Z#2601Tabela 15.2 (d) Zmi...

 • Page 278

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01254Można zmienić stan sterowania operacji automatycznych.Tabela 15.2 (f) Zmienne systemowe (#3003) sterowaniaautomatycznego#3003Pojedynczy blokZakończenie funkcji pomocniczej0UaktywnionaOczekiwanie1NieaktywnaOczekiwanie2UaktywnionaBez o...

 • Page 279

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01255Nastawienia można zapisywać iodczytywać.Wartości dwójkowe sąkonwertowane na wartości dziesiętne.#9 (FCV) : Czy korzystać zmożliwości konwersji formatu taśmy FS15#5 (SEQ) : Czy automatycznie wstawiać numery sekwencji#2 (INI)...

 • Page 280

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01256Można zapisywać iodczytywać liczbę (docelową) wymaganychelementów oraz liczbę (rzeczywistą) elementów obrobionych.Tabela 15.2 (h) Zmienne systemowe liczby elementówwymaganych i liczby elementów obrobionychNumer zmiennejFunkcj...

 • Page 281

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01257Informacja o położeniu nie możebyć zapisana, ale można jąodczytać.Tabela 15.2 (j) Zmienne systemowe informacji o położeniuNumerzmiennejDanepołożeniaUkładwspółrzęd-nychWartośćkompensacjinarzędziaOperacjaodczytuwczasiepo...

 • Page 282

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01258Wartości korekcji punktu zerowego obrabianego przedmiotu mogąbyć odczytywane i zapisywane.Tabela 15.2 (k) Zmienne systemowe wartości korekcji punktuzerowego obrabianego przedmiotuNumerzmiennejFunkcja#5201:#5204Wartość korekcji pun...

 • Page 283

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01259Na zmiennych można wykonywać działania podane w tabeli 15.3 (a).Wyrażenie po prawej stronie operatora możezawierać stałelubzmienne, połączonezesobą funkcją lub operatorem. Zmienne #j i#k w wyrażeniu można zamienić stałą....

 • Page 284

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01260SZakres od 180° do 0°.SJeśli #j jest poza zakresem ---1, to włączy się alarm P/S nr 111.SZamiast zmiennej #j można zastosować wartość stałą.SOkreśla długości dwóch boków, oddzielone od siebie znakiemukośnika (/).SWarto...

 • Page 285

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01261Jeśli wartość całkowita, będąca wynikiem działania w CNC naliczbie, jest większa od modułuargumentu, todziałanie takie nazywasię zaokrąglaniem do następnej liczby całkowitej. I odwrotnie, jeśliwartość całkowita, będą...

 • Page 286

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01262W czasie wykonywania działań mogą pojawić się błędy.Tabela 15.3 (b) Błędy występujące w działaniachDziałanieBłądśredniBłądmaksy-malnyTypy błędówa= b*c1.55×10---104.66×10---10a= b / c4.66×10---101.88×10---91.24×...

 • Page 287

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01263SNależytakżemiećświadomość błędów, które mogą być wynikiemwyrażeń warunkowych, w których zastosowano operatory EQ,NE,GE, GT,LE i LT.Przykład:Wyrażenie IF[#1 EQ #2] jest obarczone błędami #1 i #2, wzwiązku z czym praw...

 • Page 288

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01264Następujące bloki są makropoleceniami:SBloki zawierające działanie arytmetyczne lub logiczne (=)SBloki zawierające instrukcję sterowania (na przykład GOTO,DO, END)SBloki zawierające polecenie wywołania makropoleceń (naprzykł...

 • Page 289

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01265Sterowanie programem można zmienić za pomocą instrukcji GOTOiinstrukcjiIF. Stosujesię trzy rodzaje odgałęzień ipowtórzeń:Odgałęzienie ipowtórzenieInstrukcja GOTO (skok bezwarunkowy)Instrukcja IF (skok warunkowy) if ..., then...

 • Page 290

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01266Po IF należypodać wyrażenie, będące warunkiem skoku. IF[<wyrażenie warunkowe>] GOTO n Jeżeli podany warunek jestprawdziwy, następuje skok do polecenia numer n. Jeśli wyrażenie niejest prawdziwe, zostanie wykonany następ...

 • Page 291

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01267Po WHILE należypodać wyrażenie warunkowe. Jeśli podanywarunek jest spełniony, będzie wykonany kod zawarty międzyinstrukcjami DO i END. Jeśli warunek nie jest spełniony, będziewykonany kod programu po instrukcji END.WHILE [waru...

 • Page 292

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01268Numery identyfikacyjne (1 do 3) w pętli DO---END możnazastosować dowolną liczbę razy. Jeśli jednak w programie znajdująsię pętle skrzyżowane (zachodzące na siebie zakresy DO), zostanieuruchomiony alarm P/S nr 124.1. Numery id...

 • Page 293

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01269Przykładowy program, podany poniżej, służydo znalezienia sumyliczb od 1 do 10.O0001;#1=0;#2=1;WHILE[#2 LE 10]DO 1;#1=#1+#2;#2=#2+1;END 1;M30;Przykład programu

 • Page 294

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01270Makropolecenie można wywołać za pomocą następujących metod:WywołaniemakropoleceniaWywołanie proste ((G65)Wywołanie modalne (G66, G67)Wywołanie z kodem GWywołanie z kodem MWywołanie podprogramu kodem MWywołanie podprogramu k...

 • Page 295

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01271Jeśli podano G65, zostanie wywołane makropolecenie użytkownika,wskazane w adresie P. Do makropolecenia można przekazać dane(argument).G65 P_ L_ ; <ustalanie argumentu>P_ : Numer wywoływanego programuL_ : Częstość powtórz...

 • Page 296

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01272Ustalenie argumentu IIUstalenie argumentu II typu korzysta z A, B i C po jednym razie orazzI, J i K najwyżej 10 razy. Ustalanie argumentu II typu jest stosowanedo przekazywania w postaci argumentów takich wartości, jakwspółrzędne ...

 • Page 297

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01273DDo zagnieżdżania można zastosować zmienne lokalne z poziomu0do4.DProgram główny znajduje się na poziomie 0.DZa każdym razem, kiedy jest wywołane makropolecenie (zapomocą G65 lub G66), poziom zmiennej lokalnej zwiększa się o...

 • Page 298

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01274G65 P9100Kk Ff ;ZzWwZ: Głębokość otworu (zadawanie bezwzględne)U: Głębokość otworu (zadawanie przyrostowe)K: Wielkość skrawania w cykluF: Szybkość posuwu skrawaniaO0002;G50 X100.0 Z200.0 ;G00 X0 Z102.0 S1000 M03 ;G65 P9100 ...

 • Page 299

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01275Po wydaniu G66 w celu ustalenia wywołania modalnego, jestwywoływane makropolecenie po zrealizowaniu bloku określającegoprzesunięcie wzdłuż osi. Trwa to co czasu wydania G67 w celuanulowania wywołania modalnego.O0001 ;:G66 P9100 ...

 • Page 300

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01276Program służydo wykonania nacięcia w ustalonym położeniu.UG66 P9110 Uu Ff ;U: Głębokość rowka (zadawanie przyrostowe)F: Prędkość skrawania przy nacinaniuO0003 ;G50 X100.0 Z200.0 ;S1000 M03 ;G66 P9110 U5.0 F0.5 ;G00 X60.0 Z80...

 • Page 301

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01277Ustalając w celu wywołania makropolecenia numer kodu G zapomocą parametru, makropolecenie można wywołać w taki samsposób, jak wywołanie proste (G65).O0001 ;:G81 X10.0 Z---10.0 ;:M30 ;O9010 ;:::N9 M99 ;Parametr nr 6050 = 81Ustawi...

 • Page 302

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01278Ustalając w celu wywołania makropolecenia numer kodu M zapomocą parametru, makropolecenie można wywołać w taki samsposób, jak wywołanie proste (G65).O0001 ;:M50A1.0B2.0;:M30 ;O9020 ;:::M99 ;Parametr 6080 = 50Ustawiając w zakres...

 • Page 303

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01279Ustalając w celu wywołania podprogramu (makroprogramu) numerkodu M za pomocą parametru, makroprogram można wywołać wtaki sam sposób, jak podprogram (M98).O0001 ;:M03 ;:M30 ;O9001 ;:::M99 ;Parametr 6071 = 03Ustawiając numer kodu ...

 • Page 304

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01280Stosującwywołanie podprogramów (makroprogramów) za pomocąkodu T w parametrze, można wywołać makroprogram za każdymrazem, kiedy kod T jest ustalony w programie obróbki.O0001 ;:T0203 ;:M30 ;O9000 ;:::M99 ;Bit 5 (TCS) parametru n...

 • Page 305

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01281Stosującfunkcję wywołania podprogramu, która korzysta z kodówM, można mierzyć sumaryczny czas wykorzystania każdegonarzędzia.DJest mierzony sumaryczny czas wykorzystania każdego narzędziao numerach od 1 do 5. Nie jest mierzon...

 • Page 306

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01282O9001(M03);Makropolecenie zaczynające zliczanie..............M01;IF[FIX[#4120/100] EQ 0]GOTO 9;Nie podano narzędziaIF[FIX[#4120/100] GT 5]GOTO 9;Numer narzędzia poza zakresem#3002=0;Wyzerowanie zegara......................N9 M03;Obr...

 • Page 307

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01283Wceluuzyskania ciągłej pracy, CNC wczytuje polecenia CNC zwyprzedzeniem. Działanie takie nosi nazwę buforowania. W trybiekompensacji promienia ostrza narzędzia (G41, G42), NC wczytuje zwyprzedzeniem dwóch do trzech bloków instruk...

 • Page 308

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01284N1 G01 G41 G91 Z100.0 F100 T0101 ;>> : Blok wykonywanyV: Bloki wczytane do buforaWykonaniepolecenia NCWykonaniemakropoleceniaBuforN1N2N3N2 #1=100 ;N3 X100.0 ;N4 #2=200 ;N5 Z50.0 ;:N4N5N3Kiedy jest wykonywany N1, polecenia NC z nas...

 • Page 309

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01285Makropoleceniaużytkownikasąbardzopodobnedopodprogramów. Można je rejestrować iedytować w taki sam sposób,jak podprogramy. Pojemność pamięci jest ograniczona jedynie przezdługość taśmy użytej do zapisania makropoleceń uż...

 • Page 310

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01286Makropolecenie można takżeustalić wtrybie MDI. W czasieoperacji automatycznych, nie można przejść wtryb MDI wceluwywołania makropolecenia.Wmakropoleceniu użytkownika nie można poszukiwać numerubloku.Nawet jeśli makropolecenie...

 • Page 311

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01287Poza standardowymi makropoleceniami użytkownika, dostępne sąnastępujące makropolecenia. Nazywają się one poleceniamiwyprowadzenia danych na zewnątrz.-- BPRNT-- DPRNT-- POPEN-- PCLOSPolecenia te służą do wyprowadzania wartośc...

 • Page 312

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01288Przykład)BPRINT [ C** X#100 [3] Z#101 [3] M#10 [0] ]Wartość zmiennej#100=0.40596#101=--1638.4#10=12.34LF12 (0000000C)M---1638400(FFE70000)Z406(00000196)XSpacjaCDPRNT [ a #b[ c d ] … ]Liczba znaczących miejsc dziesiętnychLiczba cy...

 • Page 313

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01289Przykład)DPRNT [ X#2 [53] Z#5 [53] T#30 [20] ]Wartość zmiennej#2=128.47398#5=--91.2#30=123.456(1) Parametr PRT(nr 6001#1)=0(2) Parametr PRT(nr 6001#1)=1spspspspspspLFTZ ---X91.200128.47423spspLFT23Z---91.200X128.474PCLOS ;Polecenie P...

 • Page 314

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01290ADNOTACJA1 Zawsze trzeba razem podawać polecenia otwarcia(POPEN), wyprowadzania danych (BPRNT, DPRNT) izamknięcia (PCLOS). Po podaniu polecenia otwarcia napoczątku programu, nie trzeba go podawać ponownie, jeślinie wpisano poleceni...

 • Page 315

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01291W czasie wykonywania programu można wywołać inny program,wprowadzajączurządzenia sygnał przerwania (UINT). Funkcja takanosi nazwę przerwania makropoleceniem użytkownika. Przerwanieprogramu programuje się wnastępującym formaci...

 • Page 316

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01292Przerwanie za pomocą makropolecenia użytkownika jest możliwetylko w czasie wykonywania programu. Będzie ono możliwe pospełnieniu następujących warunków-- Jeśli wybrano operacje pamięciowe lub ręczne zadawanie-- Jeśli zaświ...

 • Page 317

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01293Występują dwa typy przerwania: Przerwanie podprogramem imakropoleceniem. Zastosowany typ przerwania wybiera się zapomocą MSB (bit 5 parametru 6003).(a) Przerwanie typu podprogramuProgram przerwania jest wywoływany jak podprogram. O...

 • Page 318

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01294(i) Po wprowadzeniu sygnałuprzerwania UINT każdy posuw lubprzerwa zostaną natychmiast przerwane i zostanie wykonanyprogram przerwania.(ii) Jeśli w programie przerwania występują polecenia NC, topolecenia w przerwanym bloku są pom...

 • Page 319

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01295Sygnał przerwania staje się obowiązujący po rozpoczęciuwykonywania bloku zawierającego M96, pozwalającego naprzerwania makropoleceniem użytkownika. Sygnał dezaktywuje siępo rozpoczęciu wykonywania bloku, który zawiera M97.W ...

 • Page 320

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01296Są dwa sposoby wprowadzania sygnału przerwania (UINT):Wprowadzanie wywołane stanem i wprowadzanie sterowanezboczem. W przypadku wprowadzania wywołanego stanem, sygnałjest ważny, jeśli jest włączony. W przypadku wprowadzaniaster...

 • Page 321

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01297Aby przywrócić sterowanie z makropolecenia powodującego przerwanie doprzerwanego programu, należyustawić M99. Numer bloku w przerywanympodprogramie można podać korzystajączadresu P. Jeśli zostanie onpodany, program będzie prze...

 • Page 322

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01298Przerwanie wywołane makropoleceniem użytkownika różni się odnormalnego wywołania programu. Jest inicjowane za pomocąsygnału przerwania (UINT) w czasie wykonywania programu.Ogólnie, zmiany dokonywane w odniesieniu do informacjim...

 • Page 323

  PROGRAMOWANIE15. MAKROPOLECENIE UŻYTKOWNIKAB---63834PL/01299DWspółrzędne punktu A można odczytać za pomocą zmiennychsystemowych #5001 i następnych do czasu napotkania pierwszegopolecenia NC.DWspółrzędne punktu A’ można odczytać, kiedy pojawi siępolecenie NC bez posuwu.DWspółrzę...

 • Page 324

  PROGRAMOWANIE16. PROGRAMOWANE WPROWADZANIEPARAMETRÓW (G10)B---63834PL/0130016 PROGRAMOWANE WPROWADZANIE PARAMETRÓW(G10)Wartości parametrów można wprowadzić za pomocą programu.Funkcjatakajest używana do nastawiania danych kompensacji skokugwintu, kiedy zmieniane są przystawki lub maksymal...

 • Page 325

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0116. PROGRAMOWANE WPROWADZANIEPARAMETRÓW (G10)301G10L50; Nastawienie trybu wprowadzania parametrówN_R_;Dla parametrów typu innego, niż ośN_P_R_; Dla parametrów osiG11 ;Anulowanie trybu wprowadzania parametrówN_:Numer parametru (4 cyfrowy) lub numer położenia kom...

 • Page 326

  PROGRAMOWANIE16. PROGRAMOWANE WPROWADZANIEPARAMETRÓW (G10)B---63834PL/013021. Ustawić bit 2 (SPB) parametru bitowego nr 3404G10L50 ;Tryb wprowadzania parametrówN3404 R 00000100 ; Nastawa SBPG11 ;zakończenie trybu nadawania parametrów2. Zmienia wartości w osi Z (2 oś)i osiC (4 oś)w paramet...

 • Page 327

  B---63834PL/0117. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11PROGRAMOWANIE30317 WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11Programy w formacie taśmy Serii 10/11 można zarejestrować wpamięci dla celów operacji pamięciowej ustawiając bit 1 parametruNr ...

 • Page 328

  17. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11B---63834PL/01PROGRAMOWANIE304Niektóre adresy, których nie można w formacie taśmy używanym wCNC, można wykorzystać wformacie taśmy Serii 10/11.Dopuszczalny zakres wartości dla formatu taśmy FS10/11 jest wzasadzie taki sa...

 • Page 329

  B---63834PL/0117. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11PROGRAMOWANIE305G32IP_F_Q_;lubG32IP_E_Q_;IP : Kombinacja adresów osiF: Skok wzdłuż osi wzdłużnejE: Skok wzdłuż osi wzdłużnejQWidok kąta startu obróbki gwintuChoć FS10/11 umożliwia operatorowi zadanie lic...

 • Page 330

  17. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11B---63834PL/01PROGRAMOWANIE306M98PffffLffff;P : Numer podprogramuL: Częstość powtórzeńAdresu L nie można używać wformacie taśmy omawianego CNC, alemożna go użyć wformacie taśmy FS10/11.Definiowany zakres wartości jes...

 • Page 331

  B---63834PL/0117. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11PROGRAMOWANIE307Cykl toczenia czołowego(cykl przedniego skrawania stożkowego)G94X_Z_K_F_;K:Długość sekcji stożkowej wzdłuż osi ZCykl toczenia zewnętrznego / wewnętrznego(cykl skrawania cylindrycznego)G90X_Z...

 • Page 332

  17. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11B---63834PL/01PROGRAMOWANIE308Wielokrotnie powtarzany cykl toczeniaG76X_Z_I_K_D_F_A_P_Q_;I: Różnica promieni gwintówK: Wysokość gwintu (promień)D: Głębokość pierwszego nacięcia (promień)A: Kątostrza narzędzia (kątgr...

 • Page 333

  B---63834PL/0117. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11PROGRAMOWANIE309Jeśli następujące adresy będą zadane w formacie taśmy FS10/11,będą ignorowane.DI i K w cyklu obróbki zgrubnej powierzchni zewnętrznej/wewnętrznej (G71)DI i K w cyklu obróbki zgrubnej powie...

 • Page 334

  17. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11B---63834PL/01PROGRAMOWANIE310Cykl wierceniaG81X_C_Z_F_L_ ; lub G82X_C_Z_R_F_L_ ;R: Odstępodpoziomu wyjściowegodopołożenia punktu RP: Czas przerwy na dnie otworuF: Szybkość posuwu skrawaniaL : Liczba powtórzeńCykl wierceni...

 • Page 335

  B---63834PL/0117. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11PROGRAMOWANIE311Niektóre kody G są ważne tylko dla formatu taśmy CNC lubFS10/11. Podanie niepoprawnego kodu G powoduje włączeniealarmu P/S nr 10.Kody G ważne tylko dla formatu taśmy FS 10/11G81, G82, G83.1, G...

 • Page 336

  17. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11B---63834PL/01PROGRAMOWANIE312Położenie R jest ustalone jako wartość przyrostowa odległościmiędzy poziomem wyjściowym a położeniem R. W formacie FS10/11użyty parametr i system kodu G decyduje, czy będzie używanawarto...

 • Page 337

  B---63834PL/0117. WPROWADZANIE DO PAMIĘCI ZA POMOCĄFORMATU TAŚMY Serii FS10/11PROGRAMOWANIE313Parametr nr 5114 ustala prześwit d dla G83 i G83.1.Dla serii 0i, G83 lub G83.1 nie powodują przerwy narzędzia w ruchu.Wformacie taśmy FS10/11 narzędzie ma przerwę na dnie otworutylko jeśli w bl...

 • Page 338

  18. FUNKCJA STEROWANIA OSIB---63834PL/01PROGRAMOWANIE31418 FUNKCJA STEROWANIA OSI

 • Page 339

  B---63834PL/0118. FUNKCJA STEROWANIA OSIPROGRAMOWANIE315Toczenie poligonowe oznacza obrabianie kształtu wielokątnegopoprzez obracanie obrabianego przedmiotu i narzędzia o ustalonąwielkość.PrzedmiotobrabianyNarzędzieRys. 18.1 (a) Toczenie poligonowePrzedmiotobrabianyPoprzez zmianę warunkó...

 • Page 340

  18. FUNKCJA STEROWANIA OSIB---63834PL/01PROGRAMOWANIE316Obrót narzędzia w toczeniu poligonowym jest sterowany za pomocąosi kontrolowanej przez CNC. Oś obrotowa narzędzia jest wnastępującym opisie nazwana osią Y.Oś Y jest sterowana poleceniem G51.2, dzięki czemu stosunekprędkości obrot...

 • Page 341

  B---63834PL/0118. FUNKCJA STEROWANIA OSIPROGRAMOWANIE317Poniżej objaśniono zasadę toczenia poligonowego. Na rysunkuponiżej promień narzędzia i obrabiany przedmiot są oznaczone jakoAi B, prędkość kątowa narzędzia i przedmiotu są oznaczone jako aib.Zakłada się, żepoczątek układu w...

 • Page 342

  18. FUNKCJA STEROWANIA OSIB---63834PL/01PROGRAMOWANIE318Wnastępnym przypadku przyjęto dwa narzędzia umieszczonesymetrycznie o 180°.Jak widać, za pomocą tych narzędzi możnaobrobić kwadrat w sposób pokazany poniżej.W przypadku trzech narzędzi (co 120°)powstaje sześciokątnykontur, jak...

 • Page 343

  B---63834PL/0118. FUNKCJA STEROWANIA OSIPROGRAMOWANIE319OSTRZEŻENIE1 Punkt początkowy procesu gwintowania staje się niespójny, jeśli gwintowanie rozpocznie sięw operacji synchronicznej.W czasie gwintowania należy anulować synchronizację wykonującG50.2.2 W operacji synchronicznej, odnosz...

 • Page 344

  18. FUNKCJA STEROWANIA OSIB---63834PL/01PROGRAMOWANIE320Funkcja przenoszenia chroni współrzędne osi obrotu przedprzekroczeniem dopuszczalnych wartości. Funkcja ta jestuaktywniana ustawieniem wartości 1 w bicie 0 parametru 1008.W przypadku polecenia przyrostowego, narzędzie przesuwa się ok...

 • Page 345

  B---63834PL/0118. FUNKCJA STEROWANIA OSIPROGRAMOWANIE321Prosta funkcja sterowania synchronizacją umożliwia wykonywanieoperacji synchronicznych i normalnych na dwóch wskazanych osiach,które można przełączać zgodnie z sygnałem z maszyny.Wprzypadku urządzenia z dwoma imakami, które można...

 • Page 346

  18. FUNKCJA STEROWANIA OSIB---63834PL/01PROGRAMOWANIE3221 Zgodnie z poleceniem Xxxxx zaprogramowanym dla osi głównej,ruch jest wykonywany wzdłuż osi X, podobnie jak w trybienormalnym.2 Zgodnie z poleceniem Xxxxx zaprogramowanym dla osipodporządkowanej, ruch jest wykonywany wzdłuż osi Y,pod...

 • Page 347

  B---63834PL/0118. FUNKCJA STEROWANIA OSIPROGRAMOWANIE323Jeśli oś kątowa tworzy inny kąt do osi normalnej niż 90°,sterowanieosi kątowych steruje przemieszczaniem w obu osiach odpowiedniodo kąta pochylenia. W przypadku funkcji sterowania osią kątową,ośX jest zawsze stosowana jako oś k...

 • Page 348

  18. FUNKCJA STEROWANIA OSIB---63834PL/01PROGRAMOWANIE324Położenia bezwzględne i względne są podawane w programowanymukładzie współrzędnych kartezjańskich. Wyświetlenie położeniamaszynyWukładzie współrzędnych maszyny znajduje się wskaźnik położeniamaszyny, wskazujący miejsce ...

 • Page 349

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0119. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWE32519 FUNKCJA WPROWADZAJĄCA DANE WZORCOWEFunkcjataumożliwia programowanie poprzez podanie danychliczbowych (dane wzorcowe) z rysunku oraz podawanie wartościnumerycznych z MDI.Eliminuje to konieczność programowania za pomocą i...

 • Page 350

  PROGRAMOWANIE19. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWEB---63834PL/01326Naciśnięcie przyciskui[MENU]wyświetla następującemenu wzorców.1.BOLT HOLE2.GRID3.LINE ANGLE4.TAPPING5.DRILLING6.BORING7.POKET8.PECK9.TEST PATRN10.BACKMENU : HOLE PATTERNO0000 N00000>_MDI **** *** ***16:05:59[ MAKRO] [ M...

 • Page 351

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0119. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWE327Tytuł menu :C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9C10 C11 C12C1,C2, ,C12 : Znaki w tytule menu (12 znaków)MakropolecenieG65 H90 Pp Qq Rr Ii Jj Kk:H90:Oznacza tytuł menup: Zakładamy, żea1 i a2 są kodami znaków C1 i C2. Wówczas,Pfffff...

 • Page 352

  PROGRAMOWANIE19. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWEB---63834PL/01328Nazwa wzorca: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9C10C1, C2, ,C10: Znaki w nazwie wzorca (10 znaków)MakropolecenieG65 H91 Pn Qq Rr Ii Jj Kk ;H91: Oznacza tytuł menun : Oznacza numer menu w nazwie wzorcan=1do10q: Załóżmy, żea1 ia2 s...

 • Page 353

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0119. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWE329Makropolecenia użytkownika dla tytułumenui nazwy wzorcaotworów.1.BOLT HOLE2.GRID3.LINE ANGLE4.TAPPING5.DRILLING6.BORING7.POKET8.PECK9.TEST PATRN10.BACKMENU : WZORZEC OTW.O0000 N00000>_MDI **** *** ***16:05:59[ MAKRO] [ MEN...

 • Page 354

  PROGRAMOWANIE19. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWEB---63834PL/01330Po wybraniu menu wzorców są wyświetlane niezbędne danewzorców.NONAZ.DANEKOMENT.500 TOOL0.000501 STANDARD X0.000 *BOLT HOLE502 STANDARD Y0.000 CIRCLE*503 RADIUS0.000 SET PATTERN504 S. ANGL0.000 DATA TO VAR.505 HOLES NO0.000 ...

 • Page 355

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0119. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWE331Tytuł menu :C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9C10C11C12C1 ,C2,…, C12 : Znaki w w tytule menu (12 znaków)MakroinstrukcjaG65 H92 Pn Qq Rr Ii Jj Kk;H92 : Nazwa wzorcap: Załóżmy, a1 ia2 są kodami znaków C1 iC2.Wówczas,p=a1×103+a2...

 • Page 356

  PROGRAMOWANIE19. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWEB---63834PL/01332Jeden wiersz komentarza: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12C1, C2,…,C12 : Łańcuch znaków w wierszu komentarza (12 znaków)MakroinstrukcjaG65 H94 Pn Qq Rr Ii Jj Kk;H94 : Komentarzp: Załóżmy, a1 ia2 są kodami znaków ...

 • Page 357

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0119. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWE333Makropolecenie opisujące tytuł parametru, nazwę zmiennej ikomentarz.NR.NAZ.DANEKOMENT.500 TOOL0.000501 STANDARD X0.000 *BOLT HOLE502 STANDARD Y0.000 CIRCLE*503 RADIUS0.000 SET PATTERN504 S. ANGL0.000 DATA TO VAR.505 HOLES NO0...

 • Page 358

  PROGRAMOWANIE19. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWEB---63834PL/01334Tabela 19.3 (a) Znaki i kody używane dla funkcji wprowadzającejdane wzorcoweZnakKodKomentarzZnakKodKomentarzA0656054B0667055C0678056D0689057E069032SpacjaF070!033WykrzyknikG071”034CudzysłówH072#035KrzyżykI073$036Znak dolar...

 • Page 359

  PROGRAMOWANIEB---63834PL/0119. FUNKCJA WPROWADZAJĄCADANE WZORCOWE335Tabela 19.3 (b) Numery podprogramów dla funkcji wprowadzających dane wzorcoweNr podprogramuFunkcjaO9500Ustala ciągi znaków wyświetlane w menu danych wzorcowych.O9501Ustala ciąg znaków danych wzorcowych, odpowiadający wzo...

 • Page 360

 • Page 361

  III. DZIAŁANIE

 • Page 362

 • Page 363

  DZIAŁANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE3391 UWAGI OGÓLNE

 • Page 364

  DZIAŁANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/01340Obrabiarka CNC posiada pozycję służącą do określenia ustawieniamaszyny.Ta pozycjanazywasię położeniem referencyjnym, w którymwymieniane jest narzędzie, albo ustalane są współrzędne. Zwykle powłączeniu zasilania narzędzie zostaje przesun...

 • Page 365

  DZIAŁANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE341Posługującsię przełącznikami, przyciskami lub pokrętłem ręcznymumieszczonym na pulpicie operatora, można przesuwać narzędziewzdłuż każdej osi.NarzędziePulpit obsługi maszynyElektronicznekółko ręcznePrzedmiot obrabianyRys. 1.1 (b) Przes...

 • Page 366

  DZIAŁANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/01342Operacja automatyczna polega na obsłudze maszyny zgodnie zopracowanym programem. Obejmuje to operacje związane zpamięcią, MDI (zadawanie ręczne) i operacje DNC. (zobaczRozdział III---4).ProgramNarzędzie01000 ;M_S_T;G92_X_ ;G00... ;G01...... ;....R...

 • Page 367

  DZIAŁANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE343Wybierz program odpowiedni dla obrabianego przedmiotu. Zwyklejeden program przeznaczony jest dla jednego obrabianegoprzedmiotu. Jeżeli w pamięci znajdują się dwa lub więcejprogramów, wybierz odpowiedni przez wyszukanie jego numeru(Rozdział III---9...

 • Page 368

  DZIAŁANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/01344W czasie trwania operacji automatycznej posuw narzędzia możebyćprzesterowany równolegle do operacji automatycznej, jeżelibędziemy obracać kółko ręczne.Tarcza szlifierska(narzędzie)Ustawianiegłębokości skra-wania poprzezposuw ręcznyUstawian...

 • Page 369

  DZIAŁANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE345Przed rozpoczęciem obróbki można wykonać automatycznąkontrolę przebiegu programu. Sprawdza ona, czy opracowanyprogram możeobsługiwać maszynę w żądany sposób. Tę kontrolęprzeprowadza się przez uruchomienie maszyny lub obserwacjęzmian na w...

 • Page 370

  DZIAŁANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/01346Po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia cyklu narzędzie wykonujejedną operację,anastępnie zatrzymuje się. Po ponownymnaciśnięciu przycisku rozpoczęcia cyklu narzędzie wykonujenastępną operację,po czym zatrzymuje się.W ten sposób następujes...

 • Page 371

  DZIAŁANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE347Po wpisaniu do pamięci utworzonego programu można dokonywaćjego zmian lub modyfikacji z klawiatury MDI (zobacz RozdziałIII---9).Tę operację można wykonać używając funkcji wprowadzania dopamięci / edycji programu części.Rejestracja programuCN...

 • Page 372

  DZIAŁANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/01348Operator możewyświetlić lub dokonać zmiany wartościprzechowywanych w wewnętrznej pamięci CNC za pomocą klawiszyekranu MDI (zobacz III---11).Programowanie danychMDIWyświetlacz danychKlawisze ekranuPamięć CNCRys. 1.6 (a) Wyświetlenie i ustawien...

 • Page 373

  DZIAŁANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE349Wartość korekcjinarzędziaWartość korekcji narzędziaPrzedmiotobrabianyNarzędzieRys. 1.6 (c) Wartość korekcjiOprócz parametrów istnieją dane nastawiane przez operatorapodczas pracy maszyny. Dane te powodują zmianę charakterystykimaszyny.Na pr...

 • Page 374

  DZIAŁANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/01350Funkcje CNC mają różnorodny charakter, aby mogłybyć stosowanewmaszynach oróżnej charakterystyce.Na przykład, CNC możeokreślać następujące wartości:⋅Szybkość szybkiego dosuwu dla każdej osi⋅System wymiarowania przyrostowego w jednostk...

 • Page 375

  DZIAŁANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE351Wyświetlana jest zawartość aktualnie aktywnego programu. Ponadtowyświetlane są programy następne w kolejności oraz listaprogramów.(patrz ustęp III---11.2.1).PROGRAMMEM STOP *** ***13 : 18 : 14O1100 N00005>_PRGRMN1 G90 G17 G00 G41 X250.0 Z550....

 • Page 376

  DZIAŁANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/01352Aktualna pozycja narzędzia jest wyświetlana wraz z wartościamiwspółrzędnych. Możezostać również wyświetlona odległość odpozycji aktualnej do pozycji docelowej (zobacz Rozdział III---11.1 do11.1.3)XxUkład współrzędnychprzedmiotuobrabian...

 • Page 377

  DZIAŁANIEB---63834PL/011. UWAGI OGÓLNE353Na ekranie wyświetlane są dwa rodzaje liczby sztuk i czasuwykonania programu.(zobacz ustęp lll---11.4.9)MEM STRT *** FIN20:22:23[BEZWZ ][WZGLED][WSZYST][] [(OPRC)]AKTUALNA POZYCJA (BEZWZGLE) O0003 N00003LICZBA SZT 18CZAS PRACY 0H16M CZAS CYKLU0H 1M0SX...

 • Page 378

  DZIAŁANIE1. UWAGI OGÓLNEB---63834PL/01354Programy, wartości korekcji,parametry,itp.wpisane do pamięciCNC mogą zostać zapisane na taśmie, kasecie lub dyskietce w celuich zabezpieczenia. Po zapisaniu na nośniku dane można wprowadzićdo pamięci CNC.PamięćProgramKorekcjaParametryInterfejs...

 • Page 379

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI3552 URZĄDZENIA OBSŁUGIDostępne urządzenia obsługi zawierają jednostkę nastaw iwyświetlania podłączoną do CNC, pulpit obsługi maszyny orazzewnętrzne urządzenia wejścia/wyjścia, na przykład Handy File.

 • Page 380

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01356Jednostki nastaw i wyświetlania są przedstawione w podrozdziałach2.1.1 do 2.1.5 części III.9″ ekran jednobarwny/moduł MDIIII---2.1.1.................7.2″ jednobarwny/8.4″ kolorowy LCD/moduł MDIIII---2.1.2....10.4″ zespół kolorowy ...

 • Page 381

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI3572.1.19 " Ekran j ednobarwny/moduł MDI2.1.27.2" jednobarwny/8.4" kolorowy LCD/moduł MDI

 • Page 382

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01358Klawisze adresowe/numeryczneKlawisze funkcyjneKlawisze kursoraKlawisze zmiany stronKlawisz przesunięćKlawisz anulowaniaKlawisz INPUTKlawisze edycji programuKlawisz pomocyKlawisz zerowania2.1.310.4" Ze sp ół kolorowy LCD2.1.4Układ klawisz...

 • Page 383

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI359Klawisz przesunięćKlawisze zmiany stronKlawisze kursoraKlawisze funkcyjneKlawisz wprowadzaniaKlawisz anulowania(CAN)Klawisze edycjiprogramuKlawisze adresowe/numeryczneKlawisz zerowaniaKlawisz pomocy2.1.5Standardowa, samodzielnajednostka MDI

 • Page 384

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01360Tabela 2.2 Objaśnienia dotyczące klawiatury MDI (zadawania ręcznego)NumerNazwaObjaśnienie1Klawisz RESETNaciśnij ten klawisz, aby przełączyć CNC do stanu początkowego, anulowaćalarm, itp.2Klawisz HELPNaciśnij ten klawisz, aby wyświetli...

 • Page 385

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI361Tabela 2.2 Objaśnienia dotyczące klawiatury MDI (zadawania ręcznego)NumerObjaśnienieNazwa10Klawisze kursoraIstnieją cztery różne klawisze kursora.: Ten klawisz stosowany jest do przesuwania kursora w prawo lub do przoduKursor przesuwa się ...

 • Page 386

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01362Klawisze funkcyjne służą do wybierania rodzaju ekranu (funkcji),który ma zostać wyświetlony. Jeśli klawisz programowalny (klawiszprogramowalny wyboru modułu) zostanie naciśnięty bezpośredniopo naciśnięciu klawisza funkcyjnego, zostani...

 • Page 387

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI363Klawisze funkcyjne stosowane są do wybierania rodzaju ekranu,który ma zostać wyświetlony. Na klawiaturze MDI zadawaniaręcznego znajdują się następujące klawisze funkcyjne:Naciśnij ten klawisz, aby wyświetlićekran położenia.Naciśnij ...

 • Page 388

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01364Aby wyświetlić bardziej szczegółowy ekran, naciśnij najpierw klawiszfunkcyjny, a następnie klawisz programowalny. Klawiszeprogramowalne służą również do bezpośredniego wykonywaniaoperacji.Poniżej pokazano, w jaki sposób wyświetlacze...

 • Page 389

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI365Ekran monitora[(OPRC)][N.CZES][WYKONA][N.CZAS][WYKONA][BEZWZ]Wyświetlenie współrzędnych położenia bezwzględnego[(OPRC)][WZGLED](Oś lub cyfra)[ZERO][NASTAW][WYKWSZ](Oznaczenie osi)[WYKONA][N.CZES][WYKONA][N.CZAS][WYKONA][WSZYST][(OPRC)][N.C...

 • Page 390

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01366[WYKONA][BEZWZ][(OPRC)][DP---EDT][SZUK.O][PRGRM]Ekran wyświetlenia programuPrzejścia klawiszy programowalnych uruchamianeza pomocą klawisza funkcyjnego w trybie MEM[SZUK.N][PRZEWN]Zobacz rozdz. pt. “Naciśnięcie klawiszaprogramowalnego [DP--...

 • Page 391

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI367[PLAN.P][PRGRM]Ekran wyświetlenia katalogu plików[(OPRC)][KTLOG][WYBOR][WYKONA](Nr pliku )[WYB.PL]Ekran wyświetlania planu operacji[(OPRC)][PLAN][KASUJ](Wpisz dane)[ANULUJ][WYKONA][WPROW.]Powrót do (1) (Wyświetlenie programu)(2)2/2

 • Page 392

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/013681/2[(OPRC)][DP---EDT](Numer O)[SZUK.O][PRGRM]Wyświetlenie programu(Adres)[SZUK.↓][PRZEWN](Adres)[SZUK↑][SZUK.P][ANULUJ](Numer N)[WYKONA][CZYTAJ][L---CUCH][STOP][ANULUJ][WYKONA][WYSLIJ][STOP][ANULUJ][WYKONA][USUN][ANULUJ][WYKONA][R.EDYC][KOPIU...

 • Page 393

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI369[(OPRC)][DP---EDT](Numer O)[SZUK.O][BIBLIO]Wyświetlenie katalogu programów[CZYTAJ][L---CUCH][STOP][ANULUJ][WYKONA][WYSLIJ][STOP][ANULUJ][WYKONA](1)(Numer O)(Numer O)[SZUK.P][ANULUJ][WYKONA][CZYTAJ][STOP][ANULUJ][WYSLIJ][WYB.PL][WYB.PL][WYKONA][W...

 • Page 394

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01370[(OPRC)][DP---EDT][PRGRM]Wyświetlenie programuPrzejścia klawiszy programowalnych uruchamiane zapomocą klawisza funkcyjnego w trybie MDIEKRAN PROGRAMU[(OPRC)][DP---EDT][MDI]Ekran wpisania programu(Adres)(Adres)[SZUK.↓][SZUK↑]Ekran aktualnego...

 • Page 395

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI371[(OPRC)][DP---EDT][PRGRM]Wyświetlenie programuPrzejścia klawiszy programowalnych uruchamiane zapomocą klawisza funkcyjnego w trybie HNDL, JOG lub REFEKRAN PROGRAMUEkran aktualnego bloku[(OPRC)][DP---EDT][BIEZAC]Ekran wyświetlenia następnego b...

 • Page 396

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/013721/2[(OPRC)][DP---ZAK](Numer O)[SZUK.O][PRGRM]Wyświetlenie programu(Adres)[SZUK.↓][PRZEWN](Adres)[SZUK↑][SZUK.P][ANULUJ](Numer N)[WYKONA][CZYTAJ][L---CUCH][STOP][ANULUJ][WYKONA][WYSLIJ][STOP][ANULUJ][WYKONA][USUN][ANULUJ][WYKONA][R.EDYC][KOPIU...

 • Page 397

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI373[(OPRC)][DP---EDT](Numer O)[SZUK.O][BIBLIO]Wyświetlenie katalogu programów[CZYTAJ][L---CUCH][STOP][ANULUJ][WYKONA][WYSLIJ][STOP][ANULUJ][WYKONA](1)(Numer O)(Numer O)[SZUK.P][ANULUJ][WYKONA][CZYTAJ][STOP][ANULUJ][WYSLIJ][WYB.PL][WYB.PL][WYKONA][W...

 • Page 398

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01374[(OPRC)][KOMP]Ekran korekcji narzędziaPrzejścia klawiszy programowalnych urucha-miane za pomocą klawisza funkcyjnego(numer)(Oznaczenie osi)(Cyfra)(Cyfra)[SZUK.N][WP.WZG][+WPROW][WPROW.][(OPRC)][NASTAW]Ekran nastawień(Cyfra)(Cyfra)[SZUK.N][+WPR...

 • Page 399

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI375[PULPIT]Ekran programowego pulpitu operatora[(OPRC)][TRWA.N]Ekran zarządzania okresami trwałości narzędzi(Cyfra)[SZUK.N][WPROW.](numer)[ANULUJ][WYKONA][KASUJ](1)2/2[(OPRC)][KOMP 2]Ekran korekcji narzędzia osi Y(numer)(Oznaczenie osi)(Cyfra)(C...

 • Page 400

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01376Przejścia klawiszy programowalnych uruchamianeza pomocą klawisza funkcyjnego[(OPRC)][PARAM]Ekran parametrów(Cyfra)(Cyfra)[SZUK.N][+WPROW][WPROW.][ZAL:1][WYL.:0](numer)[CZYTAJ][ANULUJ][WYKONA][WYSLIJ][(OPRC)][DIAGNO]Ekran diagnozowania[SZUK.N](n...

 • Page 401

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI377[DIAG.G]Ekran diagnozowania kształtu krzywej(1)[PAR.W][WYKRES][STSRT][CZAS→][←CZAS][2POZ][1/2POZ][STSRT][K---1↑][2PIO][1/2PIO][K---1↓][STSRT][K---2↑][2PIO][1/2PIO][K---2↓]2/2[(OPRC)][PAR---SW]Ekran parametrów serwosystemu[ZAL:1][WYL:...

 • Page 402

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01378Przejścia klawiszy programowalnych uruchamiane zapomocą klawisza funkcyjnego[ALARM]Ekran wyświetlenia komunikatu[KOMUN]Ekran wyświetlenia komunikatu[HISTR.]Ekran wyświetlenia archiwum[(OPRC)][KASUJ]EKRAN KOMUNIKATU[ALARM]Przejścia klawiszy p...

 • Page 403

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI379Przejścia klawiszy programowalnych uruchamiane zapomocą klawisza funkcyjnegoEKRAN GRAFIKIGrafika toru narzędzia[(OPRC)][PARM.G]Grafika toru narzędzia[GRAF][KASUJ][(OPRC)][ZOOM][(OPRC)][NORMAL][AKT][GOR/DL]Tryb 0Przejścia klawiszy programowaln...

 • Page 404

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01380Po naciśnięciu klawisza adresowego lub numerycznego znakiodpowiadające temu klawiszowi zostają wprowadzone do buforaklawiatury. Zawartość bufora klawiatury wyświetlana jest u dołuekranu.Dane wprowadzane za pomocą klawiatury są wyświetla...

 • Page 405

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI381Po wprowadzeniu znaku lub liczby z klawiatury MDI wykonywanajest kontrola danych po naciśnięciu klawiszalub naciśnięciuklawisza programowalnego. W przypadku podania błędnych danychwejściowych lub niewłaściwej operacji na linii stanu wyśw...

 • Page 406

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01382Zespół 10.4″ LCD/MDI posiada 12 klawiszy programowalnych. Jakpokazano na poniższym rysunku, 5 klawiszy programowalnych poprawej stronie i klawisze skrajne po lewej i prawej stroniefunkcjonują analogicznie jak przy 9″ CRT/7.2″ LCD/8.4″ ...

 • Page 407

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI383Dostępne jest urządzenie Handy File do obsługi wejścia / wyjściadanych. Szczegółowe informacje dotyczące Handy File możnaznaleźć wpodręcznikach podanych poniżej.Tabela 2.4 Zewnętrzne urządzenia wejścia/wyjściaNazwa urządzeniaZast...

 • Page 408

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01384Przed użyciem zewnętrznego urządzenia wejścia/wyjścia, należyustawić parametry w sposób pokazany poniżej.CNCPŁYTA GŁÓWNA CPUKanał 1Kanał 2JD36AJD36BRS---232---CRS---232---CCzytnik/dziurkarkaCzytnik/dziurkarkaKANAL WEJ./WYJ=0lubKANAL ...

 • Page 409

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI385Handy File stanowiąłatwe w użyciu, wielofunkcyjne urządzeniawejścia/wyjścia posługujące się dyskietkami, zaprojektowane dlasprzętu FA. Dzięki zastosowaniu plików pomocniczych możnaprzesyłać iedytować programy bezpośrednio lub za p...

 • Page 410

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01386Procedura włączania zasilania1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrabiarki CNC(na przykład, sprawdź, czy przednie i tylne drzwi są zamknięte).2 Włącz zasilanie zgodnie z instrukcją podręcznika wydanegoprzez producenta urządzenia.3 Po ...

 • Page 411

  DZIAŁANIEB---63834PL/012. URZĄDZENIA OBSŁUGI387Jeżeli wystąpi błądsprzętowy lub instalacyjny, system wyświetli jedenznastępujących trzech rodzajów ekranów, a następnie zatrzyma się.Pokazywana jest informacja, np. rodzaj płytki drukowanejzainstalowanej w każdym gnieździe. Informa...

 • Page 412

  DZIAŁANIE2. URZĄDZENIA OBSŁUGIB---63834PL/01388D6A1 --- 01GNIAZDO 01 (3046) : KONIECGNIAZDO 02 (3050) :Pusty:Nastawianie niezakończoneID modułuNumer gniazdaKONIEC: NastawianiezakończoneD6A1 --- 01 Oprogramowaniesterujące CNCOMM : yyyy---yyPMC : zzzz---zzMakro według użytkownika/kompilato...

 • Page 413

  DZIAŁANIEB---63834PL/013. OPERACJA RĘCZNA3893 OPERACJA RĘCZNAIstnieje sześć następujących rodzai OPERACJI RĘCZNYCH:3.1 Ręczny dojazd do punktu referencyjnego3.2 Posuw impulsowy3.3 Posuw przyrostowy3.4 Przemieszczenie kółkiem ręcznym3.5 Wyłączenie lub włączenie bezwzględne ręczne

 • Page 414

  DZIAŁANIE3. OPERACJA RĘCZNAB---63834PL/01390Narzędzie wraca do punktu referencyjnego w następujący sposób:Narzędzie przemieszcza się w kierunku podanym w parametrze ZMI(bit 5 nr 1006) w każdej osi, dla której na panelu operatora maszynyjest włączony przełącznik powrotu do punku refe...

 • Page 415

  DZIAŁANIEB---63834PL/013. OPERACJA RĘCZNA391Przy wykonywaniu ręcznego dojazdu do punktu referencyjnegoukład współrzędnych jest określany automatycznie.Jeśli α i γ nastawione są na punkt zerowy przedmiotu obrabianego,układ współzrędnych przedmiotu zostaje tak określony, aby punktr...

 • Page 416

  DZIAŁANIE3. OPERACJA RĘCZNAB---63834PL/01392W trybie JOG, naciśnięcie przełącznika kierunku posuwu na pulpicieobsługi maszyny powoduje ciągłe przesuwanie narzędzia wzdłużwybranej osi w określonym kierunku.Szybkość posuwu ręcznego jest zadawana parametrem nr 1423Można ją zmienić...

 • Page 417

  DZIAŁANIEB---63834PL/013. OPERACJA RĘCZNA393Wzależności od ustawienia JRV (bit 4 parametru nr 1402), posuwimpulsowy przełączany jest na ręczny posuw na obrót.Przy ręcznym posuwie na obrót, posuw impulsowy wykonywany jestzzszybkością posuwu równą szybkości posuwu na obrót (jako wyn...

 • Page 418

  DZIAŁANIE3. OPERACJA RĘCZNAB---63834PL/01394W trybie przyrostowym (INC), naciśnięcie klawisza kierunkuposuwu na pulpicie obsługi maszyny przesuwa narzędzie o jedenkrok wzdłuż wybranej osi w określonym kierunku. Minimalnaodległość,o jaką przesuwane jest narzędzie, to najmniejszajedno...

 • Page 419

  DZIAŁANIEB---63834PL/013. OPERACJA RĘCZNA395Wtrybie kółka ręcznego narzędzie można przesunąć wniewielkimstopniu poprzez obracanie elektronicznego kółka ręcznegoumieszczonego na pulpicie obsługi maszyny. Wybierz oś,wzdłużktórej ma być przesuwane narzędzie za pomocą wybrania pos...

 • Page 420

  DZIAŁANIE3. OPERACJA RĘCZNAB---63834PL/01396Parametr JHD (bit 0; Nr 7100) uaktywnia lub wyłącza kółko ręcznew trybie impulsowym.Kiedy parametr JHD (bit 0; Nr 7100) ustawiony jest na 1, aktywnejest zarówno przemieszczanie kółkiem ręcznym, jak i posuwprzyrostowy.Parametr THD (bit 1 of Nr...

 • Page 421

  DZIAŁANIEB---63834PL/013. OPERACJA RĘCZNA397Elektroniczne kółko ręczne można nastawić dla najwyżej dwóch osi.Osie te można przesuwać jednocześnie.OSTRZEŻENIESzybkie obracanie pokrętła, z dużym powiększeniem, np.x100 przesuwa narzędzie za szybko. Szybkość posuwu jestustalona na...

 • Page 422

  DZIAŁANIE3. OPERACJA RĘCZNAB---63834PL/01398To, czy odstępojaki narzędzie przesuwa się woperacji ręcznej jestdodany do współrzędnych, można określić przez włączenie lubwyłączenie przełącznika manualnego bezwzględnego na pulpicieobsługi maszyny. Kiedy przełącznik jest załąc...

 • Page 423

  DZIAŁANIEB---63834PL/013. OPERACJA RĘCZNA399Poniżej opisano związek pomiędzy operacją ręczną awspółrzędnymiprzy załączonym i wyłączonym przełączniku manualnymbezwzględnym z zastosowaniem przykładu z programu.G01G90X200.0Z150.0X100.0Z100.0F010X300.0Z200.0;(1);(2);(3)Na kolejnych...

 • Page 424

  DZIAŁANIE3. OPERACJA RĘCZNAB---63834PL/01400Współrzędne kiedy klawisz zatrzymania posuwu jest naciśniętypodczas wykonywania bloku (2); wykonywana jest operacja ręczna(oś Y +75.0), zespół sterowania jest wyzerowany za pomocąprzycisku RESET, a blok (2) jest ponownie odczytywany.(275.0 ,...

 • Page 425

  DZIAŁANIEB---63834PL/013. OPERACJA RĘCZNA401Przełącznik w położeniu WŁ. w czasie kompensacji promieniaostrza narzędziaZostanie opisana operacja maszyny po powrocie do operacjiautomatycznej po ręcznym przesterowaniu przy włączonymprzełączniku w czasie wykonania poleceń zadawania bezw...

 • Page 426

  DZIAŁANIE3. OPERACJA RĘCZNAB---63834PL/01402Operacja ręczna w czasie zaokrąglania narożyPrzykład, w którym w czasie zaokrąglania naroży jest wykonywanaoperacja ręczna. VA2’,VB1’ iVB2’ są wektorami przesuwanymirównolegle do VA2,VB1 iVB2 owielkość ruchu ręcznego. Nowewektory s...

 • Page 427

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA4034 OPERACJA AUTOMATYCZNAZaprogamowana operacja obrabiarki CNC nazywana jest operacjąautomatyczną.Niniejszyrozdziałobjaśniaponiższerodzajeoperacjiautomatycznych:SOPERACJE PAMIĘCIOWEWykonywanie programu zachowanego w pamięci CNC.SOPERACJE MDI...

 • Page 428

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01404Programy zostały uprzednio zarejestrowane w pamięci. Po wybraniujednego z tych programów i naciśnięciuklawisza startucyklu napulpicie obsługi maszyny, rozpoczyna się operacja automatyczna izaświeca się dioda startu cyklu. Po naciśnięci...

 • Page 429

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA405Po uruchomieniu operacji pamięciowej wykonywane są następująceczynności:(1)Z odpowiedniego programu odczytywane jest poleceniejednoblokowe.(2)Polecenie blokowe jest dekodowane.(3)Rozpoczyna się wykonywanie polecenia.(4)Odczytywane jest pole...

 • Page 430

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01406podczas operacji pamięciowej można wywołać iwykonać plik(podprogram)zachowanywzewnętrznymurządzeniuwejścia/wyjścia, np. na Floppy Cassette. Szczegóływ rozdzialeIII---4.5.Wywołanie podprogramuwprowadzonego dopamięci zewnętrznegourzą...

 • Page 431

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA407WtrybieMDI można stworzyć program składający się maksymalniez 10 linii w tym samym formacie, co normalne programy i uruchomićgo z klawiatury MDI. Operacja MDI stosowana jest dla prostychoperacji testowych. Poniższa procedura jest przykład...

 • Page 432

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01408Wnastępstwie polecenia M99 sterowanie powróci do początkuprzygotowanego programu.O0001 N00003MDI**** *** ***12 : 42 : 39PRGRMBIEZACNASTEP(OPRC)PROGRAM ( MDI )G00 X100.0 Z200.;M03 ;G01 Z120.0 F500 ;M93 P9010 ;G00Z0.0;%G00 G90 G94 G40 G80 G50 G5...

 • Page 433

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA409DWykonywana jest edycja drugoplanowa.DJeśliO izostałynaciśnięte.DPo wyzerowaniu, kiedy bit 7 (MCL) parametru Nr 3203 ustawionyjest na 1.Po edycji operacji podczas operacji zatrzymania i MDI, operacjazostaje uruchomiona w aktualnym położeniu...

 • Page 434

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01410Ta funkcja określa numer sekwencji lub bloku, który zostanieponownie uruchomiony w przypadku, kiedy narzędzie zepsułosię lubkiedy chcemy ponownie uruchomić proces obróbki po dniu przerwy;funkcja uruchamia ponownie proces obróbki od tego b...

 • Page 435

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA411Procedura ponownego uruchamiania programu za pomocą określenia numeru bloku1 Wyjmij narzędzie i wymień je na nowe. Jeżeli to konieczne, zmieńkorekcję (przejdź do kroku 2).1 Po włączeniu zasilania lub zwolnieniu stopu awaryjnego, wykonaj...

 • Page 436

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/014125Szukany jest numer bloku i na ekranie pojawia się ekranwyświetlenia nowego startu programu.PONOWNY START PROGCELX 57. 096Z 56. 943POZOSTALA DROGA1 X 1. 4592 Z 7. 320M1 2121212121 ************************T ****************S *****O0002 N00100S0 ...

 • Page 437

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA413Procedura ponownego uruchomienia programu za pomocą określenia numeru bloku1 Wyjmij narzędzie i wymień je na nowe. Jeżeli to konieczne, zmieńkorekcję (przejdź do kroku 2).1 Po włączeniu zasilania lub zwolnieniu stopu awaryjnego, wykonaj...

 • Page 438

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01414Współrzędne i przebyta droga do ponownego startu programumogą być wyświetlone dla do czterech osi. (Ekran wyświetlenianowego startu programu wyświetla jedynie dane dla osisterowanych przez CNC).M: Czternaście ostatnio podanych kodów MT ...

 • Page 439

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA415<Przykład 2 >Program CNCLiczba blokówO 0001 ;G90 G92 X0 Y0 Z0 ;G90 G00 Z100. ;G81 X100. Y0. Z---120. R---80. F50. ;#1 = #1+ 1;#2 = #2+ 1;#3 = #3+ 1;G00X0Z0;M30 ;123444456Makropolecenia nie są liczone jako bloki.Numer bloku przechowywany ...

 • Page 440

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01416Kiedy włączona jest operacja pojedynczego bloku podczas ruchu dopołożenia nowego startu, zatrzymuje się onazakażdym razem, kiedynarzędzie kończy ruch wzdłuż osi. Kiedy operacja zatrzyma się wtrybie pojedynczego bloku, interwencja poprz...

 • Page 441

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA417OSTRZEŻENIEZregułynie można wykonywać powrotu narzędzia doprawidłowego położenia w poniższych przypadkach:Wponiższych przypadkach zalecana jest szczególnaostrożność,ponieważżaden z nich nie wywołuje alarmu:SKiedy operacja ręczna...

 • Page 442

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01418Funkcja planowania umożliwia operatorowi wybranie plików(programów) zapisanych na dyskietce w zewnętrznym urządzeniu(Handy File, Floppy Cassette lub FA Card) i ustalenia kolejnościwykonywania oraz liczby powtórzeń (planowanie) dla operacj...

 • Page 443

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA419KATALOG PLIKOWO0001 N00000MEM **** *** ***19 : 14 : 47PRGRM(OPRC)BIEZACO WYBRANY: PLANNRNAZWA PLIKU(METRY) OBJ0000 PLAN0001 PARAMETR58.50002 WSZYST.PROGRAMY11.00003 O00011.90004 O00021.90005 O00101.90006 O00201.90007 O00401.90008 O00501.9PLANEkra...

 • Page 444

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01420F0007 N00000RMT **** *** ***13 : 27 : 54KATALOG PLIKOWBIEZACO WYBRANY: O0040PRGRM(OPRC)PLANEkran Nr 3KTLOG1 Wyświetl wykaz plików zarejestrowanych na Floppy Cassette.Procedura wyświetlania jest taka sama, jak dla kroku 1 i 2 ---wykonanie jedne...

 • Page 445

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA421O0000 N02000RMT **** *** ***10 : 10 : 40KATALOG PLIKOWKOLEJN.NR PLIKUIL.POWT.BIEZ.POW.0100075502000323230300049999156040005W.POW0050607080910PRGRM(OPRC)KTLOGEkran Nr 5PLANJeżeli nie zostanie podany żaden numer pliku na ekranie Nr 4 (polenumeru ...

 • Page 446

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01422Nr alarmuOpis086Podjęto próbę wykonania pliku, który nie był zarejestrowanyna dyskietce.210Podczas zaplanowanej operacji wykonano M198 i M99 lubpodczas operacji DNC wykonano M198.Meldunek alarmu

 • Page 447

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA423Funkcja wywołania podprogramu służydo wywołania i wykonaniaplików podprogramów wprowadzonych do pamięci w zewnętrznymurządzeniu wejścia/wyjścia (Handy File, Floppy Cassette, FA Card)podczas operacji pamięciowej.Kiedy wykonywany jest n...

 • Page 448

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01424ADNOTACJA1 Kiedy wykonywany jest M198 w pliku programu zapisanegowpamięci dyskietki, pojawia się alarm P/S (Nr 210). Kiedywywoływany jest program w pamięci CNC i wykonywanyjest M198 podczas wykonywania programu plikuzapisanego w pamięci dysk...

 • Page 449

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA425Ruch w operacji za pomocą kółka ręcznego można wykonać wraz zruchem w operacji automatycznej w trybie operacji automatycznej.ZXProgramowanagłębokość skrawaniaUstawianiegłębokościskrawania poprzezprzesterowaniekółkiem ręcznymPoło...

 • Page 450

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01426Poniższa tabela pokazuje związek z innymi funkcjami oraz ruch wprocesie przesterowania kółkiem ręcznym.WyświetlaczOpisBlokada maszynyDziałablokada maszyny. Narzędzie nie porusza sięnawet po załączeniu sygnału.BlokadaDziałablokada.Nar...

 • Page 451

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA427(b) JEDN.WYJSCIA :Wielkość przesterowania kółkiem ręcznym jest obliczana wjednostkachzadawaniaioznaczaodległośćzadanąprzesterowaniem zgodnie z najmniejszą jednostką zadawania.(c) WZGLEDNE :Położenie we względnym układzie współrz...

 • Page 452

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01428Podczas operacji automatycznej, funkcja odbicia lustrzanego możebyć używana dla ruchu wzdłuż osi. Aby korzystać z tej funkcji, należywłączyć włącznik odbicia lustrzanego na pulpicie maszyny lubwłączyć nastawę odbicia lustrzanego w...

 • Page 453

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA4293 Wybierz tryb operacji automatycznej (tryb MEM lub tryb MDI),anastępnie naciśnij klawisz startu cyklu, aby uruchomić tęoperację.DFunkcję odbicia lustrzanego osi można również załączać iwyłączać ustawiając bit 0 (MIRx) parametru (...

 • Page 454

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01430W takich przypadkach kiedy np. posuw narzędzia wzdłuż osi jestzatrzymany przez stop posuwu w operacji automatycznej; ręczneprzesterowanie można zastosować w celu wymiany narzędzia: Poponownym uruchomieniu operacji automatycznej funkcja tap...

 • Page 455

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA431N1N2N1 Punkt AN2N1 Punkt AN2Punkt BN1 Punkt AN2Punkt B1. Blok N1 wykonuje skrawanie przedmiotu obrabianegoNarzędziePunkt początkowy bloku2. Narzędzie zatrzymuje się na skutek naciśnięcia klawiszastopu posuwu w środku bloku N1 (punkt A).3. ...

 • Page 456

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01432Przez uaktywnienie operacji automatycznej DNC w trybie (RMT)istnieje możliwość wykonania obróbki (operacji DNC) podczaswczytywania programu przez interfejs czytania/wysyłania. Przy tympliki (programy), które są zachowane na zewnętrznym mo...

 • Page 457

  DZIAŁANIEB---63834PL/014. OPERACJA AUTOMATYCZNA433PROGRAMN020 X100.0 (DNC-PROG) ;N030 X90.0 ;N040 X80.0 ;N050 X70.0 ;N060 X60.0 ;N070 X50.0 ;N080 X40.0 ;N090 X30.0 ;N100 X20.0 ;N110 X10.0 ;N120 X0.0 ;N130 Z100.0 ;N140 Z90.0 ;N150 Z80.0 ;N160 Z70.0 ;N170 Z60.0 ;+N180 Z50.0 ;N190 Z40.0 ;N200 Z30.0...

 • Page 458

  DZIAŁANIE4. OPERACJA AUTOMATYCZNAB---63834PL/01434Podczas operacji DNC program główny nie możezadaćżadnychwielokrotnie powtarzalnych cykli stałych (G70 to G78).LiczbaKomunikatOpis086WYLACZENIE SYGNALUDRPodczas wpisywania danych do pamięciza pomocą interfejsu czytania/wysyłaniasygnałgot...

 • Page 459

  DZIAŁANIEB---63834PL/015. OPERACJA TESTOWA4355 OPERACJA TESTOWAPoniższe funkcje używane są do sprawdzenia przed obróbką,czymaszyna działa zgodnie z utworzonym programem.1. Blokada maszyny i blokada funkcji pomocniczych2. Korekcja szybkości posuwu3. Korektor szybkiego posuwu4. Ruch próbny...

 • Page 460

  DZIAŁANIE5. OPERACJA TESTOWAB---63834PL/01436Aby wyświetlić zmianę położenia bez przesuwania narzędzia,zastosuj blokadę maszyny.Istnieją dwa rodzaje blokady maszyny: blokada wszystkich osimaszyny, która zatrzymuje ruch wzdłuż wszystkich osi, i blokadaniektórych osi maszyny, która za...

 • Page 461

  DZIAŁANIEB---63834PL/015. OPERACJA TESTOWA437Polecenia M, S i T są wykonywane w stanie blokady maszyny.Jeżeli wydano polecenie G27, G28 lub G30 w stanie blokadymaszyny, polecenie jest akceptowane, ale narzędzie nie przesuwa siędo położenia odniesienia, a dioda powrotu do położenia odnies...

 • Page 462

  DZIAŁANIE5. OPERACJA TESTOWAB---63834PL/01438Programowana prędkość posuwu możezostać zmniejszona lubzwiększona przez wartość procentową (%) zadaną za pomocąwybieraka przesterowania. Ta funkcja służy do sprawdzeniaprogramu. Na przykład, jeżeli szybkość posuwu zadana w programiewy...

 • Page 463

  DZIAŁANIEB---63834PL/015. OPERACJA TESTOWA439Do szybkiego posuwu można zastosować przesterowanieczterostopniowe (F0, 25%, 50% i 100%). F0 jest ustawiany zapomocą parametru Nr 1421.Szybkość szybkiegoposuwu 10m/minPrzesterowanie50%5m/minRys. 5.3 Korektor szybkiego posuwuProcedura korekcji szy...

 • Page 464

  DZIAŁANIE5. OPERACJA TESTOWAB---63834PL/01440Narzędzie przesuwa się zszybkością posuwu podaną w parametrze bezwzględu na szybkość posuwu zadaną wprogramie. Funkcja ta służydosprawdzania ruchu narzędzia w stanie, w którym przedmiot obrabianyusuwany jest ze stołu.NarzędzieUchwytRys....

 • Page 465

  DZIAŁANIEB---63834PL/015. OPERACJA TESTOWA441Naciśnięcie przełącznika pojedynczego bloku uruchamia trybpojedynczego bloku. Po naciśnięciuklawisza startucyklu wtrybiepojedynczego bloku narzędzie zatrzymuje się po wykonaniupojedynczego bloku w programie. Sprawdź programw tymtrybiewykonuj...

 • Page 466

  DZIAŁANIE5. OPERACJA TESTOWAB---63834PL/01442Jeżeli wydano polecenie G28 do G30, funkcja pojedynczego blokudziaław punkciepośrednim.Wstałym cyklu obróbki punkty zatrzymania pojedynczego bloku sąnastępujące:lG90(Cykl toczenia zewnętrznego/wewnętrznego)1234S1234SCykl skrawania cylindrycz...

 • Page 467

  DZIAŁANIEB---63834PL/015. OPERACJA TESTOWA443lG73(Cykl obróbki z zamkniętą pętlą)Szybki dosuw narzędziaPosuw skrawaniaS : Zatrzymanie pojedynczego blokuZakłada się,żetor nar-zędzia 1 do 6to jeden cykl.Pozakoń-czeniu10następujezatrzymanie.lG74(Cykl odcinania)G75(Cykl toczenia poprzecz...

 • Page 468

  6. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01DZIAŁANIE4446 FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWAAby natychmiast zatrzymać maszynę z przyczyn bezpieczeństwa,naciśnij klawisz stopu awaryjnego. Aby narzędzie nie przekroczyłopunktów końca ruchu, możliwa jest kontrola ograniczenia ruchu ikontrola obszaru ruchu...

 • Page 469

  B---63834PL/016. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWADZIAŁANIE445Po naciśnięciu klawisza stopu awaryjnego na pulpicie obsługimaszyny maszyna po chwili zatrzyma się.STOP AWARYJNYCzerwonyRys. 6.1 Stop awaryjnyKlawisz ten zostaje zablokowany po naciśnięciu. Chociaż klawisz tenróżni się wzależności o...

 • Page 470

  6. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01DZIAŁANIE446Jeżeli narzędzie próbuje przesunąć się poza punkt końca ruchuustawiony za pomocą wyłącznika końcowego obrabiarki, narzędziezwalnia i zatrzymuje się wskutek uruchomienia wyłącznikakońcowego i wyświetlenia napisu OGRAN. RUCHU.YXO...

 • Page 471

  B---63834PL/016. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWADZIAŁANIE447Za pomocą zaprogramowanego ograniczenia 1, 2 i 3 ruchu możnaokreślić trzy obszary, w które narzędzie nie możewejść.Obszar zakazany dla narzędziaZaprogramowane ograniczenie ruchu (krańcowe) 1Zaprogramowaneograniczenie ruchu(krańcowe)...

 • Page 472

  6. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01DZIAŁANIE448G 22X_Z_I_K_;A(X,Z)X>I,Z>KX---I>ζZ---K>ζB(I,K)ζ jest odległością przebytą przez narzędzie w ciągu 8 ms. Jeżeliszybkość posuwu wynosi 15 m/min, to jest to 2000 w najmniejszychprzyrostach zadawania.Rys. 6.3 (b) Tworzenie l...

 • Page 473

  B---63834PL/016. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWADZIAŁANIE449Nastawa parametru lub wartości zaprogramowanej (X, Z, I i K)zależyod części narzędzia lub uchwytu narzędziowegokontrolowanej pod kątem wchodzenia w obszar zakazany.Potwierdź pole sprawdzania (górna część narzędzia lub uchwytunarzę...

 • Page 474

  6. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01DZIAŁANIE450Jeżeli G23 jest przełączony na G22 w obszarze zakazanym, powodujeto następujące konsekwencje.(1)Jeżeli obszar zakazany jest wewnątrz, alarm wystąpi podczasnastępnego ruchu.(2)Jeżeli obszar zakazany jest na zewnątrz, alarm wystąpinat...

 • Page 475

  B---63834PL/016. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWADZIAŁANIE451Funkcja bariery uchwytu i konika zapobiega uszkodzeniom maszynyna skutek sprawdzania, czy ostrze narzędzia powoduje uszkadzanieuchwytu albo konika.Określobszar, do którego narzędzie nie możesię dostać (obszarzablokowany). Można tego dok...

 • Page 476

  6. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01DZIAŁANIE452Ekran nastawiania barier konika/L =100.000D =200.000L1=50.000D1=100.000L2=50.000D2=50.000D3=30.000TZ=100.000BARIERA (KONIK)O0000 N00000>_MDI **** *** ***14:46:09[ WPROW ][ +WPROW ][ USTAW ][][]AKTUALNA POZYCJA (BEZWZGLE.)X200.000Z50.000*XZTZ...

 • Page 477

  B---63834PL/016. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWADZIAŁANIE4531 Przesuń narzędzie do położenia odniesienia wzdłuż osiX iZ.Funkcja bariery uchwytu konika zaczyna działać dopiero pozakończeniu operacji powrotu do punktu referencyjnego pozałączeniu zasilania.Jeżeli dostarczono absolutny detektor ...

 • Page 478

  6. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01DZIAŁANIE454SymbolOpisTYWybór kształtu uchwytu (0: Trzymanie wewnętrznej strony narzędzia,1: Trzymanie zewnętrznej strony narzędzia)CXPołożenie uchwytu (wzdłuż osi X)CZPołożenie uchwytu (wzdłuż osi Z)LDługość szczęki uchwytuWGłębokość...

 • Page 479

  B---63834PL/016. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWADZIAŁANIE455ZPunktpoczątkowyukładuwspółrzędnychprzedmiotuobrabianegoLL1L2D3D2D1DTZPrzedmiotobrabianyBSymbolOpisTZPołożenie konika (wzdłuż osi Z)LDługość konikaDŚrednica konikaL1Długość konika (1)D1Średnica konika (1)L2Długość konika (2)...

 • Page 480

  6. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWAB---63834PL/01DZIAŁANIE456Tabela 4 JednostkiSystemJednostki danychDopuszczalny obszarSystemprzyrostowyIS---AIS---BDopuszczalny obszarnastawy danychZadawanie metryczne 0.001 mm0.0001 mm---99999999 to +99999999Zadawanie calowe0.0001 cala0.00001 cala ---99999999 to +999999...

 • Page 481

  B---63834PL/016. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWADZIAŁANIE457Obszar zablokowany jest definiowany przy pomocy układuwspółrzędnych przedmiotu obrabianego. Zwróć uwagę nanastępujące zagadnienia.1Jeżeli układ współrzędnych przedmiotu obrabianego przesuwasię za pomocą polecenia lub operacji, o...

 • Page 482

  DZIAŁANIE7. ALARM I FUNKCJEAUTO---DIAGNOSTYCZNEB---63834PL/014587 ALARM I FUNKCJE AUTO---DIAGNOSTYCZNEZchwilą wystąpienia alarmu pojawi się odpowiedni ekran alarmówwskazujący jego przyczynę. Przyczyny alarmów są podawane zapomocą numerów. Maks. 50 poprzednich alarmów możezostaćzapam...

 • Page 483

  OPERATIONB---63834PL/017. ALARM I FUNKCJEAUTO---DIAGNOSTYCZNE459Wchwili wystąpienia alarmu pojawia się ekran alarmów.ALARMKOMUNIKAT ALARMUMDI**** *** ***18 : 52 : 05000000000100ZAPIS PARAMETRU DOZWOLONY510OGRAN.RUCHU : +X417SERWO ALARM : PARAM.CYFR OSI XKOMUNHISTR.ALM417SERWO ALARM : PARAM.CYF...

 • Page 484

  DZIAŁANIE7. ALARM I FUNKCJEAUTO---DIAGNOSTYCZNEB---63834PL/01460Numery alarmów i komunikaty są informacją o przyczynie alarmu.Aby usunąć alarm, należyusunąć jego przyczynę,a następnienacisnąć klawisz zerowania.Kody błędów są klasyfikowane w następujący sposób:Nr 000 do 255: Al...

 • Page 485

  OPERATIONB---63834PL/017. ALARM I FUNKCJEAUTO---DIAGNOSTYCZNE461Maks. 50 ostatnich alarmów CNC możezostać zapamiętanych iwyświetlonych na ekranie.Wyświetl archiwum alarmów w sposób podany poniżej.Procedura wyświetlania archiwum alarmów1 Naciśnij klawisz funkcyjny.2 Naciśnij klawisz p...

 • Page 486

  DZIAŁANIE7. ALARM I FUNKCJEAUTO---DIAGNOSTYCZNEB---63834PL/01462Czasem możesię wydawać, że system zatrzymał się,chociaż niepojawił siężaden alarm. W takim przypadku system możewykonywać jakiś proces przetwarzania. Stan systemu możnasprawdzić wyświetlającekran wyświetlania autom...

 • Page 487

  OPERATIONB---63834PL/017. ALARM I FUNKCJEAUTO---DIAGNOSTYCZNE463Liczby diagnostyczne od 000 do 015 wskazują stany, w którychwydawane jest polecenie, pozornie nie wykonywane. Poniższa tabelazawiera wykaz stanów wewnętrznych, kiedy na ekranie wyświetlanejest 1 na końcu każdej linii.Tabela 7...

 • Page 488

  DZIAŁANIE7. ALARM I FUNKCJEAUTO---DIAGNOSTYCZNEB---63834PL/01464Poniższatabelapokazujesygnałyistanyaktywne w przypadku,kiedyposzczególny element danych diagnostycznych wynosi 1. Każdakombinacja wartości danych diagnostycznych pokazuje unikalnystan.0200210220230240251111111111111100000000000...

 • Page 489

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE4658 WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDane NC są przekazywane między CNC a zewnętrznymiurządzeniami wejścia/wyjścia, np. Handy File.Informacje można wczytać do CNC z karty pamięci oraz zapisać zCNC na kartę pamięci, korzystaj...

 • Page 490

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE466Spośród zewnętrznych urządzeń wejścia/wyjścia FANUC Handy Filekorzysta z dyskietki jako nośnika danych.W niniejszym podręczniku nośnik wejścia/wyjścia jest zwykleokreślany jako dyskietka.W przeciwieństwie do taśmy dziur...

 • Page 491

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE467Dyskietka posiada zabezpieczenie przed zapisem. Ustawprzełącznik, aby uaktywnić stan zapisu. Następnie uruchomoperację wyjścia danych.(2) Zezwolenie zapisu (możliwy jestodczyt, zapis i kasowanie).Zabezpieczenie kasety przed zap...

 • Page 492

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE468Jeśli program jest wpisywany z dyskietki należywyszukać plik, któryma być wprowadzony jako pierwszy.Wtym celu wykonajnastępujące czynności:Plik 1Szukanie pliku nPlik nPustyPlik 2Plik 3Procedura szukania początku pliku1 Naciś...

 • Page 493

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE469NrOpis86Sygnał gotowości (DR) urządzenia wejścia/wyjścia jestwyłączony.Alarm nie jest natychmiast wskazywany w CNC, nawet jeżeliwystąpi podczas szukania początku pliku (np. jeżeli plik nie zos-taje znaleziony).Alarm urucham...

 • Page 494

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE470Pliki wprowadzone na dyskietkę można kasować plik po pliku,zgodnie z wymaganiami.Procedura kasowania plików1 Włóż dyskietkę do urządzenia wejścia/wyjścia tak, aby byłagotowa do zapisu.2 Naciśnij przełącznik EDIT (edycja...

 • Page 495

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE471Rozdział ten opisuje sposób ładowania programu do CNC z dyskietkilub taśmy dziurkowanej NC.Procedura wprowadzania programu1 Upewnij się,czy urządzenie wejścia jest gotowe do odczytu.2 Naciśnij przełącznik EDIT (edycja) na pu...

 • Page 496

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE472-Wpisywanie programu bez podania numeru.SDo programu przypisany jest numer O programu na taśmiedziurkowanej NC. Jeżeli program nie ma numeru O, to doprogramu przypisany zostanie numer N pierwszego bloku.SJeżeli program nie ma ani n...

 • Page 497

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE473SAnulując tryb wprowadzania dodatkowego, naciśnij klawiszzerowania lub klawisz programowalny[ANULUJ] lub[STOP].SNaciśnięcie klawisza programowalnego[L--CUCH] powodujeustawienie kursora na końcu zarejestrowanego programu. Powprowa...

 • Page 498

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE474Program wprowadzony do pamięci jednostki sterującej CNC jestzapisywany na dyskietce lub taśmie dziurkowanej NC.Procedura wyprowadzania programu1 Upewnij się,czy urządzenie wyjścia gotowe jest dowyprowadzenia.2 Aby dokonać zapis...

 • Page 499

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE475Aby efektywnie wykorzystać pamięć na kasecie lub karcie,wyprowadź program ustawiając parametr NFD (Nr 0101#7, Nr0111#7 lub 0121#7) na 1. Parametr ten powoduje, żezmiany wierszynie są wyprowadzane, co powoduje skuteczne wykorzys...

 • Page 500

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE476Dane korekcji ładowane są do pamięci CNC z dyskietki lub taśmydziurkowanej NC. Format wejścia jest taki sam, jak dla wyjściawartości korekcji. Zobacz Rozdział III---8.5.2. Jeżeli wartość korekcjiładowanej ma taki sam numer...

 • Page 501

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE477Wszystkiedanekorekcjisą zapisywane w formacie wyjściowym zpamięci CNC na dyskietkę lub taśmę dziurkowaną NC.Procedura wyprowadzania danych korekcji1 Upewnij się,czy urządzenie wyjścia gotowe jest dowyprowadzenia.2 Podaj syst...

 • Page 502

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE478Parametry i dane kompensacji skoku gwintu są wprowadzane iwyprowadzane odpowiednio z różnych ekranów. Niniejszy rozdziałopisuje metodę ich wpisywania.Parametry sąładowane do pamięci jednostki sterującej CNC zdyskietki lub ta...

 • Page 503

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE479Wszystkie parametry są wyprowadzane w określonym formacie zpamięci CNC na dyskietkę lub taśmę dziurkowaną NC.Procedura wyprowadzania parametrów1 Upewnij się,czy urządzenie wyjścia gotowe jest dowyprowadzenia.2 Podaj system ...

 • Page 504

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE480Przy stosowaniu funkcji wyświetlania katalogu dyskietki nazwawyprowadzanego pliku brzmi PARAMETR.Po wyprowadzeniu wszystkich parametrów plik wyjściowy nazywa sięWSZYST. PARAMETRY. Po wyprowadzeniu parametrów, które sąustawione ...

 • Page 505

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE48114 Wpisz 0 po dla funkcji “ZAPIS PARAMETRU (PWE)” wdanych nastawień.15 Załącz ponownie zasilanie NC.16 Zwolnij przycisk STOP AWARYJNY na pulpicie obsługimaszyny.Parametry 3620 do 3624 oraz dane kompensacji skoku gwintu musząb...

 • Page 506

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE482Wartość ogólnodostępnej zmiennej makropoleceń użytkownika(#500 do #999) jest ładowana do pamięci CNC z dyskietki lub taśmydziurkowanej NC. Ten sam format, który jest stosowany dowyprowadzania ogólnodostępnych zmiennych mak...

 • Page 507

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE483Ogólnodostępna zmienna makropoleceń użytkownika (#500 to#999) zapisana w pamięci CNC możebyć wyprowadzona wzdefiniowanym formacie na dyskietkę lub taśmę NC.Procedura wyprowadzania ogólnodostępnych zmiennych makropoleceń u...

 • Page 508

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE484Na ekranie wyświetlania katalogu dyskietki, można wyświetlićkatalog FANUC Handy File, FANUC Floppy Cassette lub plikiFANUC FA Card. Ponadto pliki te można wpisać,wyprowadzić iskasować.O0001 N00000(METRY) OBJEDIT **** *** ***11...

 • Page 509

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE485Wyświetlanie katalogu plików dyskietkiZastosuj poniższą procedurę,aby wyświetlić katalog wszystkichplików wprowadzonych na dyskietkę:1 Naciśnij przełącznik EDIT (edycja) na pulpicie obsługi maszyny.2 Naciśnij klawisz fun...

 • Page 510

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE486Zastosuj poniższą procedurę,aby wyświetlić katalog wszystkichplików rozpoczynając od podanego numeru pliku:1 Naciśnij przełącznik EDIT (edycja) na pulpicie obsługi maszyny.2 Naciśnij klawisz funkcyjny.3 Naciśnij klawisz p...

 • Page 511

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE487NR: Wyświetla numer plikuNAZ.PLIKU : Wyświetla nazwę pliku.(METRY): Zamienia i drukuje pojemność pliku jako długośćtaśmy papierowej. Można również wygenerować(STOPY) zamieniając JEDN.WEJSCIA na CALw danych nastawy.OBJ: J...

 • Page 512

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE488Zawartość pliku o danym numerze jest wczytywana do pamięci NC.Procedura wczytywania plików1 Naciśnij przełącznik EDIT (edycja) na pulpicie obsługi maszyny.2 Naciśnij klawisz funkcyjny.3 Naciśnij klawisz programowalny umieszc...

 • Page 513

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE489Na dyskietkę lub taśmę można zapisać wpostaci plikukażdy programznajdujący się wpamięci jednostki sterującej CNC.Procedura wyprowadzania programów1 Naciśnij przełącznik EDIT (edycja) na pulpicie obsługi maszyny.2 Naciś...

 • Page 514

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE490Kasowanie pliku o podanym numerze.Procedura kasowania plików1 Naciśnij przełącznik EDIT (edycja) na pulpicie obsługi maszyny.2 Naciśnij klawisz funkcyjny.3 Naciśnij klawisz programowalny umieszczony skrajnie po prawejstronie(kl...

 • Page 515

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE491Jeżeli[WYB.PL] lub[WYB.O] zostanie naciśnięty bez wprowad-zenia numeru pliku i numeru programu, miejsce na numer pliku lubnumer programu pozostanie puste. Jeżeli w miejsce numeru plikuczy numeruprogramuzostanie wpisane 0, wyświet...

 • Page 516

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE492Programy CNC wprowadzone do pamięci można grupować wedługnazw, umożliwiając w ten sposób wyprowadzanie programów CNCw grupach. Rozdział III---11.3.3 objaśnia procedurę wyświetlanialisty programów dla określonej grupy.Pro...

 • Page 517

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE493Aby wprowadzić/wyprowadzić określony rodzaj danych, wybieranyjest zwykle odpowiedni ekran. Na przykład, ekran parametrów jeststosowany do wprowadzania lub wyprowadzania parametrów z/dozewnętrznego urządzenia wejścia/wyjścia,...

 • Page 518

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE494Na ekranie wszystkich danych można ustawić parametrywejścia/wyjścia. Można je ustawić bez względu na tryb.Ustawianie parametrów wejścia/wyjścia1 Naciśnij klawisz funkcyjny.2 Naciśnij klawisz programowalny umieszczony skraj...

 • Page 519

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE495Programy można wprowadzać iwyprowadzać za pomocą ekranuwszystkich danych.Wpisującprogram przy użyciu kasety lub karty użytkownik musiokreślić plik wejściowy zawierający program (wyszukać plik).Szukanie pliku1 Naciśnij kla...

 • Page 520

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE496Jeśli plik istnieje już na kasecie lub karcie, określenie N0 lub N1przynosi ten sam skutek. Jeśli określono N1, a na kasecie lub karcienie ma żadnego pliku, zostanie wydany alarm, ponieważ niemożliwebyło znalezienie pierwszeg...

 • Page 521

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE4975 Naciśnij klawisz programowalny[CZYTAJ],a następnie[WYKONA].Program jest wprowadzany otrzymując nr. określony w kroku 4.Aby anulować wprowadzanie, naciśnij klawisz programowalny[ANULUJ].Aby zatrzymać wprowadzanie przed jego za...

 • Page 522

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE498Kasowanie plików1 Naciśnij klawisz programowalny[PRGRM] na ekraniewszystkich danych, opisanym w Rozdziale III---8.10.1.2 Wybierz tryb EDIT. Wyświetlany jest katalog programów.3 Naciśnij klawisz programowalny[(OPRC)].Ekran iklawis...

 • Page 523

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE499Parametry można wprowadzać iwyprowadzać za pomocą ekranuwszystkich danych.Wprowadzanie parametrów1 Naciśnij klawisz programowalny[PARAM] na ekraniewszystkich danych, opisanym w Rozdziale III---8.10.1.2 Wybierz tryb EDIT.3 Naciś...

 • Page 524

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE500Wyprowadzanie parametrów1 Naciśnij klawisz programowalny[PARAM] na ekraniewszystkich danych, opisanym w Rozdziale III---8.10.1.2 Wybierz tryb EDIT.3 Naciśnij klawisz programowalny[(OPRC)].Ekran iklawiszeprogramowalne zmieniają si...

 • Page 525

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE501Dane korekcji można wprowadzać iwyprowadzać za pomocą ekranuwszystkich danych.Wprowadzanie danych korekcji1 Naciśnij klawisz programowalny[KOMP] na ekranie wszystkichdanych, opisanym w Rozdziale III---8.10.1.2 Wybierz tryb EDIT.3...

 • Page 526

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE502Wyprowadzanie danych korekcji1 Naciśnij klawisz programowalny[KOMP] na ekranie wszystkichdanych, opisanym w Rozdziale III---8.10.1.2 Wybierz tryb EDIT.3 Naciśnij klawisz programowalny[(OPRC)].Ekran iklawiszeprogramowalne zmieniają ...

 • Page 527

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE503Ogólnodostępne zmienne makropoleceń użytkownika możnawyprowadzać za pomocą ekranu wszystkich danych.Wyprowadzanie ogólnodostępnych zmiennych makropoleceń użytkownika1 Naciśnij klawisz programowalny[MAKRO] na ekraniewszystk...

 • Page 528

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE504Ekranwszystkichdanychumożliwia wyświetlenie katalogu plików zdyskietki, a także ich wprowadzanie i wyprowadzanie.Wyświetlanie katalogu plików1 Naciśnij klawisz programowalny umieszczony skrajnie po prawejstronie(klawisz następ...

 • Page 529

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE5057 Naciśnij klawisz programowalny[WYKONA].Wyświetlany jestkatalog, a zadany plik znajduje się na samej górze. Kolejne pliki wkatalogu można wyświetlić naciskając klawisz strony.CZYTAJ/WYSLIJ (DYSK)NRNAZ.PLIKUO1234 N12345(METRY)...

 • Page 530

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE506Wprowadzanie plików1 Naciśnij klawisz programowalny umieszczony skrajnie po prawejstronie(klawisz następnego menu) ekranu wszystkichdanych, opisanym w rozdziale III---8.10.1.2 Naciśnij klawisz programowalny[DYSK].3 Wybierz tryb ED...

 • Page 531

  B---63834PL/018. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHDZIAŁANIE507Wyprowadzanie plików1 Naciśnij klawisz programowalny umieszczony skrajnie po prawejstronie(klawisz następnego menu) ekranu wszystkichdanych, opisanym w rozdziale III---8.10.1.2 Naciśnij klawisz programowalny[DYSK].3 Wybierz tryb E...

 • Page 532

  8. WPROWADZANIE/WYPROWADZANIE DANYCHB---63834PL/01DZIAŁANIE508Kasowanie plików1 Naciśnij klawisz programowalny umieszczony skrajnie po prawejstronie(klawisz następnego menu) ekranu wszystkichdanych, opisanym w rozdziale III---8.10.1.2 Naciśnij klawisz programowalny[DYSK].3 Wybierz tryb EDIT....

 • Page 533

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE5099 EDYCJA PROGRAMÓWNiniejszyrozdziałopisujesposóbedycjiprogramówzarejestrowanych w CNC.Edycja obejmuje wstawianie, modyfikację, kasowanie i zastępowaniesłów. Edycja obejmuje również kasowanie całego programu orazautomatyczne wstawianie nume...

 • Page 534

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE510Rozdział ten opisuje procedurę wstawiania, zmieniania i kasowaniasłów w programie zarejestrowanym w pamięci.Procedura wstawiania, zmieniania i kasowania słów1 Wybierz tryb EDIT.2 Naciśnij.3 Wybierz program, który ma być edytowany.Po jego wy...

 • Page 535

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE511Słowa można szukać przez zwykłe przesuwanie kursora w tekście(skanowanie), za pomocą funkcji szukania słowa lub szukaniaadresu.Procedura skanowania programu1 Naciśnij klawisz kursoraKursor przesuwa się do przodu słowo po słowie na ekranie ...

 • Page 536

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE512Procedura szukania słowaPrzykład) Szukanie S12PROGRAMO0050 N01234O0050 ;X100.0 Z1250.0 ;S12 ;N56789M03 ;M02 ;%N01234Obecnie szukane/skanowane jestN01234Szukane jest S121 Wpisz adresS .2 Wpisz12 .⋅ Przez nadanie tylko S1 nie można znaleźć S12....

 • Page 537

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE513Kursor możeprzeskoczyć do początku programu. Funkcja ta nazywasię przeskokiem kursora do wskaźnika programu. Poniższy rozdziałopisuje trzy metody przeskoku kursora do wskaźnika programu.Procedura skoku do początku programu1 Naciśnijpo wybra...

 • Page 538

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE514Procedura wstawiania słowa1 Szukaj lub skanuj słowo bezpośrednio przed miejscemwstawienia.2 Wpisz adres, który ma zostać wstawiony.3 Wpisz dane.4 Naciśnij klawisz.Przykład wstawienia T151 Szukaj lub skanuj, aby znaleźć Z1250.PROGRAMO0050 N01...

 • Page 539

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE515Procedura zmiany słowa1 Szukaj lub skanuj słowo mające zostać zmienione.2 Wpisz adres, który ma zostać wstawiony.3 Wpisz dane.4 Naciśnij klawisz.Przykład zmiany T15 na M151 Szukaj lub skanuj T15.PROGRAMO0050 N01234O0050 ;N01234 X100.0 Z1250.0...

 • Page 540

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE516Procedura kasowania słowa1 Szukaj lub skanuj słowa mające zostać skasowane.2 Naciśnij klawisz.Przykład kasowania X100.01 Szukaj lub skanuj X100.0.PROGRAMO0050 N01234O0050 ;N01234S12 ;N56789M03 ;M02 ;%X100.0Obecnie szukane/skanowane jestX100.0Z1...

 • Page 541

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE517Blok lub bloki można kasować bezpośrednio w programie.Poniższa procedura wykonuje kasowanie bloku do jego kodu EOB;kursor przesuwa się do adresu następnego słowa.Procedura kasowania bloku1 Szukaj lub skanuj adres N bloku, który ma zostać ska...

 • Page 542

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE518Można kasować bloki od aktualnie wyświetlanego słowa, aż do blokuopodanym numerze.Procedura kasowania wielu bloków1 Szukaj lub skanuj słowo w pierwszym bloku obszaru doskasowania.2 Wpisz adresN .3 Wpisz numer bloku dla ostatniego bloku fragmen...

 • Page 543

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE519Jeżeli w pamięci są różne programy, można wyszukać spośród nichżądany program.Istnieją trzy metody wykonania tego zadania.Procedura szukania numeru programu1 Wybierz trybEDIT lubMEM.2 Naciśnij,aby wyświetlić ekran programu.3 Wpisz adre...

 • Page 544

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE520Operacja szukania numeru bloku jest zwykle stosowana do szukanianumeru bloku w środku programu, aby można rozpocząć lubponownie uruchomić wykonywanie bloku o podanym numerze.Przykład) Szukanie numeru bloku 02346 w programie (O0002)ProgramO0001 ...

 • Page 545

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE521Pominięte bloki nie mają wpływu na CNC. Oznacza to, żedane wpominiętych blokach, np. współrzędne oraz kody M, S i T niezmieniają współrzędnych CNC ani wartości modalnych.Dlatego w pierwszym bloku, gdzie ma rozpocząć się lub ponownieur...

 • Page 546

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE522Programy zarejestrowane w pamięci można kasować kolejno, albowszystkie od razu. Można również skasować więcej niż jedenprogram zdefiniowanego obszaru.Można skasować program zarejestrowany w pamięci.Procedura kasowania jednego programu1 Wy...

 • Page 547

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE523Można kasować programy w obrębie określonego obszaru pamięci.Procedura kasowania więcej niż jednego programu przez określenie obszaru1 Wybierz tryb EDIT.2 Naciśnij,aby wyświetlić ekran programu.3 Wpisz zakres numerów programów, które ma...

 • Page 548

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE524Za pomocą rozszerzonej funkcji edycji programu można wykonywaćoperacje opisane poniżej za pomocą klawiszy programowalnych dlaprogramów zarejestrowanych w pamięci.Możliwe są poniższeoperacjeedycji:DMożna skopiować lub przesunąć całyprog...

 • Page 549

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE525Można utworzyć nowy program przez skopiowanie programu.AOxxxxAOxxxxPo skopiowaniuAOyyyyKopiowaniePrzedskopiowaniemRys. 9.6.1 Kopiowanie całego programuNa Rys. 9.6.1 program o numerze xxxx jest kopiowany jako nowoutworzony program o numerze yyyy. P...

 • Page 550

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE526Można stworzyć nowy program przez skopiowanie części programu.BOxxxxOxxxxPo skopiowaniuBOyyyyKopiowaniePrzedskopiowaniemRys. 9.6.2 Kopiowanie części programuACBACNa Rys. 9.6.2, część B programu o numerze xxxx jest kopiowana donowo utworzoneg...

 • Page 551

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE527Nowy program można stworzyć przez przesunięcie części programu.BOxxxxOxxxxPo skopiowaniuBOyyyyKopiowaniePrzedskopiowaniemRys. 9.6.3 Przesuwanie części programuACACNa rys. 9.6.3,część B programu o numerze xxxx jest przesuwana donowo utworzon...

 • Page 552

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE528W dowolnym miejscu aktualnego programu można wstawić innyprogram.OxxxxPrzed połączeniemBOyyyyŁączenieRys. 9.6.4 Łączenie programu w określonym miejscuAOxxxxPo połączeniuBOyyyyBACCPołożeniewstawienieNa rys. 9.6.4program o numerze XXXX jes...

 • Page 553

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE529Punkt początkowy obszaru przeznaczonego do edytowania możnazmienić za pomocą [KURS∼] dowolnie aż do punktu docelowegozdefiniowanego klawiszami [∼KURS] lub [∼DOL].Jeżeli punkt początkowy obszaru edytowania ustawiony jest popunkcie docelow...

 • Page 554

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE530Nr alarmuOpis70Za małopamięci podczas kopiowania lub wstawiania programu.Zakończenie kopiowania lub wstawiania.101Wystąpiła przerwa w zasilaniu podczas kopiowania, przesuwanialub wstawiania programu, pamięć wykorzystana do edycji musizostać s...

 • Page 555

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE531Zastępowanie jednego lub więcej określonych słów.Zastępowanie można przeprowadzić wstosunku dookreślonychsłów lub adresów lub też do wszystkich w całym programie.Procedura zmiany słów lub adresów1 Wykonaj kroki 1 do 5 opisane w Podro...

 • Page 556

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE532Dla zastępowań PRZED/PO można nadać maks. 15 znaków (niemożna podać 16 ani więcej znaków).Słowa dla zastępowań PRZED/PO muszą zaczynać się od znakureprezentującego adres(w przeciwnym razie pojawi się błądformatu).OgraniczeniaDLiczb...

 • Page 557

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE533Wprzeciwieństwiedozwykłychprogramów,programymakropoleceń użytkownika są modyfikowane, wpisywane lubkasowane w oparciu o jednostki edytowania.Słowa makropoleceń użytkownika można wpisywać w skróconejformie.Do programu można wpisywać kome...

 • Page 558

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE534Edycja programu podczas wykonywania innego programu nazywa sięedycją drugoplanową. Metoda edycji drugoplanowej jest taka sama,jak w przypadku zwykłej edycji (edycji pierwszoplanowej).Program edytowany drugoplanowo powinien być zarejestrowany nap...

 • Page 559

  B---63834PL/019. EDYCJA PROGRAMÓWDZIAŁANIE535Funkcję hasłową (bit 4 (NE9) parametru Nr 3202) możnazablokować przy użyciu parametru hasła (PASSWD) Nr 3210 iparametru słowa kluczowego Nr 3211 (KEYWD) w celuzabezpieczenia programów Nr O9000 do O9999. W staniezablokowanym nie można ustawi...

 • Page 560

  9. EDYCJA PROGRAMÓWB---63834PL/01DZIAŁANIE536Stan zablokowany jest ustawiony, kiedy jakaś wartość ustawiona jestw parametrze PASSWD. Jednak należyzwrócić uwagę na to, żeparametr PASSWD można ustawić tylko wtedy, gdy nie jestustawiony stan zablokowania (kiedy PASSWD = 0 lub PASSWD =KEY...

 • Page 561

  DZIAŁANIEB---63834PL/0110. TWORZENIE PROGRAMÓW53710 TWORZENIE PROGRAMÓWProgramy można tworzyć posługującsię jedną zponiższych metod:⋅ KLAWIATURA MDI⋅ PROGRAMOWANIE W TRYBIE UCZENIA⋅ PROGRAMOWANIE DIALOGOWEZFUNKCJĄ GRAFICZNA⋅ AUTOMATYCZNY SYSTEM PROGRAMOWY (FANUC SYSTEM P)Niniej...

 • Page 562

  DZIAŁANIE10. TWORZENIE PROGRAMÓWB---63834PL/01538Programy można tworzyć wtrybie EDITza pomocą funkcji edycjiprogramu opisanych w Rozdziale III---9.Procedura tworzenia programów za pomocą klawiatury MDI1 Nadaj trybEDIT.2 Naciśnij klawisz funkcyjny.3 Naciśnij klawisz adresowyO iwpisz numer...

 • Page 563

  DZIAŁANIEB---63834PL/0110. TWORZENIE PROGRAMÓW539Numery bloków mogą być wstawiane automatycznie w każdymbloku, jeżeli program jest utworzony za pomocą klawiatury MDI wtrybie EDIT.Ustaw inkrement dla numerów bloków w parametrze 3216.Procedura automatycznego wstawiania numerów bloków1 J...

 • Page 564

  DZIAŁANIE10. TWORZENIE PROGRAMÓWB---63834PL/015409 Naciśnij klawisz. EOBjest rejestrowany w pamięci i numerybloków są wstawiane automatycznie. Na przykład, jeżeli wartośćpoczątkowa Nwynosi 10i parametr przyrostu jest ustawiony na 2,to wstawione i wyświetlone jest N12poniżej linii okr...

 • Page 565

  DZIAŁANIEB---63834PL/0110. TWORZENIE PROGRAMÓW541W trybach ”uczenia” TEACH IN JOGi TEACH IN HANDLEpołożeniemaszyny na osiach X, Zi Y,do którego nastąpiło przemieszczenie wręcznejoperacji,zostajezachowanewpamięcijakozaprogramowane położenie do sporządzenia programu.Słowa inne niż...

 • Page 566

  DZIAŁANIE10. TWORZENIE PROGRAMÓWB---63834PL/01542O1234 ;N1 G50 X100000 Z200000 ;N2 G00 X14784 Z8736 ;N3 G01 Z103480 F300 ;N4 M02 ;XZP0 (100.0,200.0)P1P2 (14.784,103.480)(14.784,8.736)1 Ustaw dane nastawień NR BLOKUna 1 (wł.). (Parametr wielkościprzyrostu Nr 3212 powinien wynosić “1”.)2 ...

 • Page 567

  DZIAŁANIEB---63834PL/0110. TWORZENIE PROGRAMÓW54310 Wpisz położenie maszyny P2dla danych trzeciego bloku wnastępujący sposób:G01ZF300EOBOperacja dokonuje rejestracji G01 Z103480 F300; w pamięci.Automatyczna funkcja wstawiania numerów bloków rejestruje wpamięci N4 czwartego bloku.11 Zar...

 • Page 568

  DZIAŁANIE10. TWORZENIE PROGRAMÓWB---63834PL/01544Program można tworzyć blok po bloku na ekranie programowaniadialogowego podczas wyświetlania menu kodu G.Bloki programu można modyfikować,wstawiać lub kasować zapomocą menu kodu G i ekranu programowania dialogowego.Procedura programowania...

 • Page 569

  DZIAŁANIEB---63834PL/0110. TWORZENIE PROGRAMÓW5454 Naciśnij klawisz programowalny [C.A.P].Wyświetlone zostanienastępujące menu kodu G na ekranie.Jeżeli wyświetlane są inne klawisze programowalne niżpokazano w kroku 2, naciśnij klawisz powrotu do menu,abywyświetlić prawidłoweklawisze...

 • Page 570

  DZIAŁANIE10. TWORZENIE PROGRAMÓWB---63834PL/01546Jeżeli nie naciśnięto żadnych klawiszy, wyświetlony zostanieekran szczegółów standardowych.**** *** ***O0010 N00000PROGRAMGGGGXUZWACFHIKPQRMST:EDIT14 : 41 : 10(OPRC)PRGRMMENU GBLOK7 Przesuń kursor do bloku, który ma być zmodyfikowany n...

 • Page 571

  DZIAŁANIEB---63834PL/0110. TWORZENIE PROGRAMÓW5471 Przesuń kursor do bloku, który ma być modyfikowany na ekranieprogramu i naciśnij klawisz programowalny [C.A.P].Albonajpierw naciśnij klawisz programowalny [C.A.P],aby najpierwwyświetlić ekran programowania dialogowego, a następnienacisk...

 • Page 572

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/0154811 NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHAby uruchomić obrabiarkę CNC, różne dane należynastawić naklawiaturze MDI dla CNC. Operator może monitorować stanoperacji za pomocą danych wyświetlanych podczas operacji.Niniejszy rozdz...

 • Page 573

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH549Zmiany ekranu wywołane zapomocą klawisza funkcyjnegoEKRAN WYŚWIETLACZA POŁOŻEŃEkranaktualnychpołożeńWyświetlacz położeńroboczego układuwspółrzędnych⇒patrz III---11.1.1.Wyświetlacz liczbyczęściiczasu pracy⇒pat...

 • Page 574

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01550Ekran programuWyświetlaczzawartościprogramu⇒patrz III---11.2.1.Wyświetlacz aktual-nego bloku idanych modalnych⇒patrz III---11.2.2.PRGRMSPRWDZBIEZACNASTEP(OPRC)Zmiany ekranu wywołane za pomocą klawiszafunkcyjnego w trybie ME...

 • Page 575

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH551Ekran edycjiprogramu⇒patrz III---10Pamięć i katalogprogramów⇒patrz III---11.3.1.PRGRMBIBLIOC.A.P.(OPRC)EDITDYSK(OPRC)EDITEkran kataloguplików dyskietki⇒patrz III---8.8Ekran programuEKRAN PROGRAMUZmiany ekranu wywołane za ...

 • Page 576

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01552Przełącznik pro-gramowego pul-pitu operatora⇒patrz III---11.4.13.Wartość korekcji narzędziaWyświetlaczwartości korekcjinarzędzia⇒patrz III---11.4.1.KOMPNASTAWDETAL(OPRC)Zmiany ekranu wywołane za pomocą klawiszafunkcyjn...

 • Page 577

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH5532/21*Ustawianie wartościprzesunięcia współrzędnejprzedmiotu obrabianego zapomocą funkcji B zadawaniabezpośredniego dla zmierzo-nej korekcji narzędzia 2.⇒patrz III---11.4.3.Wartość korekcji narzędziaKOMP 2P.WSPD(OPRC)Wy...

 • Page 578

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01554Ekran parametrówPARAMDIAGNOSYSTEM(OPRC)SKOK(OPRC)EKRAN SYSTEMOWYPMCWyświetlenieekranu parametrów⇒patrz III---11.5.1Nastawianieparametrów⇒patrz III---11.5.1Wyświetlenieekranu diagnozy⇒patrz III---7.3PAR---SWPARWRZWyświetl...

 • Page 579

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH555Poniższa tabela podaje wykaz danych nastawianych dlaposzczególnych ekranów.Tabela 11 Nastawianie ekranów i ich danychNrEkran nastawieńTreść nastawieńPatrz też1Wartość korekcji narzędziaWartość korekcji narzędziaWarto...

 • Page 580

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01556Naciśnij klawisz funkcyjny,aby wyświetlić aktualne położenienarzędzia.Poniższetrzyekranysą używane do wyświetlania aktualnegopołożenia narzędzia:⋅Wyświetlacz położeń wukładzie współrzędnych przedmiotuobrabiane...

 • Page 581

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH557Bit 6 i 7 parametru 3104 można zastosować do wyboru tego, czywyświetlane wartości obejmują wartość korekcji narzędzia i jegopromienia.Wyświetla aktualne położenie narzędzia we układzie współrzędnychwzględnych oparty...

 • Page 582

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01558Procedura zerowania wszystkich osi1 Naciśnij klawisz programowalny [(OPRC)].2 Naciśnij klawisz programowalny [ZERO].3 Naciśnij klawisz programowalny [WYKWSZ].Współrzędne względne dla wszystkich osi są zerowane na 0.Bit 4 (DR...

 • Page 583

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH559Wyświetlane są następujące położenia na ekranie: aktualnepołożenia narzędzia w układzie współrzędnych przedmiotuobrabianego, względny układ współrzędnych i układ współrzędnychmaszyny, a także pozostaładroga. ...

 • Page 584

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01560Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego przesunięty woperacji, np. ręcznego przesterowania można wstępnie ustawić zapomocąręcznegozadawaniadoprzesuniętegoukładuwspółrzędnych przedmiotu obrabianego. Ten ostatni uk...

 • Page 585

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH561Aktualną szybkość posuwu na maszynie (na minutę)możnawyświetlać na ekranie aktualnego położenia lub ekranie kontroliprogramu ustawiając bit 0 (DPF) parametru 3015. Na12---klawiszowym zespole wyświetlacza zawsze wyświetla...

 • Page 586

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01562W przypadku posuwu na obrót i obróbki gwintu aktualnawyświetlana szybkość posuwu to posuw na minutę, a nie posuw naobrót.W przypadku ruchu osi obrotowej szybkość jest wyświetlana wjednostkach stopień/min, ale na ekranie j...

 • Page 587

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH563Czas wykonania programu, czas cyklu oraz liczba obrabianych częściwyświetlana jest na ekranach wyświetlających aktualne położenie.Procedura wyświetlania czasu pracy i liczby sztuk na ekranie wyświetlacza aktualnegopołożen...

 • Page 588

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01564Odczyt miernika obciążenia można wyświetlić dla każdej osiserwosystemu i wrzeciona szeregowego ustawiającbit 5(OPM)parametru 3111 na 1. Dla wrzeciona szeregowego można równieżwyświetlić odczyt szybkościomierza.Procedura...

 • Page 589

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH565Odczyt na mierniku obciążenia zależy od parametru serwo 2086 iparametru wrzeciona 4127.Chociaż szybkościomierz zwykle wskazuje prędkość silnikawrzeciona, można go również zastosować do wskazania prędkościwrzeciona usta...

 • Page 590

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01566Niniejszy rozdział opisuje ekrany wyświetlane za pomocą klawiszafunkcyjnegow trybie MEM lub MDI. Pierwsze cztery zponiższych ekranów wyświetlają stan wykonania programuwykonywanego aktualnie w trybie MEM lub MDI, a ostatni ek...

 • Page 591

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH567Wyświetla program wykonywany aktualnie w trybie MEM lub MDI.Procedura wyświetlania zawartości programu1 Naciśnij klawisz funkcyjny,aby wyświetlić ekran programu.2 Naciśnij klawisz programowalny wyboru rozdziału [PRGRM].Kurso...

 • Page 592

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01568Wyświetla blok aktualnie wykonywany oraz dane modalne w trybieMEM lub MDI.Procedura wyświetlania ekranu aktualnego (aktywnego) bloku1 Naciśnij klawisz funkcyjny.2 Naciśnij klawisz programowalny wyboru rozdziału [BIEZAC].Wyświe...

 • Page 593

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH569POZYCJA AKTUALNA(BEZWZGL)X0.000Z30.000G00 G40 G54 F500 M3G17 G43 G64G90 G80 G69 H 5G22 G90 G15 DT9G94 G50 G25G21 G67S 6000SAKT0O3001 N00000F0BEZWZ WZGLEDWSZYSTPRGRMNASTEP (OPRC)PROGRAMO3001 ;G40 ;G49 M06 T9 ;G0 G54 G90 X0 Z0 ;G43 Z3...

 • Page 594

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01570Wyświetla program aktualnie wykonywany, aktualne położenienarzędzia oraz dane modalne w trybie pamięciowym.Procedura wyświetlania ekranu kontroli programu1 Naciśnij klawisz funkcyjny.2 Naciśnij klawisz programowalny wyboru r...

 • Page 595

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH571Ekran kontroli programu nie jest przewidziany dla zespołuwyświetlacza składającego się z 12 klawiszy programowalnych.Naciśnij klawisz programowalny [PRGRM],aby wyświetlić zawartośćprogramu na prawej połowie ekranu. Aktual...

 • Page 596

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01572Wyświetla wejście programu z MDI oraz dane modalne w trybie MDI.Procedura wyświetlania ekranu programu dla operacji ręcznego zadawania1 Naciśnij klawisz funkcyjny.2 Naciśnij klawisz programowalny wyboru rozdziału [MDI].Wyświ...

 • Page 597

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH573Niniejszy rozdział opisuje ekrany wyświetlane za pomocą klawiszafunkcyjnegowtrybie EDIT. KlawiszfunkcyjnywtrybieEDIT możewyświetlać ekran edycji programu oraz ekranwyświetlania programu (wyświetla wykorzystaną pamięć ilis...

 • Page 598

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01574Wyświetla liczbę zarejestrowanych programów, wykorzystanąpamięć oraz wykaz zarejestrowanych programów.Procedura wyświetlania wykorzystanej pamięciilisty programów1 Wybierz tryb EDIT.2 Naciśnij klawisz funkcyjny.3 Naciśni...

 • Page 599

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH575PROGRAM NR UZYTOPROGRAM NR UZYTO: Liczba zarejestrowanych programów(łącznie z podprogramami)WOLNE:Liczbaprogramów,któremożnazarejestrować dodatkowo.UZYTY OBSZAR PAM.UZYTY OBSZAR PAM.Objętość pamięci programu, w którym s...

 • Page 600

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01576O NRWIEL.(ZNAK)DATAO00013602001-06-12 14:40O00022402001-06-12 14:55O00104202001-07-01 11:02O00201802001-08-14 09:40O00401,1402001-03-25 18:40O0050602001-08-26 16:40O01001202001-04-30 13:11>_EDIT **** *** *** *** 16:52:13[PRGRM] [...

 • Page 601

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH577Oprócz zwykłej listy numerów i nazw programów CNCwprowadzonych do pamięci, można wykonać listę programów wgrupach, np. zgodnie z obrabianym produktem.Aby przypisać programy CNC do tej samej grupy, przypisz nazwy dotych pro...

 • Page 602

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/015788 Naciśnięcieoperacyjnegoklawiszaprogramowalnego[WYKONA] powoduje wyświetlenie ekranu listy grupprogramowych i listy wszystkich programów, których nazwyzawierają podany ciągznaków.PROGRAM (LICZ.) PAMIEC (ZNAKOW)UZYTO:603321W...

 • Page 603

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH579[Przykład stosowania znaków wieloznacznych](Wpisany ciąg znaków)(Grupa, dla której będzie wykonywaneposzukiwanie)(a) “*”Programy CNC z dowolną nazwą(b) “*ABC”Programy CNC z nazwą kończącą sięna “ABC”(c) “A...

 • Page 604

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01580Naciśnij klawisz funkcyjny,aby wyświetlić lub ustawić wartościdługości narzędzia i inne dane.Niniejszy rozdział opisuje sposób wyświetlania lub nastawianianastępujących danych:1. Wartość korekcji narzędzia2. Nastawie...

 • Page 605

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH581Do wyświetlania i ustawiania wartości korekcji narzędzia orazwartości kompensacji promienia narzędzia przeznaczone sąnastępujące ekrany.Procedura nastawiania i wyświetlania wartości korekcji narzędzia i wartości kompensa...

 • Page 606

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/015822---2 Naciśnij klawisz programowalny [ZUZYC] w celuwyświetlenia wartość kompensacji zużycia narzędzia.KOMPENSACJA/ZUZYCIEO0001 N00000NRXZ.RTW 0010.0001.0000.0000W 0021.486-49.5610.0000W 0031.486-49.5610.0000W 0041.4860.0000.00...

 • Page 607

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH583W niektórych przypadkach nie można wpisać kompensacji zużycianarzędzia lub wartości kompensacji geometrii narzędzia z powoduustawień w bicie 0 (WOF) i 1 (GOF) parametru 3290.Wprowadzenie wartości długości narzędzia z MDI...

 • Page 608

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01584Do zadawania różnicy między położeniem odniesienia narzędziaużywanym w programowaniu (ostrze narzędzia standardowego,środek głowicy rewolwerowej, itp.) oraz położenia ostrza narzędziawnarzędziu aktualnie używanym jako...

 • Page 609

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH5853---2 Przesuń kursor do ustawionego numeru korekcji narzędziaza pomocą klawiszy kursora.3---3 Naciśnij klawisz adresowyZ ,który ma być ustawiony.3---4 Wpisz pomierzoną wielkość (β).3---5 Naciśnij klawisz programowalny [PO...

 • Page 610

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01586Funkcja B zadawania bezpośredniego dla zmierzonej korekcjinarzędzia jest stosowana w celu kompensacji wartości długościnarzędzia oraz wartości przesunięcia układu współrzędnychprzedmiotu obrabianego.Procedura nastawiania...

 • Page 611

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH5879 Ustaw tryb zapisu sygnałuwartości korekcji GOQSM na NISKI.Tryb zapisu jest anulowany, a światełko migającego wskaźnika“KOMP.” gaśnie.Procedura nastawiania wartości przesunięcia układu współrzędnych przedmiotu (obr...

 • Page 612

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01588Odpowiednią wartość korekcji narzędzia można ustawićprzesuwającnarzędzie, aż osiągnie żądane położenie odniesienia.Procedura wprowadzania wartości korekcji1 Ręcznie przesuń narzędzie do położenia odniesienia.2 Sp...

 • Page 613

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH589Ustawiony układ współrzędnych można przesunąć,jeżeli układwspółrzędnych ustawiony za pomocą polecenia G50 (lub G92 dlaukładu kodu G B lub C), albo automatyczne ustawienie układuwspółrzędnych jest inne niż układ w...

 • Page 614

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01590Wartości przesunięcia stają się dostępne natychmiast po ustawieniu.Ustawienie polecenia (G50 lub G92) w celu wyznaczenia układuwspółrzędnych dezaktywuje ustawione wartości przesunięcia.Przykład Po określeniu G50 X100.0 ...

 • Page 615

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH591Można ustawić wartości korekcji położenia narzędzia wzdłuż osi Y.Możliwe jest również wprowadzenie wartości korekcji.Dla osi Y nie jest możliwe zadawanie bezpośrednie wartości korekcjinarzędzia ani funkcja B zadawani...

 • Page 616

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/015923---2 Naciśnij klawisz programowalny [ZUZYC],aby wyświetlićwartości kompensacji zużycia narzędzia wzdłuż osi Y.KOMPENSACJA/ZUZYCIEO0001 N00000NRYW0110.000W 020.000W 030.000W 0440.000W 050.000W 060.000W 070.000W 080.000AKTUAL...

 • Page 617

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH593Procedura wprowadzania wartości korekcjiAby ustawić współrzędne względne wzdłuż osi Y jako wartościkorekcji:1 Przesuń narzędzie referencyjne do położenia odniesienia.2 Sprowadź współrzędną względną Yna 0(zobacz P...

 • Page 618

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01594Dane takie, jak np. znacznik kontroli TV i kod wysyłania sąustawiane na ekranie danych nastawczych. Na ekranie tym operatormożerównież aktywować/deaktywować zapisywanie parametrów,aktywować/deaktywować automatyczne wstawia...

 • Page 619

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH5954 Przesuń kursor do elementu, który ma być zmieniony, naciskającklawisze kursora,,,lub.5 Wpisz nową wartość inaciśnij klawisz programowalny[WPROW].Nastawienie, czy zapisywanie parametrów jest dozwolone, czy nie.0: Wyłączo...

 • Page 620

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01596Jeżeli blok zawierający określony numer bloku pojawia się wwykonywanym programie, operacja wchodzi w tryb pojedynczegobloku po wykonaniu tego bloku.Procedura porównywania numerów bloków i zatrzymania1 Wybierz trybMDI.2 Naciś...

 • Page 621

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH597Po znalezieniu określonego numeru bloku podczas wykonywaniaprogramu numer bloku ustawiony dla kompensacji numeru bloku izatrzymania zmniejsza się o jeden. Przy włączaniu zasilania, numerbloku ustawiany jest na 0.Jeżeli ustalony...

 • Page 622

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01598Można wyświetlać różne czasy wykonania programu, całkowitąliczbę obrabianych sztuk, liczbę wymaganych sztuk oraz liczbęobrabianych sztuk. Dane te można ustawić za pomocą parametrówlub na poniższym ekranie (z wyjątkie...

 • Page 623

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH599Wartość ta zwiększa się o jeden, kiedy wykonywany jest kod M02,M30 lub M, określony za pomocą parametru 6710. Można ją równieżustawić za pomocą parametru 6711. Zwykle wartość ta jestzerowana, kiedy dojdzie do liczby wy...

 • Page 624

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01600Wyświetla wartość korekcji zera przedmiotu obrabianego dlakażdegoukładuwspółrzędnychprzedmiotuobrabianego(G54 do G59) oraz zewnętrzną wartość korekcji zera przedmiotuobrabianego. Na poniższym ekranie można ustawić war...

 • Page 625

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH601Funkcjatajest stosowana do kompensacjiróżnicy pomiędzyzaprogramowanym i rzeczywistym układem współrzędnychprzedmiotu obrabianego. Zmierzoną wartość korekcji dla punktupoczątkowego układu współrzędnych przedmiotu obrab...

 • Page 626

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/016025 Aby wyświetlić ekran ustawień wartości korekcji zeraprzedmiotu obrabianego, naciśnij klawisz programowy wyborurozdziału [DETAL].NRDANE NRDANE00X0.00002X0.000(ZEWN) Z0.000(G55)Z0.00001X0.00003X0.000(G54)Z0.000(G56)Z0.000WSPOL...

 • Page 627

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH603Wyświetlenie ogólnodostępnych zmiennych (#100 do #199 i #500do #999). Jeżeli wartość bezwzględna dla ogólnodostępnej zmiennejprzekracza 99999999, wyświetlane jest ********. Na poniższymekranie można ustawić wartości zm...

 • Page 628

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01604Dzięki tej funkcji można sterować funkcjami przełączników napulpicie obsługi maszyny z klawiatury MDI.Posuw impulsowy można wykonywać za pomocą klawiszynumerycznych.Procedura wyświetlania i nastawiania programowego pulpit...

 • Page 629

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH6054 Przesuń kursor do żądanego przełącznika naciskającklawiszkursoralub.5 Naciskaniem klawisza kursoralubustaw znacznik Jw dowolne miejsce i nastaw żądany stan.6 Naciśnięcie w ekranie, w którym włączono posuw impulsowy,kl...

 • Page 630

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01606Dane okresów trwałości narzędzia można wyświetlić,abypoinformować operatora o aktualnym stanie zarządzania okresamitrwałości narzędzi. Grupy wymagające wymiany narzędzi są równieżwyświetlane. Licznik czasu pracy na...

 • Page 631

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH6077 Aby wyzerować dane narzędzia, postaw kursor na grupie, którama być wyzerowana, a następnie naciśnij klawiszeprogramowalne [(OPRC)], [KASUJ]i [WYKONA]wtejkolejności.Wszystkie dane wykonania dla grupy wskazanej przez kursor s...

 • Page 632

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01608DANE TRWAL. NARZEDZ.:O3000 N00060WYBRANA GRUPA 000GRUPA001: TRWAL. 0150UZYTO0007*0034#0078@00120056009000350026006100000000000000000000000000000000GRUPA002: TRWAL. 1400UZYTO00000062002400440074000000000000000000000000000000000000000...

 • Page 633

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH609Po podłączeniu CNC do maszyny należyustawić parametry w celuustalenia specyfikacji i funkcji maszyny, aby w pełni wykorzystaćcharakterystykę serwomotoru lub innych części.Poniższy rozdział opisuje sposób ustawiania param...

 • Page 634

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01610Po podłączeniu CNC do maszyny ustawiane są parametry w celuustalenia specyfikacji i funkcji maszyny, aby w pełni wykorzystaćcharakterystykę serwomotoru lub innych części. Ustawieniaparametrów zależą od typu maszyny. Zobac...

 • Page 635

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH611Procedura aktywowania/wyświetlania zapisu parametrów1 Wybierz tryb MDIlub wpisz stan stopu awaryjnego.2 Naciśnij klawisz funkcyjny.3 Naciśnij klawisz programowalny [NASTAW],aby wyświetlićekrandanychnastawień.NASTAWA (POMOCNIC...

 • Page 636

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01612Jeżeli określono dane kompensacji skoku gwintu, to błędy skokugwintu każdej osi można kompensować w zespole detekcji dla każdejosi. Dane kompensacji skoku gwintu są ustawiane dla każdegopunktu kompensacji w odstępach okre...

 • Page 637

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH613Procedura wyświetlania i nastawiania danych kompensacji skoku gwintu1 Ustaw poniższe parametry:DNumer punktu kompensacji błędu skoku w położeniuodniesienia (dla każdej osi): Parametr 3620DNumer punktu kompensacji błędu skok...

 • Page 638

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01614Na ekraniezawszewyświetlany jest numer programu, numer blokuoraz bieżący stan CNC, z wyjątkiem włączania zasilania,występowania alarmu systemowego lub wyświetlania ekranu PMC.Jeżeli zaprogramowane dane lub operacja wprowadz...

 • Page 639

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH615Na ekranie CRT, w linii przedostatniej, wyświetlany jest bieżący tryb,stan operacji automatycznej, stan alarmowy i stan edycji programu,co pozwala operatorowi na bieżące sprawdzanie przebiegu operacjiwsystemie.Jeżeli zaprogram...

 • Page 640

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01616ALM: Wskazuje wydanie alarmu (miga w wyświetlaniuodwróconym)BAT:Wskazuje na rozładowanie baterii (miga w wyświetlaniuodwróconym)Spacja : Wskazuje stan inny niż powyższehh:mm:ss --- Godziny, minuty i sekundyWPROW: Wskazuje wpr...

 • Page 641

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH617Naciskającklawisz funkcyjny MESSAGE można wyświetlić danetakie, jak alarmy, dane archiwum alarmów oraz komunikatyzewnętrzne.Zobacz Rozdział III.7.1 w celu uzyskania informacji dotyczącychwyświetlania alarmów. Zobacz Rozdzi...

 • Page 642

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01618Po podaniu numeru komunikatu zewnętrznego obsługi rozpoczynasię aktualizacja danych historii komunikatów zewnętrznych obsługi;jest ona kontynuowana do określenia nowego numeru komunikatuzewnętrznego obsługi lub skasowania d...

 • Page 643

  DZIAŁANIEB---63834PL/0111. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCH619Kiedy wskazania ekranu nie są potrzebne, trwałość oświetlenie LCDmożna przedłużyć,wyłączającje.Ekran można wygasić,naciskając odpowiednie klawisze. Możnarównież zadać automatyczne wygaszanie ekranu w przypadku nie...

 • Page 644

  DZIAŁANIE11. NASTAWIENIA I WYŚWIETLANIE DANYCHB---63834PL/01620Ekran CNC wygaszany jest automatycznie jeżeli żadne klawisze niesą naciskane przez czas określony w odpowiednim parametrze (wminutach). Przywrócenie ekranu następuje przez naciśnięciejakiegokolwiek klawisza.Procedura automat...

 • Page 645

  DZIAŁANIEB---63834PL/0112. FUNKCJA GRAFIKI62112 FUNKCJA GRAFIKIFunkcja graficzna wskazuje ruch narzędzia podczas operacjiautomatycznej i ręcznej.

 • Page 646

  DZIAŁANIE12. FUNKCJA GRAFIKIB---63834PL/01622Na ekranie można rysować zaprogramowany tor narzędzia,umożliwiając w ten sposób sprawdzenie stanu obróbki dziękiobserwacji toru narzędzia na ekranie.Ponadto obraz można również powiększyć/zmniejszyć.Współrzędne (parametry) rysowania ...

 • Page 647

  DZIAŁANIEB---63834PL/0112. FUNKCJA GRAFIKI6236 Uruchamia się operacja automatyczna lub ręczna i na ekranierysowany jest ruch maszyny.000100021X 200.000Z 200.000XZ>_MEM STRT **** FIN12:12:24[ PARM.G ][][ GRAF ][ ZOOM ][ (OPRC) ]Na ekranie można powiększyć część rysunku.7 Naciśnij klaw...

 • Page 648

  DZIAŁANIE12. FUNKCJA GRAFIKIB---63834PL/0162410 Wznów poprzednią operację.Część rysunku zadana za pomocązmiennych kursorów zostanie powiększona.000100012X 200.000Z 200.000XZS0.81>_MEM STRT **** FIN12:12:24[ PARM.G ][ GRAF ][][][]11 Abywyświetlićoryginalnyrysunek,naciśnijklawiszpro...

 • Page 649

  DZIAŁANIEB---63834PL/0112. FUNKCJA GRAFIKI625DLUGOSC DETALU (W), SREDNICA DETALU (D)Określdługość i średnicę detalu. Poniższa tabela pokazujedopuszczalny obszar nastawy danych i jednostki zadawania.WDXZWDZXTabela 12.1 Jednostka i dane obszaru rysowaniaJednostkaDopuszczalnySystem przyrosto...

 • Page 650

  DZIAŁANIE12. FUNKCJA GRAFIKIB---63834PL/01626Ponieważ rysowanie graficzne wykonywane jest kiedy wartośćwspółrzędnych zmienia się podczas operacji automatycznej, itp.,konieczne jest uruchomienie programu w operacji automatycznej.Dlatego, aby wykonać rysowanie bez przesuwania maszyny, wpis...

 • Page 651

  DZIAŁANIEB---63834PL/0113. FUNKCJA POMOCY62713 FUNKCJA POMOCYFunkcja pomocy wyświetla na ekranie szczegółowe informacje natemat alarmów wydawanych w CNC i dotyczących operacji CNC.Wyświetlane są poniższe informacje.Jeżeli CNC działa nieprawidłowo lub wykonywany jest błędnyprogram ob...

 • Page 652

  DZIAŁANIE13. FUNKCJA POMOCYB---63834PL/016282 Naciśnij klawisz programowalny [ALARM]na ekranie POMOC(MENU WEJSCIOWE),aby wyświetlić szczegółowe informacje natemat aktualnie włączonego alarmu.POMOC(OPIS ALARMOW)O0010 N00001NUMER:027KOMUN.:BRAK POLECENIA OSI W G43/G44FUNKCJA :KOMPENS.DLUG.N...

 • Page 653

  DZIAŁANIEB---63834PL/0113. FUNKCJA POMOCY6293 Aby uzyskać szczegółydotyczące innego numeru alarmu,najpierw wpisz numer alarmu, a następnie naciśnij klawiszprogramowalny [WYBOR]. Operacja jest przydatna do szukaniaalarmów, które nie są aktualnie wydawane.Rys. 13 (d) Sposób wyboru poszcz...

 • Page 654

  DZIAŁANIE13. FUNKCJA POMOCYB---63834PL/01630Rys. 13 (g) Wybór ekranu SPOSÓB OBSŁUGI>1S0 T0000MEM **** *** ***10:12:25[][][][][ WYBOR ]Na przykład, po wybraniu “1. EDYCJA PROGRAMU”, wyświetlanyjest ekran na rys. 13 (g).Na każdym ekranie SPOSOB OBSLUGImożna zmienićwyświetlaną stro...

 • Page 655

  DZIAŁANIEB---63834PL/0113. FUNKCJA POMOCY631POMOC(TABLICA PARAMETROW)01234N000011/4* NASTAWY(Nr0000∼)* INTERF.CZYTANIA/WYSLANIA(Nr0100∼)* STEROWANIE OSI/JEDNOSTKA NASTAW.(Nr1000∼)* UKLAD WSPOLRZEDNYCH(Nr 1200∼)* OGRANICZ.OBSZARU RUCHU(Nr 1300∼)* WIELKOSC POSUWU(Nr 1400∼)* STEROWANIE ...

 • Page 656

 • Page 657

  IV. MANUAL GUIDE 0i

 • Page 658

 • Page 659

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 635 -1 MANUAL GUIDE 0i

 • Page 660

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 636 -1.1 INFORMACJE OGÓLNEMANUAL GUIDE 0i został zaprojektowany w celu ułatwieniasporządzania programów części dla systemów sterowania serii 0i-TB.Program części sk...

 • Page 661

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 637 -1.2 WPROWADZENIEMANUAL GUIDE 0i jest tylko jednym z dostępnych ekranów dlaużytkownika podczas operacji CNC. Jest on zawsze dostępny przeznaciśnięcie klawis...

 • Page 662

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 638 -1.3 OPERACJE TWORZENIA PROGRAMÓW1.3.1 WywołanieEkran instrukcji MANUAL GUIDE 0i może być w każdym czasiewywołany przez naciśnięcie klawisza "CUSTOM"...

 • Page 663

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 639 -1.3.2 WywołanieEkran instrukcji MANUAL GUIDE 0i może być w każdym czasiewywołany przez naciśnięcie klawisza "CUSTOM" na klawiaturzeMDI. Na tym ek...

 • Page 664

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 640 -1.3.3 Tworzenie nowego programu częściAby utworzyć nowy program części należy wprowadzić numer tegoprogramu na ekranie głównym instrukcji MANUAL GUIDE 0i. J...

 • Page 665

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 641 -Użytkownik może kontynuować wstawianie informacji do programuczęści, albo używać pięciu klawiszy programowalnych w celuinterakcyjnego tworzenia programu....

 • Page 666

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 642 -1.3.4 Wspomaganie procedurJak opisano uprzednio, edytor może być używany do bezpośredniegonadawania informacji do nowo utworzonego (albo już istniejącego)progr...

 • Page 667

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 643 -programu części, należy nacisnąć klawisz programowalny "ACCEPT"na jednostce wyświetlacza. Teraz informacja zostaje wstawiona doprogramu a kursor ...

 • Page 668

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 644 -1.3.5 Wspomaganie kodu GPo wprowadzeniu informacji procesu do programu części, niezbędnesą zazwyczaj w celu uzupełnienia danych obróbki informacjedotyczące ru...

 • Page 669

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 645 -Jeśli użytkownik wywoła tematy pomocy, wyświetlone zostają nadany temat informacje tekstowe. Jeśli zostanie naciśnięty klawiszprogramowalny"GRAPH.&q...

 • Page 670

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 646 -jest końcem bloku na klawiaturze MDI) i nacisnąć klawisz "INSERT"na klawiaturze MDI. Po wstawieniu wiersza z tym kodem doprogramu części, zostaje wyś...

 • Page 671

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 647 -1.3.6 Wspomaganie kodu MKody M stosowane są w CNC do wykonywania funkcjipomocniczych w operacjach maszynowych. Przykładem tego jestzatrzymanie maszyny po zako...

 • Page 672

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 648 -Tak samo jak przy menu pomocy kodu G można, albo powrócić doedytora, albo wpisać polecenie na tej stronie. Na przykład możnawpisać "M01[EOB]" i naci...

 • Page 673

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 649 -1.4 OBRÓBKA W STAŁYM CYKLUMANUAL GUIDE 0i stosuje "Obróbkę w stałym cyklu," w celuumożliwienia użytkownikowi nadawania stałych cykli obróbki. ...

 • Page 674

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 650 -1.4.1 PrzebiegW celu zastosowania "Obróbki w stałym cyklu" należy nacisnąćklawisz programowalny"CYCLE" na jednostce wyświetlacza.Ukazuje si...

 • Page 675

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 651 -Naciśnięcie klawisza programowalnego ostatniego po prawej stronieekranu powoduje ukazanie się klawisza programowalnego "EDIT".Przez naciśnięcie t...

 • Page 676

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 652 -1.4.2 Dane dla stałych cykli obróbki1.4.2.1 Bloki obróbki wiercenia na tokarceNawiercanie nakiełków : G1100Element danychKomentarzFFEED RATESzybkość posuwu sk...

 • Page 677

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 653 -1.4.2.2 Bloki obróbki usuwania naddatku materiału przy toczeniuObróbka zgrubna, walcowa/zewnętrzna : G1120Obróbka zgrubna, walcowa/wewnętrzna : G1121Obrób...

 • Page 678

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 654 -1.4.2.4 Blok konturu dla usuwania naddatku materiału przy toczeniui wykańczaniuADNOTACJA1 Istnieją dwie możliwości nadania bloków konturów w cykluusuwania nad...

 • Page 679

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 655 -1.4.2.5 Bloki zgrubnej obróbki rowka przy toczeniuZgrubna obróbka rowka zewnętrznego : G1130Zgrubna obróbka rowka na powierzchni czołowej : G1132Element ...

 • Page 680

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 656 -1.4.2.7 Blok konturu rowkowania przy toczeniuRowkowanie normalne : G1460Element danychKomentarzCCHAMFER AMOUNTWielkość fazowania rowka (promień)XSTART POINT XWsp...

 • Page 681

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 657 -ADNOTACJAJeśli dla danego punktu jednocześnie zostanienadany promień naroża R i dane fazowania,zostaną zastosowane dane promienia R a danefazowania nie będ...

 • Page 682

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 658 -1.4.2.9 Blok konturu gwintowaniaKontur gwintu : G1450Element danychKomentarzRTHREAD TYPE1 : Gwint ogólny2 : Gwint metryczny3 : Gwint calowy zunifikowany4 : Gwint s...

 • Page 683

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 659 -1.5 PROGRAMOWANIE KONTUROWEMANUAL GUIDE 0i oferuje również możliwość "programowaniakonturowego", przy którym użytkownik nadaje kształt konturus...

 • Page 684

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 660 -1.5.1 Procedury programowania konturowego1.5.1.1 Wywołanie ekranu programowania konturowegoW celu sporządzenia programu za pomocą G01/G02/G03 należynacisnąć [C...

 • Page 685

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 661 -1.5.1.2 Selekcja metody edycji programu konturuPrzez naciśnięcie "CONTUR" zostaje wyświetlony ekran inicjującyprogramowanie konturowe.Po ekranie pr...

 • Page 686

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 662 -1.5.1.3 Wprowadzenie programu konturuPunkt początkowyJeśli zostało wybrane nadawanie nowego programu, ukazuje się jakopierwszy ekran elementów danych dla poło...

 • Page 687

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 663 -naciśnięcie [OK] zachować w pamięci. Jeśli został wybrany G41 lubG42 wyświetlony jest element "OFFSET NO". Tu mogą być nadaneniezbędne dane n...

 • Page 688

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 664 -Przykład nadania danych dla jednego z kształtów konturuJeśli zostanie wybrana linia prosta, ukazuje się ekran dla linii prostejumożliwiający nadanie wszystkic...

 • Page 689

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 665 -ADNOTACJAW celu usunięcia wpisu danych nacisnąć CAN ipotem INPUT.Wstawienie nowego kształtu konturuPrzesunąć kursor do bloku konturu bezpośrednio przed po...

 • Page 690

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 666 -1.5.1.4 Sprawdzanie kształtu konturuNadane kształty konturów można sprawdzić na ekranie za pomocąfunkcji powiększania, pomniejszania i innych.Nacisnąć [GRAP...

 • Page 691

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 667 -1.5.1.5 Konwersja na program NCNadane kształty konturów można skonwertować na pogramy NC wformie kodów G.Po naciśnięciu [NC CNV] ukazuje się następując...

 • Page 692

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 668 -ADNOTACJA1 Skonwertowane bloki programu NC zostajązachowane bezpośrednio po bloku, na którymumieszczony jest kursor.Po powrocie do poprzedniego ekranu kursorzosta...

 • Page 693

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 669 -1.5.2 Szczegóły danych kształtów konturówRozdział ten opisuje szczegóły danych kształtów konturównadawanych na ekranie danych kształtów konturów. S...

 • Page 694

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 670 -1.5.2.3 FazowanieElement danychKomentarzCAMFER CWielkość fazowania, jednak tylko wartości dodatnieFEEDRATESzybkość posuwuADNOTACJAElement danych szybkości posu...

 • Page 695

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 671 -1.5.3 Szczegóły obliczania konturuRozdział ten objaśnia szczegóły obliczania konturu, takich jak punktyprzecięć i punkty styczności, wspomaganych przez ...

 • Page 696

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 672 -(3) Jeśli poprzedni kontur jest niewyznaczony i ustalony jest"TOUCH LAST" na linii prostej.(a) obydwie wartości X i Z są nadane->Punkt przecięcia z ...

 • Page 697

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 673 -(c) nadane jest A oraz X albo Z->Ukazuje się ekran wyboru punktów styczności w celuwyboru odpowiedniego.Taka linia zostanie określona.Jeśli stosunek poł...

 • Page 698

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 674 -1.5.3.2 Łuk(1) Jeśli poprzedni kontur jest wyznaczony i nieustalonyjest "TOUCH LAST" na łuku.(a) nadane są I i KTaki łuk pozostanie niewyznaczony.(b) ...

 • Page 699

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 675 -(2) Jeśli poprzedni kontur jest wyznaczony i ustalony jest "TOUCHLAST" na łuku.(a) nadane są X i Z->Promień zostaje automatycznie obliczony i ł...

 • Page 700

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 676 -(4) Jeśli kontur poprzedzający jest niewyznaczony (z określonympunktem początkowym) i "TOUCH LAST" jest ustalony nałuku.(a) nadane są R, I i K->Pu...

 • Page 701

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 677 -(5) Jeśli kontur poprzedzający "łuk" jest niewyznaczony (zokreślonym punktem początkowym i nadanym tylko R) i"TOUCH LAST" jest określon...

 • Page 702

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 678 -1.5.3.3 Linia prosta styczna do dwóch łukówPrzez nadanie trzech następujących po sobie konturów, linia prosta(2) będąca styczna do dwóch łuków może być ...

 • Page 703

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 679 -1.5.3.4 Łuk stykający się z przecinającymi się liniami i łukamiPrzez nadanie trzech następujących po sobie konturów, można ustalićłuk (2) mający sty...

 • Page 704

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 680 -1.5.3.5 Łuk stykający się z nieprzecinającymi się liniami i łukamiPrzez nadanie trzech następujących po sobie konturów, łuk (2) możebyć styczny do linii ...

 • Page 705

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 681 -1.5.3.6 Łuk stykający się z dwoma nieprzecinającymi się łukamiPrzez nadanie trzech następujących po sobie konturów, łuk (2) możebyć styczny do łuku ...

 • Page 706

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 682 -1.5.4 Szczegóły obliczeń pomocniczychRozdział ten objaśnia szczegóły obliczeń pomocniczych.Za pomocą obliczeń pomocniczych można określić współrzędne...

 • Page 707

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 683 -1.5.4.2 Punkt początkowyWybór rodzaju obliczeńPrzez naciśnięcie [AUX.] na ekranie nadawania danych punktupoczątkowego ukazuje się następujący ekran menu...

 • Page 708

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 684 -Nadawanie danych dla obliczeń- Ustalanie punktu we współrzędnych biegunowychElement danychKomentarzDIST. DOdległość między punktem i początkiem układuwspó...

 • Page 709

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 685 -(2) Jeśli linia prosta określona jest przez dwa punktyPrzez naciśnięcie [XZ,XZ] można określić linię prostąprzechodzącą przez dwa punkty.Przez naciśn...

 • Page 710

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 686 -Element danychKomentarzPASS POINT WWspółrzędna Z 2-go punktu należącego do linii prostejSHIFT DIST. DOdległość, jeśli linia prosta ustalana jest przezprzes...

 • Page 711

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 687 -- Punkt przecięcia dwóch łukówNa niżej pokazanym ekranie można nadać dane dla dwóch łuków imożna obliczyć ich punkt przecięcia.Element danychKomenta...

 • Page 712

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 688 -1.5.4.3 Linia prostaJako część obliczeń pomocniczych dla linii prostej można obliczyćwspółrzędne punktu końcowego i kąt.Następujące klawisze programowal...

 • Page 713

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 689 --Kąt linii prostej prostopadłej do linii prostej przechodzącej przez dwa punktyMożna obliczyć kąt linii prostej prostopadłej do linii prostejprzechodzące...

 • Page 714

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 690 -1.5.4.4 ŁukJako część obliczeń pomocniczych dla łuku można obliczyćwspółrzędne punktu końcowego i współrzędne punktu środkowego.Ponadto można okreś...

 • Page 715

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 691 -Nadawanie danych dla obliczeń- Łuk z określonymi współrzędnymi punktu środkowego przechodzący przez jedenpunktElement danychKomentarzPOINT XWspółrzędn...

 • Page 716

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 692 -1.5.5 Pozostałe1.5.5.1 Obliczanie wprowadzanych danychNa ekranie programowania konturowego dane elementów mogą byćnadawane w sposób podobny do kalkulatorów kie...

 • Page 717

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 693 -1.5.5.2 Adnotacje do przestrzegania przy programowaniukonturowymADNOTACJA1 Do jednego programu konturowego można nadaćnajwyżej do 40 konturów.2 Przenoszenie s...

 • Page 718

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 694 -1.6 PARAMETR9050STGECFSTFECFKorekcja szybkości posuwu skrawania na początku obróbkiwiercenia.Dopuszczalny obszar nastawy danych : 0 do 255 Jednostka : 1%929...

 • Page 719

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 695 -#7#6#5#4#3#2#1#09341M99CMPDCDG41FCDRADIJRIJR= 0 : Przy programie konwertującym NC polecenie łuku będzie wydane w formacie I/J= 1 : Polecenie łuku będzie wydane w...

 • Page 720

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0i B-63834PL/01- 696 -#7#6#5#4#3#2#1#09764SNCSNC= 0 : W przypadku połowicznego obróbki walcowej, kompensacjapowrotu narzędzia jest niewykonywana.= 1 : Powyższa kompensacja powro...

 • Page 721

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 697 -#7#6#5#4#3#2#1#09772RFNRFN= 0 : Obróbka połowiczna jest zawsze wykonywana.= 1 : Obróbka połowiczna jest wykonywana/nie wykonywana.ADNOTACJAOdpowiednio do po...

 • Page 722

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 698 -9802PCOVR1PCOVR1Pominięcie wielkości posuwu, jeśli kąt skrawania narzędzia jestwiększy od 90 stopni ale mniejszy lub równy 135 stopni.9803PCOVR2PCOVR2Pominięc...

 • Page 723

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 699 -9820CLGRVXCLGRVXOdsunięcie (średnica) od osi X przy toczeniu wewnętrznym albozewnętrznym.Dopuszczalny obszar nastawy danych : 0 do 99,999,999Jednostka : 0.00...

 • Page 724

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 700 -9851DRLRETDRLRETOdsunięcie przy powrocie przy pogłębianiu lub wysokoobrotowymwierceniu głębokich otworów (promień)Dopuszczalny obszar nastawy danych : 0 do 99...

 • Page 725

  B-63834PL/01 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0 i- 701 -1.7 ALARMYJeśli jeden lub więcej ustalonych parametrów albo nadanychprogramów jest błędnych, przy próbie wykonania programu mogą byćwydane następujące...

 • Page 726

  1. MANUAL GUIDE 0 i MANUAL GUIDE 0 i B-63834PL/01- 702 -AlarmOpisPrzyczynaBrak możliwości obliczenia drogi narzędzia dla obróbki walcowej. Alarm tenjest wywoływany, jeśli wystąpi błąd w wyniku wewnętrznego oblic...

 • Page 727

  V. SERWIS

 • Page 728

 • Page 729

  SERWISB---63834PL/011. METODY WYMIANY BATERII7051 METODY WYMIANY BATERIINiniejszy rozdział opisuje metodę wymiany baterii CNC do pamięcibuforowej oraz przetwornika impulsów bezwzględnych. Składa się znastępujących podrozdziałów:1.1 WYMIANA BATERII W JEDNOSTKACH STERUJĄCYCH1.2 BATERIA ...

 • Page 730

  SERWIS1. METODY WYMIANY BATERIIB---63834PL/01706Przy używaniu baterii litowej należyzastosować baterięA02B---0200---K102 (kod FANUC: A98L---0031---0012).(1)Włączyć CNC. Po upływie około30 sekundwyłączyć zasilanieCNC.(2)Wyjąć starą baterię zgórnejczęści jednostki sterującej CNC...

 • Page 731

  SERWISB---63834PL/011. METODY WYMIANY BATERII707ADNOTACJAKroki 1)do 3)należyzakończyć wciągu 30 minut(w przypadku 210i z funkcją PC --- w ciągu 5 minut)Jeśli bateria nie zostanie podłączona przez dłuższy czas,zawartość pamięci możebyć stracona.Zużytej baterii pozbyć się zgodnie...

 • Page 732

  SERWIS1. METODY WYMIANY BATERIIB---63834PL/01708(1)Przygotować baterię alkaliczną typu D.(2)Włączyć CNC.(3)Wyjąć baterię zpojemnika.(4)Wymienić stare baterie na nowe. Nowe baterie wkładać wprawidłowym położeniu.(5)Założyć pokrywę na pojemniku z bateriami.ADNOTACJAWprzypadku wy...

 • Page 733

  SERWISB---63834PL/011. METODY WYMIANY BATERII709Moduł baterii dla bezwzględnego przetwornika impulsów możnapodłączyć korzystając ze schematów [schemat 1] i [schemat 2]objaśnionych poniżej.PSMCXA2ASVMSVMObudowa bateriiA06B---6050---K060BateriaA06B---6050---K061PrzyłączeA06B---6110---K...

 • Page 734

  SERWIS1. METODY WYMIANY BATERIIB---63834PL/01710OSTRZEŻENIE1 Do jednej linii BATL (B3) nie podłączać kilku baterii. Jeślinapięcie wyjściowe baterii różni się,mogą być zwarte i silniesię nagrzać.2 Baterie trzeba instalować zprawidłową orientacjąbiegunów.Jeślibateriazostaniezain...

 • Page 735

  SERWISB---63834PL/011. METODY WYMIANY BATERII711SVMBateriaA06B---6073---K001CX5XObudowa bateriiA06B---6114---K500SVMBateriaA06B---6073---K001CX5XObudowa bateriiA06B---6114---K500--- Jeśli w APC (bezwzględny koder impulsów) jest wskazywane niskienapięcie baterii lub napięcie to wynosi 0 V, ba...

 • Page 736

  SERWIS1. METODY WYMIANY BATERIIB---63834PL/01712OSTRZEŻENIE1 Baterii wbudowanych (A06B---6073---K001) nie możnapodłączać do BATL (B3) złącza CXA2A/ CXA2B.Inne napięcie wyjściowe innych baterii SVM możedoprowadzić do spięcia i silnego nagrzania baterii.2 Do jednej linii BATL (B3) nie p...

 • Page 737

  SERWISB---63834PL/011. METODY WYMIANY BATERII713Przetwornik położeń w serwomotorze serii a nie jest standardowowyposażany w kondensator podtrzymujący napięcie. Aby zachowaćinformacje o położeniu bezwzględnym w przetworniku położeń,należy w czasie wymiany baterii nie wyłączać zasi...

 • Page 738

  SERWIS1. METODY WYMIANY BATERIIB---63834PL/01714Jeśli w czasie wkładania lub wyjmowania baterii złącze będzienadmiernie rozciągane, można je uszkodzić iuzyskać słabepołączenie. Dlatego zakładajączaciski należyunikać nadmiernejsiły, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami w ...

 • Page 739

  SERWISB---63834PL/011. METODY WYMIANY BATERII715(2)Odłączanie zacisku<1>Chwycić obie stronyizolacji i kabla, ipociągnąć.<2>10 stopni lub mniejPociągnąć kabelunoszącgodelikat-nie.<3>5stopni lub mniejKątkabla dopoziomu musiwynosić najwyżej 5stopni.

 • Page 740

  SERWIS1. METODY WYMIANY BATERIIB---63834PL/01716Jedna bateria może przez rok podtrzymywać dane dla sześciuprzetwornikówimpulsówbezwzględnych. Jeśli napięcie baterii spada, naekranie CRT są wyświetlane alarmy APC 306 do 308 (+ numer osi). Jeżelizostanie wyświetlony alarm APC 3n7, bater...

 • Page 741

  SERWISB---63834PL/011. METODY WYMIANY BATERII717Bateria jest podłączana dwoma sposobami.Metoda 1: Podłączenie baterii litowej do SVM.Stosować baterię: A06B---6093---K001.Metoda 2: Zastosować obudowę (A06B---6050---K060).Stosować baterie: A06B---6050---K061lubbateriealkaliczne D.MetodaKom...

 • Page 742

  SERWIS1. METODY WYMIANY BATERIIB---63834PL/01718BateriaPokrywa bateriiWsunąć kabel baterii do szczeliny.SVU---40, SVU---80OSTRZEŻENIADZłącze baterii można podłączyć do CX5X lub CX5Y.DWymiana baterii w obudowie. (Metoda 2)Wymiana 4 baterii alkalicznych D w obudowie zainstalowanej wurządz...

 • Page 743

  SERWISB---63834PL/011. METODY WYMIANY BATERII719Zużyte baterie należyutylizować jako odpady przemysłowe zgodniez lokalnymi przepisami.Zużyte baterie

 • Page 744

 • Page 745

  ZAŁĄCZNIK

 • Page 746

 • Page 747

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01A. WYKAZ KODÓW TAŚMY DZIURKOWANEJ723AWYKAZKODÓWTAŚMYDZIURKOWANEJKod ISOKod EIAUwagiZnak8 7 6 5 43 2 1Znak8 7 6 5 43 2 1Makropolecenieużytkownika BZnak8 7 6 5 43 2 1Znak8 7 6 5 43 2 1Nieużywane Używane0f ff0ffNumer 01ff fff1ffNumer 12ff fff2ffNumer 23f fff f3fff fNu...

 • Page 748

  ZAŁĄCZNIKA. WYKAZ KODÓW TAŚMY DZIURKOWANEJB---63834PL/01724Kod ISOKod EIAUwagiZnak8 7 6 5 43 2 1Znak8 7 6 5 43 2 1Makropole-cenie użyt-kownika BZnak8 7 6 5 43 2 1Znak8 7 6 5 43 2 1Nieuży-waneUży-waneDELf f f f f ff f fDelf f f f ff f fUsuwanie (usuwanieniewłaściwej dziurki)××NULfPustyf...

 • Page 749

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01A. WYKAZ KODÓW TAŚMY DZIURKOWANEJ725ADNOTACJA1 Symbole stosowane w kolumnie znaczeń mają następujące znaczenia:(Spacja) : Znak zostanie zarejestrowany w pamięci i posiada szczególne znaczenie.Jeżeli będzie nieprawidłowo stosowany w innej instrukcji niż komenta...

 • Page 750

  ZAŁĄCZNIKB. WYKAZ FUNKCJIIFORMATTAŚMYB---63834PL/01726BWYKAZFUNKCJIIFORMATTAŚMYNiektórych funkcji nie można dodać jako opcji w zależności odmodelu.Wponiższych tabelach, PI: pokazuje kombinację dowolnychadresów osi za pomocą Xi Z.x = 1. oś podstawowa (zwykle X)z = 2. oś podstawowa (...

 • Page 751

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01B. WYKAZ FUNKCJIIFORMATTAŚMY727(2/4)FunkcjeFormat taśmy dziurkowanejRysunekInterpolacja układuwspółrzędnych biegunowych(G12.1, G13.1)(G112, G113)G12.1; Tryb interpolacji współrzędnych bieguno-wychG13.1; Tryb interpolacji układu współrzędnychbiegunowych Zakoń...

 • Page 752

  ZAŁĄCZNIKB. WYKAZ FUNKCJIIFORMATTAŚMYB---63834PL/01728(3/4)FunkcjeFormat taśmy dziurkowanejRysunekKompensacja narzędzia(G40, G41, G42)G41G42G40NarzędzieG41G42_;PIG40 ; AnulowanieNastawa układu współrzęd-nychNastawa prędkości obrotowejwrzeciona (G50)XZNastawa układu współrzędnychG5...

 • Page 753

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01B. WYKAZ FUNKCJIIFORMATTAŚMY729(4/4)FunkcjeFormat taśmy dziurkowanejRysunekStałycykl obróbki(G71 do G76)(G90, G92, G94)Zobacz II.13. FUNKCJEUŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIEN_ G70 P_Q_;G71 U_R_;G71 P_Q_U_W_F_S_T_;G72 W_R_;G72 P_Q_U_W_F_S_T_;G73 U_W_R_;G73 P_Q_U_W_F_S_T_;G74...

 • Page 754

  ZAŁĄCZNIKC. ZAKRES OBSZARU POLECEŃB---63834PL/01730CZAKRESOBSZARUPOLECEŃUkład wymiarów przyrostowychIS---BIS---CNajmniejszajednostkazadawania0.001 mm0.0001 mmNajmniejszyprzyrostprzesunięciaX : 0.0005 mm(specyfikacja średnicy)Y : 0.001 mm(specyfikacja promienia)X : 0.00005 mm(specyfikacja ...

 • Page 755

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01C. ZAKRES OBSZARU POLECEŃ731Układ wymiarów przyrostowychIS---BIS---CNajmniejszajednostkazadawania0.0001 cala0.00001 calaNajmniejszyprzyrostprzesunięciaX : 0.00005 cala(specyfikacja średnicy)Y : 0.0001 mm(specyfikacja promienia)X : 0.000005 cala(specyfikacja średnicy...

 • Page 756

  ZAŁĄCZNIKC. ZAKRES OBSZARU POLECEŃB---63834PL/01732Układ wymiarów przyrostowychIS---BIS---CNajmniejszajednostkazadawania0.001 st.0.0001˚Najmniejszyprzyrost zadawania0.001 st.0.0001˚Maks. programowalnywymiar±99999.999 stopień±9999.9999 stopieńMaks. szybki dosuw*1240000 stopień/min10000...

 • Page 757

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01D. NOMOGRAMY733DNOMOGRAMY

 • Page 758

  ZAŁĄCZNIKD. NOMOGRAMYB---63834PL/01734Ze względu na automatyczne przyśpieszanie i hamowanie powstajązazwyczaj przy δ1 i δ2,jak na rys. D.1 (a),niedokładne pochyleniagwintu.Dlatego muszą być uwzględnione tolerancje długości w programiedla δ1 i δ2.Rys. D.1 (a) Nieprawidłowe położe...

 • Page 759

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01D. NOMOGRAMY735Najpierw określklasę i skok gwintu. (1) określa dokładność gwintu,α, (2) wyznacza wartość δ1 wzależności od stałej czasowejprzyśpieszenia/hamowania w posuwie skrawania dla szybkości V =10 mm/s. Następnie można wyznaczyć za pomocą (3) δ1 ...

 • Page 760

  ZAŁĄCZNIKD. NOMOGRAMYB---63834PL/01736Rys. D.2 Niewłaściwie nagwintowana częśćδ2δ1R: Prędkość obrotowa (min---1)L : Skok gwintu (mm)*Kiedy stałaczasu Tserwosystemuwynosi 0.033 s.δ 2=LR1800 * (mm)δ 1=LR1800 *(–1–lna)= δ 2(–1–lna)Określenie wartości dla gwintu w/g a.a---1-...

 • Page 761

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01D. NOMOGRAMY737Nomogram do wyznaczenia przybliżonej odległości δ1DZobacz też

 • Page 762

  ZAŁĄCZNIKD. NOMOGRAMYB---63834PL/01738Jeżeli opóźnieniu serwosystemu (z powodu wykładniczegoprzyspieszenia/hamowania podczas skrawania lub wywołane przezsystem pozycjonowania, jeśli używany jest serwomotor) towarzyszyzaokrąglanie naroży, powstaje lekkie odchylenie pomiędzyrzeczywistym...

 • Page 763

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01D. NOMOGRAMY739Tor narzędzia pokazany na rys. D.3 (b)jest analizowany w oparciu onastępujące warunki:Szybkość posuwu jest stała w obu blokach przed i po zaokrąglaniunaroży.Sterownik posiada rejestrację pośrednią (błądzmienia się wzależności od odczytu prę...

 • Page 764

  ZAŁĄCZNIKD. NOMOGRAMYB---63834PL/01740Rys. D.3 (c) Wartość początkowaY0X0V0Wartość początkowanapoczątku procesu zaokrąglania naroży, tj.współrzędna X i Y na końcu polecenia wydanego przez sterownik,jest określana przez szybkość posuwu i stałą czasową systemupozycjonowania ser...

 • Page 765

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01D. NOMOGRAMY741Jeżeli używany jest serwomotor, system pozycjonowania powodujewystąpienie błędu między zadawaniem a wynikami wydawania.Ponieważ narzędzie porusza się wzdłuż podanego segmentu, błądniewystępuje w interpolacji liniowej. Jednak w interpolacji ko...

 • Page 766

  ZAŁĄCZNIKE. STAN PODCZAS WŁĄCZANIA ZASILANIA,KASOWANIA I ZEROWANIAB---63834PL/01742E STAN PODCZAS WŁĄCZANIA ZASILANIA,KASOWANIA I ZEROWANIAParametr 3402 (CLR) służydo wyboru umieszczenia CNC w stankasowania, albo zerowania (0: stan zerowania/1: stan kasowania).Symbole w tabeli mają nast...

 • Page 767

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01E. STAN PODCZAS WŁĄCZANIA ZASILANIA,KASOWANIA I ZEROWANIA743PozycjaZerowanieKasowaniePodczas załączenia zasilaniaCzynnośćpodczasRuch×××podczasoperacjiPrzerwa×××Wydanie kodu M, SiT×××Korekcja narzędzia×Zależy od parametru LVK(Nr 5003#6)f:TrybMDIInny tryb ...

 • Page 768

  ZAŁĄCZNIKF. TABELA ODPOWIEDNIKÓWZNAKÓW I KODÓWB---63834PL/01744F TABELA ODPOWIEDNIKÓW ZNAKÓW I KODÓWZnakKodKomentarzZnakKodKomentarzA0656054B0667055c0678056D0689057E069032SpacjaF070!033WykrzyknikG071”034CudzysłówH072#035KrzyżykI073$036Znak dolaraJ074%037ProcentK075&038Znak &L...

 • Page 769

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW745GWYKAZKOMUNIKATÓWALARMÓW1) Błędy programu (alarm P/S)LiczbaKomunikatOpis000PROSZE WYLACZYC ZASILANIEWprowadzony był parametr wymagający wyłączonego zasilania; wyłączzasilanie.001ALARM PARZYSTOSCI THAlarm TH (wprowadzono znak o ni...

 • Page 770

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01746LiczbaOpisKomunikat028NIEDOZWOL.WYBORPLASZCZYZNYW poleceniu wyboru płaszczyzny zaprogramowano dwie lub więcej osi wtym samym kierunku. Zmień program.029NIEDOZWOL.WARTOSCKOMPENSACJIWartość korekcji zadana za pomocą kodu T jest za duż...

 • Page 771

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW747LiczbaOpisKomunikat059NR PROG. NIE ZOSTALZNALEZIONYPodczas zewnętrznego szukania numeru programu lub zewnętrznegoszukania numeru przedmiotu obrabianego nie znaleziono podanegonumeru programu, albo program podany do szukania jest edytowan...

 • Page 772

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01748LiczbaOpisKomunikat076ADRES P NIEZDEFINIOWANYWbloku zawierającym polecenie M98, G65 lub G66 nie zaprogramowanoadresu P (numer programu). Zmień program.077BLAD ZAGNIEZDZENIAPODPROGRAMUPodprogram wywołano pięciokrotnie. Zmień program.07...

 • Page 773

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW749LiczbaOpisKomunikat096TYP PNIEDOZWOL.(ZMIA.WSP.DETAL)Nie można określić typu P po ponownym uruchomieniu programu (poprzerwaniu operacji automatycznej zmieniłasię wielkość korekcji przed-miotu obrabianego).Wykonać prawidłową opera...

 • Page 774

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01750LiczbaOpisKomunikat131ZA DUZO ZEWNETRZNYCHALARMOWWzewnętrznych komunikatach alarmów pojawiłosię pięć lub więcejalarmów. Zobacz schemat drabinkowy PMC, aby znaleźć przyczynę.132NR ALARMU NIE ZOSTALZNALEZIONYWzewnętrznych komunik...

 • Page 775

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW751LiczbaOpisKomunikat194POLEC.DLA WRZEC.W TRYBIESYNCHROOkreślono tryb sterowania konturu, tryb pozycjonowania wrzeciona (ster-owanie osi Cs) lub tryb gwintowania sztywnego podczas trybusterowania synchronicznego wrzecionami szeregowymi. Pop...

 • Page 776

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01752LiczbaOpisKomunikat231BLAD FORMATU W G10 LUB L50W podanym formacie w programowalnym zadawaniu parametrówwystąpił jeden z poniższych błędów.1 Nie wpisano adresu N ani R.2 Wpisano numer nie określony dla parametru.3Numer osi był za ...

 • Page 777

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW753LiczbaOpisKomunikat5195NIE MOŻNA OSZACOWAĆKIERUNKUJeśli w funkcji zadawania bezpośredniego B dla mierzenia wartościkorekcji narzędzia użyto czujnika kontaktowego wejścia pojedynczegosygnału, zapisany kierunek impulsu nie jest sta...

 • Page 778

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01754LiczbaOpisKomunikat5306MODE CHANGE ERRORWjednorazowym wywołaniu makropolecenia tryb ten jest normalniewyłączany na początku.5311FSSB : ILLEGAL CONNECTION1. Ten alarm jest uruchamiany, jeśli w parze osi, z których jedna manieparzysty ...

 • Page 779

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW7554) Alarmy przetwornika szeregowego (SPC)NrKomunikatOpis360OS N : NIEPRA. SUMA KONTR.(WEWN)Wystąpił błąd sumy kontrolnej we wbudowanym przetworniku położeń.361OS N : NIEPRA. DANE FAZY(WEWN)Wystąpił błąd danych fazy we wbudowanym ...

 • Page 780

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01756#7DTE203#6CRC#5STB#4PRM#3#2#1#0#7 (DTE) :Wystąpił błąddanych.#6 (CRC) :Wystąpił błądCRC.#5 (STB) :Wystąpił błądbitustopu.#4 (PRM) :Wystąpił alarm błędu parametru. W takim przypadku jest teżwyprowadzany alarm błędu parame...

 • Page 781

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW757LiczbaOpisKomunikat417SERWO ALARM: OS n PARAM.CYFRAlarm ten występuje w następujących przypadkach dotyczących osin---tej (oś 1---4) (alarm serwosystemu cyfrowego):1) Wartość ustawiona w parametrze Nr 2020 (forma silnika) jest pozaza...

 • Page 782

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01758LiczbaOpisKomunikat441OS n : NIEPRAWID. DETEK. PRADUOprogramowanie serwosystemu cyfrowego wykryłoawarię wobwodziewykrywania prądu silnika.442OS n : PRZECIAZENIE/DYN.HAM.INW.1) PSM: Wadliwy zapasowy obwód rozładowania obwodów siłowyc...

 • Page 783

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW759LiczbaOpisKomunikat467OS n : NIEDOZWOL. NASTAWY OSINie włączono następujących funkcji serwosystemu, kiedy oś,zajmującapojedynczy DSP (odpowiadającemu dwóm zwykłym osiom) jest usta-lona na ekranie nastaw osi.1. Szybka pętla prądo...

 • Page 784

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/017606) Alarmy ograniczenia ruchuLiczbaKomunikatOpis500OGRAN. RUCHU : +nPrzekroczono zaprogramowane ograniczenie ruchu I na dodatniejn---tej osi. (parametr nr 1320 lub 1326Adnotacje)501OGRAN. RUCHU : ---nPrzekroczono zaprogramowane ograniczenie...

 • Page 785

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW7619) Alarm gwintowania sztywnegoLiczbaKomunikatOpis740ALARM SZTYW.GWINT.:NADMIER.BLADPodczas gwintowania sztywnego odchyłka położenia wrzeciona w sta-nie zatrzymania przekroczyłanastawienie.741ALARM SZTYW.GWINT.:NADMIER.BLADPodczas gwint...

 • Page 786

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01762Szczegóły alarmu wrzeciona Nr 750 są wyświetlone na wyświetlaczudiagnostyki Nr 409, jak pokazano poniżej.#7409#6#5#4#3SPE#2S2E#1S1E#0SHE#3 (SPE) 0 : W sterowaniu szeregowym wrzeciona parametry wrzecionaszeregowego spełniają warunki...

 • Page 787

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW763Numery alarmów i komunikaty alarmów wzmacniacza wrzeciona serii αNrKomunikatWskaza-nie SPM(*1)Lokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaOpis(750) BLAD SZEREG.POLACZ.WRZEC.A0A1Wymienić ROM w płycie stero-wania SPM.2Wymienić płytę dru...

 • Page 788

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01764NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat7n11 WRZEC---n: ZA WYSOKIENAP.OBW.SILOW111 Sprawdzić wybrany PSM.2 Sprawdzić napięcie zasilające izmianę mocy w czasie zwalnianiaobrotów silnika. Jeśli napię...

 • Page 789

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW765NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat7n27 WRZEC---n: ROZLACZ.PRZETWOR.POLOZ.271Wymienić kabel.2 Ponownie wyregulować sygnałczujnika BZ.1Sygnał przetwornika położenia(złącze JY4) jest niewłaści...

 • Page 790

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01766NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat7n37 WRZEC---n: BLAD PARAM.DETEKT.PREDK.37Poprawić wartość parametru zgod-nie z podręcznikiem.Nastawiona w parametrze liczbaimpulsów czujnika prędkości jestni...

 • Page 791

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW767NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat7n50 WRZEC---n: PRZEKRO.PREDK.WRZEC.50Sprawdzić, czy obliczona prędkośćprzekracza dopuszczalną prędkośćsilnika.W synchronizacji wrzeciona oblic-zona wartoś...

 • Page 792

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01768NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat7n74 WRZEC---n: CPU TESTERROR74Wymienić płytę drukowaną modułusterowania SPM.Błądwczasie testuCPU.7n75 WRZEC---n: CRC ERROR75Wymienić płytę drukowaną modu...

 • Page 793

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW769NrKomunikatWskaza-nie SPM(*1)Lokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaOpis9001 WRZEC---n: SERWO-MOTORU011 Sprawdzić iskorygować temper-aturę oraz status obciążenia.2Jeśli wentylator zatrzymał się,trzeba go wymienić.Zadziałał ter...

 • Page 794

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01770NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat9015 WRZEC---n: ALARMPRZELACZ.WRZECION151 Sprawdzić ipoprawić sekwencjędrabinki.2Wymienić przełączanie MC.Kolejność przełączania w operacjiprzełączania w...

 • Page 795

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW771NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat9030 WRZEC---n: PRZECIAZ.PRAD. OBW.SILOW30Sprawdzić iskorygować napięciezasilające.Przepięcie wykryto na wejściugłównego obwodu PSM. (Wskaza-nie alarmu PSM: ...

 • Page 796

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01772NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat9042 WRZEC---n: BR.DETEK.1---OBR.PRZET.POL.421Wymienić kabel.2 Ponownie wyregulować sygnałczujnika BZ.1Sygnał jednego obrotu w przet-worniku położenia wrzecion...

 • Page 797

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW773NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat9055 WRZEC---n: N---PR.ZASIL.PRZY PRZE-LACZ.551Wymienić stycznik magnetyczny.2 Sprawdzić ipoprawić sekwencję.Sygnał stanu linii elektrycznej stycz-nika magnetyc...

 • Page 798

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01774NrOpisLokalizacja błędu i sposóbrozwiązaniaWskaza-nie SPM(*1)Komunikat9084 WRZEC---n: SPNDLSENSORDISCON-NECTED841Wymienićkabelsprzężeniazwrotnego.2 Sprawdzić działanie ekranu.3 Sprawdzić ipoprawić połączenie.4 Sprawdzić ipopr...

 • Page 799

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW775Wskaza-nie SPM(*1)OpisLokalizacja błędu i sposób rozwiązania03Sprawdzić parametry detektora w sterowaniu konturemCs (bit 5 parametru nr 4001 oraz bit 4 parametru nr 4018).Wprowadzono polecenie sterowania Cs, choć niezadano użycia wy...

 • Page 800

  ZAŁĄCZNIKG. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓWB---63834PL/01776Wskaza-nie SPM(*1)OpisLokalizacja błędu i sposób rozwiązania19W czasie wykonywania polecenie orientacji nie należywłączać innego trybu pracy. Przed włączeniem innegotrybu należy anulować polecenie orientacji.Choć jest wykonywa...

 • Page 801

  ZAŁĄCZNIKB---63834PL/01G. WYKAZ KOMUNIKATÓW ALARMÓW777LiczbaOpisKomunikat920SERWO ALARM (OS 1 do 4)Alarm serwo (oś 1do 4). Alarm układu zabezpieczającego lub błądparzystości RAM w module serwosystemu.Wymień moduł serwosterowania na płycie głównej CPU.926FSSB ALARMAlarm FSSB. Wymie...

 • Page 802

 • Page 803

  IndeksB---63834PL/01i-1[Numerów]10.4” Zespół kolorowy LCD, 3587.2” jednobarwny/8.4” kolorowy LCD/moduł MDI, 3579” Ekran jednobarwny/moduł MDI, 357[A]Adres i definiowany zakres wartości dla formatutaśm Serii 10/11, 304Aktualny wyświetlacz szybkości posuwu, 561Alarm i funkcje autod...

 • Page 804

  IndeksB---63834PL/01i-2Ekrany wyświetlane klawiszem funkcyjnym,609Ekrany wyświetlane przy włączonym zasilaniu, 387Ekrany wyświetlane za pomocą klawiszafunkcyjnego, 556Ekrany wyświetlanie klawiszem funkcyjnym,617[F]FANUC Handy File, 385Formaty stałego cyklu wiercenia, 310Funkcja grafiki, 6...

 • Page 805

  B---63834PL/01Indeksi-3[Ł]Łączenie programu, 528[M]Makropolecenia i polecenia NC, 264Makropolecenie użytkownika, 247Makropolecenie użytkownika typu przerwanie, 291Maksymalne przemieszczenia, 31Manual Guide 0i, 635Metoda specyfikacji, 292Metody wymiany baterii, 705Miejscowy układ współrzę...

 • Page 806

  IndeksB---63834PL/01i-4Programowanie danych okresów trwałościnarzędzia, 107Programowanie dialogowe z funkcją graficzną, 544Programowanie konturowe, 659Programowanie promieni i średnic, 92Programowanie z użyciem kropki dziesiętnej, 91Proste obliczenie błędnej długości gwintu, 736Prost...

 • Page 807

  B---63834PL/01Indeksi-5Urządzenia obsługi, 355Ustalanie grupy narzędziowej w programie obróbki,111Ustalanie naddatku materiałuprzy toczeniu(G71),141Ustalanie położenia (G00), 37Ustalenie układu współrzędnych obrabianegoprzedmiotu, 77Ustawianie parametrów wejścia/wyjścia, 494Ustawien...

 • Page 808

  IndeksB---63834PL/01i-6Wyświetlanie i ustawianie parametrów, 610Wyświetlanie i wpisywanie danych nastaw, 594Wyświetlanie katalogu, 485Wyświetlanie liczby sztuk i czasu wykonaniaprogramu, 353Wyświetlanie listy programów dla podanej grupy,577Wyświetlanie menu wzorców, 326Wyświetlanie moni...

 • Page 809

  ZapisweryfikacyjnyFANUCseria0i--TBPODRĘCZNIKOBSŁUGI(B--63834PL)01Sierp.,2002WersjaDataOpisWersjaDataOpis

 • Page 810

 • Page 811

  SŻadna z części tego podręcznika nie moźebyć reprodukowana wźadnejpostaci.SWszystkie podane specyfikacje i rozwiązania mogą ulec zmianie bezuprzedzenia.Eksport omawianego wyrobu wymaga uzyskania zgody rządu kraju, z któregonastępuje eksport.Podjęliśmy starania, aby w niniejszym podr...

x