Navigation

 • Page 1

  FANUC Series 0i---TBNÁVOD PRO OBSLUHUB---63834CZ/02

 • Page 2

  SŽádná část tohoto manuálu nesmí být v jakékoli formě. reprodukována.SVšechny specifikace a výkresy mohou být změněny bez předchozíhoupozornění.Export tohoto produktu je předmětem schválení vládou země,zekteré seprodukt vyváží.V tomto manuálu jsme se v maximální m...

 • Page 3

  b-1BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍTato kapitola popisuje bezpečnostní upozornění týkající se používání CNC jednotek. Je důležité, abyuživatel dbal na tato upozornění a tak zaručil bezpečný provoz strojů vybavených CNC řídicím systémem(všechny popisy v této kapitole předpo...

 • Page 4

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63834CZ/02b-21 DEFINICE VÝSTRAHY, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKYTato příručka obsahuje bezpečnostní upozornění, která mají sloužit pro ochranu uživatele ak tomu, aby nedošlo k poškození stroje. Upozornění se dělí na Výstrahu a Upozornění vzávislosti...

 • Page 5

  B---63834CZ/02BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-32 VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍVÝSTRAHA1. Nikdy se nesnažte obrábět obrobek, aniž byste nejdříve zkontrolovali činnost stroje. Nežzahájíte výrobu, přesvědčte se, že stroj pracuje správně tak, že vykonáte zkouškunapříklad po...

 • Page 6

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63834CZ/02b-4VÝSTRAHA8. Některé funkce mohou být zařazené na žádost výrobce obráběcího stroje. Když budetepoužívat takové funkce, podívejte se do příručky dodávané výrobcem obráběcího strojena detaily týkající se jejich použití a na so...

 • Page 7

  B---63834CZ/02BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-53 VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SEPROGRAMOVÁNÍTato kapitola pojednává o hlavních bezpečnostních upozorněních týkajících se programování.Než se budete snažit programovat, pečlivě si přečtěte přiloženou příručku obsluhy a ...

 • Page 8

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63834CZ/02b-6VÝSTRAHA6. Kontrola zdvihuPo zapnutí napájení proveďte podle potřeby ruční nájezd do referenční polohy. Kontroluzdvihu není možno provádět, dokud nebude provedený ruční nájezd do referenční polohy.Uvědomte si, že když bude zakáz...

 • Page 9

  B---63834CZ/02BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-74 VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE MANIPULACEVtétokapitole jsouuvedena bezpečnostní upozornění týkající se manipulace s obráběcímstrojem. Než sebudetesnažit obsluhovat stroj,pečlivě si přečtěte přiloženou příručku obsluhyap...

 • Page 10

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63834CZ/02b-8VÝSTRAHA6. Posunutí souřadného systému obrobkuRuční přerušení, uzamknutí stroje nebo zrcadlové zobrazení může způsobit posunutísouřadného systému obrobku. Než se budete snažit provozovat stroj pomocí programu,pečlivě ověřte so...

 • Page 11

  B---63834CZ/02BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-95 VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE KAŽDODENNÍ ÚDRŽBYVÝSTRAHA1. Výměna baterie pro zálohování pamětiKdyž budete vyměňovat baterie pro zálohování paměti, ponechejte napájení stroje (CNC)zapnuté a stiskněte tlačítko pro nouzové zastavení ...

 • Page 12

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍB---63834CZ/02b-10VÝSTRAHA2. Výměna baterie absolutního snímače polohyKdyž budete vyměňovat baterie pro zálohování paměti, ponechejte napájení stroje (CNC)zapnuté a stiskněte tlačítko pro nouzové zastavení stroje. Protože tato práce se provádí p...

 • Page 13

  B---63834CZ/02BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb-11VÝSTRAHA3. Výměna pojistkyKapitola v příručce obsluhy nebo v příručce programování popisující úkony každodenníúdržby popisuje postup výměny pojistky pro některé jednotky.Než budete vyměňovat přepálenou pojistku, je nutno zjis...

 • Page 14

 • Page 15

  B---63834CZ/02Obsaho-11. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍb---1........................................I. OBECNĚ1. OBECNĚ3..............................................................1.1OBECNÝ POPIS POSTUPU OPERACÍ CNC OBRÁBĚCÍHO STROJE6...............1.2POZNÁMKY, JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU8....

 • Page 16

  B---63834CZ/02Obsaho-24.11 VÍCESTUPŇOVÉ UKONČENÍ62...................................................4.12 PŘEKROČENÍ LIMITU KROUTICÍHO MOMENTU (G31 P99)63.....................5. FUNKCE POSUVU65.....................................................5.1OBECNĚ66.................................

 • Page 17

  B---63834CZ/02Obsaho-311.1 POMOCNÁ FUNKCE (M FUNKCE)113..............................................11.2 VÍCENÁSOBNÉ M POVELY V JEDNOM BLOKU114.................................11.3 SEKUNDÁRNÍ POMOCNÉ FUNKCE (B KÓDY)115..................................12.KONFIGURACE PROGRAMU116.............

 • Page 18

  B---63834CZ/02Obsaho-414.2.4Poloha obrobku a povel pro vykonání pohybu196.........................................14.2.5Poznámky ke kompenzaci na poloměršpičky nástroje201...................................14.3 DETAILY KOREKCÍ NA POLOMĚRŠPIČKY NÁSTROJE204..........................14.3...

 • Page 19

  B---63834CZ/02Obsaho-517.5 PEVNÝ CYKLUS SOUSTRUŽENÍ S VÍCENÁSOBNÝM OPAKOVÁNÍM308.............17.6 FORMÁTY PEVNÝCH CYKLŮ VRTÁNÍ310.........................................18.FUNKCE ŘÍZENÍ OSY314..................................................18.1 POLYGONÁLNÍ SOUSTRUŽENÍ315......

 • Page 20

  B---63834CZ/02Obsaho-62.4.1FANUC Handy File385..............................................................2.5ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ386.................................................2.5.1Zapnutí napájení386.................................................................2.5.2Obrazovka...

 • Page 21

  B---63834CZ/02Obsaho-78.3MAZÁNÍ SOUBORŮ470...........................................................8.4VSTUP/VÝSTUP PROGRAMU471..................................................8.4.1Vstup programu471.................................................................8.4.2Výstup programu474.......

 • Page 22

  B---63834CZ/02Obsaho-89.7EDITOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH MAKER533.........................................9.8EDITOVÁNÍ V POZADÍ534........................................................9.9FUNKCE HESLA535...............................................................10.TVORBA PROGRAMŮ537............

 • Page 23

  B---63834CZ/02Obsaho-911.6 ZOBRAZENÍ ČÍSLA PROGRAMU, ČÍSLA SEKVENCE, STAVU A UPOZORNĚNÍPRO NASTAVENÍ DAT NEBO OPERACE VSTUPU/VÝSTUPU614.....................11.6.1Zobrazení čísel programů a čísel sekvence614............................................11.6.2Zobrazení stavu a upozorn...

 • Page 24

  B---63834CZ/02Obsaho-101.5.2.2 Roh R669...................................................................1.5.2.3 Sražení670...................................................................1.5.2.4 Volba bodu průsečíku obrazce670................................................1.5.3Detaily v...

 • Page 25

  I. OBECNĚ

 • Page 26

 • Page 27

  OBECNĚB---63834CZ/021. OBECNĚ31 OBECNĚTato příručka se skládá z následujících částí:I. OBECNĚPopisuje uspořádání kapitoly, použitelné typy, souvisejícípříručky a poznámky pro čtení této příručky.II. PROGRAMOVÁNÍPopisuje jednotlivé funkce: Formát používaný k...

 • Page 28

  1. OBECNĚB---63834CZ/024Vtétopříručce se používají následující symboly:Označuje kombinaci os, například X__ Y__ Z(používané při PROGRAMOVÁNÍ).Označuje konec bloku. Vlastně odpovídá LF v kódu ISO nebo CR vkódu EIA.Následující tabulka uvádí seznam manuálů souvisejí...

 • Page 29

  OBECNĚB---63834CZ/021. OBECNĚ5Následující tabulka uvádí příručky související se servomotoremřady αiNázev příručkyČíslo-specifikaceFANUCACSERVO MOTOR αi series DESCRIPTIONSB---65262ENFANUCACSERVO MOTOR αi seriesPARAMETER MANUALB---65270ENFANUCACSPINDLE MOTOR αiseries DESCRIP...

 • Page 30

  1. OBECNĚB---63834CZ/026Když budete obrábětsoučást pomocí CNC obráběcího stroje,nejdříve si připravte program a potom ovládejte CNC stroj pomocíprogramu.1) Nejdříve připravte program podle výkresu součásti, podlekterého bude CNC obráběcí stroj provozovaný.Kapitola II, PR...

 • Page 31

  OBECNĚB---63834CZ/021. OBECNĚ7ObrobekObráběnína vnějšímprůměruObráběníčelníplochyZapichováníPřipravte program dráhy nástroje a řezných podmínek podle tvaruobrobku pro jednotlivé řezy.

 • Page 32

  1. OBECNĚB---63834CZ/028UPOZORNĚNÍ1 Funkce systému CNC obráběcího stroje závisí nejen naCNC, ale na kombinaci obráběcího stroje, jeho elektrickéskříně, servosystému, CNC, panelu obsluhy, atd. Je obtížnépopsat funkci, programování a činnost pro všechnykombinace. Tato přír...

 • Page 33

  II. PROGRAMOVÁNÍ

 • Page 34

 • Page 35

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ111 OBECNĚ

 • Page 36

  PROGRAMOVÁNÍ1.OBECNĚB---63834CZ/0212Nástroj sepohybujepo přímkách a obloucích, které tvoří částiobrazce obrobku (Viz II---4).ProgramG01 Z..;NástrojZXObrobekObr. 1.1 (a) Pohyb nástroje po přímce, která je rovnoběžná s osou ZProgramG01 X ... Z... ;NástrojZXObrobekObr. 1.1 (b) ...

 • Page 37

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ13Termín interpolace se vztahuje k operaci, při které se nástrojpohybuje podél přímky nebo oblouku výše popsaným způsobem.Symboly naprogramovaných povelů G01, G02, ... se nazývajípřípravnéfunkcea určují typ interpolace vykonávané v říd...

 • Page 38

  PROGRAMOVÁNÍ1.OBECNĚB---63834CZ/0214ProgramG32X--- ---Z--- ---F--- ---;ZFXNástrojObrobekObr. 1.1 (f) Řezání kuželového závituPohyb nástroje zadanou rychlostí pro obrábění obrobku se nazýváposuv.NástrojObrobekSklíčidloObr. 1.2 Funkce posuvuRychlosti posuvu je možno zadat pomoc...

 • Page 39

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ15CNC obráběcí stroj má pevnou polohu. Obvykle se v této polozeprovádí výměna nástroje a programování absolutního nulovéhobodu. Tento bod se nazývá referenční poloha.ReferenčnípolohaNožový držákSklíčidloObr. 1.3.1 Referenční poloha...

 • Page 40

  PROGRAMOVÁNÍ1.OBECNĚB---63834CZ/0216CNCXZXZXZVýkres součástiProgramSouřadný systémPovelObrobekObráběcí strojObr. 1.3.2 (a) Souřadný systémNa různých místech jsou definované následující dva souřadnésystémy. (Viz II---7)1. Souřadný systém na výkrese součástiSouřadný...

 • Page 41

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ17Nástroj se pohybuje v souřadném systému určeném CNC systémemv souladu s programovým povelem vygenerovaným podlesouřadného systému na výkresu součásti a provede obráběníobrobku do tvaru podle výkresu.Proto aby se provedlo správné obráb...

 • Page 42

  PROGRAMOVÁNÍ1.OBECNĚB---63834CZ/02182. Nulový bod souřadnic je nastavený na čele obrobku.XZ60303080100ObrobekObr. 1.3.2 (e) Souřadnice a rozměry na výkresu součástiXZObrobekObr. 1.3.2 (f) Souřadný systém na soustruhu určený CNC systémem(nastavený tak, aby se shodoval se souřad...

 • Page 43

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ19Povely pro pohyb nástroje mohou být zadávané jako absolutní neboinkrementální povely (Viz II---8.1).Nástroj se bude pohybovat do bodu “ve vzdálenosti od nulovéhobodu souřadného systému”, to znamená do polohy souřadnýchhodnot.NástrojPove...

 • Page 44

  PROGRAMOVÁNÍ1.OBECNĚB---63834CZ/0220Zadejte vzdálenost od předchozí polohy nástroje k následujícípoloze nástroje.Vzdálenost a směrpropohyb podél každé osyNástrojPovel zadávající pohyb z bodu A do bodu Bφ30BX40φ60U---30.0W---40.0ZObr. 1.3.3 (b) Inkrementální povelRozměry v...

 • Page 45

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ212. Programování na poloměrPři programování na poloměr zadejte vzdálenost od středuobrobku, tj. hodnotu poloměru jako hodnotu v ose X.Souřadné hodnoty bodu A a BA(15.0, 80.0), B(20.0, 60.0)ZX6080B2015ObrobekAObr. 1.3.3 (d) Programování na polom...

 • Page 46

  PROGRAMOVÁNÍ1.OBECNĚB---63834CZ/0222Když se provádí vrtání, závitování, vyvrtávání, frézování nebopodobně, je nutné zvolit vhodný nástroj. Pokud každému nástrojipřiřadíme v programu konkrétní číslo, zvolí se odpovídající nástroj.Číslo nástroje010602050403No...

 • Page 47

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ23Skupina povelů zadávaných CNC systémem pro strojní operace senazývá program. Zadáním povelů se nástroj bude pohybovat popřímce nebo po oblouku nebo se vypne a zapne motor vřetena.V programu zadejte povely v pořadí skutečných pohybů nástr...

 • Page 48

  PROGRAMOVÁNÍ1.OBECNĚB---63834CZ/0224Blok a program mají následující strukturu.N fffffG ffXff.f Zfff.fM ffS ffT ff;1blokČíslosekvencePřípravnáfunkceRozměrovéslovoPo-mocnáfunkceFunkcevřetenaFunkcenástrojeKonecblokuObr. 1.7 (b) Konfigurace blokuBlok začíná sekvenčním číslem, ...

 • Page 49

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ25Když se obrábění stejné předlohy bude objevovat v mnoha částechprogramu, pro tuto předlohu se vytvoříprogram. Ten se nazývápodprogram. Na druhé straně,původní program se nazývá hlavníprogram. Pokud se během vykonávání hlavního progr...

 • Page 50

  PROGRAMOVÁNÍ1.OBECNĚB---63834CZ/0226Pro obrábění jednoho obrobku se obvykle používá několik nástrojů.Nástroje mají různou délku. Bylo by velmi otravné měnit programpodle nástrojů.Proto je nutno předem změřit délku každého používaného nástroje.Nastavením rozdílu mez...

 • Page 51

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021. OBECNĚ27Na konci každé osy jsou na stroji nainstalované koncové spínače,které zabrání tomu, aby se nástroj dostal za tyto meze. Rozsah, vekterém se nástroje mohou pohybovat, se nazývá zdvih. Kromě mezízdvihu pro definování oblasti, do které se n...

 • Page 52

  PROGRAMOVÁNÍ2. ŘÍZENÉ OSYB---63834CZ/02282 ŘÍZENÉ OSY

 • Page 53

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/022. ŘÍZENÉ OSY29Údaj0i---TBPočet základních řízených os2osyRozšíření řízených os (celkem)Maximálně 4osy (včetně osy Cs)Počet základních současněřízených os2osyRozšíření současněřízených os (celkem)Maximálně 4osyPOZNÁMKAPočet sou...

 • Page 54

  PROGRAMOVÁNÍ2. ŘÍZENÉ OSYB---63834CZ/0230Soustava inkrementů se skládá z nejmenšího vstupního inkrementu(pro vstup) a nejmenšího povelového inkrementu (pro výstup).Nejmenší vstupní inkrement je nejmenší inkrement pronaprogramování délky dráhy. Nejmenší povelový inkremen...

 • Page 55

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/022. ŘÍZENÉ OSY31Osu v metrickém systému nelze použít společně sosou v palcovémsystému a naopak. Kromě toho některé vlastnosti, jako kruhováinterpolace a korekce na poloměršpičky nástroje, nelze použít proobě osy v odlišných jednotkách. Jednotky,...

 • Page 56

  PROGRAMOVÁNÍ3. PŘÍPRAVNÉ FUNKCE(G FUNKCE)B---63834CZ/02323 PŘÍPRAVNÉFUNKCE(GFUNKCE)Číslo, které následuje za adresou G, určuje význam povelu pro danýblok.Gkódy se dělí na následující dva typy.TypVýznamJednorázový G kódG kód platí pouze v bloku, ve kterém je zadaný.Mod...

 • Page 57

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/023. PŘÍPRAVNÉ FUNKCE(G FUNKCE)331. Pokud CNC přejde do stavu vynulování (viz bit 6 (CLR)parametru 3402) po zapnutí napájení nebo když se provede resetCNC systému, modální G kódy se změní následujícím způsobem.(1)G kódy označenév Tabulce 3 budou ak...

 • Page 58

  PROGRAMOVÁNÍ3. PŘÍPRAVNÉ FUNKCE(G FUNKCE)B---63834CZ/0234Tabulka 3 Seznam G kódů (1/2)GkódSkupinaFunkceABCSkupinaFunkceG00G00G00Nájezd do polohy (Rychloposuv)G01G01G0101Lineární interpolace (Řezný posuv)G02G02G0201Kruhová interpolace (CCW)G03G03G03Kruhová interpolace (CCW)G04G04G04...

 • Page 59

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/023. PŘÍPRAVNÉ FUNKCE(G FUNKCE)35Tabulka 3 Seznam G kódů (2/2)GkódSkupinaFunkceBCSkupinaFunkceG54G54G54Volba souřadného systému obrobku 1G55G55G55Volba souřadného systému obrobku 2G56G56G5614Volba souřadného systému obrobku 3G57G57G5714Volba souřadného s...

 • Page 60

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/02364 FUNKCE INTERPOLACE

 • Page 61

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE37Povel G00 přemístí nástroj rychloposuvem do polohy v souřadnémsystému obrobku zadané absolutním nebo inkrementálním povelem.V absolutním povelu je naprogramována souřadná hodnotakoncového bodu.V inkrementálním povelu je naprogra...

 • Page 62

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0238< Programování na poloměr>G00X40.0Z56.0 ; (absolutní povel)neboG00U---60.0W---30.5; (inkrementální povel)Z56.030.530.0φ40.0XVelikost rychloposuvu nelze zadat pomocí adresy F.I když bude zadán nájezd do polohy pomocí lineární i...

 • Page 63

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE39Nástroje se mohou pohybovat po přímce.F_:Rychlost posuvu nástroje (Rychlost posuvu)IP_ :V případě absolutního povelu souřadnice koncovéhobodu, v případě inkrementálního povelu vzdálenost, okterou se nástroj přemístí.G01 IP_F_;...

 • Page 64

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0240Níže uvedený povel přemístí nástroj po oblouku kružnice.G17G03Oblouk v rovině XpYpOblouk v rovině ZpXpG18Oblouk v rovině YpZpXp_Yp_G02G03G02G03G02G19Xp_Zp_Yp_Zp_I_J_R_F_I_K_R_F_J_K_F_R_Tabulka 4.3 Popis formátu poveluPovelPopisG17Spec...

 • Page 65

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE41POZNÁMKAOsy U, V a W (rovnoběžnésezákladníosou) je možnopoužít s G kódy B a C.“Ve směru hodinových ručiček” (G02) a “proti směru hodinovýchručiček” (G03) v rovině XpYp (rovině ZpXp nebo YpZp)jedefinováno při pohledu ...

 • Page 66

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0242Vzdálenost mezi obloukem a středem kružnice, která obsahujeoblouk, je možno místo adres I, J a K zadat pomocí poloměru Rkružnice.Vtomto případě přichází v úvahu případ, kdy jeden oblouk budemenší než 180° adruhý větší ne...

 • Page 67

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE43Pokud rozdíl mezi poloměrem v počátečním bodě a poloměrem vkoncovém bodě bude přesahovat hodnotu v parametru č. 3410,zobrazíseP/S chybovéhlášení (č. 020).Pokud koncový bod nebude ležet na kružnici, nástroj po dosaženíkonco...

 • Page 68

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0244Interpolace v polárních souřadnicích je funkce, která provádí řízeníobrysu připřevodu povelu naprogramovaného v kartézskýchsouřadnicích na pohyb lineární osy (pohyb nástroje) a pohyb rotačníosy (rotace obrobku). Tato metoda ...

 • Page 69

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE45V režimu interpolace v polárních souřadnicích se programové povelyzadávají pomocí kartézských souřadnic v rovině interpolace vpolárních souřadnicích. Adresa rotační osy se používá jako adresadruhé osy (virtuální osy) v ro...

 • Page 70

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0246Než zadáte G12.1, musí být určený souřadný systém obrobku, kdestřed rotační osy je počátkem souřadného systému. V režimu G12.1se nesmí změnit souřadný systém (G92, G52, G53, reset relativníchsouřadnic, G54 až G59, atd.)....

 • Page 71

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE47Příklad programu pro interpolaci v polárních souřadnicích s osou X(lineární osa) a osou C (rotační osa)C’ (hypotetická osa)osa CDráha po korekci na poloměršpičky nástrojeDráha podle programuN204N205N206N203N202 N201N208N207Osa ...

 • Page 72

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0248Velikost posuvu v rotační ose určeného úhlem se interně převede navzdálenost lineární osy podél vnějšího pláště, takže lineárníinterpolaci nebo kruhovou interpolaci je možno provádětvdalší ose.Po interpolaci se tato vzdá...

 • Page 73

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE49V režimu kruhové interpolace je možno provádětkruhovouinterpolaci s rotační osou a další lineární osou. PoloměrR se v povelupoužívá stejným způsobem, jak je popsáno v kapitole 4.4.Jednotkou pro poloměrnejsou stupně, ale milime...

 • Page 74

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0250V režimu interpolace na válci nelze zadat operace nájezdu do polohy(včetně těch, které generují cykly s rychloposuvem, jako G28, G80 ažG89). Aby bylo možno zadat nájezd do polohy, je nutno nejdřívezrušit interpolaci na válci. Inter...

 • Page 75

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE51Příklad programu interpolace na válciO0001 (INTERPOLACE NA VÁLCI);N01 G00 Z100.0 C0 ;N02G01 G18W0H0;N03 G07.1 H57299 ;N04 G01 G42 Z120.0 D01 F250 ;N05C30.0;N06 G02 Z90.0 C60.0 R30.0 ;N07 G01 Z70.0 ;N08 G03 Z60.0 C70.0 R10.0 ;N09 G01 C150.0 ;N...

 • Page 76

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0252Kromě rovných závitů srovnoměrným stoupáním je možno pomocípovelu G32 řezat i kuželové šrouby a spirálové závity.Rychlost vřetena se načítá ze snímače polohy na vřetenu v reálnémčase a převádí se na řeznou rychlost ...

 • Page 77

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE53XLXαLZZα≦45° stoupání je LZα≧45° stoupání je LXZávit na kuželuObr. 4.6 (e) LZ a LX u závitu na kuželuZpoždění servosystému atd. má obvykle za následek poněkudnesprávné stoupání v počátečním a koncovém boděřezán...

 • Page 78

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0254Osa ZOsa X30 mm70Připrogramovánísepoužívají následujícíhodnoty:Stoupání závitu: 4 mmδ1=3 mmδ2=1,5 mmHloubka řezu :1 mm (dva řezy)(metrický vstup, programování na průměr)G00U---62.0 ;G32W---74.5 F4.0 ;G00U62.0 ;W74.5 ;U---64.0...

 • Page 79

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE55VÝSTRAHA1Během řezání závitu nelze provádět override rychlosti posuvu (pevně na 100%).2Je velmi nebezpečné zastavit posuv závitového nože, aniž by bylo zastavené vřeteno. Tím byse náhle zvýšila hloubka řezu. Proto funkci zas...

 • Page 80

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0256Zadání hodnoty inkrementu nebo dekrementu pro stoupání naotáčku šroubu umožňuje provádět řezání závitu s proměnnýmstoupáním.Obr. 4.7 Šroub s proměnným stoupánímG34 IP_F_K_;IP :Koncový bodF: Stoupání ve směru podélné ...

 • Page 81

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE57Tato funkce pro řezání průběžného závitu je taková, že dílčípulsygenerované ve spoji mezi pohybovými bloky se překrývají s dalšímpohybem pro zpracování pulsů a vygenerují se na výstup (překrýváníbloků).Tím se elimin...

 • Page 82

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0258PoužitíadresyQ pro zadáníúhlu mezisignálem jedné otáčky vřetenaapočátkem řezání závitu posune počáteční úhel pro řezání závitu,což umožňuje snadno vyrobit vícechodé závity.Šrouby s vícechodým závitem.IP_ :Koncov...

 • Page 83

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE59Program pro obrobení dvouchodého závitu(s počátečním úhlem 0 a 180 stupňů)G00 X40.0 ;G32 W---38.0F4.0Q0;G00 X72.0 ;W38.0 ;X40.0 ;G32 W---38.0 F4.0Q180000 ;G00 X72.0 ;W38.0 ;Příklady

 • Page 84

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0260Zadáním pohybu v ose po povelu G31, například G01, je možnozadat lineární interpolaci. Pokud bude externí signál ukončenípřiveden během vykonávání tohoto povelu, vykonávání povelu sepřeruší a vykoná se následující blok.F...

 • Page 85

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE61G31 W100.0 F100;U50.0;U50.050.0100.0Zde přijde signál pro ukončeníSkutečný pohybPohyb bez signálu ukončeníW100XZObr. 4.10 (a) Následující blok je inkrementální povelG31 Z200.00 F100;X100.0;X100.0X200.0Zde přijde signál pro ukonče...

 • Page 86

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0262V bloku zadávajícím P1 až P4 po G31 funkce vícestupňovéhoukončení uloží souřadnice v proměnné uživatelského makra, kdyžsignál pro ukončení (4---bodový nebo 8---bodový; 8---bodový, když sepoužívá signál pro ukončení v...

 • Page 87

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/024. FUNKCE INTERPOLACE63Jeli omezen kroutící moment motoru (například povelem proomezení krouticího momentu zadaného z PMC), je aktuální povelpro vykonání pohybu přerušen a vykoná se následující blok po G31P99(nebo G31P98).Připříchodu signálu indiku...

 • Page 88

  PROGRAMOVÁNÍ4. FUNKCE INTERPOLACEB---63834CZ/0264G31 P99/98 není možno použít pro osy, pro které platí zjednodušenásynchronizace, nebo pro osy X nebo Z, pokud jsou řízené jako šikméosy.Aby bylo možno zakázat běh naprázdno, override a automatickézrychlení nebo zpomalení pro p...

 • Page 89

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/025. FUNKCE POSUVU655 FUNKCE POSUVU

 • Page 90

  PROGRAMOVÁNÍ5. FUNKCE POSUVUB---63834CZ/0266Funkce posuvu řídí rychlost posuvu nástroje. Můžete používatnásledující dvě funkce posuvu:1. RychloposuvKdyž bude zadaný povel pro nájezd do polohy (G00), nástroj sebude pohybovat rychloposuvem, který je nastavený v CNCsystému (para...

 • Page 91

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/025. FUNKCE POSUVU67Pokud se směrpohybu mění mezi zadanými bloky řezného posuvu,může se vytvořit dráha se zaoblenými rohy (Obr. 5.1 (b)).0Naprogramovaná dráhaSkutečná dráha nástrojeXZObr. 5.1 (b) Příklad dráhy nástroje mezi dvěma blokyPři kruhové ...

 • Page 92

  PROGRAMOVÁNÍ5. FUNKCE POSUVUB---63834CZ/0268Rychlost posuvu při lineární interpolaci (G01), kruhové interpolaci(G02, G03), atd. je zadávána pomocí čísel za F kódem.Při řezném posuvu se následující blok vykoná tak, aby změnarychlosti posuvu z předchozího bloku byla minimáln...

 • Page 93

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/025. FUNKCE POSUVU69Velikost posuvu za minutu(mm/min nebo palce/min)FObr. 5.3 (b) Posuv za minutuVÝSTRAHAPro některé povely, jako pro řezání závitu, nelze overridepoužít.Po zadání kódu G99 (v režimu otáčkového posuvu) je nutno velikostposuvu nástroje na ...

 • Page 94

  PROGRAMOVÁNÍ5. FUNKCE POSUVUB---63834CZ/0270POZNÁMKAHorní limit se nastavuje v mm/min nebo palcích/min. Přivýpočtu prováděném v CNC může vzniknout odchylkarychlosti posuvu ±2% vzhledem k zadané hodnotě.To všakneplatí pro zrychlování/zpomalování. Abychom bylipřesnější, ta...

 • Page 95

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/026. REFERENČNÍ POLOHA716 REFERENČNÍ POLOHACNC obráběcí stroj má zvláštní polohu, ve které zásadně probíhávýměna nástroje nebo se nastavuje souřadný systém, jak je popsánoníže. Tato poloha se nazývá referenční poloha.

 • Page 96

  PROGRAMOVÁNÍ6. REFERENČNÍ POLOHAB---63834CZ/0272Referenční poloha je pevná poloha na obráběcím stroji, do které jemožno nástroj snadno přemístit pomocí funkce nájezdu doreferenční polohy.Například, referenční poloha se používá jako poloha, ve které seprovádí automatic...

 • Page 97

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/026. REFERENČNÍ POLOHA73Nástroje se do referenční polohy přemístí automaticky přesmezilehlou polohu podél určené osy. Po skončení nájezdu doreferenční polohy se rozsvítí kontrolka, která indikuje dokončenínájezdu.XZMezilehlá polohaReferenční pol...

 • Page 98

  PROGRAMOVÁNÍ6. REFERENČNÍ POLOHAB---63834CZ/0274Nájezd do mezilehlé polohy nebo referenční polohy se provede vkaždé ose rychloposuvem.Proto je nutno z bezpečnostních důvodů před vykonáním tohotopovelu zrušit korekci na poloměršpičky nástroje a posunutí nástroje.U systému ...

 • Page 99

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/027. SOUŘADNÝ SYSTÉM757 SOUŘADNÝ SYSTÉMNástroj je možno přemístit do polohy tak, že se CNC systém naučípožadovanou polohu nástroje. Takováto poloha nástroje je předsta-vována souřadnicemi v souřadném systému. Souřadnice jsou zadánypoužitím nap...

 • Page 100

  PROGRAMOVÁNÍ7. SOUŘADNÝ SYSTÉMB---63834CZ/0276Bod, který je specifický pro stroj a slouží jako referenční bod stroje,se nazývá nulový bod stroje. Nulový bod stroje nastavuje na každémstroji jeho výrobce.Souřadný systém, jehož nulový bod stroje je nastavený jako jehopočát...

 • Page 101

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/027. SOUŘADNÝ SYSTÉM77Souřadný systém, který se používá pro obrábění obrobku, se nazývásouřadný systém obrobku. Souřadný systém obrobku je nutno u NCsystému nastavit předem (nastavení souřadného systému obrobku).Program obrábění nastaví sou...

 • Page 102

  PROGRAMOVÁNÍ7. SOUŘADNÝ SYSTÉMB---63834CZ/0278Nastavte souřadný systém pomocí poveluG50X128.7Z375.1; (programování na průměr)Nastavení souřadného systému pomocí poveluG50X1200.0Z700.0; (programování na průměr)Základní bodPříklad 1Příklad 2ZX375.1φ128.7ZX700.0φ1200.0N...

 • Page 103

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/027. SOUŘADNÝ SYSTÉM79Uživatel má možnost si zvolit souřadný systém obrobku znásledujícího souboru. (Informace o způsobu nastavení najdete vkapitole II---7.2.1.)(1)G50 nebo automatické nastavení souřadného systému obrobkuJakmile souřadný systém obro...

 • Page 104

  PROGRAMOVÁNÍ7. SOUŘADNÝ SYSTÉMB---63834CZ/0280Těchto šest souřadných systémů obrobku zadaných pomocí G54 ažG59 může být změněno změnou externí hodnoty posunutí nulovéhobodu obrobku nebo změnou hodnoty posunutí nulového boduobrobku.Pro změnu externí hodnoty posunutí nu...

 • Page 105

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/027. SOUŘADNÝ SYSTÉM81Pomocí povelu G10 je možno každý souřadný systém obrobku změnitsamostatně.Zadáním G50IP_; se souřadný systém obrobku (zvolený pomocípovelu G54 až G59) posune do nového souřadného systému obrobkutak, aby okamžitá poloha nás...

 • Page 106

  PROGRAMOVÁNÍ7. SOUŘADNÝ SYSTÉMB---63834CZ/0282Funkce předvolby souřadného systému obrobku předvolí souřadnýsystém obrobku posunutý ručním přerušením do předemposunutého souřadného systému obrobku. Druhý z těchto systémůbude posunutý z nulového bodu stroje o hodnotu ...

 • Page 107

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/027. SOUŘADNÝ SYSTÉM83Vpřípadě (a) se souřadný systém obrobku posune o velikost posuvuvykonaného během ručního přerušení.PoPnWZnWZoSouřadný systém obrobkuG54 před ručnímpřerušenímHodnota posu-nutí nulovéhobodu obrobkuSouřadný systém obrobku ...

 • Page 108

  PROGRAMOVÁNÍ7. SOUŘADNÝ SYSTÉMB---63834CZ/0284Když se souřadný systém nastavený povelem G50 neboautomatickým nastavením systému bude lišit od naprogramovanéhosystému obrobku, nastavený souřadný systém je možno posunout(viz III---3.1).Požadovanou velikost posunutí zapište d...

 • Page 109

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/027. SOUŘADNÝ SYSTÉM85Když bude vytvářený program v souřadném systému obrobku, prosnazší programování je možno nastavit dceřinný souřadný systémobrobku. Takový dceřinný souřadný systém se nazývá lokálnísouřadný systém.G52 IP _ ; Nastaven...

 • Page 110

  PROGRAMOVÁNÍ7. SOUŘADNÝ SYSTÉMB---63834CZ/0286VÝSTRAHA1 Nastavení lokálního souřadného systému nemění souřadnýsystém obrobku ani stroje.2 Když použijete povel G50 k zadání souřadného systémuobrobku a souřadnice nebudou určené pro všechny osylokálního souřadného sys...

 • Page 111

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/027. SOUŘADNÝ SYSTÉM87Rovinu pro kruhovou interpolaci, korekci na poloměršpičkynástroje, natočení souřadného systému a vrtání zvolte pomocí Gkódu.V následující tabulce jsou uvedené G kódy a roviny, které tyto kódyzvolí.Tabulka 7.4 Rovina volená G...

 • Page 112

  PROGRAMOVÁNÍ8. HODNOTA SOUŘADNICEAROZMĚRB---63834CZ/02888 HODNOTA SOUŘADNICE A ROZMĚRTato kapitola zahrnuje následující témata.8.1 ABSOLUTNÍ A INKREMENTÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ (G90, G91)8.2 PŘEVOD PALCOVÉ/METRICKÉ MÍRY (G20, G21)8.3 PROGRAMOVÁNÍ S DESETINNOU TEČKOU8.4 PROGRAMOVÁN...

 • Page 113

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/028. HODNOTA SOUŘADNICEAROZMĚR89Pro zadání pohybů nástroje jsou dva způsoby; absolutní povel ainkrementální povel. V absolutním povelu je naprogramovánasouřadná hodnota koncové polohy. V inkrementálním povelu seprogramuje vzdálenost, o kolik se má samo...

 • Page 114

  PROGRAMOVÁNÍ8. HODNOTA SOUŘADNICEAROZMĚRB---63834CZ/0290Pomocí G kódu je možno zvolit zápis buď vpalcové nebo metrickémíře.G20G21Palcové jednotkyZápis v mmNež bude zvolen souřadný systém na začátku programu, vnezávislém bloku je nutno zadat G kód. Po zadání G kódu pro p...

 • Page 115

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/028. HODNOTA SOUŘADNICEAROZMĚR91Číselné hodnoty můžete zadávat s desetinnou tečkou. Desetinnoutečku můžete použít, když zadáváte vzdálenost, čas nebo rychlost.Desetinnou tečku je možno zadávat u následujících adres:X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, I, J...

 • Page 116

  PROGRAMOVÁNÍ8. HODNOTA SOUŘADNICEAROZMĚRB---63834CZ/0292Protože průřez obrobku je přiCNC programování řízení soustruhuobvykle kruhový, jeho rozměry je možno zadat dvěma způsoby:průměrapoloměrKdyž bude zadaný průměr, říká se tomu Programování na průměr,a když bude ...

 • Page 117

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/029. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENA939 FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENARychlost vřetena je možno řídit zadáním hodnoty za adresou S.Kromě toho je možno vřeteno natočit o zadaný úhel.Tato kapitola zahrnuje následující témata.9.1 ZADÁNÍ OTÁČEK VŘETENA POMOCÍ KÓD...

 • Page 118

  PROGRAMOVÁNÍ9. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENB---63834CZ/0294Zadáním hodnoty za adresou S se do stroje vyšle kód a vzorkovacísignál. Signály se na stroji používají k řízení rychlosti vřetena. Jedenblok může obsahovat pouze jeden S kód. V příručce výrobceobráběcího stroje najde...

 • Page 119

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/029. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENA95Za adresou S zadejte obvodovou rychlost (relativní rychlost mezinástrojem a obrobkem). Vřeteno se bude otáčet tak, aby obvodovárychlost byla konstantní bez ohledu na polohu nástroje.G96 Sfffff ;↑Obvodová rychlost (m/min nebo sto...

 • Page 120

  PROGRAMOVÁNÍ9. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENB---63834CZ/0296G96 (povel pro řízení na konstantní obvodovou rychlost) je modálníG kód. Po zadání povelu G96 program přejde do režimu řízení nakonstantní obvodovou rychlost (režim G96) a hodnoty zadané naadrese S jsou pokládány za obvod...

 • Page 121

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/029. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENA97Režim G96Režim G97Zadejte obvodovou rychlost v m/min(nebo ve stopách/min)Povel G97Uložte obvodovou rychlost v m/min(nebo ve stopách/min)Povel prorychlostvřetenaZadánoPoužívají se za-dané otáčkyvřetena (min---1)NezadánoObvodo...

 • Page 122

  PROGRAMOVÁNÍ9. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENB---63834CZ/0298V bloku s rychloposuvem zadaným povelem G00 se řízení nakonstantní obvodovou rychlost neprovádí vypočítáním obvodovérychlosti na přechodnou změnu polohy nástroje, ale provádí sevýpočtem obvodové rychlosti podle polohy ko...

 • Page 123

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/029. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENA99Utéto funkcesebudegenerovat chybovéhlášení přehřátí (č. 704),jakmile se v důsledku strojních podmínek otáčky vřetena odchýlí odzadané rychlosti.Tato funkce je užitečná například jako prevence zadření vodicíhopouz...

 • Page 124

  PROGRAMOVÁNÍ9. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENB---63834CZ/02100Detekce kolísání vřetena se provádí následujícím způsobem:1. Chybové hlášení se zobrazí po dosažení zadané rychlosti vřetenaRychlost vřetenaKontrolaKontrolaBez kontrolyrrqqddZadáníjiné rychlostiZačátek kontrolyAlar...

 • Page 125

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/029. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENA101POZNÁMKA1 Když se v automatické operaci bude hlásit alarm, provedese zastavení po jednotlivém bloku. Alarm přehřátí vřetena jeindikovánnaobrazovce anavýstup sepřenese signálalarmu “SPAL” (nastavený na 1 jako existence ...

 • Page 126

  PROGRAMOVÁNÍ9. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENB---63834CZ/02102Při soustružení se vřeteno spojené s motorem vřetena otáčíurčitourychlostí, aby se otáčel i obrobek upevněný ve vřetenu. Funkcepolohování vřetena otočívřetenem spojeným s motorem o určitýúhel, aby se nastavila úh...

 • Page 127

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/029. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENA103Zadejte polohu pomocí adresy C nebo H, za kterou bude následovatčíselná hodnota nebo číselné hodnoty se znaménkem. V režimu G00musí být zadané adresy C a H.(Příklad) C---1000H4500Koncový bod musí být zadaný se vzdáleno...

 • Page 128

  PROGRAMOVÁNÍ9. FUNKCE RYCHLOSTI VŘETENB---63834CZ/02104Rychlost posuvu během nájezdu do polohy se rovná velikostirychloposuvu zadané v parametru č. 1420. Vykoná se lineárnízrychlení/zpomalení.Pro zadanou rychlost je možno použít override 100%, 50%, 25% aF0 (parametr č. 1421).Nás...

 • Page 129

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0210. FUNKCE NÁSTROJE (T FUNKCE)10510 FUNKCE NÁSTROJE (T FUNKCE)Uživatel má možnost si vybrat mezi dvěma funkcemi nástroje. Jednaje funkce volby nástroje a druhá je funkce hlídání životnosti nástroje.

 • Page 130

  PROGRAMOVÁNÍ10. FUNKCE NÁSTROJE (T FUNKCE)B---63834CZ/02106Zadáním 2---místné/4---místné číselné hodnoty za adresou T se doobráběcího stroje přenese kódový signál a vzorkovací signál. Ten sepoužívá hlavně pro volbu nástrojů ve stroji.V bloku je možno zadat pouze jeden ...

 • Page 131

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0210. FUNKCE NÁSTROJE (T FUNKCE)107Nástroje jsou rozdělené do některých skupin. Pro každou skupinu seurčuje životnost nástroje (doba nebo četnost použití). Přikaždémpoužití nástroje se kumuluje doba, po kterou byl nástroj používán.Při dosažení ...

 • Page 132

  PROGRAMOVÁNÍ10. FUNKCE NÁSTROJE (T FUNKCE)B---63834CZ/02108Životnost nástroje se zadává buď jako doba používání (v minutách)nebo počet použití, což závisí na nastavení parametru č.6800#2(LTM).Pro životnost nástroje je možno zadat dobu až 4300 minut nebo početpoužití 99...

 • Page 133

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0210. FUNKCE NÁSTROJE (T FUNKCE)109O0001;G10L3;P001L0150;T0011;T0132;T0068;P002L1400;T0061;T0241;T0134;T0074;P003L0700;T0012;T0202;G11;M02;Data skupiny 1Data skupiny 2Data skupiny 3Čísla skupiny zadaná v P nemusí následovat za sebou. Nemusí býtani přiřazena vš...

 • Page 134

  PROGRAMOVÁNÍ10. FUNKCE NÁSTROJE (T FUNKCE)B---63834CZ/02110Mezi T∆∆99 (∆∆ = Číslo skupiny nástroje) a T∆∆88 v programuobrábění se doba, po kterou se nástroj používá v režimu obrábění,počítá v intervalech 4 sekund. Doba braná pro zastavení pojednotlivém bloku, za...

 • Page 135

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0210. FUNKCE NÁSTROJE (T FUNKCE)111V programech obrábění se T kódy používají pro zadání skupinynástroje následujícím způsobem:Formát děrné páskyVýznamTnn99;Ukončuje právě používaný nástroj a začnepoužívat nástroj skupiny. ”99” rozlišuj...

 • Page 136

  PROGRAMOVÁNÍ11. POMOCNÁ FUNKCEB---63834CZ/0211211 POMOCNÁ FUNKCEExistují dva typy pomocných funkcí; pomocná funkce (M kód) prozadání spuštění vřetena, zastavení vřetena na konci programu, atd.a sekundární pomocná funkce (B kód).Když bude v jednom bloku zadaný povel pro vyko...

 • Page 137

  PROGRAMMING11. POMOCNÁ FUNKCEB---63834CZ/02113Když bude zadána adresa M a za ní číslo, přenese se kódový signála vzorkovací signál. Tyto signály se používají pro vypnutí/zapnutínapájení stroje. Obecně v bloku bude platit pouze jeden M kód, alev jednom bloku je možno zadat a...

 • Page 138

  PROGRAMOVÁNÍ11. POMOCNÁ FUNKCEB---63834CZ/02114Dosud jeden blok mohl obsahovat pouze jeden M kód. Když bit 7(M3B) parametru č. 3404 bude nastavený na 1, v jednom bloku jemožno zadat až třiMkódy.Na výstup stroje se současně přenesou až tři M kódy zadané v bloku.To znamená, že ...

 • Page 139

  PROGRAMMING11. POMOCNÁ FUNKCEB---63834CZ/02115Natáčení stolu se provádí pomocí adresy B a následujícího8---místného čísla. Vztah mezi B kódy a odpovídajícím natočení se lišív závislosti na výrobci obráběcího stroje.Podrobnosti najdete v příslušné příručce výrobc...

 • Page 140

  PROGRAMOVÁNÍ12. KONFIGURACE PROGRAMUB---63834CZ/0211612 KONFIGURACE PROGRAMUExistují dva typy programů, hlavní program a podprogram. CNCsystém obvykle pracuje podle hlavního programu. Když však vhlavním programu bude zjištěný povel, který vyvolává podprogram,řízení se předá d...

 • Page 141

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0212. KONFIGURACE PROGRAMU117Program se skládá z následujících složek:Tabulka 12 Složky programuSložkyPopisZačátek děrné páskySymbol indikující začátek programového souboruZaváděcí částPoužívá se pro název programového souboru, atd.Začátek p...

 • Page 142

  PROGRAMOVÁNÍ12. KONFIGURACE PROGRAMUB---63834CZ/02118Tato kapitola popisuje jiné složky programu než sekce programu.Sekce programu viz kapitola II---12.2.%NÁZEV ;O0001 ;M30 ;%(KOMENTÁŘ)Začátek děrnépáskySekce programuZaváděcí částZačátek programuOddíl komentářůKonec děrn...

 • Page 143

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0212. KONFIGURACE PROGRAMU119POZNÁMKAPokud jeden soubor bude obsahovat více programů,kódEOB pro operaci přeskočení návěští se nesmí objevit předdruhým nebo následujícím číslem programu. Pokudpředcházející program bude končit znakem %, na začátku...

 • Page 144

  PROGRAMOVÁNÍ12. KONFIGURACE PROGRAMUB---63834CZ/02120Konec pásky musí být zařazený na konec souboru obsahujícího NCprogramy.Pokud budou programy zapsánypomocí automatickéhoprogramovacího systému, značku není nutno zapisovat. Tato značkase na obrazovce nezobrazuje. Pokud však sou...

 • Page 145

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0212. KONFIGURACE PROGRAMU121Tato kapitola popisuje jednotlivé sekce programu. Ostatníprogramové složky než sekce programu jsou popsané v kapitoleII---12.1.%(KOMENTÁŘ)%NÁZEV ;O0001 ;N1 … ;M30 ;Sekce programuČíslo programuČíslo sekvenceKonec programuObr. 12...

 • Page 146

  PROGRAMOVÁNÍ12. KONFIGURACE PROGRAMUB---63834CZ/02122Program se skládá z několika povelů. Jedna povelová jednotka senazývá blok. Jeden blok je oddělený od jiného pomocí kódu prokonec bloku EOB.Tabulka 12.2 (a) Kód EOBNázevISOkódEIAkódZápis používanývtéto příručceKonec bl...

 • Page 147

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0212. KONFIGURACE PROGRAMU123Blok se skládá z jednoho nebo více slov. Slovo se skládá z adresy, zakterou následuje číslo dlouhé několik číslic. (Před číslem může býtpředřazeno znaménko plus (+) nebo minus (---).)Slovo = Adresa + číslo (Příklad: X...

 • Page 148

  PROGRAMOVÁNÍ12. KONFIGURACE PROGRAMUB---63834CZ/02124Hlavní adresy a rozsahy hodnot zadávaných s adresami jsou uvedenéníže. Uvědomte si, že tato čísla představují meze na straně CNCsystému, které jsou naprosto odlišné od mezí na straně obráběcíhostroje. Například CNC umo...

 • Page 149

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0212. KONFIGURACE PROGRAMU125Pokud v záhlaví bloku bude lomítko následované číslem (/n (n = 1až 9)) a přepínač volitelného přeskočení bloku n na strojním panelubude nastavený do stavu zapnuto, informace obsažená v bloku, prokterý bylo zadáno /n odpov...

 • Page 150

  PROGRAMOVÁNÍ12. KONFIGURACE PROGRAMUB---63834CZ/02126Konec programu je indikován vyděrováním jednoho z následujícíchkódů na konci programu.Tabulka 12.2 (d) Kód konce programuKódVýznam použitíM02Pro hlavní programM30M99Pro podprogramPokud se při vykonávání programu vykoná ně...

 • Page 151

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0212. KONFIGURACE PROGRAMU127Pokud program bude obsahovat pevné sekvence nebo častoopakované tvary, takové sekvence nebo tvary je možno do pamětiuložit jako podprogram a tak zjednodušit programování.Podprogram je možno vyvolat z hlavního programu.Vyvolaný po...

 • Page 152

  PROGRAMOVÁNÍ12. KONFIGURACE PROGRAMUB---63834CZ/02128POZNÁMKA1 Signály M98 a M99 se na výstup pro obráběcí strojnepřenášejí.2Pokud číslo podprogramu zadané adresou P nelze nalézt,zobrazí se chybové hlášení (č.078).lM98 P51002 ;lX1000.0 M98 P1200 ;lSekvence vykonávání podp...

 • Page 153

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0212. KONFIGURACE PROGRAMU129Pokud v hlavním programu bude vykonáno M99, řízení se vrátí nazačátek hlavního programu. Například M99 je možno vykonatvložením /M99 ; na příslušné místo hlavního programu a vypnutímfunkce volitelného přeskočení blok...

 • Page 154

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213013 FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍ PROGRAMOVÁNÍTato kapitola popisuje následující témata:13.1 PEVNÝ CYKLUS (G90, G92, G94)13.2 CYKLUS S VÍCENÁSOBNÝM OPAKOVÁNÍM (G70 --- G76)13.3 PEVNÝ CYKLUS PRO VRTÁNÍ (G80 --- G89)1...

 • Page 155

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ131Existují třipevné cykly:pevnýcyklusobrábění vnějšího/vnitřníhoprůměru (G90), pevný cyklus řezání závitu nožem (G92), a pevnýcyklus obrábění čela (G94).U/23(F)G90X (U)__Z (W)__F__ ;X/2Osa XOsa Z2(F)R...

 • Page 156

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02132G90X(U)__ Z(W)__ R__ F__ ;Osa XR2(F)R… RychloposuvF… Zadáno F kódem3(F)X/24(R)ZU/21(R)WOsa ZObr. 13.1.1 (b) Cyklus obrábění kuželuVpřípadě inkrementálního programování vztah mezi znaménkyčísel, která ná...

 • Page 157

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ133G92X(U)__ Z(W)__ F__ ; Je zadáno stoupání (L).X/2Osa XOsa ZR…… RychloposuvF…… ZadánoFkódemZL1(R)2(F)3(R)4(R)Přibližně45°Úhel sražení na obrázku vlevoje 45 stupňů nebo méně zdůvoduprodlevy servosyst...

 • Page 158

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02134VÝSTRAHAPoznámky k tomuto cyklu řezání závitu platí stejné jako prořezání závitu v G32. Zastavení vyvolané zastavením posuvuvšak bude následující; Po dokončení 3. průchodu cykluřezání závitu.UPOZORN...

 • Page 159

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ135Osa X(R) Rychloposuv(F) ZadánoFkódem2(F)4(R)X/21(R)Osa Z3(R)rLZG92X(U)__ Z(W)__ R__ F__ ; Je zadáno stoupání (L).WU/2RPřibližně 45°Úhel sražení na obrázku vlevoje 45 stupňů nebo méně zdůvoduprodlevy servosy...

 • Page 160

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02136G94X(U)__ Z(W)__ F__ ;Osa X04(R)X/23(F)Osa Z1(R)2(F)U/2ZW(R)…… Rychloposuv(F)…… Zadáno F kódemX/2U/2ZObr. 13.1.3 (a) Cyklus obrábění čelaV inkrementálním programování znaménko čísel následujících zaad...

 • Page 161

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ137Osa X(R) Rychloposuv(F) Zadáno F kódem4(R)X/23(F)Osa Z1(R)2(F)U/2ZWRObr. 13.1.3 (b)Vpřípadě inkrementálního programování vztah mezi znaménkyčísel, která následují za adresami U, W a R, a dráhami nástroje bud...

 • Page 162

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02138POZNÁMKA1Protože hodnoty dat X (U), Z (W) a R během pevného cyklubudou modální, dříve zapsaná data zůstanou v platnosti, dokudX (U), Z (W) nebo R nebudou zadané znovu. Proto když sevelikost pohybu v ose Z nebude ...

 • Page 163

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ139Vhodný pevný cyklus se volí podle tvaru materiálu a tvaru výrobku.Tvar materiáluTvar výrobkuTvar materiáluTvar výrobku13.1.4Jak používat pevnécykly (G90, G92, G94)DCyklus přímého obrábění(G90)DCyklus obráb...

 • Page 164

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02140Tvar materiáluTvar výrobkuTvar materiáluTvar výrobkuDCyklus obrábění čela(G94)DCyklus obrábění kuželu(G94)

 • Page 165

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ141Je několik typů předem definovaných pevných cyklů,které usnadňujíprogramování. Například data tvaru dokončeného obrobku popisujídráhu nástroje pro obrábění hrubováním. Rovněžje možno použítpevný ...

 • Page 166

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02142POZNÁMKA1Zatímco jak ∆dtak i ∆u jsou zadané adresou U, jejichvýznam je určený přítomností adres P a Q.2Cyklus obrábění se vykoná pomocí povelu G71 se zadanýmPaQ.Funkce F, S a T, které jsou zadané v povel...

 • Page 167

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ143TypII se liší odtypuI následovně: Profil nemusí vykazovatmonotónní stoupání nebo monotónní klesání v ose X a může mít až10 konkávních míst (kapes).12310......Obr. 13.2.1 (b) Počet kapes při ubírání m...

 • Page 168

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02144e(určeno parametrem)Obr. 13.2.1 (e) Srážení při ubírání materiálu během soustružení (Typ II)Bezpečná vzdálenost e (zadaná v R), která musí být dodržena poobrábění, se nastavuje v parametru č. 5133.Př...

 • Page 169

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ145Jak je znázorněno na obrázku níže, tento cyklus je stejný jako G71avšak s výjimkou, že obrábění je rovnoběžné s osou X.A’∆u/2∆dB(F)(R)e45°(R)(F)AC∆wG72 W(∆d) R(e) ;G72 P(ns) Q(nf) U(∆u) W(∆w) F(...

 • Page 170

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02146Tato funkce umožňuje opakované obrábění definovaného tvaru,přičemž se celý tvar po každém kroku posouvá. Pomocí tohotoobráběcího cyklu je možné efektivně obrábět obrobek, jehož hrubýtvar již byl vyt...

 • Page 171

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ147POZNÁMKA1Když hodnoty ∆ia ∆k, nebo ∆ua ∆w budou zadané adresouU respektive W, jejich význam bude určený přítomnostíadresy P a Q v bloku G73. Pokud P a Q nebudou zadané vestejném bloku, adresy U a W budou u...

 • Page 172

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02148φ80φ40φ1602028820104010 10.1901107(Hodnota na průměr, metrický vstup)N010 G50 X220.0 Z190.0 ;N011 G00 X176.0 Z132.0 ;N012 G72 W7.0 R1.0 ;N013 G72 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S550 ;N014 G00 Z58.0 S700 ;N015 G01 X120.0 W12....

 • Page 173

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ149(Hodnota na průměr, metrický vstup)N010 G50 X260.0 Z220.0 ;N011 G00 X220.0 Z160.0 ;N012 G73 U14.0 W14.0 R3 ;N013 G73 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S0180 ;N014 G00 X80.0 W---40.0 ;N015 G01 W---20.0 F0.15 S0600 ;N017 W---20.0 S0...

 • Page 174

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02150Následující program vygeneruje řeznou dráhu zobrazenou na Obr.13.2.5. Jak je ukázáno níže, tento cyklus umožňuje přerušení třísky.Pokud X(U) a P budou vynechané, vznikne operace pouze v ose Z,kterou je možn...

 • Page 175

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ151Následující program vygeneruje řeznou dráhu zobrazenou na Obr.13.2.6. Je ekvivalentní G74 s tou výjimkou, že X je nahrazeno Z.Tento cyklus umožňuje přerušení třísky a drážkování v ose X a vrtánísodlehče...

 • Page 176

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02152Cyklus řezání závitu zobrazený na Obr. 13.2.7(a) se naprogramujepomocí povelu G76.WC(F)(R)AU/2∆dEiXZrDk(R)BObr. 13.2.7 (a) Řezná dráha vícenásobného cyklu řezání závitu13.2.7Vícenásobný cyklusřezání z...

 • Page 177

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ153k∆ d∆pnaBdG76P (m) (r) (a) Q(∆dmin) R(d);G76X (u) _ Z(W) _ R(i)P(k) Q(∆d) F(L) ;m; Počet třísek při dokončování (1 až 99)Tato hodnota je modální a nezmění se, dokud nebude zadána jináhodnota. Také tuto...

 • Page 178

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02154Pokud se během vícenásobného cyklu řezání závitu (G76) vyvolázastavení posuvu, nástroj se rychle odsune zpětstejným způsobem,jako když se provádí srážení na konci cyklu řezání závitu. Nástroj sepřem...

 • Page 179

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ1551.83.68G76 P011060 Q100 R200 ;G76 X60640 Z25000 P3680 Q1800 F6.0 ;610525ϕ60.641.8Osa X0ϕ68Osa ZCyklus s vícenásobným opakováním (G76)Zadáním P2 je možno provádětstřídavé řezání závitu s konstantníhloubkou...

 • Page 180

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/021561. V blocích, kde je zadaný cyklus s vícenásobným opakováním, jenutno adresyP,Q,X,Z,U,W aR zadat správně pro každý blok.2. V bloku, který je zadaný adresou P z G71, G72 nebo G73, je nutnozadat skupinu G00 nebo G...

 • Page 181

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ157Pevný cyklus pro vrtání zjednodušuje program normálně přikázánímoperací obrábění zadáním několika bloků pomocí blokuobsahujícího G kód.Tabulka pevného cyklu je následující.Tabulka 13.3 (a) Pevné cy...

 • Page 182

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02158Gkód provrtání určuje osy, ve kterých se provádí nájezd do polohy,a osu, ve které se provádí vrtání, jak je ukázáno níže. Osa C a osa Xnebo Z se používají jako osy, ve kterých se provádí nájezd do pol...

 • Page 183

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ159V G kódu systému A se nástroj vrací do výchozí úrovně ze dna díry.V G kódu systému B nebo C zadání G98 vrátí nástroj ze dna díryna výchozí úroveň a zadání G99 vrátí nástroj ze dna díry na úroveňb...

 • Page 184

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02160V následujících kapitolách jsou vysvětlené jednotlivé pevné cykly. Naobrázcích v tomto výkladu se používají následující symboly:Prodleva zadaná v programuP1Nájezd do polohy (rychloposuv G00)Řezný posuv (...

 • Page 185

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ161Cyklus přerušovaného vrtání nebo cyklus vrtání vysokou rychlostí spřerušováním se používá v závislosti na nastavení RTR, bit 2parametru č. 5101. Pokud hloubka řezu pro každé vrtání nebudezadána, použ...

 • Page 186

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02162G83 nebo G87 (režim G98)G83 nebo G87 (režim G99)G83 X(U)_ C(H)_ Z(W)_ R_ Q_ P_ F_ K_ M_ ;neboG87 Z(W)_ C(H)_ X(U)_ R_ Q_ P_ F_ K_ M_ ;X_ C_ nebo Z_ C_ : Údaje o poloze díryZ_ nebo X_ : Vzdálenost od bodu R ke dnu díryR...

 • Page 187

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ163Pokud hloubka řezu nebude zadána pro každé vrtání, použije senormální cyklus vrtání. Nástroj se pak rychloposuvem vysune ze dnadíry.M(α+1), P2G83 nebo G87 (režim G98)G83 nebo G87 (režim G99)G83 X(U)_ C(H)_ Z(...

 • Page 188

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02164Tento cyklus provádí řezání závitu závitníkem.Když se v tomto cyklu závitování dosáhne dna díry, vřeteno se začneotáčet obráceným směrem.G84 nebo G88 (režim G98)G84 nebo G88 (režim G99)G84 X(U)_ C(H)_ ...

 • Page 189

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ165POZNÁMKABit 6 (M5T) parametru č.5101 udává,jestli se povel prozastavení vřetena (M05) vydá před tím, než bude pomocíM03 nebo M04 zadaný směr, kterým se vřeteno má otáčet.Podrobnosti najdete v příslušné ...

 • Page 190

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02166Tento cyklus se používá pro vyvrtávání díry.G85 nebo G89 (režim G98)G85 nebo G89 (režim G99)G85 X(U)_ C(H)_ Z(W)_ R_ P_ F_ K_ M_ ;neboG89 Z(W)_ C(H)_ X(U)_ R_ P_ F_ K_ M_ ;Bod RVýchozí úroveňÚroveň bodu RBod R...

 • Page 191

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ167G80 zruší pevný cyklus.G80Pevný cyklus pro vrtání se zruší, aby se vykonávaly normální operace.Bod R a bod Z se vynulují. Ostatní data vrtání se také zruší (vynulují).M51 ;Zapnutí režimu indexace osy CM3...

 • Page 192

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02168Ikdyž seběhem cyklu vrtání řídicí jednotka zastaví resetováním nebonouzovým zastavením, režim vrtání a data vrtání se uloží; proto jemožno provést operaci restart.Když cyklus vrtání bude vykonaný v j...

 • Page 193

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ169Existují čtyři pevné cykly broušení: cyklus podélného broušení,(G71), cyklus podélného broušení v konstantním směru, cyklusoscilačního broušení a cyklus oscilačního broušení v konstantnímsměru.Ustro...

 • Page 194

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02170G72P_A_B_W_U_I_K_H_;P: Číslo měrky (1 až 4)A : Hloubka prvního řezuB : Hloubka druhého řezuW: Rozsah broušeníU : Doba prodlevy Maximální zadávaná doba: 99999,999 sekundI : Rychlost posuvu A a BK : Rychlost posu...

 • Page 195

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ171(B)(1)(2) (K)(3)(4) (K)XZU(prodleva)AU(prodleva)G73A_(B_) W_U_K_H_;A: Hloubka řezuB: Hloubka řezuW: Rozsah broušeníU : Doba prodlevyK : Rychlost posuvuH: Počet opakování Hodnota nastavení: 1A9999WA, B a W musí být ...

 • Page 196

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02172G74P_A_(B_) W_U_K_H_;P: Číslo měrky (1 až 4)A: Hloubka řezuB: Hloubka řezuW: Rozsah broušeníU : Doba prodlevyK : Rychlost posuvu WH: Počet opakování Hodnota nastavení: 1 až 9999Když se bude používat vícestup...

 • Page 197

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ173Úhly přímek, hodnota srážení, hodnoty pro zaoblení rohu a ostatníhodnoty rozměrů na výkresu obrábění je možno naprogramovatpřímo zapsáním těchto hodnot. Kromě toho je možno srážení azaoblení rohu vl...

 • Page 198

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02174(X1 ,Z1)XZA1R1A2(X3 ,Z3)(X4 ,Z4)R2(X2 ,Z2)(X1 ,Z1)(X3 ,Z3)(X2 ,Z2)XZA1A2C1(X4 ,Z4)C2(X1 ,Z1)(X3 ,Z3)(X2 ,Z2)XZA2(X4 ,Z4)C2A1R1(X1 ,Z1)(X3 ,Z3)(X2 ,Z2)XZA1A2C1(X4 ,Z4)R25678X2_Z2_, R1_;X3_Z3_ , R2_;X4_Z4_;nebo,A1_, R1_;X3_Z3_...

 • Page 199

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ175Program pro obrábění po křivce ukázaný na Obr. 13.5 (a) jenásledující :a1a2,A (a1) ,C (c1) ;X(x3) Z(z3) ,A (a2) ,R (r2) ;X(x4) Z(z4) ;(x3,z3)(x4,z4)a3c1(x2,z2)(x1,z1)X(x2) Z(z2) ,C (c1) ;X(x3) Z(z3) ,R (r2) ;X(x4) Z...

 • Page 200

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02176POZNÁMKA1 Následující G kódy nelze použít ve stejném bloku jako jezadaný přímý zápis podle výkresových rozměrů nebo mezibloky pro přímý zápis podle výkresových rozměrů,kterédefinují sekvenční č...

 • Page 201

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ17722°180301×45°10°R20R6Xφ 100φ 300Zφ 60(Zadání průměru, metrický zápis)N001 G50 X0.0 Z0.0 ;N002 G01 X60.0, A90.0, C1.0 F80 ;N003 Z---30.0, A180.0, R6.0 ;N004 X100.0, A90.0 ;N005 ,A170.0, R20.0 ;N006 X300.0 Z---180...

 • Page 202

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02178Cykly závitování závitníkem zepředu (G84) a cykly bočníhozávitování závitníkem (G88) je možno provádětbuď vkonvenčnímnebo synchronním režimu.Vkonvenčním režimu se vřeteno roztočíazastavísynchronn...

 • Page 203

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ179Řízení motoru vřetena stejným způsobem jako servomotoruumožňuje provádět závitování vysokou rychlostí.G84 nebo G88 (režim G98)G84 nebo G88 (režim G99)G84 X(U)_ C(H)_ Z(W)_ R_ P_ F_ K_ M_ ;neboG88 Z(W)_ C(H)_ ...

 • Page 204

  PROGRAMOVÁNÍ13. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/02180V režimu minutového posuvu se rychlost posuvu dělená rychlostívřetena rovná stoupání šroubu. V režimu otáčkového posuvu serychlost rovná stoupání šroubu.Když bude zadána hodnota přesahující maximální...

 • Page 205

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0213. FUNKCE ZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍ181Rychlost posuvu osy závitování: 1000 mm/minRychlost vřetena: 1000 min---1Stoupání šroubu: 1.0 mm<Programování minutového posuvu>G98 ;Povel pro posuv za minutuG00 X100.0 ;Nájezd do polohyM29 S1000 ;Povel pro ...

 • Page 206

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/0218214 FUNKCE KOREKCETato kapitola popisuje následující funkce korekce:14.1 POSUNUTÍ NÁSTROJE14.2 PŘEHLED KOREKCE NA POLOMĚRŠPIČKY NÁSTROJE14.3 PODROBNOSTI O KOREKCI NA ZAOBLENÍ ŠPIČKYNÁSTROJE14.4 HODNOTY KOREKCE NÁSTROJE, POČET HODNOTK...

 • Page 207

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE183Posunutí nástroje se používá ke kompenzaci rozdílu, když seskutečný používaný nástroj bude lišit od imaginárního nástrojepoužívaného v programování (obvykle standardní nástroj).Velikost posunutína ose XStandardní nástrojS...

 • Page 208

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02184Pro zadání T kódu existují dva způsoby uvedené v Tabulce 14.1.2 (a)a Tabulce 14.1.2 (b).Tabulka 14.1.2 (a)TypTkóduVýznam T kóduNastavení parametru pro zadáníčísla posunutí2---místnýpovelT ffČíslo posunutí naopotřebení nástroj...

 • Page 209

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE185Existují dva typy posunutí. Jedno je posunutí na opotřebení nástrojea druhé je posunutí na geometrii nástroje.Dráha nástroje bude pro naprogramovanou dráhu posunuta ohodnotu posunutí v ose X, Y a Z. Vzdálenost posunutí odpovídajíc...

 • Page 210

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02186Parametr LVC (č. 5003#6) je možno nastavit tak, že stisknutímtlačítka reset nebo resetováním vstupu se korekce nezruší.Když v bloku bude zadán pouze T kód, nástroj se posune o hodnotuposunutí na opotřebení bez povelu pro vykonání...

 • Page 211

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE1871. Když číslo korekce na tvar nástroje a číslo korekce na opotřebenínástroje budou zadané dvěma posledními číslicemi T kódu(když LGN, bit 1 parametru č. 5002, je nastavený na 0),N1 X50.0 Z100.0 T0202 ; Zadá číslo posunutí 02N2...

 • Page 212

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02188Tato kapitola popisuje následující operace, když se použije posunutípolohy nástroje: povely G53, G28 a G30, ruční nájezd do referenčnípolohy a zrušení posunutí polohy nástroje pomocí povelu T00.Když se použije posunutí polohy n...

 • Page 213

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE189Když se použije posunutí polohy nástroje, vykonání ručního nájezdudo referenční polohy vektor posunutí polohy nástroje nezruší.Obrazovka absolutní polohy bude vypadat následovně, avšak podlenastavení bitu 4 (LGT) parametru č. 5...

 • Page 214

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02190Jestli zadání samotného T00, když se používá posunutí polohynástroje, zruší posunutí, závisí na nastavení následujících parametrů:LGN = 0LGN (č. 5002#1)LGT (č. 5002#4)LGC (č. 5002#5)Číslo posunutí na geometrii je:0: Stejné...

 • Page 215

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE191Vzhledem k zaoblení špičky nástroje přiobrábění kuželu nebo přikruhovém obrábění je obtížné vytvořit korekci, která je nutná kobrábění přesných součástí, když se používá pouze funkce posunutínástroje. Funkce korekc...

 • Page 216

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02192UPOZORNĚNÍNa stroji s referenčními polohami je možno do počáteční polohy nastavit standardní polohu,jako osu revolverové hlavy. Vzdálenost od této standardní polohy k ose špičky nástroje neboimaginární špičce nástroje je zapsa...

 • Page 217

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE193Směrimaginárníšpičky nástroje při pohledu od osy špičky nástrojeje určený směrem nástroje během řezáníaproto musíbýt nastavenýpředem stejně jako hodnoty korekcí.Směrimaginárníšpičky nástroje je možno zvolit z osmi mo...

 • Page 218

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02194Čísla špičky imaginárního nástroje 0 a 9 se používají, když se osašpičky nástroje shoduje s počáteční polohou. Číslo imaginární špičkynástroje nastavte do adresy OFT pro každé číslo korekce.Bit 7 (WNP) parametru č. 500...

 • Page 219

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE195Tabulka 14.2.3 (b) Posunutí na opotřebení nástrojeČísloposu-nutí naopotřebeníOFGX(Velikostposunutína geo-metrii vose X)OFGX(Velikostposunutína geo-metrii vose Z)OFGR(Hodnotaposunutína geo-metriipoloměrušpičkynástroje)OFT(Směršpič...

 • Page 220

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02196Přikorekci na poloměršpičky nástroje musí být zadána polohaobrobku vzhledem k nástroji.GkódPoloha obrobkuDráha nástrojeG40(Zrušení)Pohyb podél naprogramované dráhyG41Pravá stranaPohyb nalevo od naprogramované dráhyG42Levá stran...

 • Page 221

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE197Polohu obrobku je možno změnit nastavením souřadného systému,jak je znázorněno níže.ObrobekOsa XOsa ZG41 (obrobek jena levé straně)G42 (obrobek jena pravé straně)PoznámkaPokud hodnota korekcena poloměršpičkynástroje bude záporn...

 • Page 222

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02198Poloha obrobku proti nástroji se bude měnit v rohu naprogramovanédráhy tak, jak je ukázáno na následujícím obrázku.PolohaobrobkuPolohaobrobkuG42G42G41G41AABCBCIkdyž seobrobek v případu výše nevyskytuje po pravé straněnaprogramovan...

 • Page 223

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE199Blok,vekterémserežim mění z G41 nebo G42 nebo G40, se nazýváblok zrušení posunutí.G41_;G40_; (Blok zrušení posunutí)Osa špičky nástroje se přemístí do polohy vertikálně knaprogramované dráze v bloku před blokem zrušení. Ná...

 • Page 224

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02200Poloha obrobku zadaná adresami I a K je stejná, jako adresa vpředcházejícím bloku.G40 U_W_I_K_;Korekce na poloměršpičky nástrojeG40 G02 X_ Z_ I_ K_ ;Kruhová interpolace (G02,G03)Pokud I a/nebo K bude zadáno v G40 v režimu zrušení, I ...

 • Page 225

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE2011.M05 ;výstup M kódu2.S210 ;výstup S kódu3.G04 X1000 ;Prodleva4.G01U0;Vzdálenost posuvu nula5.G98 ;pouze G kód6.G10 P01 X10.0 Z20.0 R0.5 Q2 ; hodnota posunutíPokud budou po sobě zadané dva nebo více výše uvedených bloků,osa špičky n...

 • Page 226

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/022022. Směr posunutíSměr posunutí je uvedený na následujícím obrázku bez ohledu narežim G41/G42.G90G94Když bude zadán některý z následujících cyklů, cyklus se bude lišit ovektor korekce na poloměršpičky nástroje. Během cyklu sen...

 • Page 227

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE203Vtomto případě se korekce na poloměršpičky nástroje neprovede.DKorekce na poloměršpičky nástroje, kdyžblok bude zadán z MDI

 • Page 228

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02204Tato kapitola uvádí podrobný výklad pohybu nástroje přikorekci napoloměr řezného nástroje popsaného v kapitole 14.2.Tato kapitola se skládá z následujících kapitol:14.3.1 Obecně14.3.2 Pohyb nástroje přispuštění14.3.3 Pohyb ná...

 • Page 229

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE205Pokud blok splňující všechny následující podmínky bude vykonaný vrežimu zrušení, systém přejde do režimu posunutí. Řízení běhemtéto operace se nazývá spuštění.DG41 nebo G42 je obsažený v bloku nebo byl zadaný, aby se vy...

 • Page 230

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02206Když se režim zrušení posunutí změní na režim posunutí, nástroj sebude pohybovat tak, jak je znázorněno na obrázku níže (spuštění):Přímka→ PřímkaαNaprogramovaná dráhaLSG42rLPřímka→KružniceαSG42rLDráha osyšpičky n...

 • Page 231

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE207G42LLLLSrrG42LLLSrrCLLPřímka→ PřímkaPřímka→KružniceObrobekOb-robekPočáteční polohaPočáteční polohaNaprogramovaná dráhaNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky nástrojeDráha osyšpičky nástrojeααrG41G41LLSPočáteční po...

 • Page 232

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02208V režimu posunutí se nástroj bude pohybovat následovně:Naprogramovaná dráhaαLLαCSLSCLSCSCPřímka→KružnicePřímka→ PřímkaNaprogramovaná dráhaPrůsečíkDráha osy špičky nástrojeObrobekOb-robekDráha osyšpičky nástrojePrůs...

 • Page 233

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE209rrSrPrůsečíkNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky nástrojePrůsečíkObdobně,v případě oblouku na přímku, přímky na oblouk a obloukuna oblouk by čtenář měl postupovat stejně.DPohyb nástroje po vnitřnístraně (α<1°) s ab...

 • Page 234

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02210αLrCSLSCLSLLrLLLrrPřímka→ PřímkaPřímka→KružniceNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky nástrojePrůsečíkObrobekKružnice→PřímkaKružnice→KružnicePrůsečíkDráha osyšpičky nástrojeNaprogramovanádráhaOb-robekPrůsečík...

 • Page 235

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE211αLLLLSrrLLSrrCLLLLLLrrLSCPřímka→PřímkaNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky nástrojeObrobekPřímka→KružniceKružnice→PřímkaKružnice→KružniceNaprogramovanádráhaOb-robekDráha osyšpičky nástrojeObrobekNaprogramovaná drá...

 • Page 236

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02212Pokud konec přímky vedoucí na oblouk bude omylemnaprogramován jako konec oblouku, jak je zobrazeno níže, systémbude předpokládat, že korekce na poloměršpičky nástroje bylavykonána s ohledem na imaginární kružnici, která má stejn...

 • Page 237

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE213Pokud hodnota korekce na poloměršpičky nástroje bude dostatečněmalá, tyto dvě kruhové dráhy osy špičky nástroje vytvořené pokorekci se budou protínat v bodě (P). Průsečík nemusí vzniknout,pokud pro korekci na poloměršpičky n...

 • Page 238

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02214Směrposunutíurčují G kódy (G41 a G42) vzhledem k hodnotě aznaménku korekce na poloměršpičky nástroje následujícímzpůsobem:Znaménko hod-noty posunutíGkód+---G41Posunutí dolevaPosunutí dopravaG42Posunutí dopravaPosunutí dolevaV ...

 • Page 239

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE215LLLSrrG42G41G41G42rrSCrrLCSSG41G41G42G42CCrrPřímka→PřímkaPřímka→KružniceNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky nástrojeObrobekNaprogramovanádráhaDráha osy špičky nástrojeObrobekObrobekObrobekObrobekNaprogramovaná dráhaDráha ...

 • Page 240

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02216Když budete pomocí G41 a G42 měnit směr posunutí v bloku A nablok B a průsečík s posunutou dráhou se nevyžaduje, v počátečnímbodě bloku B se vytvoří vektor normálový k bloku B.G41G42(G42)LLLABrrSG42G41LSLSG41G42ABLSrLLG41CCrrr(G4...

 • Page 241

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE217Pokud v režimu posunutí bude zadaný následující povel, režimposunutí se přechodně zruší a pak se automaticky obnoví. Režimposunutí je možno zrušit a spustit tak, jak je popsáno v kapitoláchII---14.3.2 a II---14.3.4.Pokud v režim...

 • Page 242

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02218Pokud během režimu posunutí bude zadáno G50, vektor posunutí sepřechodně zruší a režim posunutí se následně automaticky obnoví.Vtom případě se nástroj bude pohybovat přímo z bodu průsečíku dozadaného bodu, kde je zrušen vek...

 • Page 243

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE219Následující bloky nevykonávají žádný pohyb nástroje. V těchtoblocích se nástroj nebude pohybovat, ani když bude vyvolána korekcena poloměršpičky nástroje.1. M05 ; výstup M kódu2. S21 ; výstup S kódu3. G04 X10.0 ; Prodleva4. G1...

 • Page 244

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02220Když se na konci bloku vytvoří dva nebo více vektorů,nástroj se budepohybovat lineárně od jednoho vektoru k druhému. Tento pohyb senazývá pohyb v rohu.Pokud se tyto vektory navzájem téměř shodují, pohyb v rohu senevykoná a druhý v...

 • Page 245

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE221αSrLCαLSG40rLObrobekG40LNaprogramovaná dráhaNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky nástrojeDráha osy špičky nástrojeOb-robekPřímka→PřímkaKružnice→PřímkarαLSG40LPrůsečíkαSCrrLLG40LPřímka→PřímkaObrobekNaprogramovaná...

 • Page 246

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02222αG40LLLLrrLLSrrCLLLαSSPřímka→PřímkaKružnice→PřímkaObrobekNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky nástrojeNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky nástrojeOb-robekrG40G42LLS1°nebo méněNaprogramovaná dráhaDráha osy špičky n...

 • Page 247

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE223Pokud blok G41 nebo G42 bude předcházet před blokem, ve kterémje zadáno G40 a I_,J_, K_,systém budepředpokládat, že dráhy jsounaprogramované jako dráha od koncové polohy určené předchozímblokem k vektoru určeným hodnotami (I,J), ...

 • Page 248

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02224Nadměrné obrobení nástrojem se nazývá porušení obrysu. Funkcekontroly porušení obrysu zkontroluje dopředu nadměrné obrobenínástrojem. Avšak všechny přesahy nelze pomocí této funkcezkontrolovat. Kontrola porušení obrysu se prov...

 • Page 249

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE225(2) Kromě podmínky (1) úhel mezi počátečním a koncovým bodemna dráze osy špičky nástroje přikruhovém obrábění je zcelaodlišný od úhlu mezi počátečním a koncovým bodemnaprogramované dráhy (více než 180 stupňů).StředN5...

 • Page 250

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02226(1) Odstranění vektoru, který způsobuje porušení obrysu.Když se provádí korekce na poloměršpičky nástroje pro blokyA, B a C a vytvoříse vektory V1,V2,V3 aV4 mezi bloky A a B,aV5,V6,V7 aV8 mezi bloky B a C, nejbližší vektory sezkon...

 • Page 251

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE227(Příklad 2) Nástroj se pohybuje lineárně zV1,V2,V7,do V8rCCCrRSSV4,V5 :Porušení obrysuV3,V6 :Porušení obrysuV2,V7 : Bez porušení obrysuO1 O2V1V2V8V3V6V5 V4V7NaprogramovanádráhaDráha osy špičkynástrojeA(2) Pokud se kolize vyskytne p...

 • Page 252

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02228(1)Prohlubeň, která je menší než hodnota korekce na poloměršpičky nástrojeDráha osy špičkynástrojeABCZastavenoNaprogramovaná dráhaKe skutečnému porušení obrysu nedochází, ale protože směrnaprogramovaný v bloku B je opačný ...

 • Page 253

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE229Když poloměr rohu bude menší než je poloměr řezného nástroje,zobrazí se chybové hlášení a CNC systém zastaví na začátku bloku,protože vnitřní posunutí řezného nástroje bude mít za následekporušení obrysu. Při operaci j...

 • Page 254

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02230Když bude zadáno obrábění schodu kruhovým obráběním v případě,že program bude obsahovat schod menší než je poloměršpičkynástroje, dráha osy nástroje s normálním posunutím bude obrácenánež naprogramovaný směr. V tom př...

 • Page 255

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE231Korekce na poloměršpičky nástroje se neprovede pro povelyzapsané z MDI.Když však bude automatická operace používající absolutní povelpřechodně zastavena funkcí jednotlivého bloku, vykoná se operaceMDI, pak se automatická operace ...

 • Page 256

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02232Hodnota posunutí se v zásadě mění v režimu zrušení nebo když semění nástroje. Pokud se hodnota posunutí mění v režimu posunutí,vektor v koncovém bodě bloku se vypočítá pro novou hodnotuposunutí.N8N6N7Počítání z hodnotypos...

 • Page 257

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE233DKdyž povel G53 bude vykonaný v režimu korekce na poloměršpičky nástroje, vektor korekce na poloměršpičky nástroje seautomaticky zruší před nájezdem do polohy a tento vektor seautomaticky obnoví v následujícím povelu pro vykonán...

 • Page 258

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02234-Když bit 2 (CCN) parametru č. 5003 bude nastavený na 0O×××× ;G41 G00_ ;:G53 U_W_;:(G41 G00)rrssG53G00G00Spuštění-Když bit 2 (CCN) parametru č. 5003 bude nastavený na 1[Typ FS15](G41 G00)rssG53G00G00-Když bit 2 (CCN) parametru č. 500...

 • Page 259

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE235VÝSTRAHA1 Když povel G53 bude vykonaný v režimu korekce napoloměršpičky nástroje a bude aplikováno uzamknutívšech strojních os, nájezd do polohy se neprovede pro tyosy, na které je aplikováno uzamknutí a vektor posunutínebude zruš...

 • Page 260

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02236VÝSTRAHA2 Když v povelu G53 v režimu korekce na poloměršpičkynástroje bude zadána osa korekce, zruší se i ostatní osykorekce. To platí také, když bit 2 (CCN) parametru č.5003bude nastavený na 1. (FS15 zruší pouze vektor pro zadano...

 • Page 261

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE237POZNÁMKA1 Když v povelu G53 bude zadána osa, která není zahrnuta doroviny korekce na poloměršpičky nástroje, na koncipředcházejícího bloku se vytvořívektor vesměru kolmém kpohybu nástroje, a nástroj nevykoná žádný pohyb. Rež...

 • Page 262

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02238-Když bit 2 (CCN) parametru č. 5003 bude nastavený na 0O×××× ;G91 G41_ ;:G28 X40. Z0 ;:rs(G42 G01)sssG00G01G28/30Mezilehlá polohaReferenční poloha-Když bit 2 (CCN) parametru č. 5003 bude nastavený na 1rs(G42 G01)sssG00G01G28/30[Typ FS1...

 • Page 263

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE239-Když bit 2 (CCN) parametru č. 5003 bude nastavený na 0Referenční poloha = mezilehlá polohaSpuštěníO×××× ;G91 G41_ ;:G28 X40. Y---40. ;:(G41 G01)rrssG00G01G28/30s-Když bit 2 (CCN) parametru č. 5003 bude nastavený na 1[Typ FS15](G41 ...

 • Page 264

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02240VÝSTRAHA1 Pokud povel G28 nebo G30 bude vykonaný, když budeaplikováno uzamknutí na všechny strojní osy, v mezilehlépoloze se vytvořívektorkolmý ke směru pohybu nástroje.Vtomto případě se nástroj nebude pohybovat do referenčnípolo...

 • Page 265

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE241POZNÁMKA1 Když v povelu G28 nebo G30 bude zadána osa, která nenízahrnuta do roviny korekce na poloměršpičky nástroje, nakonci předcházejícího bloku se vytvořívektor vesměrukolmém k pohybu nástroje a nástroj nevykoná žádnýpohy...

 • Page 266

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02242Hodnoty korekcí na nástroj zahrnují hodnoty korekcí na tvar ahodnoty korekcí na opotřebení (Obr. 14.4).Hodnota posunutína geometriivose XHodnota posunutína opotřebení vose XBod v programuImaginárnínástrojSkutečný nástrojObr. 14.4 P...

 • Page 267

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE243Hodnoty posunutí je možno zapsat programem pomocínásledujícího povelu:G10P_X_Y_Z_R_Q_;neboG10P_U_V_W_C_Q_;P: Číslo posunutí0: Povel hodnoty posunutí souřadného systému obrobku1---64 : Povel hodnoty posunutí na opotřebení nástrojeHo...

 • Page 268

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02244Když se bude vykonávat pohyb nástroje do měřené polohyvykonáním povelu zadaného CNC systému, CNC systémautomaticky změřírozdíl meziaktuální souřadnou hodnotou asouřadnou hodnotou povelové polohy pro měření a použije ho jakoh...

 • Page 269

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0214. FUNKCE KOREKCE245Během pohybu z počáteční polohy směrem k poloze pro měřenívypočítané z xa nebo za vG36 nebo G37 senástroj voblasti A budepohybovat rychloposuvem. Pak se nástroj zastaví v bodě T(xa---γxnebo za---γz) a bude se pohybovat rychlostí ...

 • Page 270

  PROGRAMOVÁNÍ14. FUNKCE KOREKCEB---63834CZ/02246G36 X200.0 ;Vykoná pohyb do polohy pro měřeníPokud nástroj dosáhne polohy pro měření vX198.0 ;, protože správná poloha pro měřeníje 200 mm, hodnota posunutí se změní podle198,0---200,0=---2,0 mm.G00 X204.0 ;Odsune se kousek podél...

 • Page 271

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/0224715 UŽIVATELSKÉ MAKROI když podprogramy jsou užitečné při opakování stejné operace,funkce uživatelského makra navíc dává možnost používat proměnné,aritmetické a logické operace a podmíněné větvení a tím umožňujesna...

 • Page 272

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02248Běžný program obrábění zadává G kód a délku dráhy přímo pomocíčíselné hodnoty; například G100 a X100.0.Vpřípadě uživatelského makra je možno číselné hodnoty zadávatpřímonebopomocí čísla proměnné. Když se po...

 • Page 273

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02249Když v programu bude definována hodnota proměnné, desetinnoutečku je možno vynechat.Příklad:Když bude definováno #1=123;, skutečná hodnota proměnné #1bude 123.000.Když budete chtít adresovat nějakou proměnnou, zadejte adresov...

 • Page 274

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02250(b) Operace<prázdný >je totéž jako 0 s výjimkou, když je nahrazenaproměnnou < prázdný >Když #1 =<prázdný >Když #1 = 0#2 = #1##2 =<prázdný >#2 = #1##2 = 0#2 = #1*5##2 = 0#2 = #1*5##2 = 0#2 = #1+#1##2 = 0#2...

 • Page 275

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02251PROMENNAO1234 N12345Č.DATAČ.DATA100123.4561081010.000109102110103********111104112105113106114107115SKUTECNA POLOHA (RELATIV.)X0.000Y0.000Z0.000B0.000MEM **** *** ***18:42:15[MAKRO ][MENU ][STR.P. ][][(PROVOZ) ]DPokud hodnota proměnné bude...

 • Page 276

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02252Systémové proměnné se používají pro čtení a zápis různých NCdatových údajů, jako hodnot nástrojové korekce a dat okamžitépolohy. Uvědomte si však, že některé systémové proměnné je možnopouze číst. Systémové pro...

 • Page 277

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02253Velikost posunutí souřadného systému obrobku je možno načíst.Velikost je také možno změnit zapsáním hodnoty.Řízená osaVelikost posunutí souřadného systémuobrobkuOsa X#2501Osa Z#2601Tabulka 15.2 (d) Systémová proměnná pro...

 • Page 278

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02254Stav řízení automatické operace je možno měnit.Tabulka 15.2 (f) Systémová proměnná (#3003) pro řízeníautomatické operace#3003Samostatný blokDokončení pomocné funkce0PovolenoOčekávat1ZakázánoOčekávat2PovolenoNeočekávat...

 • Page 279

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02255Nastavení je možno číst i zapisovat. Binární hodnoty se převádí nadekadické.#9 (FCV) : Jestli se má použít funkce konverze formátu děrné pásky FS15#5 (SEQ) : Jestli se mají automaticky vkládat čísla sekvencí#2 (INI): Záp...

 • Page 280

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02256Požadovaný počet (cílový počet) součástí a počet obrobených(dokončených) součástí je možno načíst i zapsat.Tabulka 15.2 (h) Systémové proměnné pro požadovaný početsoučástí a počet obrobených součástíČíslo pr...

 • Page 281

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02257Polohovou informaci nelze zapisovat, ale lze ji číst.Tabulka 15.2 (j) Systémové proměnné pro polohové informaceČísloproměnnéPolohováinformaceSouřadnýsystémHodnotanástro-jové ko-rekceOperacečteníběhempohybu#5001---#5004 Konc...

 • Page 282

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02258Hodnoty posunutí nulového bodu obrobku je možno číst i zapisovat.Tabulka 15.2 (k) Systémové proměnné pro hodnoty posunutínulový bod obrobkuČísloproměnnéFunkce#5201:#5204Externí hodnota posunutí nulového bodu obrobku pro prvn...

 • Page 283

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02259Sproměnnými je možno provádět operace uvedené v Tabulce 15.3(a). Výraz napravo od operátoru může obsahovat konstanty a/neboproměnné v kombinaci funkce nebo operátoru. Proměnné #j a #kve výrazu je možno nahradit konstantou. Pro...

 • Page 284

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02260SŘešení bude v rozsahu od 180˚ do 0˚.SKdyž #j bude mimo rozsah ---1 až 1, zobrazí se P/S chybové hlášeníč. 111.SMísto proměnné #j je možno použít konstantu.SZadejte délku dvou stran oddělené lomítkem (/).SRozsah řešen...

 • Page 285

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02261Pokud absolutní hodnota čísla, které je výsledkem operace s číslem,bude větší než absolutní hodnota původního čísla, taková operace senazývá zaokrouhlení na celé číslo nahoru. Obráceně,když absolutníhodnota čísla, ...

 • Page 286

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02262Při vykonávání operací může dojít k chybám.Tabulka 15.3 (b) Chyby vzniklé při operacíchOperacePrůměrnáchybaMaximálníchybaTyp chybya= b*c1.55×10---104.66×10---10a= b / c4.66×10---101.88×10---91.24×10---93.73×10---9a= b + ...

 • Page 287

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02263SDejtetaképozor na chyby z podmíněných výrazů používajícíchEQ,NE, GE,GT, LE,aLT.Příklad:IF [#1 EQ #2] je ovlivněno chybami v #1 i #2 a pravděpodobněto povede na chybný výsledek rozhodování.Proto místo toho najděte rozdíl ...

 • Page 288

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02264Následující bloky se nazývají příkazy makra:SBloky obsahující aritmetickou nebo logickou operaci (=),SBloky obsahující příkaz řízení (jako GOTO, DO, END),SBloky obsahující povel volání makra (jako volání makra pomocíG65,...

 • Page 289

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02265Tok řízení v programu může být změněn pomocí příkazů GOTO a IF.Používají se třitypyvětvení a opakování operací:Větvení aopakováníPříkaz GOTO (nepodmíněný odskok)Příkaz IF (podmíněné větvení: pokud ..., poto...

 • Page 290

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02266Po IF zadejte podmíněný výraz. IF [<podmíněný výraz>] GOTO n.Pokud podmíněný výraz bude splněný, provede se odskok nasekvenci s číslem n. Pokud zadaná podmínka splněná nebude,vykoná se následující blok.IF [#1GT10]...

 • Page 291

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02267Po WHILE zadejte podmíněný výraz. Dokud bude splněna zadanápodmínka, bude se vykonávat program od DO do END. Pokudzadaná podmínka nebude splněna, vykonávání programu budepokračovat blokem za END.WHILE [podmíněný výraz] DO m ...

 • Page 292

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02268Identifikační čísla (1 až 3) ve smyčce DO---END je možno použítlibovolně krát často. Uvědomte si však, že pokud program budeobsahovat křížící se smyčky opakování (překrývající se rozsahy DO),zobrazíseP/S chybovéhl...

 • Page 293

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02269Ukázka níže uvedeného programu hledá součet čísel 1 až 10.O0001 ;#1=0;#2=1;WHILE[#2 LE 10]DO 1;#1=#1+#2;#2 = #2+1 ;END 1 ;M30;Ukázka programu

 • Page 294

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02270Makroprogram je možno vyvolat některým z následujících způsobů:Volání makraJednoduché volání (G65)Modální volání (G66, G67)Volání makra pomocí G kóduVolání makra pomocí M kóduVolání podprogramu pomocí M kóduVolán...

 • Page 295

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02271Když bude zadáno G65, vyvolá se uživatelské makro zadané naadrese P. Do uživatelského makroprogramu je možno předávat data(argument).G65 P_L_; <specifikace argumentu>P_: Číslo programu, který má být vyvolanýL_: Počet op...

 • Page 296

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02272Zadání argumentu II používá písmena A, B a C každé jednou apísmena I, J a K používá až desetkrát. Zadání argumentu II sepoužívá k předávání hodnot, například trojrozměrné souřadnicejako argument.ABCI1J1K1I2J2K2I3J3#...

 • Page 297

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02273DPro vnořování slouží lokální proměnné s úrovní 0 až 4.DÚroveň hlavního programu je 0.DPři každém vyvolání makra (pomocí G65 nebo G66) se úroveňlokální proměnné zvýší o jedničku. Úrovně lokálníchproměnných ...

 • Page 298

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02274G65 P9100Kk Ff ;ZzWwZ : Hloubka díry (zadání v absolutních souřadnicích)U: Hloubka díry (zadání v inkrementálních souřadnicích)K: Hloubka řezu na jeden cyklusF: Řezný posuvO0002;G50 X100.0 Z200.0 ;G00 X0 Z102.0 S1000 M03 ;G65 P...

 • Page 299

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02275Jakmile bude zadáno G66 pro modální volání, po vykonání blokuzadávajícího pohyb podél os se vyvolá makro. To bude pokračovat,dokud nebude zadáno G67, kterým se modální volání zruší.O0001 ;:G66 P9100 L2 A1.0 B2.0 ;G00 G90 X...

 • Page 300

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02276Tento program vytvoří zápich v zadané poloze.UG66 P9110 Uu Ff ;U: Hloubka zápichu (zadání v inkrementálních souřadnicích)F: Řezný posuv při zapichováníO0003 ;G50 X100.0 Z200.0 ;S1000 M03 ;G66 P9110 U5.0 F0.5 ;G00 X60.0 Z80.0 ;Z...

 • Page 301

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02277Když do parametru zapíšete číslo G kódu používaného pro vyvolánímakroprogramu, makroprogram je možno vyvolat stejnýmzpůsobem jako jednoduché volání (G65).O0001 ;:G81 X10.0 Z---10.0 ;:M30 ;O9010 ;:::N9 M99 ;Parametr č. 6050 = ...

 • Page 302

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02278Když do parametru zapíšete číslo M kódu používaného pro vyvolánímakroprogramu, makroprogram je možno vyvolat stejnýmzpůsobem jako jednoduché volání (G65).O0001 ;:M50A1.0B2.0;:M30 ;O9020 ;:::M99 ;Parametr 6080 = 50Nastavením ...

 • Page 303

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02279Když do parametru zapíšete číslo M kódu používaného pro vyvolánípodprogramu (makroprogramu), makroprogram je možno vyvolatstejným způsobem jako jednoduché volání podprogramu (M98).O0001 ;:M03 ;:M30 ;O9001 ;:::M99 ;Parametr 607...

 • Page 304

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02280Když povolíte, aby podprogramy (makroprogramy) byly volánypomocí T kódu v parametru, makroprogram je pak možno vyvolatvždy, když v programu obrábění bude zadaný T kód.O0001 ;:T0203 ;:M30 ;O9000 ;:::M99 ;Bit 5 (TCS) parametru č. 6...

 • Page 305

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02281Při použití funkce volání podprogramu, který používá M kódy, seměří kumulativní doba používání každého nástroje.DMěří se kumulativní doba používání nástroje 1 až 5. Doba seneměří pro nástroje, které mají č...

 • Page 306

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02282O9001(M03);Makro pro spuštění čítání.....................M01;IF[FIX[#4120/100] EQ 0]GOTO 9;Není zadaný žádný nástroj...IF[FIX[#4120/100] GT 5]GOTO 9;Číslo nástroje je mimo...rozsah#3002=0;Vynuluje časovač........................

 • Page 307

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02283Aby se umožnilo hladké obrábění, CNC systém načte dopředu CNCpříkazy, které se mají vykonat v dalším kroku. Tato operace se nazýváukládání do vyrovnávací paměti. V režimu korekce na poloměršpičky nástroje (G41, G42) ...

 • Page 308

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02284N1 G01 G41 G91 Z100.0 F100 T0101 ;>> : Blok, který se vykonáváV:Bloky načtené do vyrovnávací pamětiVykonáváníNC příkazuVykonávánípříkazu makraVyrovnávací paměťN1N2N3N2 #1=100 ;N3 X100.0 ;N$#2 = 200 ;N5 Z50.0 ;:N4N5N...

 • Page 309

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02285Uživatelské makroprogramy jsou podobné jako podprogramy. Lzeje zaregistrovat a editovat stejným způsobem jako podprogramy.Kapacita pro ukládání je určena celkovou délkou děrné páskypoužívané pro uložení uživatelských maker ...

 • Page 310

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02286Povel volání makra je možno také zadat v režimu MDI. Běhemautomatické operace však nelze přepnout do režimu MDI, aby bylomožno provést volání makroprogramu.V uživatelském makroprogramu nelze hledat číslo sekvence.I když se v...

 • Page 311

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02287Kromě standardních povelů uživatelského makra jsou také kdispozici následující povely makra. Nazývají se povely externíhovýstupu.-- BPRNT-- DPRNT-- POPEN-- PCLOSTyto povely slouží k přenesení proměnných hodnot a znaků na v...

 • Page 312

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02288Příklad)BPRINT [ C** X#100 [3] Z#101 [3] M#10 [0] ]Hodnota proměnné#100 = 0.40596#101 = --1638.4#10 = 12.34LF12 (0000000C)M---1638400 (FFE70000)Z406(00000196)XMezeraCDPRNT [ a #b[c d ] … ]Počet významných desetinných místPočet výz...

 • Page 313

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02289Příklad)DPRNT [ X#2 [53] Z#5 [53] T#30 [20] ]Hodnota proměnné#2=128.47398#5=--91.2#30=123.456(1) Parametr PRT (č. 6001#1) = 0(1) Parametr PRT (č. 6001#1) = 1spspspspspspLFTZ---X91.200128.47423spspLFT23Z---91.200X128.474PCLOS ;Povel PCLOS...

 • Page 314

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02290POZNÁMKA1 Není nutné vždy zadávat společně povel pro otevření(POPEN), povel pro výstup dat (BPRNT, DPRNT) a povel prouzavření (PCLOS). Když bude povel pro otevření zadán nazačátku programu, není nutné ho zadávat znovu s v...

 • Page 315

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02291Když se vykonává program, jiný program může být vyvolaný popříchodu signálu přerušení (UINT) ze stroje. Tato funkce se nazýváfunkce uživatelského makra typu přerušení. Povel přerušenínaprogramujte v následujícím form...

 • Page 316

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02292Přerušení uživatelského makra lze provést pouze během vykonáváníprogramu. Bude povoleno za následujících podmínek.-- Když bude zvolena operace z paměti nebo MDI-- Když STL (kontrolka startu) bude svítit-- Když nebude právě...

 • Page 317

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02293Existují dva typy přerušení uživatelského makra: Přerušení typupodprogramu a přerušení typu makra. Použitý typ přerušení se zvolípomocí MSB (bit 5 parametru 6003).(a) Přerušení typu podprogramuProgram přerušení je vol...

 • Page 318

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02294(i) Když se přivede signál pro přerušení (UINT), okamžitě se zastavívykonávání každého pohybu nebo prodlevy a vykoná se programpřerušení.(ii) Pokud program přerušení bude obsahovat NC příkazy, povel vpřerušeném bloku ...

 • Page 319

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02295Signál přerušení se stane platným po začátku vykonávání bloku,který obsahuje M96 pro povolení přerušení uživatelského makra.Signál bude neúčinný, pokud se začne vykonávat blok obsahujícíM97.Když se bude vykonávat pro...

 • Page 320

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02296Pro signál přerušení uživatelského makra (UINT) existují dvaprincipy: Princip spouštění stavem a princip spouštění hranou. Kdyžpoužijete princip spouštění stavem, signál bude platný ve stavulogické jedničky. Pokud bude po...

 • Page 321

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02297Budete---li se chtít vrátit z přerušení uživatelského makra do programupřerušení, zadejte M99. Pomocí adresy P je také možno zadat sekvenčníčíslo v přerušeném programu. Pokud použijete toto zadání, v programu sebude od j...

 • Page 322

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02298Přerušení uživatelského makra se liší od normálního voláníprogramu. Je vyvolané signálem přerušení (UINT) běhemvykonávání programu. V zásadě jakákoliv změna modální informaceprovedená programem nebude mít vliv na pr...

 • Page 323

  PROGRAMOVÁNÍ15. UŽIVATELSKÉ MAKROB---63834CZ/02299DSouřadnice bodu A je možno načíst pomocí systémovýchproměnných #5001 a výše až do výskytu prvního NC příkazu.DSouřadnice bodu A’ je možno načíst, až když se objeví NC příkazbez vykonání pohybu.DStrojní souřadnic...

 • Page 324

  PROGRAMOVÁNÍ16. ZÁPIS PROGRAMOVATELNÝCHPARAMETRŮ (G10)B---63834CZ/0230016 ZÁPIS PROGRAMOVATELNÝCH PARAMETRŮ (G10)Z programu je možno zadávat hodnoty parametrů.Tato funkcesepoužívá k nastavení dat pro korekci chyby stoupání, když se změníuložení šroubu nebo se změní maxim...

 • Page 325

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0216. ZÁPIS PROGRAMOVATELNÝCHPARAMETRŮ (G10)301G10L50; Nastavení režimu pro zápis parametrůN_R_;Pro jiné parametry než osového typuN_P_R_; Pro parametry osového typuG11;Zrušení režimu zápisu parametrůN_:Parametr č.(4 číslice) nebo poloha korekce č. (0...

 • Page 326

  PROGRAMOVÁNÍ16. ZÁPIS PROGRAMOVATELNÝCHPARAMETRŮ (G10)B---63834CZ/023021. Nastavte bit 2 (SPB) parametru bitového typu č. 3404G10L50;Režim zápisu parametrůN3404 R 00000100 ; Nastavení SBPG11 ;Režim zrušení zápisu parametrů2. Změňte hodnoty pro osu Z (2. osa) a osu C (4. osa) v p...

 • Page 327

  B---63834CZ/0217. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11PROGRAMOVÁNÍ30317 OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTU DĚRNÉPÁSKY ŘADY 10/11Programy ve formátu děrné pásky řady 10/11 je možno zapsat dopaměti pro operaci z paměti nastavením bitu 1 parametru č. 0001.Zápis...

 • Page 328

  17. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11B---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ304Některé adresy, které nelze použít v tomto CNC, je možno použít vespojení s formátem děrné pásky řady 10/11. Rozsah hodnot, které jemožno zadat ve formátu děrné pásky FS10/11, je v z...

 • Page 329

  B---63834CZ/0217. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11PROGRAMOVÁNÍ305G32IP_F_Q_;neboG32IP_E_Q_;I : Kombinace adres osF : Stoupání v podélné oseE : Stoupání v podélné oseQ: Pohled počátečního úhlu pro řezání závituPI když FS10/11 umožňuje, aby obsluha n...

 • Page 330

  17. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11B---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ306M98PffffLffff;P: Číslo podprogramuL: Počet opakováníAdresu L v tomto CNC formátu děrnépásky nelzepoužít, alelze jípoužít ve spojení s formátem děrné pásky řady FS10/11.Rozsah hodnot, ...

 • Page 331

  B---63834CZ/0217. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11PROGRAMOVÁNÍ307Cyklus soustružení čela (cyklus obrábění předního kuželu)G94X_Z_K_F_;K: Délka kuželové části v ose ZCyklus soustružení na vnějším/vnitřním povrchu (cyklus příméhoobrábění)G90X_...

 • Page 332

  17. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11B---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ308Cyklus řezání závitu s vícenásobným opakovánímG76X_Z_I_K_D_F_A_P_Q_;I: Rozdíl poloměrů závituK : Výška vrcholu závitu (poloměr)D : Hloubka prvního řezu (poloměr)A : Úhel špičky ná...

 • Page 333

  B---63834CZ/0217. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11PROGRAMOVÁNÍ309Pokud ve formátu děrné pásky FS10/11 budou zadány následujícíadresy, budou se ignorovat.DI a K pro cyklus hrubovacího obrábění vnějšího/vnitřního povrchu(G71)DI a K pro cyklus hrubovací...

 • Page 334

  17. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11B---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ310Cyklus vrtáníG81X_C_Z_F_L_ ; nebo G82X_C_Z_R_F_L_ ;R : Vzdálenost od výchozí úrovně kboduRP : Doba prodlevy na dně díryF: Řezný posuvL: Počet opakováníCyklus vrtání s odlehčenímG83X_C_Z...

 • Page 335

  B---63834CZ/0217. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11PROGRAMOVÁNÍ311Některé G kódy platí pouze pro tento CNC formát děrné pásky nebopro formát děrné pásky FS10/11. Zadání neplatného G kódu budemít za následek, že se bude generovat P/S chybové hlášen...

 • Page 336

  17. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11B---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ312Poloha R se zadává jako inkrementální hodnota vzdálenosti mezivýchozí úrovní a polohou R. U formátu děrné pásky FS10/11parametr a systém G kódu určují, jestli se k zadání vzdálenosti ...

 • Page 337

  B---63834CZ/0217. OPERACE S PAMĚTÍ PODLE FORMÁTUDĚRNÉ PÁSKY ŘADY 10/11PROGRAMOVÁNÍ313Parametr č. 5114 určuje vůli d pro G83 a G83.1.Vpřípaděřady 0i povely G83 nebo G83.1 nezpůsobí prodlevunástroje. V případě formátu děrné pásky FS10/11 nástroj vykonáprodlevu na dně d...

 • Page 338

  18. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYB---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ31418 FUNKCE ŘÍZENÍ OSY

 • Page 339

  B---63834CZ/0218. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYPROGRAMOVÁNÍ315Polygonální soustružení znamená obrábění polygonálního tvaruotáčením obrobku a nástroje v určitém poměru.ObrobekNástrojObr. 18.1 (a) Polygonální soustruženíObrobekZměnou podmínek obrábění, což jsou poměrotáčení...

 • Page 340

  18. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYB---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ316Rotace nástroje pro polygonální soustružení je řízena osou řízenouCNC systémem. Tato rotační osa nástroje se v následujícím popisunazývá osa Y.Osa Y je řízena povelem G51.2, takže rychlost otáčení obrobkunamontovaného...

 • Page 341

  B---63834CZ/0218. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYPROGRAMOVÁNÍ317Princip polygonálního soustružení je následující. V následujícímobrázku jsou poloměry nástroje a obrobku označené jako A a B aúhlové rychlosti nástroje a obrobku jako a a b. Předpokládá se, žepočátek kartézských sou...

 • Page 342

  18. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYB---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ318Potom předpokládejme případ, kdy dva nástroje budou nastaveny dosymetrických poloh 180°. Pomocí těchto nástrojů je možno obrobitčtverec, jak je vidět z následujícího obrázku.Pokud budou tři nástroje nastavené do poloh po ...

 • Page 343

  B---63834CZ/0218. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYPROGRAMOVÁNÍ319VÝSTRAHA1 Pokud proces řezání závitu bude prováděnběhem synchronní operace, počáteční bod budenestálý.Když budete řezat závit, zrušte synchronizaci vykonáním povelu G50.2.2 Následující signály budou buď platné nebo ...

 • Page 344

  18. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYB---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ320Tato funkce zabrání tomu, aby došlo k překročení souřadnic rotačníosy. Funkce překročení bude aktivní nastavením bitu 0 parametru1008 na 1.Vpřípadě inkrementálního povelu se nástroj přemístí o úhel zadanývpovelu. V p...

 • Page 345

  B---63834CZ/0218. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYPROGRAMOVÁNÍ321Jednoduchá funkce řízení synchronizace umožňuje přepínání mezisynchronními a normálními operacemi ve dvou zadaných osáchpodle vstupního signálu ze stroje.Ustrojů se dvěma nožovými držáky, které je možno ovládat nezá...

 • Page 346

  18. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYB---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ3222 Podle povelu Yyyyy naprogramovaného pro podřízenou osu sevykoná pohyb v ose Y jako v normálním režimu.3 Podle povelu Xxxxx Yyyyy se v osách X a Y provedou současnépohyby jako v normálním režimu. Automatické i ruční operace j...

 • Page 347

  B---63834CZ/0218. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYPROGRAMOVÁNÍ323Když rotační osa bude s kolmou osou svírat jiný úhel než 90°,funkceřízení rotační osy bude řídit vzdálenost, která se má urazit v každéose podle úhlu sklonu. V případě funkce řízení normální úhlové osyse bude v...

 • Page 348

  18. FUNKCE ŘÍZENÍ OSYB---63834CZ/02PROGRAMOVÁNÍ324Vsouřadném systému stroje se zobrazuje strojní poloha, kde sevykonává okamžitý pohyb podle úhlu sklonu. Když se však provedepřevod palcové/metrické míry, zobrazuje se poloha, která obsahujepřevod palcové/metrické míry podl...

 • Page 349

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0219. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHU32519 FUNKCE ZÁPISU DAT PRO PŘEDLOHUTato funkce umožňuje uživateli provádět programování jednodušeodečtením dat (dat předlohy) z výkresu a zadáním číselných hodnotzMDI panelu.Tím se eliminuje nutnost používat pro...

 • Page 350

  PROGRAMOVÁNÍ19. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHUB---63834CZ/02326Stisknutím tlačítkaa[MENU]se zobrazí na následujícíobrazovce menu předlohy.1.DIRA PRO SROUB2.SIT3.UHEL PRIMKY4.ZAVITOVANI5.VRTANI6.VYVRTAVANI7.KAPSA8.ODLEH9.ZKUSEBNI PREDLOHA10.ZPETMENU : PREDLOHA DIRYO0000 N00000>_MDI *...

 • Page 351

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0219. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHU327Název menu: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9C10 C11 C12C1,C2, ,C12 : Znaky v názvumenu(12 znaků)MakroinstrukceG65 H90 Pp Qq Rr Ii Jj Kk:H90: Určuje název menup: Předpokládejme, že a1 a a2 jsou kódy znaků C1 a C2. Pak,PffffffKó...

 • Page 352

  PROGRAMOVÁNÍ19. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHUB---63834CZ/02328Název předlohy: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9C10C1, C2, ,C10:Znaky v názvu předlohy (10 znaků)MakroinstrukceG65 H91 Pn Qq Rr Ii Jj Kk ;H91: Určuje název menun: Určuje číslo menu názvu předlohyn=1až10q: Předpokládejme, ...

 • Page 353

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0219. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHU329Uživatelská makra pro název menu a názvy předlohy díry.1.DIRA PRO SROUB2.SIT3.UHEL PRIMKY4.ZAVITOVANI5.VRTANI6.VYVRTAVANI7.KAPSA8.ODLEH9.ZKUSEBNI PREDLOHA10.ZPETMENU : PREDLOHA DIRYO0000 N00000>_MDI **** *** *** 16:05:59[ ...

 • Page 354

  PROGRAMOVÁNÍ19. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHUB---63834CZ/02330Když bude zvoleno menu předlohy, zobrazí se potřebná datapředlohy.Č.NAZEVDATAKOMENT500 NASTROJ0.000501 STANDARD X0.000 *DIRA PRO SROUB502 STANDARD Y0.000 KRUZNICE*503 POLOMER0.000 NASTAV. PREDLOHY504 S. UHEL0.000 DATA TO VAR...

 • Page 355

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0219. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHU331Název menu: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9C10C11C12C1 ,C2,…, C12 : Znaky v názvumenu(12 znaků)MakroinstrukceG65 H92 Pn Qq Rr Ii Jj Kk;H92 : Zadává název předlohy. p: Předpokládejme, že a1 aa2 jsoukódy zanků C1 aC2.Pakp=a1...

 • Page 356

  PROGRAMOVÁNÍ19. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHUB---63834CZ/02332Jeden řádek komentáře: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12C1, C2,…,C12 : Řetězec znaků na jednom řádku komentáře(12 znaků)MakroinstrukceG65 H94 Pn Qq Rr Ii Jj Kk;H94 : Určuje komentářp: Předpokládejme, že a1 ...

 • Page 357

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0219. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHU333Makroinstrukce pro popis názvu parametru, názvu proměnné akomentáře.Č.NAZEVDATAKOMENT500 NASTROJ0.000501 STANDARD X0.000 *DIRA PRO SROUB502 STANDARD Y0.000 KRUZNICE*503 RADIUS0.000 NASTAV. PREDLOHY504 S. UHEL0.000 DATA TO VA...

 • Page 358

  PROGRAMOVÁNÍ19. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHUB---63834CZ/02334Tabulka 19.3 (a) Znaky a kódy používané pro funkci zápisudat předlohyZnakKódKomentář ZnakKódKomentářA0656054B0667055C0678056D0689057E069032MezeraF070!033VykřičníkG071”034UvozovkyH072#035Znaménko dvojkřížkuI073$...

 • Page 359

  PROGRAMOVÁNÍB---63834CZ/0219. FUNKCE ZÁPISU DATPRO PŘEDLOHU335Tabulka 19.3 (b) Počet podprogramů použitých ve funkci zápisu dat předlohyČíslopodprogramuFunkceO9500Určuje znakový řetězec zobrazený v menu dat předlohyO9501Určuje znakový řetězec dat předlohy odpovídající p...

 • Page 360

 • Page 361

  III. OBSLUHA

 • Page 362

 • Page 363

  OBSLUHAB---63834CZ/021. OBECNĚ3391 OBECNĚ

 • Page 364

  OBSLUHA1. OBECNĚB---63834CZ/02340CNC obráběcí stroj má polohu používanou pro určení polohy stroje.Této poloze se říká referenční poloha, ve které dochází k výměněnástroje nebo k nastavení souřadnic. Po zapnutí napájení nástrojzpravidla vykoná pohyb do referenční pol...

 • Page 365

  OBSLUHAB---63834CZ/021. OBECNĚ341Pomocí tlačítek a vypínačů na strojním panelu nebo ručnímkolečkem lze nástroj posouvat podél všech os.NástrojStrojní panelRuční kolečkoObrobekObr. 1.1 (b) Posun nástroje ruční operacíNástrojem lze pohybovat následujícími způsoby:(i) Pos...

 • Page 366

  OBSLUHA1. OBECNĚB---63834CZ/02342V automatickém režimu pracuje stroj podle vytvořeného programu.Přitomto režimu se používápaměť,operace MDIaDNC.(Viz kapitola III---4).ProgramNástroj01000 ;M_S_T ;G92_X_ ;G00... ;G01...... ;....Obr.1.2 (a) Pohyb nástroje při naprogramováníKdyž se ...

 • Page 367

  OBSLUHAB---63834CZ/021. OBECNĚ343Vyberte program používaný pro daný obrobek. Zpravidla bývápřipraven jeden program pro jeden obrobek. Pokud jsou v pamětinačteny dva nebo více programů,vyberte potřebný program podlečísla programu (kapitola III---9.3).M30--- --- --- --- ------Čísl...

 • Page 368

  OBSLUHA1. OBECNĚB---63834CZ/02344Během automatického režimu lze otáčením ručního kolečka potlačitautomatický pohyb nástroje.Brusný kotouč(nástroj)Hloubka řezu přiručním posuvuHloubka řezu danáprogramemObrobekObr. 1.3 (c) Přerušení automatického režimu ručním kolečkem...

 • Page 369

  OBSLUHAB---63834CZ/021. OBECNĚ345Před zahájením obrábění je možno provést ověření automatickéhoběhu. Tak lze zkontrolovat, zda bude stroj podle vytvořenéhoprogramu pracovat požadovaným způsobem. Tuto kontrolu lzeprovést buď přiskutečném chodu stroje nebo zobrazením změnp...

 • Page 370

  OBSLUHA1. OBECNĚB---63834CZ/02346Po stisknutí tlačítka pro spuštění cyklu provede nástroj jednu operacia potom se zastaví. Dalším stisknutím tlačítka pro spuštění cykluprovede nástroj následující operaci a opět se zastaví. Tímtozpůsobem se program kontroluje (viz kapitola...

 • Page 371

  OBSLUHAB---63834CZ/021. OBECNĚ347Jakmilesevytvořený program načte do paměti, lze jej opravovatnebo upravovat z MDI panelu (viz kapitola III---9).Tuto operaci lze provádět pomocí funkce pro ukládání/editaci partprogramu.Zapsání programu do pamětiCNCOpravy a úpravy programuČtečka d...

 • Page 372

  OBSLUHA1. OBECNĚB---63834CZ/02348Obsluha může zobrazit nebo změnit hodnoty uložené ve vnitřnípaměti CNC systému pomocí tlačítek a obrazovky MDI(Viz III---11).Nastavení datMDIZobrazení datTlačítka naobrazovcePaměť jednotky CNCObr. 1.6 (a) Zobrazení a nastavení datKorekce nást...

 • Page 373

  OBSLUHAB---63834CZ/021. OBECNĚ349Hodnota korekcenástrojeHodnota korekce nástrojeObrobekNástrojObr. 1.6 (c) Hodnota korekceVedle parametrů existují data, která jsou během operace zadávánaobsluhou. Tato data způsobí změnu charakteristik stroje.Nastavit lze například dále uvedená da...

 • Page 374

  OBSLUHA1. OBECNĚB---63834CZ/02350Funkce CNC systému jsou univerzální aby mohly zpracovatcharakteristiky různých obráběcích strojů.V CNC systému lze například zadat následující:⋅ Velikost rychloposuvu v každé ose⋅ Druh inkrementálního systému je odvozen od metrického nebo...

 • Page 375

  OBSLUHAB---63834CZ/021. OBECNĚ351Obsah programu, který je právě aktivní, se zobrazuje na obrazovce.Kromě toho se zde ještě zobrazují programy, které následují v časovéposloupnosti, a seznam programů.(Viz kapitola III---11.2.1)PROGRAMMEM STOP *** ***13 : 18 : 14O1100 N00005>_PRGR...

 • Page 376

  OBSLUHA1. OBECNĚB---63834CZ/02352Skutečná poloha nástroje je zobrazena společně shodnotamisouřadnic. Zobrazit lze rovněž vzdálenost mezi skutečnou a cílovoupolohou. (Viz část III---11.1 až 11.1.3)XxSouřadný systém obrobkuZzMEM *** *** *** 19:47:45[ABS ] [ REL ] [ VSECHN ] [] [ (...

 • Page 377

  OBSLUHAB---63834CZ/021. OBECNĚ353Na obrazovcesezobrazí dvatypyúdajů odobě běhu a počtu součástí(viz kapitola lll---11.4.9).MEM STRT *** FIN20:22:23[ABS ] [ REL ] [ VSECHN ] [] [ (PROVOZ) ]SKUECNA POLOHA (ABSOLUT.)O0003 N00003CITAC DILU 18DOBA BEHU 0H16MDOBA CYKLU 0H 1M0SX150.000Z100.000...

 • Page 378

  OBSLUHA1. OBECNĚB---63834CZ/02354Programy, hodnoty korekcí, parametry atd. načtené do paměti CNCsystému lze uložit zápisem na děrnou pásku, kazetu nebo na disketu.Jakmile jsou data uložena na některém z uvedených médií, lze jekdykoli opětnačíst do paměti CNC systémuPaměťPro...

 • Page 379

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY3552 OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYMezi ovládací prostředky patří nastavovací a zobrazovací jednotkapřipojená k CNC systému, dále strojní panel a vnějšívstupní/výstupní zařízení jako je Handy File.

 • Page 380

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02356Nastavovací a zobrazovací jednotka je vyobrazena v oddílech 2.1.1 až2.1.5 v části III.9″ monochromatická CRT/MDI jednotkaIII---2.1.1............7.2″ monochromatická/8.4″ barevná LCD/MDI jednotka III---2.1.210.4″ barevný LCD panelI...

 • Page 381

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY3572.1.19I MonochromatickáCRT/MDI jednotka2.1.27.2″ Monochromatická/8.4″ barevná LCD/MDI jednotka

 • Page 382

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02358Adresová/číslicová tlačítkaFunkční tlačítkaKurzorová tlačítkaTlačítka pro změnu stránkyTlačítko SHIFTTlačítko pro zrušeníTlačítko INPUTTlačítka pro editováníTlačítko HELPTlačítko RESET2.1.310.4″ Barevný LCD panel...

 • Page 383

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY359PřeřaďovačTlačítka pro změnustránkyKurzorová tlačítkaFunkční tlačítkaTlačítko pro zápisTlačítko CAN(Zrušit)Tlačítka pro editováníAdresová/číslicová tlačítkaTlačítko resetTlačítkonápovědy2.1.5Samostatná jednotka...

 • Page 384

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02360Tabulka 2.2 Význam tlačítek na klávesnici MDIČísloNázevVýklad1Tlačítko RESETStisknutím tohoto tlačítka se provádí reset CNC systému, zrušení alarmu, atd.2Tlačítko HELPStisknutím tohoto tlačítka se zobrazí postup pro obsluhu ...

 • Page 385

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY361Tabulka 2.2 Význam tlačítek na klávesnici MDIČísloVýkladNázev10Kurzorová tlačítkaKurzorová tlačítka jsou čtyři.: Tímto tlačítkem se kurzor posouvá doprava nebo dopředu.směrem vpřed. Kurzor se posunuje vpřed po malých úsec...

 • Page 386

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02362Funkční tlačítka se používají pro volbu typu obrazovky (funkce),která se má zobrazit. Stisknutí softwarového tlačítka (softwarovétlačítko pro volbu sekce) bezprostředně po stisknutí funkčníhotlačítka umožňuje volbu obrazovk...

 • Page 387

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY363Funkční tlačítka se používají pro volbu typu obrazovky, která se mázobrazit. Panel MDI obsahuje dále uvedená funkční tlačítka:Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazíobrazovka polohy.Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazíobrazovk...

 • Page 388

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02364Chcete---li zobrazit více podrobností, stiskněte funkční tlačítko anásledně softwarové tlačítko. Softwarová tlačítka se také používajípro aktuální operace.Následující obrázek ukazuje, jak se softwarová tlačítka budou mě...

 • Page 389

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY365Obrazovka monitoru[(PROVOZ)][PTSPRE][PROVED][RUNPRE][PROVED][ABS]Obrazovka absolutních souřadnic[(PROVOZ)][REL](Osa nebo číslovka)[PUVODN][PREDVOL][PR.VSE](Název osy)[PROVED][PTSPRE][PROVED][RUNPRE][PROVED][VSE][(PROVOZ)][PTSPRE][PROVED][RUNPR...

 • Page 390

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02366[PROVED][ABS][(PROVOZ)][EDIT.P][O SRH][PRGRM]Obrazovka programuZměna softwarového tlačítka vyvolaná funkčním tlačítkemvrežimuMEM[HLED.N][PREVIN]Viz “Když je stisknuté softwarové tlačítko [EDIT.P]”[(PROVOZ)][KONTR.]Obrazovka pro k...

 • Page 391

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY367[FL.SDL][PRGRM]Obrazovka adresářesouborů[(PROVOZ)][ADRSAR][ZVOLIT][PROVED](Č.souboru )[F SET]Obrazovka časového plánu operací[(PROVOZ)][PLAN][SMAZ](Data časového plánu)[PRERUS.][PROVED][VSTUP]Návrat na (1) (Obrazovka programu)(2)2/2

 • Page 392

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/023681/2[(PROVOZ)][EDIT.P](Číslo O)[HLED O][PRGRM]Obrazovka programu(Adresa)[SRH↓][PREVIN](Adresa)[SRH↑][HLED.D][PRERUS.](Číslo N)[PROVED][VST.DAT][RETEZ][STOP][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][STOP][PRERUS.][PROVED][VYMAZAT][PRERUS.][PROVED][EX---EDT...

 • Page 393

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY369[(PROVOZ)][EDIT.P](Číslo O)[HLED O][LIB]Obrazovka adresářeprogramů[VST.DAT][RETEZ][STOP][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][STOP][PRERUS.][PROVED](1)(Číslo O)(Číslo O)[HLED.D][PRERUS.][PROVED][VST.DAT][STOP][PRERUS.][VYST.DAT][VOL.D.][VOL.D.][PROV...

 • Page 394

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02370[(PROVOZ)][EDIT.P][PRGRM]Obrazovka programuZměna softwarového tlačítka vyvolaná funkčním tlačítkemvrežimuMDIOBRAZOVKA PROGRAMU[(PROVOZ)][EDIT.P][MDI]Obrazovka pro zápis programu(Adresa)(Adresa)[SRH↓][SRH↑]Obrazovka aktuálního bloku...

 • Page 395

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY371[(PROVOZ)][EDIT.P][PRGRM]Obrazovka programuZměna softwarového tlačítka vyvolaná funkčním tlačítkemv režimu HNDL, JOG nebo REFOBRAZOVKA PROGRAMUObrazovka aktuálního bloku[(PROVOZ)][EDIT.P][AKTUAL]Obrazovka následujícího bloku[(PROVOZ)...

 • Page 396

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/023721/2[(PROVOZ)][BG---END](Číslo O)[HLED O][PRGRM]Obrazovka programu(Adresa)[SRH↓][PREVIN](Adresa)[SRH↑][HLED.D][PRERUS.](Číslo N)[PROVED][VST.DAT][RETEZ][STOP][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][STOP][PRERUS.][PROVED][VYMAZAT][PRERUS.][PROVED][EX---E...

 • Page 397

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY373[(PROVOZ)][EDIT.P](Číslo O)[HLED O][KNIH.]Obrazovka adresářeprogramů[VST.DAT][RETEZ][STOP][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][STOP][PRERUS.][PROVED](1)(Číslo O)(Číslo O)[HLED.D][PRERUS.][PROVED][VST.DAT][STOP][PRERUS.][VYST.DAT][VOL.D.][VOL.D.][PR...

 • Page 398

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02374[(PROVOZ)][KOREKCE]Obrazovka korekce nástrojeZměna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkem(Číslo)(Název osy)(Číslice)(Číslice)[HL.CIS][VKL.---C][+VSTUP][VSTUP][(PROVOZ)][NASTAV]Obrazovka nastavení(Číslice)(Číslice)[HL...

 • Page 399

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY375[OPR]Obrazovka softwarového strojního panelu[(PROVOZ)][ZIV.N.]Obrazovka pro nastavení správy životnosti nástroje(Číslice)[HL.CIS][VSTUP](Číslo)[PRERUS.][PROVED][SMAZ](1)2/2[(PROVOZ)][OFST.2]Obrazovka osy Y korekce nástroje(Číslo)(Náze...

 • Page 400

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02376Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkem[(PROVOZ)][PARAM]Obrazovka parametrů(Číslice)(Číslice)[HL.CIS][+VSTUP][VSTUP][ZAP:1][VYP:0](Číslo)[VST.DAT][PRERUS.][PROVED][VYST.DAT][(PROVOZ)][DGNOS]Obrazovka diagnostiky[HL.CI...

 • Page 401

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY377[W.DGNS]Obrazovka diagnostiky křivky(1)[PA.OSC][W.GRPH][STSRT][CAS→][←CAS][H---DVOJ][H---POL][STSRT][CH---1↑][V---DVOJ][V---HALF][CH---1↓][STSRT][CH---2↑][V---DVOJ][V---HALF][CH---2↓]2/2[(PROVOZ)][SV.PRM]Obrazovka parametrů servopohon...

 • Page 402

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02378Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkem[ALARM]Obrazovka alarmu[MSG]Obrazovka hlášení[HISTRY]Obrazovka přehledu alarmů[(PROVOZ)][SMAZ]OBRAZOVKA HLÁŠENÍ[ALAM]Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačít...

 • Page 403

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY379Změna softwarového tlačítkavyvolaná funkčním tlačítkemOBRAZOVKA GRAFIKYGrafika dráhy nástroje[(PROVOZ)][G.PRM]Grafika dráhy nástroje[GRAFIK][VYMAZ][(PROVOZ)][ZVETS.][(PROVOZ)][NORMAL][ACT][NAH/DO]Režim 0Změna softwarového tlačítka...

 • Page 404

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02380Po stisknutí adresového a numerického tlačítka se znak odpovídajícítomuto tlačítku zapíše do vstupní vyrovnávací paměti klávesnice.Obsah vyrovnávací paměti klávesnice se zobrazí v dolní částiobrazovky.Aby bylo jednoznačně...

 • Page 405

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY381Po zadání znaku nebo číslice z MDI panelu a stisknutí tlačítka nebosoftwarového tlačítkase provede kontrola dat. V případě chybyvstupních dat nebo nesprávné operace se ve stavovém řádku displejezobrazí blikající výstražné h...

 • Page 406

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02382Na 10.4″ LCD/MDI je 12 softwarových tlačítek. Jak je znázorněnona následujícím obrázku, na pravé straně je 5 softwarových tlačítek.Ta zcelavlevo avpravo majístejnou funkci jako na 9″CRT/7,2″LCD/8,4LCD displeji, zatímco 5tlač...

 • Page 407

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY383Jako externí vstupní/výstupní zařízení je k dispozici Handy File.Podrobnosti o zařízení jsou uvedeny v odpovídajících příručkáchuvedených dále.Tabulka 2.4 Vnější vstupní/výstupní zařízeníNázev zařízeníPoužitíMax.pa...

 • Page 408

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02384Před použitím vnějšího vstupního/výstupního zařízení je nutnonastavit parametry následujícím způsobem.CNCHLAVNÍ DESKA CPUKanál 1Kanál 2JD36AJD36BRS---232CRS---232CČtečka/děrovačČtečka/děrovačI/O KANÁL=0neboI/O KANÁL=1I/...

 • Page 409

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY385HandyFilejevícefunkční disketové vstupní/výstupní zařízení sjednoduchou obsluhou, navržené pro vybavení FA. Pomocí zařízeníHandy File ovládaného buď přímo nebo dálkově z jednotky, ke kteréje zařízení Handy File připojen...

 • Page 410

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02386Postup při zapnutí napájení1 Ověřte, zda je obráběcí stroj CNC v normálním stavu.(Zkontrolujte například, zda je předníizadní kryt zavřený.)2 Zapněte napájení postupem, který je uveden v uživatelsképříručce dodané výrob...

 • Page 411

  OBSLUHAB---63834CZ/022. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKY387Jestliže se objeví závada hardwaru nebo chyba v instalaci, zobrazísystém jednu z následujících typů obrazovek a potom se zastaví.Na obrazovce jsou uvedeny např. informace o typu desekinstalovaných v každé pozici. Tyto informace a stav...

 • Page 412

  OBSLUHA2. OVLÁDACÍ PROSTŘEDKYB---63834CZ/02388D6A1 --- 01SLOT 01 (3046) : ENDSLOT 02 (3050) :Prázdný znak:Nastavení je neúplnéID moduluČíslo poziceKONEC:Nastavení dokončenoD6A1 --- 01 Software pro řízení CNCsystémuOMM : yyyy---yyPMC : zzzz---zzPořadí makra/makrokompilátorPMCKon...

 • Page 413

  OBSLUHAB---63834CZ/023. RUČNÍ REŽIM3893 RUČNÍ REŽIMVRUČNÍM REŽIMU existuje pĕt následujících druhů operací :3.1 Ruční nájezd do referenční polohy3.2 Posuv v jogu3.3 Inkrementální posuv3.4 Posuv ručním kolečkem3.5 Zapnutí a vypnutí absolutního ručního režimu

 • Page 414

  OBSLUHA3. RUČNÍ REŽIMB---63834CZ/02390Nástroj provede nájezd do referenční polohy následovně:Když přepínač pro nájezd do referenční polohy na strojním panelubude sepnutý, nástroj vykoná v každé ose pohyb ve směru zadanémv parametru ZMI (bit 5 č. 1006). Nástroj se pohybuj...

 • Page 415

  OBSLUHAB---63834CZ/023. RUČNÍ REŽIM391Souřadný systém je automaticky definován při provedení ručníhonájezdu do referenční polohy.Když v posunutí nulového bodu obrobku bude nastaveno α a γ,souřadný systém obrobku bude definován tak, že referenční bod nadržáku nástroje ...

 • Page 416

  OBSLUHA3. RUČNÍ REŽIMB---63834CZ/02392V režimu JOG se stisknutím tlačítka pro volbu osy a směru posuvuna strojním panelu bude nástroj plynule pohybovat podél zvolené osyavezvolenémsměru.Rychlost posuvu v jogu je určena parametrem (č. 1423)Rychlost posuvu v jogu lze nastavit volič...

 • Page 417

  OBSLUHAB---63834CZ/023. RUČNÍ REŽIM393V závislosti na nastavení JRV (bit 4 parametru č. 1402) se posuv vjogu změní na ruční posuv na otáčku.Vručním posuvu na otáčku se provede posuv v jogu rychlostí posuvurovnající se velikosti posuvu na otáčku (která je určena vynásobení...

 • Page 418

  OBSLUHA3. RUČNÍ REŽIMB---63834CZ/02394V inkrementálním režimu (INC) se stisknutím tlačítka pro volbu osyasměru posuvu na strojním panelu nástrojposune o jeden krok podélzvolenéosy avezvolenémsměru. Minimální vzdálenost pohybunástroje je nejmenší vstupní inkrement. Každý k...

 • Page 419

  OBSLUHAB---63834CZ/023. RUČNÍ REŽIM395Vrežimuručního kolečka lze nástrojem kdykoli pohybovat otáčenímručního kolečka (MPG) na strojním panelu. Pomocí tlačítek provolbu osy připosuvu ručním kolečkem zvolte osu, podél které se mánástroj pohybovat.Minimální vzdálenost, o...

 • Page 420

  OBSLUHA3. RUČNÍ REŽIMB---63834CZ/02396Použití ručního kolečka v režimu JOG se aktivuje nebo deaktivujeparametrem JHD (bit 0 parametru č. 7100).Když je parametr JHD ( bit 0 parametru č. 7100) nastaven nahodnotu 1, je aktivní posuv ručním kolečkem a inkrementální posuv.Použití r...

 • Page 421

  OBSLUHAB---63834CZ/023. RUČNÍ REŽIM397Použít lze ruční kolečka až pro dvě osy. Pohyb v obou osách můžeprobíhat současně.VÝSTRAHARychlým otáčením ručního kolečka přivelkém zvětšení(např. 100x) dochází k příliš rychlému pohybu nástroje.Rychlost posuvu je omezena...

 • Page 422

  OBSLUHA3. RUČNÍ REŽIMB---63834CZ/02398Zapnutím resp. vypnutím vypínačeručního pohybu v absolutníchsouřadnicích na strojním panelu lze zvolit, zda bude velikost dráhynástroje v ručním režimu přičítána k souřadnicím či nikoli. Když jevypínač zapnutý, bude se velikost dr...

 • Page 423

  OBSLUHAB---63834CZ/023. RUČNÍ REŽIM399V následující ukázce programu je předveden vztah mezi ručníoperací a souřadnicemi při zapnutém nebo vypnutém vypínačiabso-lutních souřadnic.G01G90X200.0Z150.0X100.0Z100.0F010X300.0Z200.0;(1);(2);(3)V následujících obrázcích jsou použi...

 • Page 424

  OBSLUHA3. RUČNÍ REŽIMB---63834CZ/02400Souřadnice, když je během provádění bloku (2) stisknuto tlačítko prozastavení posuvu, provádí se ruční operace (osa X + 75,0), řídícíjednotka je resetována tlačítkem RESET a blok (2) je znovu načten.(275.0 , 300.0)(200.0 , 150.0)(200.0...

 • Page 425

  OBSLUHAB---63834CZ/023. RUČNÍ REŽIM401Vypínač je zapnutý během korekce na poloměršpičky nástrojeNásleduje popis činnosti stroje po návratu do automatického režimunásledujícím po ručním přerušení se zapnutým vypínačem běhemprovádění programu s absolutními povely v r...

 • Page 426

  OBSLUHA3. RUČNÍ REŽIMB---63834CZ/02402Ruční operace během zaoblováníVtomto příkladu je ruční operace prováděna během zaoblování.VA2’,VB1’ aVB2’ jsou vektory posunuté paralelně kVA2,VB1 aVB2ovelikost ručního pohybu. Nové vektory jsou vypočteny z VC1 aVC2.Potom je pro b...

 • Page 427

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM4034 AUTOMATICKÝ REŽIMProvozu CNC obráběcího stroje podle vytvořeného programu setaké říká automatický režim.V této kapitole jsou popsány dále uvedené typy automatickéhorežimu:SOPERACE Z PAMĚTIStroj pracuje podle programu načteného ...

 • Page 428

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02404Programy jsou předem načteny do paměti. Když vyberete některý ztěchto programů a stisknete na strojním panelu tlačítko pro spuštěnícyklu, spustí se automatický režim a kontrolka spuštění cyklu serozsvítí.Když během automatické...

 • Page 429

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM405Po spuštění operace z paměti se provedou následující akce:(1)Ze zadaného programu je přečten povel pro jeden blok.(2)Provede se dekódování povelu pro jeden blok.(3)Spustísevykonánípovelu.(4)Přečte se povel v následujícím bloku.(5)...

 • Page 430

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02406Soubor (podprogram) na externím vstupním/výstupním zařízení,jako je kazetová jednotka, může být volán a spuštěnběhem operacezpaměti. Podrobnosti viz kapitola III---4.5.Volání podprogramuuloženého na vnějšímvstupním/výstupnímz...

 • Page 431

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM407VrežimuMDI lze vytvořit program sestávající až z 10 řádků vestejném formátu, jako normální programy a spustit jej z MDI panelu.Operace MDI se používají pro jednoduché testování.Následující postup je uveden jako příklad. Skuteč...

 • Page 432

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02408Když je zpracován konec programu (M02, M30) nebo ER(%),připravený program se automaticky smaže a operace skončí.Povelem M99 se řízení vrátí na záhlaví připravenéhoprogramu.O0001 N00003MDI**** *** ***12: 42 : 39PRGRMAKTUALDALSI(PROVOZ)P...

 • Page 433

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM409DKdyž se provádí editování v pozadí.DKdyž byla stisknuta tlačítkaO a.DPo resetu, když je bit 7 (MCL) parametru č. 3203 nastaven nahodnotu 1.Po dokončení editace během zastavení operace MDI se programspustí od aktuální pozice kurzoru....

 • Page 434

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02410Tato funkce určuje číslo sekvence nebo číslo bloku, odkud má býtproveden restart po zlomení nástroje nebo když je obrábění znovuspuštěno po delší přestávce a restartuje se operací obrábění v tomtobloku. Může být rovněž pou...

 • Page 435

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM411Postup pro restart programu zadáním čísla sekvence1 Vyjměte nástroj a nahraďte jej novým. Pokud je třeba, změňtekorekci. (Pokračujte 2. krokem.)1 Po zapnutí napájení nebo zrušení nouzového zastavení proveďtevšechny nutné operace ...

 • Page 436

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/024125 Provedesevyhledání čísla bloku a na monitoru se zobrazíobrazovka pro restart programu.RESTART PROGRAMUCILOVA POLOHAX.57. 096Z 56. 943DELKA DRAHY1 X 1. 4592 Z 7. 320M1 2121212121 **************** ********T ******** ********S *****O0002 N00100S 0...

 • Page 437

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM413Postup pro restart programu zadáním čísla bloku1 Vyjměte nástroj a nahraďte jej novým. Pokud je třeba, změňtekorekci. (Pokračujte 2. krokem.)1 Po zapnutí napájení nebo zrušení nouzového zastavení proveďtevšechny nutné operace vč...

 • Page 438

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02414Souřadnice a velikost dráhy pro restart programu lze zobrazit ažpro čtyři osy. (Na obrazovce pro restart programu se zobrazípouze data os řízených CNC systémem.)M: Čtrnáct posledně zadaných M kódůT: Dva posledně zadané T kódyS: Posl...

 • Page 439

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM415<Příklad 2 >CNC programPočet blokůO 0001 ;G90 G92 X0 Y0 Z0 ;G90 G00 Z100. ;G81 X100. Y0. Z---120. R---80. F50 ;#1 = #1+ 1;#2 = #2+ 1;#3 = #3+ 1;G00X0Z0;M30 ;123444456Makropříkazy nejsou započítávány do bloku.Vdobě, když je vypnuté n...

 • Page 440

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02416Když je během posunu do polohy restartu zapnutý režimjednotlivého bloku, operace se zastaví po každém dokončení pohybuvurčité ose. Když je operace zastavena v režimu jednotlivého bloku,nelze provést přerušení MDI.Během posunu do po...

 • Page 441

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM417VÝSTRAHAJe pravidlem, že za dále uvedených podmínek nelze nástrojvrátit do správné polohy.Dále uvedeným případůmje třeba věnovat mimořádnoupozornost, neboť žádný z nich nevede k alarmu:SProvádí se ruční operace, když je abso...

 • Page 442

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02418Funkce plánování umožňuje obsluze vybrat soubory (programy)uložené na disketě ve vnějším vstupním/výstupním zařízení (HandyFile, kazetová jednotka nebo FA karta) a určit pořadí jejichprovádění a počet opakování (plánování...

 • Page 443

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM419ADRESAR SOUBORUO0001 N00000MEM **** *** ***19 : 14 : 47PRGRM(PROVOZ)AKTUAL. VOLBA: PLANČ.NAZ. SOUBORU(METR) VOL0000 PLAN0001 PARAMETR58.50002 VSECHNY PROGR.11.00003 O00011.90004 O00021.90005 O00101.90006 O00201.90007 O00401.90008 O00501.9PLANObrazovk...

 • Page 444

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02420F0007 N00000RMT **** *** ***13 : 27 : 54ADREAAR SOUBORUAKTUAL.VOLBA: O0040PRGRM(PROVOZ)PLANObrazovka č.3[ADRSAR]1 Zobrazte seznam souborů uložených na disketě kazetovéjednotky. Postup pro zobrazení je shodný s kroky 1 a 2 prospuštění progra...

 • Page 445

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM421O0000 N02000RMT **** *** ***10: 10: 40ADRESAR SOUBORUPORADISOUBOR Č.POZAD.OPKAKTU.OPK0100075502000323230300049999156040005SMYC.0050607080910PRGRM(PROVOZ)ADRSARObrazovka č.5PLANNení---li na obrazovce č. 4 zadáno žádné číslo souboru (pole čí...

 • Page 446

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02422Č.alarmu.Popis086Pokus o spuštění souboru, který není uložen na disketě.210Během plánované operace byly provedeny povely M198 aM99, nebo během operace DNC byl proveden povel M198.Alarm

 • Page 447

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM423Funkce volání podprogramu slouží pro volání a provedenípodprogramů, uložených na vnějším vstupním/výstupním zařízení(Handy File, kazetová jednotka, FA karta), v průběhu operace zpaměti.Když je prováděn následující blok pro...

 • Page 448

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02424POZNÁMKA1 Když je v programu, uloženém jako soubor v kazetovéjednotce, proveden povel M198, je vydáno P/S chybovéhlášení (č.210). Kdyžse voláprogram zpaměti CNCsystému a během zpracování programu uloženého nakazetové jednotce se p...

 • Page 449

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM425Pohyb vykonaný ručním kolečkem lze prováděti vautomatickémrežimu, překrytím pohybu.ZXProgramovanáhloubka řezuHloubka řezupřipřerušeníručním kolečkemPoloha nástroje připřerušeníručním kolečkemPoloha nástroje běhemautomatic...

 • Page 450

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02426V následující tabulce je uveden vztah mezi ostatními funkcemi apohybem přiručním přerušení.DisplejVztahZamknutí strojeZamknutístrojejeúčinné. Nástroj se nepohybuje, ikdyž je tento signál zapnutý.BlokováníBlokování je účinné. ...

 • Page 451

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM427(c) RELATIVNI :Poloha vzhledem souřadném systémuTyto hodnoty nemají žádný účinek na délku dráhy danoupřerušením ručním kolečkem.(d) DELKA DRAHY :Zbývající délka dráhy v aktuálním bloku nemá žádný vliv na délkudráhy danou ...

 • Page 452

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02428Funkci zrcadlového zobrazování lze během automatického režimupoužít pro pohyb podél některé osy. Chcete---li tuto funkci používat,zapněte na strojním panelu vypínač zrcadlového zobrazení neboaktivujte zrcadlové zobrazení v režimu...

 • Page 453

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM4293 Zadejte některý automatický režim (operace z paměti neborežim MDI) a potom stisknutím tlačítka pro spuštění cykluspusťte automatický režim.DFunkci zrcadlového zobrazení lze také zapnout nebo vypnoutnastavením bitu 0 (MIRx) v param...

 • Page 454

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02430Vpřípadech, když je např.pohyb nástroje v určité ose běhemautomatického režimu zastaven funkcí zastavení posuvu, takže lzeruční přerušení použít pro výměnu nástroje: Po restartu automatickéoperace vrátí tato funkce nástroj d...

 • Page 455

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM431N1N2N1 Bod AN2N1 Bod AN2Bod BN1 Bod AN2Bod B1. V bloku N1 se obrábí obrobekNástrojBod začátku bloku2. Nástroj je zastaven stisknutím tlačítka zastavení posuvuuprostřed bloku N1 (bod A).3. Po ručním odsunutí nástroje do bodu B je pohyb n...

 • Page 456

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02432Aktivace automatického režimu v průběhu režimu operací DNC(RMT) umožňuje provádětobrábění (operace DNC), zatímco jeprogram načítán z rozhraní vstupu/výstupu. Je možno označitsoubory (programy) uložené na externích vstupních/v...

 • Page 457

  OBSLUHAB---63834CZ/024. AUTOMATICKÝ REŽIM433PROGRAMN020 X100.0 (DNC-PROG) ;N030 X90.0 ;N040 X80.0 ;N050 X70.0 ;N060 X60.0 ;N070 X50.0 ;N080 X40.0 ;N090 X30.0 ;N100 X20.0 ;N110 X10.0 ;N120 X0.0 ;N130 Z100.0 ;N140 Z90.0 ;N150 Z80.0 ;N160 Z70.0 ;N170 Z60.0 ;+N180 Z50.0 ;N190 Z40.0 ;N200 Z30.0 ;N21...

 • Page 458

  OBSLUHA4. AUTOMATICKÝ REŽIMB---63834CZ/02434Během operace DNC hlavní program nemůže zadat pevné cykly svícenásobným opakováním (G70 až G78).ČísloHlášeníObsah086VYP. SIGNALU (DR)ZARIZENI PRIPR.Přinačítání dat do paměti pomocí rozhraníčtečky/děrovače došlo k vypnutí ...

 • Page 459

  OBSLUHAB---63834CZ/025. TESTOVÁNÍ4355 TESTOVÁNÍNásledujícífunkcesepoužívají pro ověření správné činnostivytvořeného programu před započetím skutečného obrábění.1. Blokování stroje a blokování pomocné funkce2. Override rychlosti posuvu3. Override rychloposuvu4. Běhn...

 • Page 460

  OBSLUHA5. TESTOVÁNÍB---63834CZ/02436Blokování stroje se používá pro zobrazení změny polohy nástroje bezjeho skutečného pohybu.Existují dva druhy blokování stroje: blokování všech os, kdy jezablokován pohyb podél všech os a blokování určité osy, kdy jezablokován pouze poh...

 • Page 461

  OBSLUHAB---63834CZ/025. TESTOVÁNÍ437Povely M, S a T se v režimu blokování stroje provádějí.Když je v režimu blokování stroje zadán povel G27, G28 nebo G30,akceptuje se, avšak nástroj nenajede do referenční polohy akontrolka nájezdu do referenční polohy se nerozsvítí.Povely M...

 • Page 462

  OBSLUHA5. TESTOVÁNÍB---63834CZ/02438Naprogramovanou rychlost posuvu lze zmenšit nebo zvětšit oprocentní hodnotu (%) nastavenou voličem overridu. Tato funkce sepoužívá pro testování programu.Když je například v programu dána rychlost posuvu 100 mm/min, pooverridu 50% se nástroj bu...

 • Page 463

  OBSLUHAB---63834CZ/025. TESTOVÁNÍ439Při rychloposuvu lze použít 4 stupně overridu (F0, 25%, 50% a100%).Hodnota F0 je nastavena parametrem (č. 1421).Velikost rychloposuvu10 m/minOverride50%5m/minObr. 5.3 Override rychloposuvuPostup pro override rychloposuvuPřepínačem pro override rychlop...

 • Page 464

  OBSLUHA5. TESTOVÁNÍB---63834CZ/02440Nástroj sepohybujerychlostí posuvu určenou parametrem bezohledu na rychlost posuvu danou v programu. Tato funkce se používápro kontrolu pohybu nástroje ve stavu, když je obrobek odstraněnzestroje.NástrojSklíčidloObr. 5.4 BěhnaprázdnoPostup pro b...

 • Page 465

  OBSLUHAB---63834CZ/025. TESTOVÁNÍ441Stisknutím tlačítka jednotlivého bloku se spustí režim jednotlivéhobloku.Když je v režimu jednotlivého bloku stisknuto tlačítko spuštěnícyklu, nástroj se zastaví po provedení jednotlivého bloku vprogramu. Zkontrolujte program v režimu jedn...

 • Page 466

  OBSLUHA5. TESTOVÁNÍB---63834CZ/02442Když jsou zadány povely G28 až G30, je funkce jednotlivého blokuúčinná v mezilehlém bodu.V pevném cyklu jsou tyto body zastavení jednotlivého bloku.lG90(Cyklus vnějšího/vnitřníhosoustružení)1234S1234SCyklus přímého obráběníCyklus kuže...

 • Page 467

  OBSLUHAB---63834CZ/025. TESTOVÁNÍ443lG73(Cyklussopakováním)RychloposuvŘezný posuvS : Zastavení po jednotlivém blokuDráha nástro-je 1 až 6 jepovažovánaza jeden cyk-lus. Podokončenídráhy 10 secyklus zastaví.lG74(Dokončování povrchu --- cyklus sukončením)G75(Obrábění vnitřn...

 • Page 468

  6. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEB---63834CZ/02OBSLUHA4446 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEPotřebujete---li z bezpečnostních důvodů stroj okamžitě zastavit,stiskněte tlačítko nouzového zastavení. Aby nedošlo k přeběhunástroje přes koncové body, lze provádět kontrolu přejetí a kontroluzdvihu. Ta...

 • Page 469

  B---63834CZ/026. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEOBSLUHA445Když na ovládacím panelu stisknete tlačítko nouzového zastavení,stroj se okamžitě zastaví.NOUZOVÉ ZASTAVENÍČervenáObr. 6.1 Nouzové zastaveníToto tlačítko se po stisknutí zamkne. Ačkoli u různých výrobcůobráběcích strojů e...

 • Page 470

  6. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEB---63834CZ/02OBSLUHA446Když se nástroj dostane za krajní body zdvihu vymezené koncovýmispínači, jeho pohyb se působením těchto spínačů zpomalí a zastaví;na obrazovceseobjevíhlášení OVER TRAVEL.YXZpomalení a zastaveníKonec zdvihu Koncový spínačObr. ...

 • Page 471

  B---63834CZ/026. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEOBSLUHA447Oblasti, do kterých se nástroj nesmí dostat, lze definovat v položkáchkontrola uloženého zdvihu 1, kontrola uloženého zdvihu 2 a kontrolauloženého zdvihu 3.:Oblasti, které jsou pro nástroj zakázanéOmezení uloženého zdvihu 1Omezení...

 • Page 472

  6. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEB---63834CZ/02OBSLUHA448G 22X_Z_I_K_;A(X,Z)X>I,Z>KX---I>ζZ---K>ζB(I,K)ζ je dráha, kterou nástroj urazí za 8 ms. To je 2000 v nejmenšíchpovelových inkrementech při rychlosti posuvu 15 m/min.Obr. 6.3 (b) Vytvoření nebo změna zakázané oblasti pomoc...

 • Page 473

  B---63834CZ/026. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEOBSLUHA449Nastavení parametrů nebo naprogramované hodnoty (X, Z, I a K)závisí na tom, která část nástroje nebo držáku nástroje jekontrolována na vstup do zakázané oblasti.Ověřte kontrolní polohu (vršek nástroje nebo držáku nástroje) př...

 • Page 474

  6. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEB---63834CZ/02OBSLUHA450Přepnutí G23 na G22 v zakázané oblasti má následující důsledky.(1)Když leží zakázaná oblast uvnitř,přinásledujícímpohybu sebudegenerovat alarm.(2)Když leží zakázaná oblast vně, alarm se bude generovat okamžitě.POZNÁMKAJes...

 • Page 475

  B---63834CZ/026. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEOBSLUHA451Funkce bariéry sklíčidla---koníku zamezuje poškození strojeprováděním kontroly, zda špička nástroje nekoliduje se sklíčidlemnebo koníkem.Zadejte oblast, do které nástroj nesmí vstoupit (oblast zákazuvstupu). To se provádí na zvl...

 • Page 476

  6. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEB---63834CZ/02OBSLUHA452Obrazovka pro nastavení mezí koníku/L =100.000D =200.000L1=50.000D1=100.000L2=50.000D2=50.000D3=30.000TZ=100.000MEZE (KONIK)O0000 N00000>_MDI **** *** ***14:46:09[ VSTUP ][ +VSTUP ][ NASTAV ][][]SKUTECNA POLOHA (ABSOLUT.)X200.000Z50.000*XZTZ/D...

 • Page 477

  B---63834CZ/026. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEOBSLUHA4531 Proveďte nájezd nástroje do referenční polohy v osách X a Z.Funkce bariéry sklíčidla---koníku začne být účinná pouze podokončeném nájezdu do referenční polohy po zapnutí napájení.Když je použit snímač absolutní polohy, ...

 • Page 478

  6. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEB---63834CZ/02OBSLUHA454SymbolPopisTYVolba tvaru sklíčidla (0: Upnutí vnitřního povrchu nástroje, 1: Upnutí vnějšíhopovrchu nástroje)CXPoloha sklíčidla (v ose X)CZPoloha sklíčidla (v ose Z)LDélka čelistí sklíčidlaOHloubka čelistí sklíčidla (poloměr...

 • Page 479

  B---63834CZ/026. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEOBSLUHA455ZPočáteksouřadnéhosystémuobrobkuLL1L2D3D2D1DTZObrobekBSymbolPopisTZPoloha koníku (v ose Z)LDélka koníkuDPrůměrkoníkuL1Délka koníku (1)D1Průměrkoníku (1)L2Délka koníku (2)D2Průměrkoníku (2)D3Průměrkoníku (3)TZ:Zadejte souřadn...

 • Page 480

  6. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEB---63834CZ/02OBSLUHA456Tabulka 4 JednotkySoustavainkreJednotka datRozsah platných datSoustavainkrementůIS---AIS---BRozsah platných datMetrický vstup0,001 mm0,0001 mm---99999999 až +99999999Palcový vstup0,0001 palce0,00001 palce---99999999 až +99999999Úhel špičky...

 • Page 481

  B---63834CZ/026. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCEOBSLUHA457Oblast zákazu vstupu je definována pomocí souřadného systémuobrobku. Uvědomte si následující skutečnosti.1Když je souřadný systém obrobku posunut povelem nebo operací,je o stejnou hodnotu posunuta i oblast zákazu vstupu.Souřadný s...

 • Page 482

  OBSLUHA7. ALARM A FUNKCE AUTODIAGNOSTIKYB---63834CZ/024587 ALARM A FUNKCE AUTODIAGNOSTIKYKdyž se vyvolá alarm, zobrazí se odpovídající obrazovka alarmu, kdeje uvedena jeho příčina. Příčiny alarmujsouvyhodnocovány podlečísel alarmů. Na obrazovce lze zobrazit až 50 předchozích al...

 • Page 483

  OBSLUHAB---63834CZ/027. ALARM A FUNKCE AUTODIAGNOSTIKY459Když je vyvolán alarm, zobrazí se obrazovka alarmu.ALARMHLASENI ALARMUMDI**** ******18 : 52 : 05000000000100MOZNY ZAPIS PARAMETRU510KONC.POL.OSY : +X417ALARM SERVA: OSA X DGTL PARAMMSGHISTORALM417ALARM SERVA: OSA Z DGTL PARAMVněkterých...

 • Page 484

  OBSLUHA7. ALARM A FUNKCE AUTODIAGNOSTIKYB---63834CZ/02460Příčina alarmu je indikována čísly alarmu a hlášeními. Chcete---lialarm zrušit, odstraňte jeho příčinu a stiskněte tlačítko reset.Chybové kódy jsou rozčleněny takto:Č. 000 až 255 : P/S alarmy (programové chyby) (*)Č...

 • Page 485

  OBSLUHAB---63834CZ/027. ALARM A FUNKCE AUTODIAGNOSTIKY461Na obrazovce lze zobrazit až 50 posledně uložených CNC alarmů.Přehled alarmů se zobrazí takto:Postup pro zobrazení přehledu alarmů1 Stiskněte funkční tlačítko.2 Stiskněte softwarové tlačítko pro volbu kapitoly [HISTOR].O...

 • Page 486

  OBSLUHA7. ALARM A FUNKCE AUTODIAGNOSTIKYB---63834CZ/02462Někdy se může zdát, že se systém zastavil, přestože se nezobrazížádný alarm. V takových případech systém patrně zpracovává určitýproces. Stav systému lze ověřit zobrazením obrazovkyautodiagnostiky.Postup pro diagnos...

 • Page 487

  OBSLUHAB---63834CZ/027. ALARM A FUNKCE AUTODIAGNOSTIKY463Diagnostická čísla 000 až 015 indikují stavy, kdy byl zadán povel,avšak vypadá to, že nebyl proveden. V následující tabulce jsouuvedeny vnitřní stavy, kdy je na pravé straně každého řádku naobrazovce zobrazena 1.Tabulka ...

 • Page 488

  OBSLUHA7. ALARM A FUNKCE AUTODIAGNOSTIKYB---63834CZ/02464Následující tabulka uvádí signály a stavy, které jsou povolené, kdyžjednotlivé položky diagnostiky budou v 1. Každá kombinace hodnotdat diagnostiky indikuje jednoznačný stav.020021022023024025111111111111110000000000010000000...

 • Page 489

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA4658 VSTUP A VÝSTUP DATMezi CNC systémem a externím vstupním/výstupním zařízením,jako je například Handy File, se přenášejí nc data.Prostřednictvím rozhraní pro paměťovou kartu, které je umístěné nalevé straně displeje, lze nač...

 • Page 490

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA466Z externích vstupních/výstupních zařízení používá FANUC HandyFile jako paměťové médium disketu.Vtétopříručce je jako vstupní/výstupní médium obecně považovánadisketa.Disketa, na rozdíl od děrné pásky, umožňuje uživateli...

 • Page 491

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA467Každá disketa je vybavena zámkem proti nežádoucím přepsáníobsahu. Nastavte tento zámek do polohy umožňující zápis. Potomspusťte výstupní operaci.(2) Zápis je povolen (Čtení, zápisi mazání dat jsou možné.)Zámek ochrany proti ...

 • Page 492

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA468Než se provede načtení dat z diskety, je třeba nejdříve vyhledatpříslušný soubor.Postupujte přitom takto:Soubor 1Vyhledání souboru nSoubor nPrázdnýznakSoubor 2 Soubor 3Postup pro zadání záhlaví souboru1 Stiskněte na strojním panel...

 • Page 493

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA469Č.Popis86Signál připravenosti (DR) vstupního/výstupního zařízení je vypnutý.Ikdyž je během hledání záhlaví souboru vydán alarm (když není sou-bor nalezen nebo podobně), není tento alarm bezprostředně oznámenCNC systémem.Alarm ...

 • Page 494

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA470Soubory uložené na disketě lze jeden po druhém smazat tak, jak jepotřeba.Postup pro mazání souborů1 Vložte disketu do mechaniky, aby byla připravena k zápisu.2 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.3 Stisknutím funkčního tlačí...

 • Page 495

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA471V této kapitolejepopsáno načítání programu z diskety nebo z děrnépásky do CNC systému.Postup pro načtení programu1 Zkontrolujte, zda je vstupní zařízení připravené pro zápis.2 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.3 Přina...

 • Page 496

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA472-Když je zadán program bez udání čísla programu.SProgramu je přiřazeno číslo O, kterým je označen na děrnépásce. Jestliže program nemá číslo O, je mu přiřazeno číslo Nprvního bloku.SNemá---li program ani číslo O, ani číslo...

 • Page 497

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA473SStisknutím softwarového tlačítka[CHAIN] umístěte kurzor nakonec registrovaného programu. Po načtení programu se kurzorumístí na začátek nového programu.SDalší vstup je možný pouze tehdy, když již byl nějaký programregistrován.J...

 • Page 498

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA474Program, uložený v paměti CNC systému, lze uložit na disketu nebona děrnou pásku.Postup pro výstup programu1 Zkontrolujte, zda je výstupní zařízení připravené pro zápis.2 Přivýstupu na děrnou pásku určete parametrem použitý kód...

 • Page 499

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA475Vyhledání záhlaví s číslem souboru je důležité, když je soubornahraný z CNC systému na disketu znovu načítán do paměti, neboporovnáván s obsahem paměti. Proto se bezprostředně po nahránísouboru z paměti na disketu nahraje čís...

 • Page 500

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA476Data korekcí jsou do paměti CNC systému načítána z diskety nebozděrné pásky. Vstupní i výstupní formát hodnot korekcí je shodný.Viz kapitola III---8.5.2. Je---li načtena hodnota korekce, která máshodné číslo korekce jako hodnota j...

 • Page 501

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA477Všechna data korekcí jsou z paměti CNC systému zaznamenána nadisketu nebo děrnou pásku ve výstupním formátu.Postup pro výstup dat korekcí1 Zkontrolujte, zda je výstupní zařízení připravené pro zápis.2 Určete parametrem použitý k...

 • Page 502

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA478Parametry a data korekce chyby stoupání jsou načítány i zapisoványzrůzných obrazovek. V této kapitole je popsáno jejich zadávání.Parametry jsou do paměti CNC systému načítányz disketynebo zděrné pásky. Vstupní i výstupní formá...

 • Page 503

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA479Všechny parametry jsou z paměti CNC systému zaznamenány nadisketu nebo děrnou pásku ve výstupním formátu.Postup pro výstup parametrů1 Zkontrolujte, zda je výstupní zařízení připravené pro zápis.2 Určete parametrem použitý kód d...

 • Page 504

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA480Data korekce chyby stoupání se načítají do paměti CNC systému zdiskety nebo z děrné pásky. Vstupní i výstupní formát parametrů jeshodný. Viz kapitola 8.6.4.Když se načtou data korekce chybystoupání se shodným číslem dat jako maj...

 • Page 505

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA481Všechna data korekce chyby stoupání jsou z paměti CNC systémuzaznamenány na disketu nebo děrnou pásku ve výstupnímformátu.Postup pro výstup dat korekce chyby stoupání1 Zkontrolujte, zda je výstupní zařízení připravené pro zápis.2...

 • Page 506

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA482Hodnota společné proměnné uživatelského makra (#500 až #999)je načtena do paměti CNC systému z diskety nebo z děrné pásky. Provstup i výstup společných proměnných uživatelského makra sepoužívá stejný formát. Viz podkapitola 8....

 • Page 507

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA483Společné proměnné uživatelského makra (#500 až #999) uložené vpaměti CNC systému lze v definovaném výstupním formátu zapsatna disketu nebo na děrnou pásku.Postup pro výstup společných proměnných uživatelského makra1 Zkontrolujt...

 • Page 508

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA484Na obrazovce adresářediskety lzezobrazit adresář souborů FANUCHandy File, kazetové jednotky FANUC nebo karet FANUC FACard. Uvedené soubory lze kromě toho načítat, zapisovat a mazat.O0001 N00000(METR) VOLEDIT **** *** ***11: 27 : 14PRGRM(OPRT...

 • Page 509

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA485Zobrazení adresářů souborů na disketěDále uvedeným postupem zobrazíte adresář všech souborůuložených na disketě:1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcel...

 • Page 510

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA486Dále uvedeným postupem zobrazíte adresář souborů počínajezadaným číslem souboru:1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu).4 Stiskně...

 • Page 511

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA487NE: Zobrazení čísla souboruNAZEV SOUBORU : Zobrazení názvu souboru.(METR): Převedení a vytisknutí kapacity souboruvzhledem k délce děrné pásky. Můžeterovněž použít H (STOPA)I nastavenímVST. JEDNOTKY na PALCE v datechnastavení.VOL.:...

 • Page 512

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA488Obsah souboru, jehož číslo bylo zadáno, se načte do paměti CNCsystému.Postup pro čtení souboru1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu...

 • Page 513

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA489Každý program, uložený v paměti CNC systému, lze uložit na disketujako soubor.Postup pro výstup programu1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro pos...

 • Page 514

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA490Soubor se zadaným číslem souboru se smaže.Postup pro smazání souboru1 Stiskněte na strojním panelu tlačítko EDIT.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu).4 Stiskněte softwarové tl...

 • Page 515

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA491Pokud je stisknuto tlačítko [VOL.D.]nebo [VOL.O.],aniž by bylo zklávesnice zadáno číslo souboru a číslo programu, jsou tyto údajezobrazeny prázdné. Když je jako číslo souboru nebo číslo programuzadána 0, zobrazí se 1.Chcete---li pou...

 • Page 516

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA492Programy, uložené v paměti CNC systému lze uspořádat do skupinpodle jejich jmen, což umožňuje jejich zápis po jednotlivýchskupinách. V kapitole III---11.3.3 je vysvětleno zobrazení seznamuprogramů zadané skupiny.Postup pro zápis sezna...

 • Page 517

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA493Pro vstup/výstup dat určitého typu je zpravidla vybránaodpovídající obrazovka. Pro vstup nebo výstup parametrů zexterního vstupního/výstupního zařízení se například používáobrazovka parametrů, zatímco pro vstup/výstup programů...

 • Page 518

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA494Parametry související se vstupem/výstupem lze nastavit na obrazovceVS. I/O. Parametry je možno nastavovat bez ohledu na režim.Nastavení parametrů souvisejících se vstupem/výstupem1 Stiskněte funkční tlačítko.2 Stiskněte softwarové tla...

 • Page 519

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA495Vstup a výstup programu může být realizován prostřednictvímobrazovky VS.I/O.Přinačítání programu z diskety nebo karty musí uživatel zadatvstupní soubor, který program obsahuje (vyhledání souboru).Hledání souboru1 Stiskněte softwar...

 • Page 520

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA496Jestliže soubor na disketě nebo kartě již existuje, má zadání N0 neboN1 stejný účinek.Pokud je zadáno N1,když na disketě nebo kartěžádný soubor není, je vydán alarm, protože nelze nalézt první soubor.Zadání N0 umístí hlavu na...

 • Page 521

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA497Pokud zde žádné číslo neurčíte, přiřadí se číslo programu použiténa disketě nebo na děrné pásce.5 Stiskněte softwarová tlačítka[VST. DAT] a[PROVED].Program je načten s číslem programu určeným ve 4. kroku.Chcete---li načít...

 • Page 522

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA498Mazání souborů1 Stiskněte softwarové tlačítko[PRGRM] na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole III---8.10.1.2 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se adresář programů.3 Stiskněte softwarové tlačítko[(PROVOZ)].Obrazovka isoftwarová tlačítka se z...

 • Page 523

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA499Vstup a výstup parametrů může být realizován prostřednictvímobrazovky VS.I/O.Načítání parametrů1 Stiskněte softwarové tlačítko[PARAM] na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole III---8.10.1.2 Vyberte režim EDIT.3 Stiskněte softwarové t...

 • Page 524

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA500Vstup parametrů1 Stiskněte softwarové tlačítko[PARAM] na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole III---8.10.1.2 Vyberte režim EDIT.3 Stiskněte softwarové tlačítko[(PROVOZ)].Obrazovka isoftwarová tlačítka se změní jak je uvedeno dále.VST. D...

 • Page 525

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA501Vstup a výstup dat korekcí může být realizován prostřednictvímobrazovky VS.I/O.Načtení dat korekcí1 Stiskněte softwarové tlačítko[KOREKCE] na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole III---8.10.1.2 Vyberte režim EDIT.3 Stiskněte softwarov...

 • Page 526

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA502Vstup dat korekcí1 Stiskněte softwarové tlačítko[KOREKCE] na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole III---8.10.1.2 Vyberte režim EDIT.3 Stiskněte softwarové tlačítko[(PROVOZ)].Obrazovka isoftwarová tlačítka se změní jak je uvedeno dále.VS...

 • Page 527

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA503Výstup společných proměnných uživatelského makra může býtrealizován prostřednictvím obrazovky VS.I/O.Výstup společných proměnných uživatelského makra1 Stiskněte softwarové tlačítko[MAKRO] na obrazovce VS.I/Opopsané v kapitole ...

 • Page 528

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA504Obrazovka VS.I/O umožňuje zobrazení adresářesouborů na disketěavstup avýstup těchto souborů.Zobrazení adresářesouborů1 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu) na obrazovce VS.I/O, popsané v kapitole III---8.10.1...

 • Page 529

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA5057 Stiskněte softwarové tlačítko[PROVED]. Zobrazí se adresář sezadanýmsouboremumístěným zcela nahoře. Následujícísoubory adresáře lze zobrazit stisknutím tlačítka prostránkování.VST. DAT/VYST. DAT (DISKETA)Č.FILE NAMEO1234 N1234...

 • Page 530

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA506Načtení souboru1 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu) na obrazovce VS.I/O, popsané v kapitole III---8.10.1.2 Stiskněte softwarové tlačítko[DISKETA].3 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se obrazovka diskety.4 Stiskněte so...

 • Page 531

  B---63834CZ/028. VSTUP A VÝSTUP DATOBSLUHA507Výstup souboru1 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu) na obrazovce VS.I/O, popsané v kapitole III---8.10.1.2 Stiskněte softwarové tlačítko[DISKETA].3 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se obrazovka diskety.4 Stiskněte soft...

 • Page 532

  8. VSTUP A VÝSTUP DATB---63834CZ/02OBSLUHA508Smazání souboru1 Stiskněte softwarové tlačítko zcela vpravo(pro postup vmenu) na obrazovce VS.I/O, popsané v kapitole III---8.10.1.2 Stiskněte softwarové tlačítko[DISKETA].3 Vyberte režim EDIT. Zobrazí se obrazovka diskety.4 Stiskněte so...

 • Page 533

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA5099 EDITOVÁNÍ PROGRAMŮV této kapitole je popsána editace programů zaregistrovaných vCNC systému.Editací se rozumí vkládání, úpravy, mazání a nahrazování slov.Editace rovněž zahrnuje smazání celého programu a automatickévkládán...

 • Page 534

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA510V tomto oddílu je shrnut postup pro vložení, změnu a smazání slovav programu zaregistrovaným v paměti.Postup pro vložení, změnu a smazání slova1 Vyberte režim EDIT.2 Stiskněte tlačítko.3 Vyberte program, který se má editovat. Pokud...

 • Page 535

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA511Slovo lze vyhledat prostým pohybem kurzoru prohledávaným textem(skenování), hledáním slova nebo hledáním adresy.Postup pro skenování programu1 Stiskněte kurzorové tlačítkoKurzor se na obrazovce přemístí dopředu o slovo; kurzor sezo...

 • Page 536

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA512Postup pro hledání slovaPříklad) Hledání slova S12PROGRAMO0050 N01234O0050 ;X100.0 Z1250.0 ;S12 ;N56789 M03 ;M02 ;%N01234Právě se hledá/skenuje N01234.Hledá se S12.1 Zadejte tlačítkem adresuS .2 Zadejte12 .⋅ S12 nelze vyhledat, když za...

 • Page 537

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA513Kurzorem je možno skočit až na samý začátek programu. Této funkcise říká skok na záhlaví programu. V následujícím oddílu jsoupopsány třizpůsoby skoku na záhlaví programu.Postup pro skok na záhlaví programu1 Stiskněte tlačítk...

 • Page 538

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA514Postup pro vložení slova1 Vyhledejte nebo najděte skenováním slovo bezprostředně předmístem, kam má být vloženo nové slovo.2 Zadejte adresu, která má být vložena.3 Zadejte z klávesnice data.4 Stiskněte tlačítko.Ukázka vložení ...

 • Page 539

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA515Postup pro změnu slova1 Vyhledejte nebo skenováním najděte slovo, které má býtzměněno.2 Zadejte adresu, která má být vložena.3 Zadejte z klávesnice data.4 Stiskněte tlačítko.Ukázka změny slova T15 na M151 Vyhledání nebo skenován...

 • Page 540

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA516Postup pro smazání slova1 Vyhledejte nebo skenováním najděte slovo, které má býtsmazáno.2 Stiskněte tlačítko.Příklad smazání slova X100.01 Vyhledání nebo skenování slova X100.0.ProgramO0050 N01234O0050 ;N01234S12 ;N56789 M03 ;M02 ...

 • Page 541

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA517Blok nebo bloky v programu je možno vymazat.Níže uvedená procedura smaže blok až po kód EOB; kurzor postoupína adresu dalšího slova.Postup pro smazání bloku1 Vyhledejte nebo najděte skenováním adresu N bloku, kterýchcete smazat.2 Zade...

 • Page 542

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA518Bloky od aktuálně zobrazeného slova až ke bloku se zadaným číslemsekvence je možno smazat.Postup pro smazání několika bloků1 Vyhledejte nebo skenováním najděte slovo v prvním blokuposloupnosti bloků, které mají být smazány.2 Zade...

 • Page 543

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA519Když je v paměti uloženo více programů,je možno některý z nichvyhledat.Existují proto třidáleuvedené způsoby.Postup pro vyhledání čísla programu1 Vyberte režim MEMORY nebo EDIT.2 Stisknutím tlačítkazobrazte obrazovku programů.3 ...

 • Page 544

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA520Funkce pro hledání čísla sekvence se zpravidla používá pro vyhledáníčísla sekvence uvnitř programu, takže program lze spustit neborestartovat od bloku se zadaným číslem sekvence.Příklad) Hledání čísla sekvence 02346 v programu (...

 • Page 545

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA521Bloky, které jsou přeskočeny, CNC systém neovlivní. To znamená, žedata v přeskočených blocích jako např.souřadnice a M, S nebo Tkódy nezmění souřadnice a modální hodnoty CNC systému.Nezapomeňte proto zadat potřebné souřadnice ...

 • Page 546

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA522Programy registrované v paměti lze smazat buď jeden po druhémnebo všechny najednou. Zadáním rozmezí je také možno smazat víceprogramů.Program registrovaný v paměti lze smazat.Postup pro smazání programu1 Vyberte režimEDIT.2 Stisknut...

 • Page 547

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA523Programy uvnitř zadaného rozmezí v paměti se smažou.Postup pro smazání několika programů zadáním rozmezí1 Vyberte režim EDIT.2 Stisknutím tlačítkazobrazte obrazovku programů.3 Pomocí adresových a číselných tlačítek zadejte č...

 • Page 548

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA524Pomocí funkce pro rozšířené editování programů lze softwarovýmitlačítky provádět s programy registrovanými v paměti dále popsanéoperace.K dispozici jsou následující editační operace:DCelý program nebo jeho část lze zkopírova...

 • Page 549

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA525Kopírováním programu je možno vytvořit nový program.AOxxxxAOxxxxPo kopírováníAOyyyyKopírováníPředkopírovánímObr. 9.6.1 Kopírování celého programuNa obr. 9.6.1 je program s číslem xxxx zkopírován do nověvytvořeného programu ...

 • Page 550

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA526Nový program lze vytvořit zkopírováním části programu.BOxxxxOxxxxPo kopírováníBOyyyyKopírováníPředkopírovánímObr. 9.6.2 Kopírování části programuACBACNa obr. 9.6.2 je část B programu s číslem xxxx zkopírována do nověvytvo...

 • Page 551

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA527Nový program lze vytvořit přesunutím části programu.BOxxxxOxxxxPo kopírováníBOyyyyKopírováníPředkopírovánímObr. 9.6.3 Přesunutí části programuACACNa obr. 9.6.3 je část B programu s číslem xxxx přesune do nověvytvořeného pr...

 • Page 552

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA528Na libovolnou pozici aktuálního programu lze vložit jiný program.OxxxxPřed slučovánímBOyyyySlučováníObr. 9.6.4 Slučování programů na zadané poziciAOxxxxPo slučováníBOyyyyBACCPozice proslučováníNa obr. 9.6.4je program s číslem ...

 • Page 553

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA529Počáteční bod editační oblasti nastavený tlačítkem [CRSR~ ]lzelibovolně měnit, dokud není nastaven koncový bod editační oblastitlačítkem [∼CRSR] nebo [∼BTTM].Pokud je počáteční bod editační oblasti nastaven až po nastaven...

 • Page 554

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA530Č.alarmu.Obsah70Během kopírování nebo vkládání programu začala být kapacitapaměti nedostatečná. Kopírování nebo vkládání je ukončeno.101Během kopírování, přesouvání nebo vkládání programu bylopřerušeno napájení a pam...

 • Page 555

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA531Nahrazení jednoho nebo několika zadaných slov.Nahrazení lze provést pro všechny výskyty nebo pouze pro jedenvýskyt určených slov nebo adres v programu.Postup pro změnu slov nebo adres1 Proveďte kroky 1 až 5 v kapitole III 9.6.1.2 Stiskn...

 • Page 556

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA532Nahrazovat lze následující slova uživatelských maker:IF,WHILE,GOTO, END, DO,BPRNT,DPRINT, POPEN,PCLOS.Zadávat lze zkratky slov uživatelských maker.Když však jsou použity zkratky, na obrazovce se zobrazí zkratky tak,jak byly zadány, i po ...

 • Page 557

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA533Na rozdíl od běžných programů je úprava, vkládání nebo mazáníuživatelských maker založeno na editačních jednotkách.Slova uživatelského makra je možno zapisovat ve zkráceném tvaru.Do programu je možno zapsat poznámky.Podrobnost...

 • Page 558

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA534Editace programu v době provádění jiného programu se nazýváeditace v pozadí. Způsob editace je stejný jako přiběžné editaci(editace v popředí).Program editování v pozadí musí být registrován v paměti programůvpopředí násled...

 • Page 559

  B---63834CZ/029.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮOBSLUHA535Funkci hesla (bit 4 (NE9) parametru č. 3202) lze uzamknoutparametrem č. 3210 (PASSWD) a parametrem č. 3211 (KEYWD) achránit tak program č. O9000 to O9999. Ve stavu uzamknutíparametr NE9 nelze nastavit na 0. V tomto stavu programy č. O9000až O...

 • Page 560

  9.EDITOVÁNÍ PROGRAMŮB---63834CZ/02OBSLUHA536Zamknutí je nastaveno, když je nastavena hodnota pro parametrPASSWD. Uvědomte si však, že parametr PASSWD lze nastavitpouze v nezamknutém stavu (když PASSWD = 0 nebo PASSWD =KEYWD). Pokud dojde k pokusu o nastavení parametru PASSWDvjiných p...

 • Page 561

  OBSLUHAB---63834CZ/0210. TVORBA PROGRAMŮ53710 TVORBA PROGRAMŮProgramy lze vytvářet jedním z následujících způsobů:⋅ Klávesnice MDI⋅ PROGRAMOVÁNÍ V REŽIMU TEACH IN⋅ DIALOGOVÉ PROGRAMOVÁNÍ SGRAFICKOU FUNKCÍ⋅ ZAŘÍZENÍM PRO AUTOMATICKOU PŘÍPRAVU PROGRAMŮ(FANUC SYSTEM P...

 • Page 562

  OBSLUHA10. TVORBA PROGRAMŮB---63834CZ/02538Programy lze tvořit v režimu EDITpomocí funkcí pro editaciprogramů popsaných v kapitole III---9.Postup pro tvorbu programů pomocí panelu MDI1 Zadejte režim EDIT.2 Stiskněte tlačítko.3 Stiskněte tlačítko adresyO azadejte číslo programu.4...

 • Page 563

  OBSLUHAB---63834CZ/0210. TVORBA PROGRAMŮ539Čísla sekvence lze přitvorbě programu automaticky vkládat dokaždého bloku pomocí tlačítek MDI v režimu EDIT.Inkrement pro čísla sekvence nastavte parametrem 3216.Postup pro automatické vkládání čísla sekvence1 Do SEQUENCE NO. nastavte...

 • Page 564

  OBSLUHA10. TVORBA PROGRAMŮB---63834CZ/025409 Stisknutím tlačítkaje EOBregistrováno v paměti a číslasekvence jsou vložena automaticky. Když je například výchozíhodnota Nrovna 10a parametr inkrementu je nastaven na 2, jeN12vloženo a zobrazeno pod řádkem, ve kterém je určen novýb...

 • Page 565

  OBSLUHAB---63834CZ/0210. TVORBA PROGRAMŮ541Vrežimu TEACH IN V JOGUa vrežimuRUČNÍ KOLEČKO PROTEACH INse poloha stroje v ose X, Za Yzískaná ruční operací uložído paměti jako programová poloha pro vytvoření programu.Slova odlišná od X, Za Y,která obsahují O, N, G, R, F, C, M, S,...

 • Page 566

  OBSLUHA10. TVORBA PROGRAMŮB---63834CZ/02542O1234 ;N1 G50 X100000 Z200000 ;N2 G00 X14784 Z8736 ;N3 G01 Z103480 F300 ;N4 M02 ;XZP0 (100.0,200.0)P1P2 (14.784,103.480)(14.784,8.736)1 Nastavte data SEQUENCE NO.na 1 (zapnuto). (Pro parametrinkrementální hodnoty (č. 3212) je předpokládána hodnota...

 • Page 567

  OBSLUHAB---63834CZ/0210. TVORBA PROGRAMŮ54310 Zadejte polohu stroje P2pro data třetího bloku:G01ZF300EOBTato operace zaregistruje G01 Z103480 F300; do paměti.Funkce automatického vkládání čísla sekvence zaregistruje N4čtvrtého bloku do paměti.11 Zaregistrujte M02; do paměti následu...

 • Page 568

  OBSLUHA10. TVORBA PROGRAMŮB---63834CZ/02544Programy lze tvořit blok po bloku na konverzační obrazovce přizobrazeném menu G kódu.Pomocí G kódu a konverzační obrazovky lze bloky programuupravovat, vkládat nebo mazat.Postup konverzačního programování s grafickou funkcí1Zadejte reži...

 • Page 569

  OBSLUHAB---63834CZ/0210. TVORBA PROGRAMŮ5454 Stiskněte softwarové tlačítko [C.A.P]. Na obrazovce se zobrazínásledující menu G kódu.Pokud se zobrazí odlišná softwarová tlačítka, než jsou uvedena ve2. kroku, stisknutím tlačítka pro návrat v menuzobraztesprávná tlačítka.PROG...

 • Page 570

  OBSLUHA10. TVORBA PROGRAMŮB---63834CZ/02546Nejsou---li stisknuta žádná tlačítka, zobrazí se obrazovka sestandardními údaji.**** *** ***O0010 N00000PROGRAMGGGGXUZWACFHIKPQRMST:EDIT14 :41 : 10(PROVOZ)PRGRMG.MENUBLOK7 Na obrazovce programu posuňte kurzor na blok, který má býtupraven. Ad...

 • Page 571

  OBSLUHAB---63834CZ/0210. TVORBA PROGRAMŮ5471 Na obrazovce programu posuňte kurzor na blok, který má býtupraven a stiskněte softwarové tlačítko [C.A.P]. Nebo stisknutímsoftwarového tlačítka [C.A.P]nejdříve zobrazte dialogovouobrazovku a potom stisknětenebotlačítko prostránkován...

 • Page 572

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/0254811 NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATObsluha číslicověřízeného (CNC) obráběcího stroje vyžadujezadávání nejrůznějších dat pro CNC systém z MDI panelu. Obsluhamá možnostprovozní stavsledovatpodle datzobrazovaných vprůběhu prov...

 • Page 573

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT549Obrazovka vyvolanástisknutím funkčního tlačítkaOBRAZOVKA AKTUÁLNÍ POLOHYObrazovka aktuální polohyZobrazení polohysystému sou-řadnic obrobku⇒Viz III---11.1.1.Zobrazení stavučítačedílců adoby běhu⇒Viz III---11.1.6.Zobraz...

 • Page 574

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02550Obrazovka programuZobrazení ob-sahu programu⇒Viz III---11.2.1.Zobrazení ak-tuálního bloku amodálních dat⇒Viz III---11.2.2.PRGRMKONTR.AKTUALDALSI(PROVOZ)Obrazovka vyvolaná stisknutím funkčního tlačítkav režimu MEMORY nebo MDIO...

 • Page 575

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT551Obrazovka proeditování pro-gramu⇒Viz III---10Paměť programuaadresářprogramů⇒Viz III---11.3.1.PRGRMKNIH.C.A.P.(PROVOZ)EDITFLOPPY(PROVOZ)EDITObrazovkaadresářesouborůpro diskety⇒Viz III---8.8Obrazovka programuOBRAZOVKA PROGRAMU O...

 • Page 576

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02552Softwarovýovládací panel⇒Viz III---11.4.13.Hodnota korekce nástrojeZobrazení hod-noty korekcenástroje⇒Viz III---11.4.1.OFFSETNASTAVENIOBROBEK(PROVOZ)Obrazovka vyvolanástisknutím funkčního tlačítkaOBRAZOVKA KOREKCE/NASTAVENÍZo...

 • Page 577

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT5532/21Nastavení hodnotyposunutí souřadnicobrobku přímýmvstupem funkce Bpro měření korekcenástroje 2.⇒Viz III---11.4.3.Hodnota korekce nástrojeNJKOR2PNBODU(PROVOZ)Zobrazení hod-noty posunutíosy Y⇒Viz III---11.4.6.Zobrazení hod-...

 • Page 578

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02554Obrazovka parametrůPARAMDGNOSSYSTEM(PROVOZ)STOUP.(PROVOZ)SYSTÉMOVÁ OBRAZOVKAPMCZobrazení obra-zovky parametrů⇒ Viz III---11.5.1Nastavení parametrů⇒viz III---11.5.1Zobrazení obra-zovky diagnostiky⇒ Viz III---7.3SV.PRMSP.PRMZobraz...

 • Page 579

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT555V následující tabulce jsou shrnuta data nastavovaná každouobrazovkou.Tabulka 11 Obrazovky nastavení a příslušná dataČ.Obrazovka nastaveníPředmětnastaveníOdkaz1Hodnota korekce nástrojeHodnota korekce nástrojeHodnota korekce na...

 • Page 580

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02556Stisknutím funkčního tlačítkazobrazíte aktuální polohunástroje. Pro zobrazení aktuální polohy nástroje se používajínásledující třiobrazovky:⋅Obrazovka zobrazení polohy v systému souřadnic obrobku.⋅Obrazovka zobrazen...

 • Page 581

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT557Pomocí bitů 6 a 7 parametru 3104 lze zvolit, zda budou zobrazenyhodnoty včetně hodnot korekce nástroje a korekce na zaobleníšpičky nástroje.Na této obrazovce je zobrazena aktuální poloha nástroje v systémurelativních souřadnic...

 • Page 582

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02558Postup pro reset všech os1 Stiskněte softwarové tlačítko [(PROVOZ)].2 Stiskněte softwarové tlačítko [PUVODN].3 Stiskněte softwarové tlačítko [PR.VSE].Relativní souřadnice ve všech osách se resetují na hodnotu 0.Pomocí bitů...

 • Page 583

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT559Na obrazovce se zobrazují následující polohy: Okamžitá polohanástroje v souřadném systému obrobku, relativním souřadnémsystému a souřadném systému stroje, a zbývající vzdálenost. Na tétoobrazovce lze rovněž nastavit re...

 • Page 584

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02560Pro souřadný systém obrobku posunutý např.ručním přerušením lzeoperacemi MDI předvolit posunutí do předem posunutéhosouřadného systému obrobku. Druhý z těchto souřadných systémůbude posunutý z nulového bodu stroje o h...

 • Page 585

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT561Aktuální rychlost posuvu na stroji (za minutu) je možno zobrazit naobrazovce zobrazení okamžité polohy nebo na obrazovce kontrolyprogramu nastavením bitu 0 (DPF) parametru 3015. U jednotky s 12softwarovými tlačítky se aktuální ryc...

 • Page 586

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02562Vpřípadě posuvu na otáčku a řezání závitu bývá okamžitá rychlostposuvu zobrazena častěji jako posuv za minutu než posuv na otáčku.Vpřípadě pohybu v rotační ose je rychlost zobrazena vestupních/min, avšak jednotky zobr...

 • Page 587

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT563Doba běhu, dobacyklu apočet obrobků se zobrazují na obrazovceokamžité polohy.Postup pro zobrazení doby běhu a počtu obrobků na obrazovce okamžité polohy1 Stisknutím funkčního tlačítkazobrazte obrazovku okamžitépolohy.MEM ST...

 • Page 588

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02564Čtení na měřiči zatížení je možno zobrazovat pro každou servoosuasériové vřeteno nastavením bitu 5 (OPM) parametru 3111 na 1.Čtení na otáčkoměru je možno zobrazovat pro sériové vřeteno.Postup pro zobrazení provozního ...

 • Page 589

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT565Údaj odečtený měřičem zatížení závisí na parametru 2086 (servo) ana parametru 4127 (vřeteno).Ačkoli otáčkoměr zpravidla ukazuje otáčky motoru vřetena, můžebýt po nastavení bitu 6 (OPS) parametru 3111 na hodnotu 1 použi...

 • Page 590

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02566Vtéto části jsou popsány obrazovky zobrazené stisknutím funkčníhotlačítkav režimu MEMORY nebo MDI. První ze čtyřnásledujících obrazovek zobrazují stav právě zpracovávanéhoprogramu v režimu MEMORY nebo MDI, zbývající ...

 • Page 591

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT567Zobrazuje právě zpracovávaný program v režimu MEMORY neboMDI.Postup pro zobrazení obsahu programu1 Stisknutím funkčního tlačítkazobrazte obrazovkuprogramů.2 Stiskněte softwarové tlačítko [PRGRM].Kurzor je umístěnna právě z...

 • Page 592

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02568Zobrazuje právě zpracovávaný blok a modální data v režimuMEMORY nebo MDI.Postup pro zobrazení obrazovky aktuálního bloku1 Stiskněte funkční tlačítko.2 Stiskněte softwarové tlačítko [AKTUAL].Zobrazí se právě zpracovávan...

 • Page 593

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT569SKUTECNA POLOHA(ABSOLUTNI)X0.000Z30.000G00 G40 G54 F 500 M 3G17 G43 G64G90 G80 G69 H 5G22 G90 G15 DT 9G94 G50 G25G21 G67S 6000S---SKU. 0O3001 N00000F0ABSRELALLPRGRMDALSI (PROV.)PROGRAMO3001 ;G40G49 M06 T9 ;G0 G54 G90 X0 Z0 ;G43 Z30. H5 S6000 ...

 • Page 594

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02570Zobrazuje právě zpracovávaný program, okamžitou polohu nástrojeamodální data vrežimu MEMORY.Postup pro zobrazení obrazovky kontroly programu1 Stiskněte funkční tlačítko.2 Stiskněte softwarové tlačítko [KONTR.].Zobrazí se p...

 • Page 595

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT571Na monitoru se 12 softwarovými tlačítky se obrazovka kontrolyprogramu nezobrazuje. Stisknutím softwarového tlačítka [PRGRM]se na pravé polovině obrazovky zobrazí obsah programu. Aktuálnězpracovávaný blok je označen kurzorem. V ...

 • Page 596

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02572Zobrazuje vstup programu z MDI a modální data v režimu MDI.Postup pro zobrazení obrazovky programu pro operace MDI1 Stiskněte funkční tlačítko.2 Stiskněte softwarové tlačítko [MDI].Zobrazí se vstup programu z MDI a modální dat...

 • Page 597

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT573Vtéto části jsou popsány obrazovky zobrazené stisknutím funkčníhotlačítkavrežimu EDIT. Funkčním tlačítkemlze v režimuEDIT zobrazit obrazovku pro editování programu a obrazovkuprogramu (zobrazuje použitou paměť aseznam pro...

 • Page 598

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02574Na této obrazovce se zobrazí počet registrovaných programů,velikost použité paměti a seznam registrovaných programů.Postup pro zobrazení velikosti použité paměti a seznamu registrovaných programů1 Vyberte režimEDIT.2 Stiskně...

 • Page 599

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT575C.PROGRAMU POUZC.PROGRAMUPOUZ : Počet registrovaných programů(včetně podprogramů)VOLN :Počet programů,které lzedodatečněregistrovat.PAMET (ZNAK) POUZPAMET (ZNAK) POUZ: Kapacita programové paměti, ve kteréjsou registrována data ...

 • Page 600

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02576O CISVELIK. (ZNAK)DATUMO00013602001-06-12 14:40O00022402001-06-12 14:55O00104202001-07-01 11:02O00201802001-08-14 09:40O00401,1402001-03-25 18:40O0050602001-08-26 16:40O01001202001-04-30 13:11>_EDIT **** *** *** 16:52:13[PRGRM] [ADRSAR] []...

 • Page 601

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT577Kromě běžného seznamu čísel a názvů CNC programů uložených vpaměti lze programy zobrazit také po skupinách, které napříkladodpovídají jednotlivým obrobkům.Chcete---li CNC programy zařadit do stejné skupiny, přiřaďte ...

 • Page 602

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/025788 Stisknutím softwarového tlačítka[PROVED] se zobrazí seznamprogramů skupiny, ve kterém jsou uvedeny všechny názvyprogramů obsahující zadaný znakový řetězec.PROGRAM (Č.)PAMET (CHAR.)POUZ:603321VOLN:140127839O0020 (GEAR---1000...

 • Page 603

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT579[Příklad použití náhražkových znaků](Zadaný znakový řetězec)(Vyhledávaná skupina)(a) “*”CNC programy s libovolným názvem(b) “*ABC”CNC programy, jejichž název končíznaky “ABC”(c) “ABC*”CNC programy, jejichž...

 • Page 604

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02580Stiskněte funkční tlačítkozobrazíte nebo nastavíte hodnotykorekce nástroje a další data.Vtéto části je popsáno zobrazení nebo nastavení následujících dat:1. Hodnota korekce nástroje2. Nastavení3. Doba běhu a počet souč...

 • Page 605

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT581Zobrazení a nastavení hodnot korekcí nástroje a korekcí na poloměršpičky nástroje jsou věnovány samostatné obrazovky.Postup pro zobrazení a nastavení hodnot korekcí nástroje a korekcí na polomĕršpičky nástroje1 Stiskněte...

 • Page 606

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/025822--2 Stisknutím softwarového tlačítka [WEAR] se zobrazíhodnoty korekce na opotřebení nástroje.NASTR.KOR./OPOTREB.O0001 N00000Č.XZ.RTW 0010.0001.0000.0000W 0021.486-49.5610.0000W 0031.486-49.5610.0000W 0041.4860.0000.0000W 0051.486-49...

 • Page 607

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT583Vněkterých případech hodnoty korekce na opotřebení nástrojenebo korekce na geometrii nástroje nelze zapsat z důvodu nastaveníbitů 0 (WOF) a 1 (GOF) parametru 3290. Zápis hodnot nástrojovékorekce z MDI je možno pro určitý rozs...

 • Page 608

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02584Nastavení rozdílu mezi referenční polohou nástroje používané vprogramování (špička standardního nástroje, osa revolverové hlavy,atd.) a polohou špičky aktuálně používaného nástroje jako hodnotaposunutíPostup pro přím...

 • Page 609

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT5853--2 Kurzorovými tlačítky posuňte kurzor na nastavené číslokorekce.3--3 Stiskněte tlačítko adresyZ kterámábýt nastavena.3--4 Zadejte tlačítky naměřenou hodnotu (β).3--5 Stiskněte softwarové tlačítko [MERENI].Rozdíl mezi...

 • Page 610

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02586Funkce B přímého vstupu měřené korekce nástroje se používá pronastavení hodnot korekce nástroje a hodnot posunutí souřadnéhosystému obrobku.Postup pro nastavení hodnot korekce nástrojeHodnoty posunutí polohy nástroje lze n...

 • Page 611

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT587Postup pro nastavení velikosti posunutí souřadného systému obrobkuHodnoty posunutí polohy nástroje lze nastavit automaticky tak, žebudeme ručně pohybovat nástrojem, až se dotkne čidla.Skutečné provedení operace je popsáno v o...

 • Page 612

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02588Posunem nástroje až k dosažení požadované referenční polohy lzenastavit odpovídající hodnotu korekce nástroje.Postup pro načítanývstup hodnotykorekce nástroje1 Proveďte ruční posuv referenčního nástroje do referenčnípo...

 • Page 613

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT589Nastavený souřadný systém lze posunout, jestliže se souřadný systémnastavený povelem G50 (nebo povelem G92 pro systém G kódů Bnebo C), případně souřadný systém nastavený automaticky, liší odsouřadného systému obrobku p...

 • Page 614

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02590Hodnoty posunutí začnou být platné bezprostředně po zadání.Zadáním povelu (G50 nebo G92) pro nastavení souřadného systémuse deaktivují nastavené hodnoty posunutí.Příklad Když bude zadáno G50 X100.0 Z80.0;, nastaví se sou...

 • Page 615

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT591Hodnoty posunutí polohy nástroje v ose Y lze nastavit. Načítanývstup hodnot korekce je rovněžmožný.Přímý vstup hodnoty korekce nástroje a přímý vstup funkce B proměřenou korekci nástroje nejsou pro osu Y možné.Postup pro ...

 • Page 616

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/025923--2 Stisknutím softwarového tlačítka [OPOTR.]zobrazítehodnoty korekce na opotřebení nástroje v ose Y.NASTR.KOR./OPOTREB.O0001 N00000Č.YW0110.000W 020.000W 030.000W 0440.000W 050.000W 060.000W 070.000W 080.000SKUTECNA POLOHA (RELATIV...

 • Page 617

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT593Postup pro načítanývstup hodnotykorekceNastavení relativních souřadnic v ose Y jako hodnot korekce:1 Posuňte referenční nástroj do referenčního bodu.2 Resetujte relativní souřadnice v ose Y na 0 (viz podkap.III---11.1.2).3 Posu...

 • Page 618

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02594Data, jako je příznak TV kontroly a děrný kód, se nastavují naobrazovce pro nastavení dat. Na této obrazovce může obsluha takéaktivovat/deaktivovat zápis parametrů,automatické vkládání číselsekvence při editaci programu a ...

 • Page 619

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT5954 Kurzorovými tlačítky posuňte kurzor na položku, kterou chcetezměnit.,,nebo.5 Zadejte novou hodnotu a stiskněte softwarové tlačítko [VSTUP].Nastavení, zda je činenímožný zápisparametru.0: Zakázáno1: PovolenoNastavení prov...

 • Page 620

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02596Jestliže ve zpracovávaném programu existuje blok obsahující zadanéčíslo sekvence, po jeho zpracování se bude aktivovat režimjednotlivého bloku.Postup pro porovnání čísla sekvence a zastavení1 Vyberte režimMDI.2 Stiskněte fu...

 • Page 621

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT597Když během zpracování programu bude nalezeno zadané číslosekvence, číslo sekvence nastavené pro funkci porovnání číslasekvence a zastavení se sníží o jedničku. Po zapnutí napájení je číslosekvence nastaveno na hodnotu ...

 • Page 622

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02598Zobrazit lze různé doby běhu, celkový počet obrobků, požadovanýpočet obrobků apočet hotových obrobků. Tato data lze nastavitpomocí parametrů nebo na této obrazovce (kromě celkového počtuobrobků a doby, po kterou bylo zapnu...

 • Page 623

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT599Tato hodnota je zvyšována po každém provedení povelu M02, M30nebo M kódu, zadaného parametrem 6710. Hodnotu je také možnonastavit pomocí parametru 6711. Tato hodnota se obecně resetuje,když dosáhne počtu požadovaných dílů. P...

 • Page 624

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02600Funkce zobrazí posunutí počátku obrobku pro každý souřadnýsystém obrobku (G54 až G59) a vnější posunutí počátku obrobku.Posunutí počátku obrobku a externí posunutí počátku obrobku lzenastavit na této obrazovce.Postup p...

 • Page 625

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT601Tato funkce se používá pro kompenzaci rozdílu mezinaprogramovaným souřadným systémem obrobku a skutečnýmsouřadnýmsystémemobrobku. Měřené posunutí počátkusouřadného systému lze zadat na obrazovce tak, aby povelovéhodnoty...

 • Page 626

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/026025 Obrazovku pro zobrazení posunutí počátku obrobku vyvolátestisknutím softwarového tlačítka [OBROBEK].Č.DATAČ.DATA00X0.00002X0.000(EXT) Z0.000(G55) Z0.00001X0.00003X0.000(G54) Z0.000(G56) Z0.000SOURADNICE OBROBKUO1234 N56789(G54)&g...

 • Page 627

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT603Zobrazí společné proměnné (#100 až #199 a #500 až #999).Jestliže absolutní hodnota společné proměnné překročí 99999999,zobrazí se ********. Hodnoty proměnných lze nastavit na tétoobrazovce. Jako proměnné lze rovněž zad...

 • Page 628

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02604Tato funkce umožňuje ovládání funkcí tlačítek na strojním paneluprostřednictvím MDI panelu.Posuv v jogu lze provádět číslicovými tlačítky.Postup pro zobrazení a nastavení softwarového ovládacího panelu1 Stiskněte funk...

 • Page 629

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT6055 Stisknutím kurzorového tlačítkaneboumístěte znač-ku Jna libovolnou pozici a nastavte požadovanou podmínku.6 Posuv v jogu se provede stisknutím požadovaného kurzorovéhotlačítka na obrazovce, umožňující posuv v jogu. Stiskn...

 • Page 630

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02606Data životnosti nástroje lze zobrazit jako informaci pro obsluhu oaktuálním stavu nástrojového hospodárství. Zobrazeny jsou téžskupiny vyžadující výměnu nástroje. V čítači životnosti nástroje prokaždou skupinu lze předv...

 • Page 631

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT6077 Když chcete resetovat data nástroje, posuňte kurzor na skupinu,kterou chcete resetovat a potom stiskněte softwarová tlačítka[(PROVOZ)], [SMAZ]a [PROVED]vuvedenémpořadí.Všechna prováděcí data skupiny označenékurzoremsesmažou...

 • Page 632

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02608DATA ZIVOT.NASTR. :O3000 N00060SELECTED GROUP 000GROUP001: ZIVOTN 0150 POCET 0007* 0034# 0078@ 00120056009000350026006100000000000000000000000000000000SKUP. 002: ZIVOTN 1400 POCET 00000062002400440074000000000000000000000000000000000000000000...

 • Page 633

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT609Po propojení řídicí jednotky a obráběcího stroje je nutno nastavitparametry, které určují specifikace a funkce stroje z hlediska plnéhovyužití všech vlastností servomotorů. V této kapitole je popsánonastavení parametrů na ...

 • Page 634

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02610Po propojení řídicí jednotky a obráběcího stroje se nastavujíparametry, které určují specifikace a funkce stroje z hlediska plnéhovyužití všech vlastností servomotorů. Nastavení parametrů závisí natypu stroje. Viz seznam ...

 • Page 635

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT611Postup pro umožnění/zákaz zápisu parametrů1 Vyberte režim MDInebo vyvolejte stav nouzového zastavení.2 Stiskněte funkční tlačítko.3 Stisknutím softwarového tlačítka [NASTAV]vyvolejte obrazovkunastavení.NASTAVENI (MANUALNI)O...

 • Page 636

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02612Když jsou zadána data korekce chyby stoupání, lze kompenzovatchybu stoupání pro každou osu v příslušných rozlišovacíchjednotkách.Data korekce chyby stoupání jsou nastavena pro každý korekční bodv intervalech zadaných pro ...

 • Page 637

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT613Postup pro zobrazení a nastavení dat korekce chyby stoupání1 Nastavte následující parametry.DČíslo bodu korekce chyby stoupání v referenční poloze (prokaždou osu): Parametr 3620DČíslo bodu korekce chyby stoupání s nejnižš...

 • Page 638

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02614Číslo programu, číslo sekvence a okamžitý stav CNC systému jsouvždy zobrazeny na obrazovce, vyjma zapnutí napájení, alarmusystému nebo zobrazení obrazovky PMC.Pokud je zadání dat nebo operace vstupu/výstupu nesprávná, CNCsys...

 • Page 639

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT615Informace o aktuálním režimu, stavu automatického provozu, stavualarmu a stavu editace programu, které jsou zobrazovány zaposledním řádkem na obrazovce, usnadňují obsluze stroje sledováníprovozních podmínek systému.Jsou---li z...

 • Page 640

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02616ALM: Indikace, že byl vydán alarm.(Blikající inverzní zobrazení.)BAT: Indikace nízkého napětí baterie.(Blikající inverzní zobrazení.)Mezera : Indikace jiného než obou uvedených stavů.hh:mm:ss --- Hodiny, minuty a sekundyINPU...

 • Page 641

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT617Stisknutím funkčního tlačítka MESSAGE lze zobrazit data jako jsoualarmy, historie alarmů aexterní zprávy.Informace vztahující se k zobrazení alarmů jsou uvedené v kapitoleIII.7.1. Informace vztahující se k zobrazení historie a...

 • Page 642

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02618Když bude zadáno externí hlášení pro obsluhu, spustí se aktualizacehistorie dat externích hlášení pro obsluhu; tato aktualizace budepokračovat, dokud nebude zadáno nové číslo externího hlášení proobsluhu nebo nebude zadán...

 • Page 643

  OBSLUHAB---63834CZ/0211. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DAT619Není---li nutné sledovat indikace na displeji, lze prodloužit životnostsvětelného zdroje prosvětlení LCD displeje tím, že jej vypnete.Obsah obrazovky lze smazat stisknutím určitých tlačítek.Nastavením parametru je možno zadat...

 • Page 644

  OBSLUHA11. NASTAVENÍ A ZOBRAZENÍ DATB---63834CZ/02620Nastavením parametru je možno zadat automatické mazáníobrazovky po uplynutí určité doby (v minutách), bez použití tlačítek.Po stisknutí libovolného tlačítka se obraz obnoví.Postup pro automatické smazání obrazovkyPo uplyn...

 • Page 645

  OBSLUHAB---63834CZ/0212. GRAFICKÉ FUNKCE62112 GRAFICKÉ FUNKCEGrafické funkce zobrazují pohyb nástroje v průběhu automatickéhonebo ručního režimu.

 • Page 646

  OBSLUHA12. GRAFICKÉ FUNKCEB---63834CZ/02622Naprogramovanou dráhu nástroje lze zobrazit na obrazovce, cožumožňuje kontrolu průběhu obrábění sledováním zobrazené dráhynástroje.Obraz na obrazovce lze kromě toho zvětšit nebo zmenšit.Dříve, než lze zobrazit dráhu nástroje, je ...

 • Page 647

  OBSLUHAB---63834CZ/0212. GRAFICKÉ FUNKCE6236 Začne automatický nebo ruční režim stroje a pohyb nástroje sebude vykreslovat na obrazovce.000100021X 200.000Z 200.000XZ>_MEM STRT **** FIN 12:12:24 KANAL1[G.PRM][][ GRAFIK ][ZVETS.][(PROVOZ)]Jednotlivé části výkresu na obrazovce lze zvě...

 • Page 648

  OBSLUHA12. GRAFICKÉ FUNKCEB---63834CZ/0262410 Pokračujte v provádění předchozí operace. Část výkresu,vymezená kurzory zvětšení, se zvětší.000100012X 200.000Z 200.000XZS0.81>_MEM STRT **** FIN 12:12:24[ G.PRM ][ GRAFIK ][][][]11 Chcete---li zobrazit původní výkres, stisknět...

 • Page 649

  OBSLUHAB---63834CZ/0212. GRAFICKÉ FUNKCE625DELKA OBROBKU (O), PRUMER OBROBKU (D)Zadejte délku obrobku a jeho průměr. V následující tabulce jsouuvedeny vstupní jednotky a rozsah platných dat.WDXZWDZXTabulka 12.1 Rozsah dat výkresu a použité jednotkySoustavaůJednotkaRozsahinkrementůVs...

 • Page 650

  OBSLUHA12. GRAFICKÉ FUNKCEB---63834CZ/02626Vzhledem k tomu, že se výkres kreslí během obnovování hodnotsouřadnic při automatickém režimu atd., je nutné spustit program vautomatickém režimu. Pokud má probíhat kreslení bez pohybustroje, je třeba zadat zamknutí stroje.Stisknutím ...

 • Page 651

  OBSLUHAB---63834CZ/0212. GRAFICKÉ FUNKCE627Funkce dynamického kreslení grafiky umožňuje zobrazovat dráhupohybu přiobrábění, aniž by bylo nutné vykonat skutečnou strojníoperaci.Když budete provádět dynamické kreslení grafiky, není nutnéskutečně stroj obsluhovat. Než začnet...

 • Page 652

  OBSLUHA13. FUNKCE NÁPOVĚDYB---63834CZ/0262813 FUNKCE NÁPOVĚDYFunkce nápovědy zobrazuje na obrazovce podrobné informace oalarmech v CNC systému a o činnosti CNC systému. Zobrazují senásledující informace.Když dojde k nesprávné činnosti CNC systému nebo je spuštěnchybný progra...

 • Page 653

  OBSLUHAB---63834CZ/0213. FUNKCE NÁPOVĚDY6292 Stisknutím softwarového tlačítka [ALAM]na obrazovce HELP(POCATECNI MENU)zse obrazí podrobné informace o aktuálněvyvolaném alarmu.HELP(ALARM - PODROBNOSTI)O0010 N00001ČISLO : 027HLASENI:ZADNE OSY V G43/G44FUNKCE:KOREKCE NA DELKU NASTROJECALA...

 • Page 654

  OBSLUHA13. FUNKCE NÁPOVĚDYB---63834CZ/026303 Chcete---li vyvolat podrobnosti o jiném čísle alarmu, zadejtenejdříve číslo alarmu a potom stiskněte softwarové tlačítko[ZVOLIT].Tato operace je účelná přistudiu alarmů,které nejsouaktuálně vyvolané.Obr. 13 (d) Jak vyvolat jednotl...

 • Page 655

  OBSLUHAB---63834CZ/0213. FUNKCE NÁPOVĚDY631Obr. 13 (g) Vyvolání jednotlivých obrazovek ZPUSOB OVLADANI>1S0 T0000MEM **** *** ***10:12:25[] [] [] [] [ ZVOLIT ]Když například bude zvoleno “1. EDITOVANI PROGRAMU”,zobrazí se obrazovka uvedená na obr. 13 (g).Na každé obrazovce ZPUSO...

 • Page 656

  OBSLUHA13. FUNKCE NÁPOVĚDYB---63834CZ/02632HELP(TABULKA PARAMETRU)01234 N000011/4* NASTAVENI(Č. 0000∼)* VSTUP/VYSTUPNI ROZHRANI(Č. 0100∼)* RIZENI OS /NASTAVOVACI JEDNOTKA (Č. 1000∼)* SOURADNICOVY SYSTEM(Č. 1200∼)* SW-OMEZENI KONC. POLOHY(Č. 1300∼)* RYCHLOST POSUVU(Č. 1400∼)* R...

 • Page 657

  IV. MANUAL GUIDE 0i

 • Page 658

 • Page 659

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 635 - 1 MANUAL GUIDE 0i

 • Page 660

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 636 - 1.1 PŘEHLED MANUAL GUIDE 0i byl vyvinutý jako pomůcka při vytváření programů součásti pro řídicí systémy Series 0i-TB. Part program se skládá ze souboru instrukcí pro obrábění, které obsluha chce vykonat. Part Program p...

 • Page 661

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 637 - 1.2 ÚVOD MANUAL GUIDE 0i je jedna z obrazovek, které má uživatel k dispozici během operace CNC. Je možno jí kdykoliv vyvolat stisknutím tlačítka “CUSTOM” na panelu MDI. Na této obrazovce je možno zvolit zobrazování referen...

 • Page 662

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 638 - 1.3 OPERACE VYTVÁŘENÍ PROGRAMŮ 1.3.1 Spuštění Obrazovku MANUAL GUIDE 0i je možno vyvolat kdykoliv stisknutím tlačítka “CUSTOM” na panelu MDI. Na této obrazovce máte možnost zadat číslo programu, který chcete vytvořit ...

 • Page 663

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 639 - 1.3.2 Spuštění Obrazovku MANUAL GUIDE 0i je možno vyvolat kdykoliv stisknutím tlačítka “CUSTOM” na panelu MDI. Na této obrazovce máte možnost zadat číslo programu, který chcete vytvořit nebo editovat. EDITACE...

 • Page 664

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 640 - 1.3.3 Vytvoření nového part programu Chcete-li vytvořit nový part program, na hlavní obrazovce MANUAL GUIDE 0i zadejte číslo programu, který chcete vytvořit. Pokud systém nezobrazí žádné upozornění, objeví se editovací ob...

 • Page 665

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 641 - Můžete pokračovat ve vkládání informací do part programu nebo použít pět softwarových tlačítek pro interaktivní vývoj programu. Když budete editovat program, všechny změny se provedou přímo do paměti part pr...

 • Page 666

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 642 - 1.3.4 Nastavení procesu Již jsme se naučili, že po vytvoření nového part programu (nebo editování existujícího programu) můžeme použít editor k zadání informací přímo do part programu. To však samo o sobě nenabízí ž...

 • Page 667

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 643 - softwarové tlačítko “PRIJMI”. Informace se vloží do programu a kurzor zůstane tam, kam byl původně umístěn. Přemístíme nyní kurzor na řádek “M7”, abychom se připravili na další vývoj programu. Dalš...

 • Page 668

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 644 - 1.3.5 Podpora pro volbu G kódu Nyní, když jsme do part programu přidali informace o procesu, operaci obrábění je obvykle nutno zakončit pomocí pohybů obráběcího stroje. Pohyby obráběcího stroje se vykonávají s použitím i...

 • Page 669

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 645 - Když nejdříve zadáte téma nápovědy, zobrazí se textové informace. Když stisknete softwarové tlačítko “GRAF.”, zobrazí se všechny grafické informace vztahující se k tomuto tématu. Tímto způsobem můžete...

 • Page 670

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 646 - tlačítko konce bloku na panelu tlačítek MDI) a pak na panelu tlačítek MDI stiskneme tlačítko “VLOZIT”. Po vložení řádku kódu do part programu se zobrazí editovací obrazovka editor s naším vloženým novým povelem. Abych...

 • Page 671

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 647 - 1.3.6 Podpora pro volbu M kódu CNC používá M kódy k vyžádání vykonání pomocných procesů stroje. Příkladem může být zastavení stroje na konci part programu. Obdobně jako ostatní povely, které jsme vyvinuli, M kódy je m...

 • Page 672

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 648 - Jako u menu nápovědy pro G kódy se můžeme buď vrátit do editoru nebo zapsat povel na této stránce. V našem příkladu zapíšeme “M01[EOB]” a pak stisknutím tlačítka “VLOZIT” na panelu tlačítek MDI vloží...

 • Page 673

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 649 - 1.4 OBRÁBĚNÍ S PEVNÝMI CYKLY MANUAL GUIDE 0i používá “obrábění s pevnými cykly”, což umožňuje zadávat bloky pevných cyklů. Tyto pevné cykly dávají uživateli přístup k následujícím funkcím obrábění. Vrtán...

 • Page 674

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 650 - 1.4.1 Operace Chcete-li použít “obrábění pomocí pevných cyklů”, na zobrazovací jednotce stiskněte softwarové tlačítko “CYKLUS”. Zobrazí se menu pro obrábění v cyklu. Toto menu pro obrábění v cyklu obsahuje seznam...

 • Page 675

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 651 - “VSTUP”. Potom stisknutím softwarového tlačítka “PRIJMI” se původní blok pevného cyklu změní na nový. Pevné cykly, které MANUAL GUIDE 0i umožňuje, jsou nakonfigurované jako blok typu obrábění a blok obrazce, které...

 • Page 676

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 652 - 1.4.2 Data jednotlivých pevných cyklů 1.4.2.1 Blok typu obrábění pro vrtání na soustruhu Navrtávání : G1100 Datový údaj Komentář F RYCHLOST POSUVU Řezný posuv P DOBA PRODLEVY Doba prodlevy na dně díry v jednotkách msec....

 • Page 677

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 653 - 1.4.2.2 Bloky typu obrábění bočního odebírání materiálu Hrubování vnějšího průměru : G1120 Hrubování vnitřního průměru : G1121 Hrubování čelní plochy : G1122 Datový údaj Komentář P SMER OBRABENI 1 : Normální ...

 • Page 678

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 654 - 1.4.2.4 Blok obrazce při hrubovacím a dokončovacím odebírání materiálu POZNÁMKA 1 Pro zadání bloku obrazce pro cykly odebírání materiálu jsou dva způsoby. První představuje programování obrysu popsané v kapitole 1.5. P...

 • Page 679

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 655 - 1.4.2.5 Hrubovací bloky zapichování / drážkování při soustružení Zapích hrubovaní : G1130 Hrubovaní drážky na čele : G1132 Datový údaj Komentář F Rychlost posuvu Řezný posuv E SIRKA NASTROJE Šířka zapichovácího / ...

 • Page 680

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 656 - 1.4.2.7 Blok obrazce zapichu / drážky při soustružení Normální drážka : G1460 Datový údaj Komentář C VELIKOST SRAZENI Velikost sražení drážky (poloměr) X POCATECNI BOD X Souřadnice bodu v ose X, kde začíná drážka Z ...

 • Page 681

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 657 - POZNÁMKA Když pro každý bod zadáte současně zaoblení i sražení rohu, použijí se data pro zaoblení rohu a na data pro sražení se nebude brát ohled. 1.4.2.8 Blok typu obrábění pro řezání závitu Řezání závitu : G11...

 • Page 682

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 658 - 1.4.2.9 Blok obrazce pro řezání závitu Obrazec závitu : G1450 Datový údaj Komentář R TYP ZAVITU 1 : Obecný závit 2 : Metrický závit 3 : Jednotný závit 4 : PT závit 5 : PF závit L STOUPANI ZAVITU Stoupání závitu Nejmenš...

 • Page 683

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 659 - 1.5 PROGRAMOVÁNÍ OBRYSU MANUAL GUIDE 0i také nabízí “programování obrysu”, pomocí kterého je možno zadat obrysové obrazce, které se skládají z čar a kružnic. Toto “obrysové programování” představuje vysoce výkon...

 • Page 684

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 660 - 1.5.1 Operace programování obrysu 1.5.1.1 Vyvolání obrazovky programování obrysu Chcete-li vytvořit program s G01/G02/G03, na programovací obrazovce MANUAL GUIDE 0i stiskněte tlačítko [OBRYS]. Chcete-li zadat bloky ob...

 • Page 685

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 661 - 1.5.1.2 Volba metody pro editování programu obrysu Stisknutím tlačítka “OBRYS” se zobrazí úvodní obrazovka pro programování obrysu. Po obrazovce pro programování obrysu se zobrazí další obrazovka, která umožní zvolit, ...

 • Page 686

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 662 - 1.5.1.3 Zadání programu obrysu Počáteční bod Když zvolíte zadání nového programu, zobrazí se nejdříve obrazovka s datovými údaji pro počáteční bod. Datový údaj Komentář POCATECNI BOD X Souřadnice X počátečního b...

 • Page 687

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 663 - Pak zadejte zbývající data nebo změňte data obrazce a uložte je do paměti stisknutím tlačítka [OK]. Když bude zvoleno G41 nebo G42, zobrazí se položka “KOREKCE NASTR. C.”. Zapište potřebná data čísla korekce. POZNÁMKA...

 • Page 688

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 664 - Příklad zadání dat pro obrazec obrysu Pokud zvolíte přímku, zobrazí se obrazovka přímky, která vám umožní zadat všechna data obrazce zapsaná na výkresu. I když se na výkresu hodnota souřadnice koncového bodu neobjevuje,...

 • Page 689

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 665 - Vložení nového obrazce obrysu Umístěte kurzor na blok obrazce těsně před místem, kam se má nový obrazec vložit. Potom pomocí postupu popsaného v příkladech 2 a 3 zadejte nový blok obrazce. Potom stisknutím tlačítka [PREP...

 • Page 690

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 666 - 1.5.1.4 Kontrola obrazců obrysu Zadané obrazce obrysu je možno zkontrolovat na obrazovce operacemi jako zvětšení, zmenšení a podobně. Na obrazovce seznamu programů stiskněte tlačítko [GRAF]. Objeví se obrazovka pro kreslení ...

 • Page 691

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 667 - 1.5.1.5 Převod na NC program Zadané obrazce obrysu je možno převést na NC programy ve tvaru G kódu. Stiskněte tlačítko [NC KNV]. Objeví se následující obrazovka. V hlášení zobrazeném na obrazovce stiskněte ihned...

 • Page 692

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 668 - POZNÁMKA 1 Převedené bloky NC programu se uloží hned za blok, na který byl umístěný kurzor. Po návratu na tyto předchozí obrazovky se kurzor umístí na záhlaví NC programu, který byl po převodu nově vytvořený. 2 Pokud bu...

 • Page 693

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 669 - 1.5.2 Detaily dat obrazce obrysu Tato kapitola popisuje detaily dat obrazce obrysu, která byla zadána na obrazovce dat obrazce obrysu. Detaily dat obrazce obrysu pro koncový bod a přímku jsou uvedené v předcházející kapitole. Výk...

 • Page 694

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 670 - 1.5.2.3 Sražení Datový údaj Komentář SRAZENI C Velikost sražení, ale pouze kladná hodnota RYCHLOST POSUVU Rychlost posuvu POZNÁMKA Položka dat rychlosti posuvu se zobrazí, když parametr č. 9341#3(FCD) bude nastavený na 1. ...

 • Page 695

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 671 - 1.5.3 Detaily výpočtu obrysu Tato kapitola vysvětluje detaily výpočtů obrysu, například bodů průsečíku nebo tečných bodů, které je podporováno programováním obrysu. Obrazec nebo část obrysu, pro který ještě nebyl sta...

 • Page 696

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 672 - (3) Když předcházející obrazec je neurčený a na přímce je zadáno "TEC. K POSL". (a) Je zadáno X i Z a A -> Vypočítá se bod průsečíku s předchozím obrazcem. Když předcházející obrazec je oblouk,...

 • Page 697

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 673 - (c) Je zadáno A a buď X nebo Z -> Zobrazí se obrazovka pro volbu tečného bodu, takže zvolte ten, který je zapotřebí. Tato přímka bude určená. Pokud polohový vztah tečného bodu a přímky bude takový, že zadá...

 • Page 698

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 674 - 1.5.3.2 Oblouk (1) Když předcházející obrazec není neurčený a na oblouku není zadáno "TEC. K POSL" (a) Je zadáno I a K -> Tento oblouk bude neurčený. (b) Je zadáno X, Z a R -> Zobrazí se obrazovka pro volbu b...

 • Page 699

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 675 - (2) Když předcházející obrazec není neurčený a na oblouku je zadáno "TEC. K POSL" (a) Je zadáno X a Z -> Poloměr se vypočítá automaticky a tento oblouk se určí. (3) Když předcházející obrazec bude neu...

 • Page 700

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 676 - (4) Když předcházející obrazec bude neurčený (pro který byl stanovený koncový bod) a na tomto oblouku je zadáno "TEC. K POSL" (a) Je zadáno R, I a K -> Vypočítá se tečný bod a tento oblouk bude neurčený. ...

 • Page 701

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 677 - (5) Když předcházející obrazec "oblouk" bude neurčený (pro který byl určený koncový bod a bylo zapsáno pouze R) a na oblouku bylo zadáno "TEC. K POSL". (a) Je zadáno R, X a Z -> Zobrazí se obrazovka pro ...

 • Page 702

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 678 - 1.5.3.3 Přímka dotýkající se dvou oblouků Zadáním tří následujících po sobě jdoucích obrazců je možno zadat přímku (2) dotýkající se dvou oblouků, jak je znázorněno na obrázku výše. Koncové body (...

 • Page 703

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 679 - 1.5.3.4 Oblouk dotýkající se protínajících se přímek a oblouků Zadáním tří následujících po sobě jdoucích obrazců je možno zadat oblouk (2) dotýkající se dvou přímek nebo oblouků, jak je znázorn...

 • Page 704

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 680 - 1.5.3.5 Oblouk dotýkající se neprotínající se přímky a oblouku Zadáním následujících tří po sobě jdoucích obrazců je možno zadat oblouk (2) dotýkající se přímky (1) a oblouku (3), které se neprotínají...

 • Page 705

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 681 - 1.5.3.6 Oblouk dotýkající se neprotínajících se 2 oblouků Zadáním následujících tří po sobě jdoucích obrazců je možno zadat oblouk (2) dotýkající se oblouku (1) a oblouku (3), které se neprotínají, jak ...

 • Page 706

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 682 - 1.5.4 Detaily pomocného výpočtu Tato kapitola popisuje detaily pomocného výpočtu. Pomocí tohoto pomocného výpočtu je možno určit souřadnice bodu nebo úhel přímky. Dále je možno snadno zadat tvar obrysu, například velikos...

 • Page 707

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 683 - 1.5.4.2 Počáteční bod Volba typu výpočtu Na obrazovce zápisu dat pro počáteční bod stiskněte [POM.]. Zobrazí se následující obrazovka menu typu výpočtu. Stisknutím kurzorového tlačítka procházejte položkami menu, dok...

 • Page 708

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 684 - Zadání dat pro výpočet - Bod zadaný polárními souřadnicemi Datový údaj Komentář VZDAL. D Vzdálenost mezi bodem a počátkem souřadného systému obrobku UHEL A Úhel přímky s osou +Z. Kladný úhel je proti směru hodinový...

 • Page 709

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 685 - (2) Když je zadána přímka dvěma body Stisknutím [XZ, XZ] můžete zadat přímku procházející dvěma body. Stisknutím [XZ, A] můžete opět zvolit výše uvedený typ s použitím úhlu. Datový údaj Komentář ZAKL. BOD X Souř...

 • Page 710

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 686 - - Bod průsečíku přímky a oblouku Bod průsečíku přímky a oblouku je možno vypočítat. Pro výpočet je možno použít přímku, která byla posunuta o určitou vzdálenost. To může být užitečné, když budete zadávat dráh...

 • Page 711

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 687 - - Bod průsečíku dvou oblouků Na níže uvedené obrazovce je možno zadat data pro dva oblouky a bod průsečíku mezi nimi se vypočítá. Datový údaj Komentář STRED X1 Souřadnice X středu oblouku 1 STRED Z1 Souřadnice Z středu...

 • Page 712

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 688 - 1.5.4.3 Přímka Jako část pomocného výpočtu pro přímku je možno vypočítat souřadnici koncového bodu a úhel. Na obrazovce menu pomocného výpočtu zobrazí následující softwarová tlačítka. [KONBOD] : Zobrazí se obrazov...

 • Page 713

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 689 - - Úhel přímky kolmé k přímce procházející 2 body Úhel přímky, která je kolmá k přímce a která prochází dvěma body, je možno vypočítat. Datový údaj Komentář BOD X Souřadnice X prvního bodu, kterým prochází př...

 • Page 714

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 690 - 1.5.4.4 Oblouk Jako část pomocného výpočtu pro oblouk je možno vypočítat souřadnice koncového bodu a středu. Kromě toho je možno samotný oblouk určit zadáním podobných údajů tří průchozích bodů. Na obrazovce menu po...

 • Page 715

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 691 - Zadání dat pro výpočet - Oblouk prochází 1 bodem a je určena souřadnice jeho středu Datový údaj Komentář BOD X Souřadnice X určitého bodu na oblouku BOD Z Souřadnice Z určitého bodu na oblouku STRED I Souřadnice X stře...

 • Page 716

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 692 - 1.5.5 Další 1.5.5.1 Výpočet vstupních dat Pro ty položky je možno zadat data na obrazovce programování obrysu pomocí výpočtu typu kapesní kalkulačky následujícím způsobem. Sčítání : 10+10 [VSTUP] -> 20 Odčí...

 • Page 717

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 693 - 1.5.5.2 Na co dát pozor při programování obrysu POZNÁMKA 1 Do programu obrysu nelze zadat více než čtyřicet obrazců. 2 Pokud během operace programování obrysu se obrazovka změní na jinou stisknutím funkčního tlačítka, ak...

 • Page 718

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 694 - 1.6 PARAMETR 9050 STGECF STFECF Override řezné rychlosti na počátku obrábění při vrtání. Rozsah platných dat : 0 až 255 Jednotky : 1. 9292 S1TTMN S1TTMN M kód se přenese na výstup před normálním řezáním závitu z...

 • Page 719

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 695 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 9341 M99 CMP DCD G41 FCD RAD IJR IJR = 0 : Při převodu NC programu se na výstup přenese povel oblouku ve formátu I/J = 1 : Na výstup se přenese povel oblouku ve formátu R. RAD = 0 : Jednotka úhlu je ...

 • Page 720

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 696 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 9764 SNC SNC = 0 : Při předdokončovacím obrábění tyče se korekce na zadní stranu tvaru nástroje neprovádí. = 1 : Výše uvedená korekce na zadní stranu tvaru nástroje se provede. Avšak v...

 • Page 721

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 697 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 9772 RFN RFN = 0 : Obrábění s předdokončením se provede vždy = 1 : Obrábění s předdokončením se neprovede. POZNÁMKA Podle polohy počátečního bodu obrábění a koncového bodu zadan...

 • Page 722

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 698 - 9802 PCOVR1 PCOVR1 Override velikosti posuvu, když úhel obrábění na nástroji bude větší než 90 stupňů, ale menší nebo rovný 135 stupňům. 9803 PCOVR2 PCOVR2 Override velikosti posuvu, když úhel obrábění na nástro...

 • Page 723

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 699 - 9820 CLGRVX CLGRVX Bezpečná vzdálenost (průměr) osy X při obrábění vnější nebo vnitřní drážky. Rozsah platných dat : 0 až 99 999 999 Jednotky : 0,001 mm, 0,0001 palce 9821 CLGRVZ CLGRVZ Bezpečná vzdálenost (polom...

 • Page 724

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 700 - 9851 DRLRET DRLRET Bezpečná vzdálenost návratu při vrtání s přerušováním nebo vysokou rychlostí (poloměr) Rozsah platných dat : 0 až 99 999 999 Jednotky : 0,001 mm, 0,0001 palce 9852 DRLMIN DRLMIN Minimální hloubka ...

 • Page 725

  B-63834CZ/02 MANUAL GUIDE 0i 1. MANUAL GUIDE 0i - 701 - 1.7 ALARMY Pokud jedna nebo více sad parametrů nebo zapsaných programů nebude správná a budete se snažit vykonat tento program, vyvolají se následující P/S alarmy. Pokud se vyvolá jiný než následující P/S alarm, postupujte ...

 • Page 726

  1. MANUAL GUIDE 0i MANUAL GUIDE 0i B-63834CZ/02 - 702 - Alarm Popis Příčina Pro obrábění tyče nelze vypočítat správnou dráhu nástroje. Tento alarm se vyvolá, když ve výsledku interního výpočtu bude chyba (například když hodnota pod značkou druhé odmocniny bude záporná z d...

 • Page 727

  V. ÚDRŽBA

 • Page 728

 • Page 729

  ÚDRŽBAB---63834CZ/021.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIE7051 POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIEV této kapitole je popsán postup náhrady záložní baterie CNCsystému a baterie pulzního snímače absolutní polohy. Tato kapitolaobsahuje následující podkapitoly:1.1 VÝMĚNA BATERIE ŘÍDICÍ JEDNOTKY...

 • Page 730

  ÚDRŽBA1.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIEB---63834CZ/02706Jestližejepoužitalithiovábaterie,opatřetesitypA02B---0200---K102 (kód FANUC: A98L---0031---0012).(1)Zapněte CNC systém. Asi po 30 sekundách napájení zasevypněte.(2)Vyjměte baterii z pouzdra na vrchu řídicí jednotky CNC.Nejdří...

 • Page 731

  ÚDRŽBAB---63834CZ/021.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIE707POZNÁMKAKroky (1) až (3) proveďte během 30 minut. (nebo během 5minut u typu 210i s funkcemi PC)Pokud je baterie vyjmutá delší dobu, dojde ke ztrátě obsahupaměti.Při likvidaci starých baterií dbejte na dodržování místních vy...

 • Page 732

  ÚDRŽBA1.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIEB---63834CZ/02708(1)Opatřete si běžné alkalické články velikosti D.(2)Zapněte CNC systém.(3)Sejměte kryt pouzdra baterií.(4)Vyměňte staré baterie za nové. Dbejte na dodržení správnépolarity nových baterií.(5)Vraťte zpět kryt pouzdra bat...

 • Page 733

  ÚDRŽBAB---63834CZ/021.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIE709Jednotku baterií absolutního pulzního snímače polohy lze připojit dáleuvedeným postupem [Schéma zapojení 1] a [Schéma zapojení 2].PSMCXA2ASVMSVMPouzdro baterieA06B---6050---K060BaterieA06B---6050---K061KonektorA06B---6110---K211CX...

 • Page 734

  ÚDRŽBA1.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIEB---63834CZ/02710VÝSTRAHA1Nepřipojujte k téže přípojce BATL (B3) více než jednubaterii. Pokud se výstupní napětí jednotlivých baterií liší,může dojít k jejich zkratování s následným zahřátím navysokou teplotu.2Při instalaci baterií...

 • Page 735

  ÚDRŽBAB---63834CZ/021.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIE711SVMBaterieA06B---6073---K001CX5XPouzdro baterieA06B---6114---K500SVMBaterieA06B---6073---K001CX5XPouzdro baterieA06B---6114---K500--- Jestliže APC alarm indikuje nízké nebo nulové napětí baterie, vyměňteji (A06B---6073---K001).Když j...

 • Page 736

  ÚDRŽBA1.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIEB---63834CZ/02712VÝSTRAHA1 Když používáte vestavěné baterie (A06B---6073---K001),nepřipojujte je ke svorce BATL (B3) konektoru CXA2A/CXA2B.Rozdílné výstupní napětí jednotlivých baterií SVM může véstk jejichzkratuak jejichprudkémuzahřátí...

 • Page 737

  ÚDRŽBAB---63834CZ/021.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIE713Pulzní snímač polohy pro servomotory řady a je standardně vybavenvestavěným záložním kondenzátorem. Pro uchování informaceabsolutní polohy v absolutním pulzním snímači polohy, je nutnoběhem výměny baterie ponechat zapnut...

 • Page 738

  ÚDRŽBA1.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIEB---63834CZ/02714Pokud je konektor při zapojování nebo odpojování vystavennadměrnému namáhání, může být výsledkem špatný kontakt. Kdyžbudete vkládat a vyjímat konektor baterie, dejte proto pozor, abystepři utahování nepoužívali příli...

 • Page 739

  ÚDRŽBAB---63834CZ/021.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIE715(2) Odpojení konektoru<1>Přidržte konektor poobou stranách avodorovně jejvytáhněte.<2>10 stupňů nebo méněZa souměrnéhotahu konektor mírněnadlehčete.<3>5stupňů nebo méněÚhel konektoru ka-belu ve vodorovn...

 • Page 740

  ÚDRŽBA1.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIEB---63834CZ/02716Jedna baterie může zálohovat data okamžité polohy šesti pulzníchsnímačů absolutní polohy po dobu asi 1 roku.Když napětí baterie poklesne, zobrazí se na displeji alarmy APC 306až 308 (+ číslo osy). Jakmile dojde ke zobrazení...

 • Page 741

  ÚDRŽBAB---63834CZ/021.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIE717Bateriejepřipojena jedním ze dvou následujících způsobů.Způsob 1: Připojte lithiovou baterii k SVM.Použijte baterii: A06B---6093---K001.Způsob 2: Použijte pouzdro na baterii (A06B---6050---K060).Použijte baterii: A06B---6050---K0...

 • Page 742

  ÚDRŽBA1.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIEB---63834CZ/02718BaterieKryt baterieVložte kabel baterie do této štěrbiny.SVU---40, SVU---80POZORDKonektor baterie lze připojit do libovolné zásuvky CX5X aCX5Y.DVýměna baterií v pouzdře. (Způsob 2)Vyměňte alkalické baterie velikosti D umístěn...

 • Page 743

  ÚDRŽBAB---63834CZ/021.POSTUP PŘIVÝMĚNĚ BATERIE719Staré baterie musí být likvidovány jako ”PRŮMYSLOVÝ ODPAD”vsouladu s nařízeními zeměči oblasti, kde je stroj provozován.Použité baterie

 • Page 744

 • Page 745

  DODATKY

 • Page 746

 • Page 747

  DODATKYB---63834CZ/02A.PŘEHLED KÓDŮ DĚRNÉ PÁSKY723APŘEHLEDKÓDŮDĚRNÉPÁSKYISO kódEIA kódPoznámkyZnak8 7 6 5 43 2 1Znak8 7 6 5 43 2 1Uživatelskémakro BZnak8 7 6 5 43 2 1Znak8 7 6 5 43 2 1Nepou-žitoPou-žito0O Od0OdČíslo 01OO OfO1OO Číslo 12OO OdO2dOČíslo 23O OdO O3OdO O Čís...

 • Page 748

  DODATKYA.PŘEHLED KÓDŮ DĚRNÉ PÁSKYB---63834CZ/02724ISO kódEIA kódPoznámkyZnak8 7 6 5 43 2 1Znak8 7 6 5 43 2 1Uživatelskémakro BZnak8 7 6 5 43 2 1Znak8 7 6 5 43 2 1Ne-použito PoužitoDELO O O O O dO O ODelO O O O dO O OVymazat(smazání chyb-ného děrování)××NULdPrázdnýznak:dŽá...

 • Page 749

  DODATKYB---63834CZ/02A.PŘEHLED KÓDŮ DĚRNÉ PÁSKY725POZNÁMKA1 Symboly použité ve sloupci poznámek mají následující význam.(Mezera) : Znak bude registrován v paměti amáspecifický význam.Při nesprávném použití jinde než v komentáři bude vyvolán alarm.¢: Znak nebude regis...

 • Page 750

  DODATKYB. PŘEHLED FUNKCÍ AFORMÁTU PÁSKYB---63834CZ/02726BPŘEHLEDFUNKCÍAFORMÁTUPÁSKYV závislosti na provedení stroje nelze některé funkce použít.Vdále uvedené tabulce, PI:představuje kombinaci libovolnéadresy osy pomocí X a Z.x = 1. základní osa (obvykle X)z = 2. základní os...

 • Page 751

  DODATKYB---63834CZ/02B. PŘEHLED FUNKCÍ AFORMÁTU PÁSKY727(2/4)FunkceFormát děrné páskyVyobrazeníInterpolace v polárníchsouřadnicích(G12.1, G13.1)(G112, G113)G12.1 :Režim interpolace v polárníchsouřadnicíchG13.1 ;Režim interpolace v polárníchsouřadnicích ZrušeníVolba roviny...

 • Page 752

  DODATKYB. PŘEHLED FUNKCÍ AFORMÁTU PÁSKYB---63834CZ/02728(3/4)FunkceFormát děrné páskyVyobrazeníKorekce řezného nástroje(G40, G41, G42)G41G42G40NástrojG41G42_;PIG40ZrušeníNastavení souřadného systémuNastavení otáček vřetena(G50)XZNastavení souřadného systémuG50 S _ ; Nas...

 • Page 753

  DODATKYB---63834CZ/02B. PŘEHLED FUNKCÍ AFORMÁTU PÁSKY729(4/4)FunkceFormát děrné páskyVyobrazeníPevný cyklus(G71 až G76)(G90, G92, G94)Viz II.13. FUNKCEZJEDNODUŠUJÍCÍPROGRAMOVÁNÍN_ G70 P_Q_;G71 U_R_;G71 P_Q_U_W_F_S_T_;G72 W_R_;G72 P_Q_U_W_F_S_T_;G73 U_W_R_;G73 P_Q_U_W_F_S_T_;G74 R_...

 • Page 754

  ÚDRŽBAC.ROZSAH POVELOVÝCH HODNOTB---63834CZ/02730CROZSAHPOVELOVÝCHHODNOTInkrementální systémIS---BIS---CNejmenší vstupníinkrement0,001 mm0,0001 mmNejmenší povelovýinkrementX : 0,0005 mm(specifikace na průměr)Y : 0,001 mm(specifikace na poloměr)X : 0,00005 mm(specifikace na průmě...

 • Page 755

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02C.ROZSAH POVELOVÝCH HODNOT731Inkrementální systémIS---BIS---CNejmenší vstupníinkrement0,0001 palce0,00001 palceNejmenší povelovýinkrementX : 0,00005 mm(specifikace na průměr)Y : 0,0001 mm(specifikace na poloměr)X : 0,000005 mm(specifikace na průměr)Y : 0,00001...

 • Page 756

  ÚDRŽBAC.ROZSAH POVELOVÝCH HODNOTB---63834CZ/02732Inkrementální systémIS---BIS---CNejmenší vstupníinkrement0,001 stupně0,0001 stupněNejmenší povelovýinkrement0,001 stupně0,0001 stupněMax. programovatelnýrozměr+99999,999 stupně+9999,9999 stupněMax. velikostrychloposuvu*1240000 s...

 • Page 757

  DODATKYB---63834CZ/02D.NOMOGRAMY733DNOMOGRAMY

 • Page 758

  DODATKYD.NOMOGRAMYB---63834CZ/02734Stoupání závitu bývá zpravidla nesprávné v intervalech δ1 a δ2,vizObr. D.1 (a)vdůsledku automatického zrychlování a zpomalování.Tyto přídavky délky pro velikost intervalů δ1 a δ2 je nutno zohlednitvprogramu.Obr. D.1 (a) Nesprávná poloha z...

 • Page 759

  DODATKYB---63834CZ/02D.NOMOGRAMY735Nejdříve určete třídu a stoupání závitu. Přesnost závitu α se získá zevztahu (1) a závisí na časové konstantě zrychlení/zpomalení řezného,hodnota δ1 při V = 10 mm/s se získá ze vztahu (2). Potom, v závislostina rychlosti řezání záv...

 • Page 760

  DODATKYD.NOMOGRAMYB---63834CZ/02736Obr. D.2 Nesprávná délka závituδ2δ1R: Otáčky vřetena (min---1)L : Stoupání závitu (mm)*Když je časová konstanta Tservosystému rovna 0,033 s.δ2 =LR1800 * (mm)δ1 =LR1800 *(–1–lna)= δ2(–1–lna)Dále uvedené a je povolenou hodnotou závitu...

 • Page 761

  DODATKYB---63834CZ/02D.NOMOGRAMY737Nomogram pro získání velikosti náběhu δ1DOdkaz

 • Page 762

  DODATKYD.NOMOGRAMYB---63834CZ/02738Jestliže zpoždění servosystému (způsobené exponenciálnímzrychlením/zpomalením přiobrábění, nebo nájezdem do polohy připoužití servomotoru) doprovází kruhovou interpolaci v rohu, vznikámírnáodchylkamezidráhou nástroje (dráhou středu n...

 • Page 763

  DODATKYB---63834CZ/02D.NOMOGRAMY739Dráha nástroje zobrazená na Obr. D.3 (b)je analyzována na základěnásledujících podmínek:Rychlost posuvu je konstantní v blocích před i po kruhové interpolacivrohu.Řadič má vyrovnávací paměť. (Chyba se liší podle rychlosti čteníčtečky d...

 • Page 764

  DODATKYD.NOMOGRAMYB---63834CZ/02740Obr. D.3 (c) Výchozí hodnotaY0X0V0Výchozí hodnota přizačátku kruhové interpolace v rohu, tzn.souřadnice X a Y na konci distribuce povelůřadičem, je určenarychlostí posuvu a časovou konstantou polohovacího systémuservomotoru.X0 = VX1(T1 + T2)Y0 =...

 • Page 765

  DODATKYB---63834CZ/02D.NOMOGRAMY741Když je použit servomotor, způsobuje polohovací systém chybu mezivstupními povely a výsledkem na výstupu. Při lineární interpolaci,vzhledem k tomu že nástroj postupuje podél zadaného úseku, žádnáchyba nevzniká. Při kruhové interpolaci však...

 • Page 766

  ÚDRŽBAE. STAV PŘI ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ, PŘISMAZÁNÍ A PŘI RESETUB---63834CZ/02742E STAV PŘI ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ, PŘISMAZÁNÍ A PŘIRESETUParametrem 3402 (CLR) se určuje, zda bude CNC systém po resetuve stavu vymazání nebo ve stavu resetu (0: stav resetu /1: stavvymazání).Symboly v n...

 • Page 767

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02E. STAV PŘI ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ, PŘISMAZÁNÍ A PŘI RESETU743ÚdajResetSmazáníKdyž je zapnuto napájeníProváděnáakcePohyb×××akceProdleva×××Zadání M, S a T kódu×××Posunutí nástroje×V závislosti na parametruLVK (č. 5003#6)f:Režim MDIOstatní režimy...

 • Page 768

  ÚDRŽBAF. TABULKA VZTAHU ZNAKŮ AKÓDŮB---63834CZ/02744F TABULKA VZTAHU ZNAKŮ AKÓDŮZnakKódKomentářZnakKódKomentářA0656054B0667055C0678056D0689057E069032MezeraF070!033VykřičníkG071”034UvozovkyH072#035Znaménko dvojkřížkuI073$036Znak dolaruJ074%037ProcentoK075&038Ampersand &a...

 • Page 769

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ745GPŘEHLEDCHYBOVÝCHHLÁŠENÍ1) Chyby programu (P/S alarm)ČísloHlášeníObsah000VYPNETE PROSIM NAPAJENIByl zadán parametr vyžadující vypnutí napájení; vypněte napájení.001TH ALARM --- PARITATH alarm (byl zadán znak s nespráv...

 • Page 770

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02746ČísloObsahHlášení028NEPRIPUSTNA VOLBA ROVINYVpovelu pro výběr roviny jsou zadány dvě nebo více os ve stejnémsměru.Upravte program.029NEPRIPUSTNA HODNOTAKOREKCEHodnoty korekce zadané T kódem jsou příliš veliké.Upravte prog...

 • Page 771

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ747ČísloObsahHlášení059NENALEZENO CISLO PROGRAMUPři externím hledání čísla programu nebo při externím hledání číslaobrobku nebylo nalezeno zadané číslo programu. Nebo program,jehož hledání bylo zadáno, je právě edito...

 • Page 772

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02748ČísloObsahHlášení075OCHRANAPokus o uložení programu jehož číslo je chráněno.076ADRESA P NENI DEFINOVANAV bloku obsahujícím povel M98, G65 nebo G66 nebyla zadána adresaP(číslo programu). Upravte program.077CHYBA VNORENI POD...

 • Page 773

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ749ČísloObsahHlášení097NEPRIPUST. PTYP (AUTOM.PROVAD.)P typ nelze zadat po restartu programu. (Po zapnutí napájení, resetunouzového zastavení nebo resetu P/S chybového hlášení 94 až 97 ne-byla provedena automatická operace.) P...

 • Page 774

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02750ČísloObsahHlášení132CISLO ALARMU NENALEZENONeexistuje příslušné číslo alarmu pro mazání externího alarmu.Zkontrolujte logické schéma PMC.133NEPRIPUST.DATA V PMC---ALARMUALARM MSGV hlášení externího alarmu nebo v extern...

 • Page 775

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ751ČísloObsahHlášení194PRIKAZ VRETENA VSYNCHR.REZIMUBěhem režimu synchronního řízení sériového vřetena byl zadán režimřízení obrysu, režim polohování vřetena (řízení osy Cs) neborežim synchronního závitování. Op...

 • Page 776

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02752ČísloObsahHlášení231CHYBNY FORMAT V G10 NEBO L50 Při programovatelném vstupu parametrů se v zadaném formátu objevilaněkterá z následujících chyb.1 NebylazadánaadresaN nebo R.2 Bylo zadáno číslo, které není určeno pro ...

 • Page 777

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ753ČísloObsahHlášení5198FSSB: ID DATANEBYLACTENADočasné přiřazení selhalo, takže výchozí ID informace zesilovačenelzenačíst.5220REZIM NASTAVENIREFERENC.BODUJe nastaven parametr pro automatické nastavení referenční polohy. ...

 • Page 778

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/027542) Alarm editace v pozadíČísloHlášeníObsah070 až 074085 až 087BP/S ALARMPřiběžné editaci programu se objevil alarm BP/S ve stejném čísle jakoP/S alarm.140BP/S ALARMV pozadí byl proveden pokus o volbu nebo smazání programu...

 • Page 779

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ7554) Alarmy sériovéhopulzníhosnímače polohy (SPC)Č.HlášeníPopis360AXIS n: OSA n :ABNORM.KONTR.SOUCET (MOT)Uvestavěného pulzního snímače polohy se objevila chyba kontrolníhosoučtu.361AXIS n: OSA n :ABNORM.DATA FAZI (MOT)Uvesta...

 • Page 780

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02756#7DTE203#6CRC#5STB#4PRM#3#2#1#0#7 (DTE) : Vyskytla se chyba dat.#6 (CRC) : Vyskytla se chyba CRC.#5 (STB) : Vyskytla se chyba stop bitu.#4 (PRM) : Vyskytlo se chybové hlášení chyby parametru. V tom případě se takéna výstup přenes...

 • Page 781

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ757ČísloObsahHlášení417SERVO ALARM:OSA n --- CHYBNY PARAMETRK tomuto alarmu dojde, když je n---tá osa (osa 1---4) v jedné z dále uve-dených podmínek. (Alarm systému digitálního serva)1) Hodnota nastavená v parametru č. 2020 (m...

 • Page 782

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02758ČísloObsahHlášení441AXIS n:ABNORMAL. HODNOTY PROUDUSoftware digitálního serva zjistil abnormalitu v obvodu detekce proudumotoru.442AXIS n: CNV. CHYBA VYBIJENI1) PSM: Náhradní vybíjecí obvod stejnosměrné linky není v pořádku...

 • Page 783

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ759ČísloObsahHlášení466AXIS n:KOMBINACE MOTOR/ZESILOVACMaximální hodnota proudu zesilovače nesouhlasí s hodnotou motoru.467AXIS n:NEPRIPUSTNE NASTAVENI OSYServofunkce nebyla povolena, když osa zabírající jeden DSP (od-povídajíc...

 • Page 784

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/027606) Alarmy způsobené přejetímČísloHlášeníObsah500KONC.POL.OSY: +nPřekročení uloženého omezení zdvihu I v kladném (+) směru.(Parametr č.1320 nebo 1326Poznámky)501KONC.POL.OSY: ---nPřekročení uloženého omezení zdvihu ...

 • Page 785

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ7619) Alarm při synchronním závitováníČísloHlášeníObsah740ALARM SYNCHRONNI ZAVITOVANI:CHY.PREKROC.Odchylka vřetena v zastaveném stavu při synchronním závitovánípřekročila zadané nastavení.741ALARM SYNCHRONNI ZAVITOVANI:CH...

 • Page 786

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02762Podrobnosti o alarmu serva č. 750 jsou zobrazeny na obrazovcediagnostiky (č. 409), jak je ukázáno níže.#7409#6#5#4#3SPE#2S2E#1S1E#0SHE#3 (SPE) 0: Přisériovém řízení vřetena splňují parametry sériového vřetenaspouštěcí ...

 • Page 787

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ763Čísla alarmů a alarmy zobrazené na α zesilovačisériového vřetenaČ.HlášeníIndikaceSPM(*1)Chybné umístění a nápravaPopis(750) CHYBA SER.KOMUNIK.VRETENAA0A1Vyměňte paměť ROM na řídicídesce SPM.2Vyměňte řídicí des...

 • Page 788

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02764Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n11 SPN_n_ : PREPETIVYKON.OBVODU111 Zkontrolujte vybraný PSM.2 Zkontrolujte vstupní napájecínapětí a jeho změny během zpo-malování motoru. Pokud napětípřekročí ...

 • Page 789

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ765Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n28 SPN_n_ : PRERUS.ODMER.POLOHY C281Vyměňte kabel.2Seřiďte znovu předzesilovač.Signál detekce polohy (konektorJY5) pro řízení obrysu Cs je ab-normální.(Nepřipoje...

 • Page 790

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02766Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n40 SPN_n_ : CHYBI NUL.IMPULZ C401Nastavte v předzesilovačisignálotáčení 1.2 Zkontrolujte stav stínění kabelu.3Vyměňte kabel.Během řízení obrysu Cs není gener-...

 • Page 791

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ767Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n52 SPN_n_ : ITP --- SOFT.SYNCHR.SIGNAL521Vyměňte řídicí desku SPM.2Vyměňte desku rozhraní vřetena vCNC systému CNC.Byla zjištěna abnormalita rozhraníNC (ITP sign...

 • Page 792

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02768Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení7n82 SPN_n_ : NENI CIDLOMOTORU NUL.IMP.821Vyměňte kabel zpětné vazby.2Seřiďte čidlo.Není generován signál jedné otáčkyčidla motoru.7n83 SPN_n_ : CHYBA SIG-NALU CI...

 • Page 793

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ769Č.HlášeníIndikaceSPM(*1)Chybné umístění a nápravaPopis9001 SPN_n_ : PREHRATIMOTORU011 Zkontrolujte a opravte periferní te-plotu a stav zatížení.2 Pokud se chladicí ventilátor zasta-vil, vyměňte jej.Sepnul termostat umíst...

 • Page 794

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02770Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9015 SPN_n_ : ALARM---PREPINANIVRETENA151 Zkontrolujte a opravte sekvencikontaktního schématu.2Vyměňte přepínací MC.Zjištěnonenormálnípořadípřepínání operace p...

 • Page 795

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ771Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9030 SPN_n_ : NADPROUDVYKON.OBVODU30Zkontrolujteaopravtenapětínapájecího zdroje.Zjištění nadprouduna vstupuhlavního obvodu PSM. (IndikacePSM alarmu: 1)Nevyvážený nap...

 • Page 796

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02772Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9042 SPN_n_ : CHYBINUL.IMP.SNIM.POLOHY421Vyměňte kabel.2Seřiďte znovu signál čidla BZ.1Signál otáčení 1 snímače polohyvřetena (konektor JY4) je odpo-jený.2Signál...

 • Page 797

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ773Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9055 SPN_n_ : CHYBAVYPINACENAPAJENI551Vyměňte magnetický stykač.2 Zkontrolujte a opravte sekvenci.Signál napájecí linky stykačeprovolbu vřetena je abnormální.9056 SP...

 • Page 798

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02774Č.PopisChybné umístění a nápravaIndikaceSPM(*1)Hlášení9084 SPN_n_ : ODPOJENECIDLOVRETENA841Vyměňte kabel zpětné vazby.2 Zkontrolujte funkci stínění.3 Zkontrolujte a opravte spojení.4 Zkontrolujte a opravte parametr.5Seři...

 • Page 799

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ775IndikaceSPM (*1)PopisChybné umístění a náprava03Zkontrolujte parametry pro detektor řízení obrysu Cs(bit 5 parametru č. 4001 a bit 4 parametru č. 4018).Ačkoli není nastaveno použití magnetického pulzníhosnímače polohy s v...

 • Page 800

  ÚDRŽBAG. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍB---63834CZ/02776IndikaceSPM (*1)PopisChybné umístění a náprava20Zkontrolujte bit 5 parametru č. 4001, bit 5 parametru č.4014 a bit 4 parametru č. 4018.Při nastavené funkci závislého (slave) provozníhorežimu (bit 5 parametru č. 4014 = 1) je ...

 • Page 801

  ÚDRŽBAB---63834CZ/02G. PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ777ČísloObsahHlášení935CHYBA PAMETI SRAM ECCVyskytla se chyba v v paměti RAM pro uložení part programu.Akce:Vyměňte hlavní deska plošných spojů (modul SRAM), proveďte celkovévymazání a nastavte znovu všechny parametry a dal...

 • Page 802

 • Page 803

  IndexB---63834CZ/02i-1[Čislo]10.4” Barevný LCD panel, 3587.2” Monochromatická / 8.4” barevná LCD/MDIjednotka, 3579” Monochromatická CRT/MDI jednotka, 357[A]Absolutní a inkrementální programování(G90, G91), 89Adresy a rozsah hodnot, které je možno zadat proformát děrné pásk...

 • Page 804

  IndexB---63834CZ/02i-2Funkce korekce, 26, 182Funkce nápovědy, 628Funkce nástroje (T funkce), 105Funkce plánování , 418Funkce polohování vřetena , 102Funkce posuvu, 65Funkce rychlosti vřetena, 93Funkce ukončení (G31), 60Funkce volání podprogramu (M198), 423Funkce zápisu dat pro pře...

 • Page 805

  B---63834CZ/02Indexi-3Nastavení procesu, 642Nastavení souřadného systému obrobku, 77Nastavení velikosti posunutí souřadného systémuobrobku, 589Nastavovací a zobrazovací jednotka, 356Nástrojová korekce a číslo korekce nástroje, 242Názvy os, 29Nepodmíněný odskok (příkaz GOTO)...

 • Page 806

  IndexB---63834CZ/02i-4Podmíněné větvení (příkaz IF), 266Podprogram (M98, M99), 127Pohyb nástroje přispouštění, 206Pohyb nástroje podél částí obrazce obrobku--- interpolace, 12Pohyb nástroje podle programu --- automatickýrežim, 342Pohyb nástroje v režimu posunutí, 208Pohyb n...

 • Page 807

  B---63834CZ/02Indexi-5Souřadný systém obrobku, 77Souřadný systém stroje, 76Soubory, 466Soustava inkrementů,30Souvislé řezání závitu, 57Spuštění, 638, 639Stav při zapnutí napájení, přismazání apři resetu,742Synchronní závitování, 178Systémové proměnné, 252[T]T kód p...

 • Page 808

  IndexB---63834CZ/02i-6Zápis parametrů, 479Zápis programovatelných parametrů (G10), 300Zapnutí napájení, 386Zapnutí/vypnutí napájení, 386Záznam souboru programů pro určenou skupinu,492Záznam společných proměnných uživatelskéhomakra, 483Změna hodnoty korekce nástroje, 243Zm...

 • Page 809

  ZáznamyrevizeFANUCSeries0i--TBNÁVODPROOBSLUHU(B--63834CZ)02Únor2003DPřidánífunkce“Dynamickékreslení”01Srpen2002VerzeDatumObsahVerzeDatumObsah

x